A lisszaboni stratégia 2005-2008  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63619
típus K
Vezető kutató Farkas Beáta
magyar cím A lisszaboni stratégia 2005-2008
Angol cím Lisbon Strategy 2005-2008
magyar kulcsszavak európai integráció, versenyképesség
angol kulcsszavak European integration, competitiveness
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Pelle Anita
Somosi Sarolta
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 3.529
FTE (kutatóév egyenérték) 3.91
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja, hogy nyomon kövesse és elemezze az Európai Unió gazdasági strtégiáját jelentő lisszaboni folyamat alakulását 2005 - 2008 között.
A 2000-ben elhatározott 10 éves program a félidős áttekintés szerint nem teljesül, ezért az Európai Unió 2005-ben újraindította. A tervezett kutatás egyik területe a lisszaboni stratégia eddigi folyamatának, a megújított programnak az elemzése.
Tagállamként fontos, hogy a lisszaboni célkitűzések alakulását (foglalkoztatottság, tudásalapú gazdaság stb.) Magyarországon is vizsgáljuk. A magyar kormánynak 2005-ben nemzeti cselekvési programot kell benyújtania, majd a következő két évben a végrehajtásról szóló beszámolót. A folyamat jelentősége megköveteli, hogy ezekkel a kérdésekkel a szélesebb szakmai közvélemény foglalkozzon. A kutatás a szükséges szakmai háttér kialakulásához kíván hozzájárulni.
A 2005-2008 között létrejövő uniós adatbázis, jelentések - amelyek menetrendjét 2008-ig kidolgozták - lehetővé teszik, hogy elemezzük, mely országok értek el sikereket, képezhetőek-e országcsoportok a lisszaboni célokat sikeresen teljesítő és kudarcot vallott országokból. A levont következtetések feltehetően tanulságosak lesznek Magyarországra nézve.
angol összefoglaló
The aim of the research is to follow and to investigate the Lisbon Strategy as the economic strategy of the European Union between 2005-2008.
The mid-term review of the ten-year programme determined in 2000 showed that it failed. Therefore the European Union relaunched it in 2005. One field of the planned research is the analysis of the Lisbon Strategy up till now and of the renewed programme.
Being a Member State, it is important to investigate the Lisbon targets (employment, knowledge based economy etc.) in Hungary. The Hungarian Government must submit a national action plan in 2005 and progress reports in the following two years. The importance of the process requires to deal with these issues in broad professional circles. This research intends to contribute to the scientific background.
The planned databases, reports between 2005- 2008 in the Union make possible to analyse which countries reached success in the realization of Lisbon targets, whether groups can be formed from the successful and failed countries. Presumably, the consequences will be instructive for Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás egyik témaköre annak a vizsgálata volt, hogy Magyarország mennyire használta ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a lisszaboni reformprogram kínált, hogy az egyébként is szükséges reformokat megvalósítsa. Megállapítható, hogy a 2005-2008 közötti koordinációs ciklusban ezekkel a lehetőségekkel nem éltek, a 2006-os választás körüli harcok áldozata lett a megalapozott tervezés. Az egyes részterületekre vonatkozó eredményeket egy kötetben (Farkas Beáta (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország, JATEPress, Szeged, 2007) tettük közzé. A kutatás másik témaköre a lisszaboni folyamat uniós szintű újraindításának vizsgálata volt. A 2005-2008-as koordinációs ciklus alatt az Európai Unió egészének teljesítménye javult, de lisszaboni célkitűzésektől elmaradt. Egyértelmű sikert a munkahelyteremtésben lehet felmutatni. Az egyes országok teljesítménye lényegesen eltért egymástól, ami megerősítette, hogy van értelme az Európai Unión belül országcsoportokat képezni. A lisszaboni eredmények egybeestek az összehasonlító gazdaságtanban kialakult kapitalizmus típusokkal: angolszász, északi, kontinentális európai és mediterrán. Ez vezetett el a kutatás leginkább újszerű eredményéhez. Az új tagállamokkal kibővítve végeztem klaszterelemzést a tagországok intézményrendszerét kifejező indikátorok alapján. Azt állapítottam meg, hogy a kelet- és közép-európai tagállamok egy új, önálló kapitalizmus modellt képeznek, a fent említett négy mellett egy ötödiket.
