Nemzetközi büntetőjog és nemzetközi büntető igazságszolgáltatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63795
típus K
Vezető kutató Farkas Ákos
magyar cím Nemzetközi büntetőjog és nemzetközi büntető igazságszolgáltatás
Angol cím International criminal law and international criminal justice
magyar kulcsszavak nemzetközi büntetőjog-tudomány, nemzetközi büntetőjogi felelősség, nemzetközi bűnözés, nemzetközi bűncselekmény, nemzetközi büntetőbíráskodás, nemzetközi bűnügyi jogsegély, nemzetközi rendőri együttmű
angol kulcsszavak international criminal jurisprudence, international criminal responsibility, international criminality, international crime, the idea of international criminal courts, international judicial cooperati
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Bűnügyi Tudományok intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Kis László
M. Nyitrai Péter
Sántha Ferenc
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 7.744
FTE (kutatóév egyenérték) 1.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A nemzetközi büntetőjog eddig elhanyagolt témaköreinek (mint például a nemzetközi büntetőjog-tudomány fogalmi, rendszertani kérdései, a nemzetközi és európai büntetőjog fogalma és egymáshoz való viszonyuk, a nemzetközi és európai büntetőjog és a szuverenitás viszonya, a büntető joghatóság megalapozása és a joghatósági konfliktusok feloldásának módozatai, a nemzetközi bűncselekmények dogmatikája, a nemzetközi büntetőbíráskodás története, jelene és jövőbeni perspektívái, a nemzetközi büntetőjogi együttműködés operatív vonatkozásai, rendszertani kérdései, a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás eljárásjogi vonatkozásai) kutatása, tudományos rendszerezése, átfogó, monografikus jellegű feldolgozása, mely a következő műveket foglalná magában:
~ Nemzetközi és európai büntetőjogi fogalomtár
~ Szuverenitás és joghatóság a nemzetközi és európai büntetőjogban
~ Nemzetközi büntetőbíráskodás és büntetőjogi felelősség
~ Nemzetközi büntetőeljárás
~ International and European aspects of the Hungarian criminal justice system.
A kutatás eredményeinek egy nemzetközi konferencia keretében történő bemutatása.
Az így elért eredményeket, megjelent publikációkat egyrészt a büntetőjog, illetőleg a nemzetközi büntetőjog oktatásában kívánjuk hasznosítani, másrészt ezzel a magyar büntetőjog-tudomány eredményeit szeretnénk bővíteni, gyarapítani, továbbá a kodifikációs munkában történő felhasználását elősegíteni.
angol összefoglaló
Elaborating, scientifically systemizing for example the following subjects and writing up comprehensive monographs including: conceptual and systematic problems of international criminal jurisprudence, the concept of international and European criminal law and their relationship, the relationship between international and European criminal law and sovereignty, establishing criminal jurisdiction and methods of solving conflicts of jurisdiction, the doctrine of international crimes, the history, the present and the future perspectives of international criminal adjudication, the operative aspects and systematic issues of international cooperation in criminal matters, the procedural aspects of international criminal justice. The working titles of the above-mentioned monographs are:
~ Dictionary of International and European Criminal Law
~ Sovereignty and Jurisdiction in International and European Criminal Law
~ International Criminal Adjudication and Criminal Responsibility
~ International Criminal Procedure
~ International and European Aspects of the Hungarian Criminal Justice System.
Presenting the results of the whole research in the context of an international conference.
