Genre specifics of Goncharov's novels  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
64039
Type PF
Principal investigator Molnár, Angelika
Title in Hungarian Ivan Goncsarov regényeinek műfaji sajátosságai
Title in English Genre specifics of Goncharov's novels
Keywords in Hungarian Goncsarov regény műfaj
Keywords in English genre Goncharov novel
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Literature
Department or equivalent Szláv Filológiai Intézet (University of West Hungary - Savaria Campus)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-01-31
Funding (in million HUF) 4.984
FTE (full time equivalent) 0.45
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja a goncsarovi regényműfajt vizsgáló első magyar nyelvű monográfia létrehozása, amely nemcsak felsőoktatási tankönyvként funkcionálhat, hanem átfogó regényelemzés szerepét is betöltheti minden érdeklődő számára. A magyar olvasó ismeretkörét, befogadói hagyományát is vizsgáló könyv Goncsarov három regényének újraértelmezését kívánja elvégezni olyan új szempontok segítségével, amelyek a mai értelmezéstudomány fényében olvassák újra a műveket. A kutatás során feldolgozásra kerül a magyarországi recepciótörténet, különös tekintettel a prózapoétikai szempontokra és azokra az új interpretációs irányzatokra. A különböző szövegszintek vizsgálatakor elsősorban a műfaji sajátosságokra koncentrálunk majd, beleértve a műfajgenezis kérdését is. A modern regényelméletek áttekintésén kívül ehhez szükség van a goncsarovi regénytípus helyének meghatározására az orosz regény fővonulatában. Annak érdekében, hogy feltárjuk a goncsarovi regény hagyományformáló szerepét, elmélyült kutatómunkát igényel a klasszikus orosz regénytípus tanulmányozása Puskin „Anyegin”-jétől kezdve, Turgenyev regényein keresztül Dosztojevszkij műveivel bezárólag („A félkegyelmű”, „A nevetséges ember álma”). A tervezett kutatási program eredménye előmozdítaná azt, hogy a klasszikus orosz irodalom egyik háttérbe szorított rangos képviselője elfoglalja méltó helyét az egyébként nemzetközi jelentőséggel bíró hazai irodalomtudományi russzisztikában, valamint a magyar olvasók korszerű irodalomképében.
Summary
The main purpose of the research is to create the first monography of Goncharov’s novel genre in Hungarian language. The monography could be used as a university textbook yet at the same time, it would also provide a comprehensive fictional analysis for a broad audience.
Besides the examination of the ken and reception traditions of the Hungarian audience, the book aims to provide a re-interpretation of three of Goncharov’s novels, incorporating such new angles that help to reinterpret the writings according to the modern discipline of interpretation.
During the course of the research, the history of reception in Hungary would also be evaluated, with special attention to prose-poetics aspects and new trends in interpretation.
The analysis of various textual levels would focus on genre-specific characteristics, including the issue of genre genesis.
For this purpose, besides providing a survey of modern fictional-theories, a definition of Goncharov’s novel genre must be developed, in terms of the mainstream Russian novels.
In order to explore the role of Goncharov’s novels in creating traditions, the classical Russian novel genre must be thoroughly examined, including Pushkin’s Anyegin, Turgenyev’ novels and Dostoevsky’s writings (Idiot, Dream of a ridiculous man)
The results of the project would assist a prominent, though overshadowed advocate of classical Russian literature to gain due recognition in the russistics discipline of Hungarian literature history, and the Hungarian audience’s up-to-date vision of literature

 

