A bírói ítélkezés jogszabályokon kívüli meghatározó tényezői  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
64114
típus PF
Vezető kutató Bencze Mátyás
magyar cím A bírói ítélkezés jogszabályokon kívüli meghatározó tényezői
Angol cím The background of the rule-based decision-making in the adjudication
magyar kulcsszavak jogszociológia, jogelmélet, bírói gyakorlat, jogalkalmazás
angol kulcsszavak sociology of law, legal theory, judicial practice, application of law
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely ÁJK Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 13.658
FTE (kutatóév egyenérték) 2.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A magyar jogtudományban eddig csak szórványosan volt jelen a felsőbírósági döntések elméletileg megalapozott, szociológiai jelegű bírálata. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy nagyon keveset foglalkoztak azokkal a tényezőkkel, amelyek az ítélkezési tevékenységet a jogszabályok mellett befolyásolják. A bevett, és a jogi oktatás által továbbadott nézet szerint a jogalkalmazást teljes mértékben meghatározzák a jogszabályok, illetve az azokhoz rendelt értelmezési módszerek.
A jogelmélet és jogszociológia művelőinek körében közismert, hogy e faktorokon kívül még számos tényező (pszichikai, szociálpszichológiai, morális, pollitikai, etc.) hat a bíróra, amikor a döntést meghozza, és ezek alapos megismerése nélkül nem lehet reális képet rajzolnunk a jogalkalmazás valódi természetéről. Ha azonban megismerjük és feltérképezzük ezeket a tényezőket, akkor a megfelelő eszközök lesznek a kezünkbe ahhoz, hogy elválasszuk az egyes bírói döntéseken belül a szakmailag elfogadott, és azon kívül eső elemeket, amelyek a joghoz képest külsőleg befolyásolják a döntéshozatalt.
A kutatás elsődleges célja tehát az, hogy a külföldi szakirodalom tanulmányozása után kialakított szempontrendszer alapján - dokumentumelemzés módszerével - a magyar felsőbírósági döntések mögötti jogszabályokon kívüli befolyásoló tényezőket feltárjuk, azok erejét megállapítsuk, és összevessük más európai országok bírói gyakorlatát befolyásoló tényezőkkel.
A kutatás hasznosítható eredménye az lehet, hogy elősegítheti a jogalkalmazás tendenciáinak elméletileg megalapozott kritikáját. A nyilvános bírálat ugyanis elengedhetetlenül fontos volna egy demokratikus jogállamban, ahol a társadalom tagjait érintő legfontosabb ügyekben a végső szót olyan fórumok mondják ki, amelyek függetlenek, nincsenek kitéve a parlamenti választásokhoz hasonló politikai kontrollnak.
angol összefoglaló
There is insignificant the sociological criticque of the judicial decisions of the Supreme Court of Hungary in the hungarian jurisprudence. The main reason of such a state we can find in the neglect of scientific exploration of the elements of the judicial arguments.
In my three years long research I would like to map the main factors influence the hungarian judicial practice (mainly the moral, political and sociological factors).
The method I would like follow based on analyzing the text of the arguments of Courts.
I hope this study help us to explain the real characteristic of the hungarian judicial practice and to estabilish the sociological critique of the judicial decisions made in the important cases.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során egyrészt az általánosan elfogadott bírói erényeknek az ítéletben történő érvényesítésében, másrészt az indokolás átgondoltságában, racionalitásában és meggyőző erejében találtam meg az ítélkezés legitim jogszabályon kívüli meghatározó tényezőinek körét. Ezt a belátást felhasználva vizsgáltam meg a magyar bírói ítélkezésnek az utóbbi 15 évből vett reprezentatív mintáját, és ezek segítségével igyekeztem kimutatni, hogy jelenleg milyen problémák, tipikus hibák jellemzik a magyar bírói gyakorlatot. A jellemző problémákat négy kategóriába láttam besorolhatónak. A problémák okai egyrészt az eljárási jogszabályok mögött szabályozási koncepció korszerűtlenségeire, másrészt a bíróságok szervezeti-strukturális jellemzőire, harmadrészt pedig az előző két tényező talaján kialakult bírói attitűdökre vezethetőek vissza. Az összehasonlító vizsgálataim azt mutatták, hogy ezek a problémák általános jellemzői a kelet-európai ítélkezésnek, és a feltárt tényezők nehézségekhez vezethetnek az európai jog bírósági alkalmazásakor. A kutatás eredményei felhasználhatóak a közelmúltban heves közéleti vitákat kiváltó bírói döntések szakszerű elemzéséhez és kritikájához.
