Impacts of urban regeneration on the quality of life in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63637
Type K
Principal investigator Egedy, Tamás
Title in Hungarian Városrehabilitációs programok hatása a nagyvárosi népesség életminőségére Magyarországon
Title in English Impacts of urban regeneration on the quality of life in Hungary
Keywords in Hungarian városrehabilitáció, városregeneráció, életminőség, kulturális örökség
Keywords in English urban regeneration, quality of life, cultural heritage
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Settlement Science (Council of Physical Sciences)5 %
Panel Natural Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Geographical Research Institute
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-07-31
Funding (in million HUF) 3.800
FTE (full time equivalent) 2.30
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás a klasszikus elméleti módszerek felhasználása mellett alapvetően gyakorlatorientált, empirikus kutatási módszerekkel feltárja a hazai, eltérő fejlettségű régiók nagyvárosainak városfelújítási programjaiban és stratégiájában tapasztalható hasonlóságokat és különbségeket. Megvizsgálja, hogy ezek a programok hogyan érvényesülnek eltérő karakterű városrészekben, illetve milyen hatással vannak a helyi társadalom életkörülményeire és életminőségére.
A kutatás emellett feltárja a fenti folyamatok pozitív és negatív hatásait az épített környezetre, különös tekintettel a kulturális örökség részét képező műemlék jellegű épületek megóvására. Emellett vizsgálja a kutatás a városfelújítás által generált társadalomföldrajzi folyamatokat, a társadalmi miliő megóvására irányuló stratégiákat és beavatkozásokat, valamint azt, hogy ezek elméleti és gyakorlati szinten hogyan érvényesülnek a mintaterületek rehabilitációja során. Az elért eredmények segítségével a kutatás a zajló városfelújítási folyamatokat modellezi, és a gyakorlatban is alkalmazható eljárásokat dolgoz ki.
Summary
The main objective of the research based on former hypothetical and quantitative empirical methods is to investigate the main differences and similarities of rehabilitation programmes and strategies for the major cities in Hungarian regions of various levels of development. During the research the impacts of urban rehabilitation processes carried out in several neighbourhoods will be highlighted, together with their effects on the living conditions and quality of life of local society.
The research also focuses on the positive and negative effects of urban regeneration concerning the built environment, with a special emphasis on the conservation of national monument buildings as part of cultural heritage. Furthermore, the main social geographical processes generated by urban renewal, the strategies and interventions on saving the social milieu will be investigated, as well as the implementation of the latter in theory and practice of urban regeneration in case study areas. The relevant urban regeneration processes will be modelled using the scientific results of research and methods to be applied by practitioners and stakeholders will be elaborated.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Empirikus kutatási módszerekkel bizonyítottam, hogy a városrehabilitáció jelentős hatást gyakorol a nagyvárosi népesség életminőségre. Ez a hatás azonban eltérő lakókörnyezeti típusokban másképpen jut érvényre. A kutatás során sikerült feltárnom, hogy melyek a szubjektív életminőség legfontosabb összetevői és tényezői, illetve ezek milyen szerepet játszanak a nagyvárosi lakosok elégedettségében és boldogságérzetében. Sikerült rámutatnom arra, hogy az épített környezet felújítása mellett nélkülözhetetlen a társadalmi környezet megújítása is, ami integrált problémakezeléssel oldható meg sikeresen. Megállapítottam, hogy az életminőség megítélésében még mindig kitüntetett szerepe van az anyagi javaknak (lakás, jövedelem), amelyek az elköltözési szándék okai között is egyértelműen kimutathatók. A városrehabilitációnak bizonyíthatóan szociális hatásai is vannak (pl. társadalmi kohézió növelése) és képes befolyásolni a helyi társadalom mentális állapotát. Eredményeim a helyi társadalom szubjektív jóllétének mélyebb struktúráiba is betekintést engedtek, így azok sikeresen használhatók fel a városrehabilitáció tervezésében és lebonyolításában egy adott lakónegyedben. Eredményeimet a kutatás keretében indított internetes szakmai honlapomon is elérhetővé tettem (varosrehablitacio.net). Elsősorban a lakótelepek rehabilitációját érintő kutatásaim iránt a nyomtatott és elektronikus sajtó részéről jelentős médiaérdeklődés volt.
Results in English
The research verified the emerging role of rehabilitation in the quality of life of urban society. Using empirical methods the main factors and components of subjective well-being could be explored in the satisfaction and happiness of residents living in the major cities of Hungary. Urban regeneration has also social impacts on the local society (e.g. social cohesion) and influences its mental health through the renewal of physical environment. The results of project have been applied in the urban regeneration practice as well. The results of my research project are also available for the public on the professional website on urban regeneration (varosrehabilitacio.net) financed by the OTKA. The electronic and printed media were interested especially in my results on the regeneration of high-rise housing estates as well.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63637
Decision
Yes

 

List of publications

 
Egedy Tamás: Városrehabilitáció és életminőség, Elmélet - Módszer - Gyakorlat. 64. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest. 152 p., 2009
Egedy Tamás: GREENKEYS @ Your City – A Guide For Urban Green Quality, IOER Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden, 105 p., 2008
Kondor Attila Csaba - Egedy Tamás: Városfejlődés és városrehabilitáció – Budapesti és lipcsei tapasztalatok, Magyar Földrajzi Társaság, 110 p., 2007
Egedy Tamás: The expexted impact of the rehabilitaion of Mátyás square on the local community and the quality of life, In: Alföld Gy. – Kovács Z. (szerk): Urban Green Book – Városi Zöld Könyv. ÉTK Kft. – MTA FKI – Rév8 Zrt., Budapest, pp. 122-146., 2008
Egedy Tamás: A városrehabilitáció lehetséges hatásai a helyi társadalomra és az életminőségre – Esettanulmány a középső-józsefvárosi Mátyás tér felújításának várható hatásairól, In: Csanádi G. – Csizmady Adrienne: Társadalom – Tér – Szerkezet, ELTE TáTK, Városi és Regionális Kutatások Központja, Budapest, pp. 231-258., 2008
Egedy Tamás: A Mátyás tér felújításának várható hatásai a helyi társadalomra és az életminőségre, In: Alföld Gy. – Kovács Z. (szerk): Urban Green Book – Városi Zöld Könyv. ÉTK Kft. – MTA FKI – Rév8 Zrt., Budapest, pp. 26-50., 2008
Egedy Tamás: A történelmi belvárosok rehabilitációja vidéki nagyvárosainkban – Szeged és Győr, In: Enyedi Gy. (szerk.) A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai - Magyarország az ezredfordulón, Stratégiai tanulmányok az MTA-n, pp. 261-299., 2007
Egedy Tamás: Ötletek és javaslatok a városrehabilitáció folyamatának menedzseléséhez, In: Egedy T. – Kondor A. Cs. (szerk) Városfejlődés és városrehabilitáció – Budapesti és lipcsei tapasztalatok – Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, pp. 67-72., 2007
Egedy Tamás: A városrehabilitációs stratégiák szerepe az épület- és lakásállomány megújulásában, Tér és Társadalom, 20., 1., pp. 37-56., 2006
Egedy Tamás: Gondolatok a városrehabilitáció társadalmi hatásairól, Elérhető elektronikus formában az OTKA honlapján: http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=1536, 2007
Back »