We plan to make use of the afore-mentioned results and monographs in the teaching of criminal law and international criminal law. On the other hand we would like to improve and enlarge the outcome of Hungarian criminal jurisprudence and also to promote the use of the results in the codification procedure.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt megvalósítása során a magyar szakirodalomban elsőként végeztünk kutatásokat az un. nemzetközi jogi bűncselekmények – háborús- és emberiesség elleni bűncselekmények, a kínzás, illetve a népirtás – jogtörténeti és dogmatikája körében, illetve a nemzetközi büntetőbíróságok vonatkozó judikatúrájának bemutatására. A kutatás során a hangsúlyt a nemzetközi büntetőjogi felelősség speciális formáinak – az elöljáró (parancsnok) speciális felelőssége, joint criminal enterprise, az állam büntetőjogi felelőssége - feldolgozására helyeztük, illetve elemzésre kerültek a nemzetközi büntetőjogban és a nemzetközi jogban szabályozott büntethetőségi akadályok. Végül vizsgálat tárgyát képezte a nemzetközi büntetőbíráskodás kérdésköre, figyelemmel elsősorban a jogtörténeti előzményekre, illetve az ad hoc nemzetközi törvényszékek, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság működésére, az ezek előtt folyó bizonyításra. Ezen túlmenően kutatások kiterjedtek az EU büntetőjogi együttműködési rendszerére a jövőbeni fejlődési irányaira. Ezen a területen belül a magyar kutatások között elsőként foglalkoztunk a terrorizmus és a titkos információszerzés európai dimenzióinak jogi aspektusaival.
kutatási eredmények (angolul)
In this OTKA project we made first in Hungary research work on both historical and doctrinal aspects as well as court practice analysis of international crimes (war crimes, crimes against humanity, torture and genocide). In our research work we put the emphasis on the special forms of international criminal responsility (criminal responsibility of commanding officer, of joint criminal enterprises and of state). We analysed the problems of justification and excuse in international law and international criminal law as well. We also examined the historical aspects of the main issues of international criminal jurusdiction, the role of, and the rules of evidence before the ad hoc international criminal tribunals and International Criminal Court. Beyond these issues the project focused first in Hungary on the evolution and the future perspectivesof the criminal law cooperation system of the EU with special referece to the legal problems of terrorism and covert operations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63795
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr.Sántha Ferenc: A népirtás bűncselekményének néhány problematikus kérdéséről., Bűnügyi Tudományi Közlemények 8., Miskolc, 2007
Dr.Sántha Ferenc: Az emberiesség elleni bűncselekmények., Miskolci Jogi Szemle 1., 2008
Dr.Sántha Ferenc: Az erőszakos nemi bűncselekmények nemzetközi büntetőjogi vonatkozásai, Jogtudományi Közlöny 2., 2008
Dr.Sántha Ferenc: Háborús bűncselekmények - rövid kitekintés az ad hoc nemzetközi törvényszékek gyakorlatára., Bűnügyi Szemle 1., 2008
Dr.Sántha Ferenc: Parancsnokok, elöljárók felelőssége a nemzetközi büntetőjogban., In: Kirs Eszter (szerk.) : Parancsnokok, elöljáról felelőssége a nemzetközi büntetőjogban. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009
Dr.Sántha Ferenc: Büntethetőségi akadályok a nemzetközi Büntetőjogban, MEÁJK BTI, 2010
Dr.M.Nyitrai Péter: A nemzetközi bűncselekmény koncepciója, ME ÁJK BTI, 2009
Dr.Kis László: A TITKOS ADATGYŰJTÉS SZEREPE A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓ KERETÉBEN FOLYTATOTT EGYÜTTMŰKÖDÉSRE, MEÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete, 2010
Dr.Sántha Ferenc: Büntethetőségi akadályok a nemzetközi büntetőjogban, MEÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete, 2009
Prof.Dr.Farkas Ákos: A nemzetközi büntetőbíróságok előtt folyó bizonyítás sajátosságai, MEÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete, 2009
Prof. Dr.Farkas Ákos: Európai büntetőjog fejlődése a Maastrichti Szerződéstől napjainkig, MEÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete, 2009
Dr.Nagy Klára: Az információszabadság nemzetek közötti érvényesülése és annak korlátai a büntetőjogban, különös tekintettel az államtitok-szabályozásra, MEÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete, 2009
Dr.Fantoly Zsanett: Lehet-e bűnelkövető az állam?, MEÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete, 2009
Dr.Kovács Levente: A kínzás bűntette a nemzetközi büntetőjogban, MEÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete, 2009
Dr.Bartkó Róbert: Nemzetközi terrorizmus, MEÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete, 2009
vissza »