kutatási eredmények (angolul)
One subject of the research was to investigate how Hungary used the opportunities provided by the Lisbon Strategy in order to realize the necessary national reforms. It can be pointed out that these opportunities were not utilized in the coordination cycle 2005-2008. The well-established planning was the victim of political struggles in the election of 2006. The results of the research concerning different parts of the reform are published in a book (Beáta Farkas (ed.): The Lisbon process and Hungary, JATEPress, Szeged, 2007). The other subject of the research was the investigation of the re-launch of Lisbon Strategy at Union level. Over the coordination cycle 2005-2008, the performance of the European Union improved but the goals of the Strategy were not fulfilled. The greatest success was achieved in job creation. The performance of the Member States was very different that strengthened the significance of composing clusters within the EU. The results of Lisbon scorecard coincided with the varieties of capitalism developed in comparative economics: Anglo-Saxon, Nordic, Continental European and Mediterranean models. This led to the most original result of the research. I conducted a cluster analysis by indices expressing the institutional system of the Member States, extended to the New Member States as well. My statement is that the Central and Eastern European Member States form a new model of capitalism, a fifth one added to the above-mentioned four models.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63619
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Farkas Beáta (szerkesztette): A lisszaboni folyamat és Magyarország, JATEPress, Szeged ISBN 978-963-482-838-9, 2007
Farkas Beáta: Lisszaboni nemzeti reformprogram - ábránd és valóság, A lisszaboni folyamat és Magyarország (szerk.: Farkas Beáta) JATEPress, Szeged, 47-68. o., 2007
Pelle Anita: Emissziós kvóták, megújuló energiaforrások, környezetbarát közlekedés, természeti kincsek megóvása: Magyarország feladatai a lisszaboni stratégia alapján, A lisszaboni folyamat Magyarország és Magyarország (szerk.: Farkas Beáta) JATEPress, Szeged, 233-243. o., 2007
Somosi Sarolta: Az egységes belső piac alakulása magyar nézőpontból, A lisszaboni folyamat és Magyarország (szerk.: Farkas Beáta) JATEPress, Szeged, 118-133. o., 2007
Anita Pelle: The Lisbon Process in Hungary, Acta Oeconomica, Vol 57 (3) 281-290. o., 2007
Farkas Beáta: A lisszaboni folyamat újraindítása, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, VI. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, I. kötet, 160-168. o., 2007
Beáta Farkas: The First Cycle of the Re-launched Lisbon Strategy, In: Leszek Jensień (ed.): European Union Policies in the Making. Tischner European University, Kraków 363-386 o. ISBN: 978-83-60005-07-1, 2008
Beáta Farkas: Convergence in the European Economies, Scientific and Technical Bulletin, Series Economic Sciences and Sociology, Anul XIV, Nr. 17, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 71-92. o., 2008
Beáta Farkas: Perspectives of Convergence in the European Economic Performance and Institutional Systems, VII. Nemzetközi Konferencia, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc-Lillafüred, II. kötet, 103-109. o., 2009
Pelle Anita: A szolgáltatások EU-beli áramlásának előmozdítása versenypolitikai eszközökkel, Hetesi E. – Majó Z. – Lukovics M. (szerk.): A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 74-87. o., 2009
Somosi Sarolta: Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?, Hetesi E. – Majó Z. – Lukovics M. (szerk.): A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o., 2009
Farkas Beáta: Új tagállamok új modell?, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Műhelytanulmányok, MT-PNGKI – 2009/1, ISSN 2061-5353, ISBN 978-963-482-987-4, 101. o., 2009
Beáta Farkas: The Central and Eastern European Model of Capitalism, Post-Communist Economies Vol. 23, No. 1, March (elfogadott), 2011
vissza »