kutatási eredmények (angolul)
My research shows that the widely accepted ’judicial virtues’ on the one hand and the reflexivity and persuasive force of the reasoning on the other are the factors which can make legitimate any judicial decision besides of the genuine legal reasons. I examined published Hungarian judicial decisions from the past fifteen years with regard to the above-mentioned standards and I discovered some frequently occurred problems with the quality of Hungarian judicial practice. I can set up four categories in which all typical problems can be put. I find that there are three causes of the judicial malpractices: 1) lack of the up-to-date regulating principles behind the valid law; 2) the structural characteristic of the judicial administration; 3) the emerged attitudes amongst judges on the ground of the previous two factors. My comparative research leads me to the conclusion that these problems are general in Central and Eastern European countries. The state of the adjudication can make the application of European law difficult for the judges of this European region. The results of my study can give us help to the scientific analysis and critic of the most discussed judicial decisions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=64114
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Marcin Matczak, Bencze Mátyás, Zdenek Kühn: Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland, Journal of Public Policy, 2010 Vol. 30, Special issue 01, pp. 81-99, 2010
Bencze Mátyás: HAS LEGAL THOUGHT REALLY CHANGED? REMARKS ON MIKLÓS SZABÓ’S CONTRIBUTION OF THE CHANGE OF LEGAL THOUGHT IN HUNGARY, Takacs Péter, Jakab András and Allan F.Tatham (eds.): Transformation of Hungarian Legal Order 1985-2005. Kluwer Law International, The Netherlands, 602-605., 2007
Bencze Mátyás: A magyar felsőbírósági gyakorlat jellemző problémái, Fleck Zoltán (szerk.): Bíróságok mérlegen II., FOK-TA Bt. Budapest, 185-278. o., 2008
Bencze Mátyás: Díszítőelem, álcázóháló vagy tartóoszlop? A magyar büntetőbírói gyakorlat viszonya az alkotmányhoz, Fundamentum, 2007/3. 5-21. o., 2007
Bencze Mátyás: Az alapjogok alkalmazásának problémái a magyar bíróságok érvelésében, Ficsor Krisztina. Győrfi Tamás, Szabó Miklós (szerk.): Jogosultságok - elmélet és gyakorlat. Bíbor Kaidó, Miskolc, 257-268., 2009
Bartha Ildikó, Bencze Mátyás: Az európai jog alkalmazása a magyar bírói ítélkezésben 2004 és 2007 között, Paksy Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia. Konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére. Budapest, Szent István Társulat, 319-345, 2008
Bencze Mátyás: Nehéz esetek és jogdogmatika, Szabó Miklós (szerk.): Jogdogmatika és jogelmélet, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007. 121-133. o., 2007
Bencze Mátyás: Korreferátum Szabó Miklós „A jogászi gondolkodás változása. 1985-2005” című előadásához, Takacs Péter, Jakab András (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990 – 2005. II. kötet, ELTE-AJK-Gondolat Kiadó, Budapest, 1124-1131. o., 2007
Bencze Mátyás: A tiszta jogtan jogalkalmazás-elmélete és a normativista megközelítés tanulságai, Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 272-286.o., 2007
Badó Attila, Bencze Mátyás: Reforming the Hungarian Lay Justice System, Theatrum Legale Mundi. (Edited by. Péter Cserne, István H. Szilágyi, Miklós Könczöl, Máté Paksy, Péter Takács, Szilárd Tattay) Societas Sancti Stephani, Budapest, 1-13., 2007
Bencze Mátyás, Radics Olívia: A common law elterjedése, Badó Attila, Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába. Studio Batiq, Szeged, 2007. 47-57., 2007
Bencze Mátyás: Kié a (túl)hatalom? Az Alkotmánybíróság döntése az „állami pótmagánvád” intézményéről, Fundamentum, 2006/1. 94-102. o., 2006
Bencze Mátyás, Háger Tamas: Miranda és társai Vs. Bizonyítási gyakorlat a magyar büntetőeljárásban, Kontroll, 2006/1. 22-32. o., 2006
Bencze Mátyás, Háger Tamas: A bizonyítási eszközök néhány problémája a magyar büntetőeljárásban, Bírák Lapja, 2006/2. 105-115. o., 2006
Bencze Mátyás: Bírói szerepfelfogás a rendszerváltás utáni Magyarországon, Élet és Irodalom, 2004/28. 5. és 10. o., 2006
Bencze Mátyás: A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata, Bencze Mátyás, Vinnai Edina (szerk.): Jogszociológia (megjelenés alatt), 2007
Bencze Mátyás: Ha per, hadd legyen pör - ha kritika, hadd legyen mögalapozott, Élet és Irodalom, 2007/8, 15-16. o., 2007
Bencze Mátyás, Badó Attila: Tételes kimutatás. Megyénként változó ítélkezési gyakorlat, HVG, 2007/12. 22-24. o., 2007
Bencze Mátyás, Háger Tamás: Gondolatok a tanút a büntetőperben megillető relatív mentességi jogról, megjelenés alatt a Kontroll c. jogtudományi folyóiratban, 2008
Bencze Mátyás, Badó Attila: Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között, megjelenés alatt, 2008
Bencze Mátyás: Válasz Hollán Miklós észrevételeire, Fundamentum, 2008/3-4. 93-98. o., 2008
Bencze Mátyás, Vinnai Edina: A jog semlegessége, Bencze Mátyás, Vinnai Edina (szerk.): Jogszociológia (megjelenés alatt), 2007
vissza »