Final report

 
Results in Hungarian
A PF 64039 számú OTKA-kutatásom célja Ivan Goncsarov három regényének (Hétköznapi történet, Oblomov, Szakadék) műfaji sajátosságait vizsgáló magyar nyelvű monográfia létrehozása volt. A kutatómunka során feldolgoztam a legújabb magyar, orosz és nyugati szakirodalmat. Az elemzési módszer kiválasztása az ismert irodalomtudományi iskolák bemutatása és szakirodalmi összefoglalásba ágyazása után történt. A Goncsarov-regényeket Puskin, Gogol, Dosztojevszkij kiemelkedő próza- és drámaműveivel vetettem össze. Az intertextuális szöveganalízisek során kitértem a műfaj, szüzsé, a narráció, a motivika vizsgálatára, de elsősorban a metaforizáció és a jelképzés egyediségére figyeltem a művekben. Igazolódott az a feltételezésem, hogy a három regényben a nyugat-európai nevelődési regény újraírását követi az orosz regény tökéletesítése, „klasszikussá” avatása, majd felbomlása a művészregény keretei között. A goncsarovi művészalakokhoz kötődő Don Juan-téma miatt vált aktuálissá az Ivan Szavics Podzsabrin című elbeszélés vizsgálata. Az orosz népmesei (Bolond Iván) és bilinai (Ilja Muromec) hagyományra való kitekintésen túl érintettem néhány lehetséges nyugat-európai elődszöveget is (Balzac, Hoffmann, Tirso de Molina), azonban az utódszövegek elemzése még várat magára. A műelemzések sora miatt a téma várhatóan nemcsak szűk körben tarthat számot érdeklődésre.
Results in English
The aim of my OTKA-research no. PF 64039 is to create a monograph in Hungarian language analysing the genre characteristics of Ivan Goncharov’s three novels A Common Story, Oblomov, The Precipice (Ravine). During the course of research work I have elaborated on the latest literature on the subject. The method of analysis was selected in the context of the summary of specialised literature. I have compared the Goncharov novels with Pushkin's, Gogol’s and Dostojevsky’s outstanding pieces of prose and drama. During the course of intertextual analysis, I conducted an analysis of genre, narration and motive but I focused mostly on the originality of use of metaphors and semiotic processes. My assumption that in the three novels, the re-writing of western-European educational novel was followed by the perfection of Russian novel then its decomposition take place in the framework of an artistic novel was justified. The analysis of the short story Ivan Savich Podzhabrin became necessary due to the Don Juan theme connected to Goncharov’s artist characters. In addition to an outlook into the Russian folk tales (Ivan-The-Fool) and the Bylina (Ilya Muromets) tradition I have referred to some possible western-European precedent texts (Balzac, Hoffman, Tirso de Molina). Due to the many involved texts, the analysis of may be of interest to a wider audience.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=64039
Decision
Yes

 

List of publications

 
Molnár A: A nevelődési regénytől a művészregényig. Ivan Goncsarov: Hétköznapi történet, Oblomov, Szakadék., pp. 283-317 in: Kroó Katalin (szerk.). Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I-II. I.kötet. ELTE, Budapest, 2006
Molnár A: Egy puskini intertextus nyomában., pp. 173-180 in: Kovács Árpád (szerk.). Puskintól Tolsztojig és tovább. Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből 2. Argumentum, Budapest, 2006
Molnár A: Terméketlen írástermék (Az írás metaforái Goncsarov Hétköznapi történet című regényben), pp. 167-176 in: Kovács Árpád (szerk.). A regény és a trópusok. Tanulmányok. A második veszprémi regénykollokvium. Argumentum, Budapest, 2007
Molnár A: «Сон Обломова» Гончарова и «Сон смешного человека» Ф.М. Достоевского: (К поэтике сна о Золотом веке в секции Архетип, миф, народная культура, pp. 330-338 in: Kroó Katalin (szerk.). Ф.М. Достоевский в контексте диалогического взаимодействия культур. A Nemzetközi Dosztojevszkij Társaság 13. szimpóziuma. Budapest, 2007
Molnár A: «Сон Обломова» и «Сон смешного человека»., pp. 329-343. in: Лобкарева А.В. et al (ed.). И. А. Гончаров. Материалы Международной научной конференции, посв.195-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск, 2008
Molnár A: A szüzsé és a dialógus az orosz regényben., http://www.gyulakiraly.hu, 2008
Molnár A: «Иван Савич Поджабрин» И. А. Гончарова в свете европейской литературной традиции, Studia Slavica Savariensia 1-2: 265-283, 2008
Molnár A: Nyelv és lélek Goncsarov műveiben, Bár 9. ksz.: 43-53, 2009
Molnár A: Dolgok, nevek, jelölők Ivan Goncsarov Gogol-olvasatában, Filológiai Közlöny 3-4. 195-223 (közlésre elfogadva), 2009
Molnár A: Képiség és metaforika Gogol „Az arckép” és Goncsarov „Szakadék” című művében, Kovács Árpád (szerk.). Tanulmányok. A harmadik veszprémi regénykollokvium. Budapest (közlésre elfogadva), 2010
Molnár A: Mетафоры «роста» в повести Гоголя «Портрет» и в романе Гончарова «Обрыв», Вестник Волгоградского госуниверситета. Волгоград (közlésre elfogadva), 2010
Molnár A: Мотивы отказа от женитьбы Подколесина и Обломова, «“Обломов”: Sine ira...» Nemzetközi Goncsarov-konferencia kötetanyaga. Szentpétervár (közlésre elfogadva), 2010
Back »