A magyarországi edényes flóra chorológiai elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67666
típus K
Vezető kutató Király Gergely
magyar cím A magyarországi edényes flóra chorológiai elemzése
Angol cím Chorological analysis of the vascular flora of Hungary
magyar kulcsszavak edényes flóra, flóratérképezés, növényföldrajzi elemzések, florisztikai diverzitás
angol kulcsszavak vascular flora, floristic mapping, phytogeographic analysis, floristic diversity
megadott besorolás
Közösségökológia, rendszerökológia, ökoszisztéma-szolgáltatások (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Erdő-és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Bartha Dénes
Bölöni János
Csiky János
Kevey Balázs
Pál Róbert
Pinke Gyula
Vidéki Róbert
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 9.029
FTE (kutatóév egyenérték) 2.56
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja a magyarországi edényes flóra sokszempontú chorológiai elemzése, amely elvégzésére a pályázó szakembergárda 1996 óta szisztematikusan készül. A közép-európai flóratérképezési rendszer hálórendszerét követve 2000 fajról készül országos elterjedési térkép, a Magyar Flóratérképezési Program adatbázisa alapján. A kutatás eredményeként összeállított és ellenőrzött térképsorozathoz hasonló alaposságú és szakmai hátterű Magyarországon még nem jött létre. Ezáltal egyrészt a hazai flórával kapcsolatos ismereteink minőségi és mennyiségi tekintetben jelentősen bővülnek, másrészt pedig lehetőség nyílik a hazai botanika felzárkóztatására a számos európai országban megvalósított térképezési programokhoz.
Az országos léptékű növényföldrajzi összefüggések felderítése érdekében a kialakított chorológiai térképanyagot fedésbe hozzuk a kézenfekvő klimatikus és geológiai faktorokkal, továbbá az aktuális és potenciális vegetációval. A flóra – potenciális vegetáció – edafikus és klimatikus faktorok kapcsolódását statisztikai eljárásokkal vizsgáljuk. Teszteljük, hogy az edafikus és klimatikus faktorok milyen mértékben határozzák meg a florisztikai mintázattípusokat. Relatív ökológiai és természetességi mutatószámok segítségével elemezzük, hogy a fajkészlet alapján milyen hitelességgel modellezhetők az adott hálóegység abiotikus tényezői és flórájának természetessége / degradáltsága.
A várható eredmények segítséget jelentenek a botanikai, tájtörténeti, természet- és környezetvédelmi, földrajzi tudományos felhasználók számára, továbbá tájékoztatást adnak az erdő- és mezőgazdálkodás, természetvédelem gyakorlatában dolgozó számos szakember részére. Szűkebb botanikai szemüvegen keresztül nézve a flóra- és vegetációtörténet, a vegetációkutatás, a növényföldrajz, a terepi és kísérletes taxonómia számára nyújtunk alapadatokat és összefüggéseket.
angol összefoglaló
The purpose of this application is a complex chorological analysis of the vascular flora of Hungary to which the applying researchers have been preparing systematically since 1996. On the basis of the database of the project Mapping the Flora of Hungary distribution map of 2000 species will be completed following the grid system of the project of Mapping the Flora of Central Europe. No such a detailed and professionally established map series compiled on the basis of this research has been prepared in Hungary so far. Thus the knowledge on the flora of Hungary will increase significantly both quantitatively and qualitatively, otherwise closing up the Hungarian botany to the mapping project executed in several countries in Europe will be possible.
Distribution maps prepared to analyze the nation-wide level phytogeograpic relations will be compared to climatic and edaphic factors and the actual and potential vegetation. Connection between the flora – potential vegetation – climatic and edaphic factors will be analysed statistically. It will be experienced in what degree the climatic and edaphic factors determine the floristic pattern types. By the help of the relative ecological and naturalness indicator values, will be analyzed how truthfully the naturalness of the flora of a given grid square can be modelled on the basis of the species composition.
The results to be expected will help the professional botanic, landscape history, nature conservation, geographic utilization, furthermore give information to several experts working in forestry, agriculture and practical nature conservation. In the view of botany the results gives basic information and relation to flora and vegetation history, vegetation research, phytogeography, field and experimental taxonomy.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt legfontosabb céljai a következők voltak: A magyarországi flóratérképezési adatbázis 2000-2006 között összegyűjtött adatainak kiegészítése, rendezése, ellenőrzése Az elterjedési adatok monografikus jellegű, összefoglaló publikálása (flóraatlaszok formájában) Esettanulmányok, tudományos elemzések készítése egyes taxonok, taxoncsoportok elterjedésmintázatával, terjedésével kapcsolatban (folyóirat-cikkek formájában) A kutatási projekt során elért legfontosabb eredmények: Kiegészítésre és revízióra került a teljes magyarországi flóratérképezési adatbázis, mintegy 600 ezer recens adatrekorddal (2007-2011) Publikálásra került három jelentős növénycsoport (orchideák, ritka fás növények, inváziós fajok) elterjedési atlasza (2011-2012) Számos magyar- és angol nyelvű esettanulmány készült egyes taxoncsoportok chorológiai viszonyaival kapcsolatban. A publikációkat tekintve összesen 35 tudományos mű jelent meg vagy került elfogadásra a pályázati zárásig (további közlemények előkészítése folyamatban van). Ezek közül 6 könyv vagy könyvfejezet, 29 folyóiratcikk vagy konferencia-közlemény található. A projekthez közvetlenül kapcsolódóan 7 cikk került publikálásra IF-el rendelkező lapban, ezek kumulált impakt faktora 9,3.
kutatási eredmények (angolul)
Aims of the project: Amendment, directing and revision of vascular plant species distributional data based on collection between 2000 and 2006 in Hungary (»Hungarian Chorological Database«) Publication of monographic works (atlas) on the selected groups of the Hungarian vascular flora Case-studies on chorology and invasion of selected taxon groups (journal papers) Most important results of the project: We supplemented and revised the overall material of the »Hungarian Chorological Database« (approximately 600 thousand records altogether) We published the chorological atlas of three important vascular plant groups (invasive species, orchids and dendrotaxa) We processed numerous case-studies of selected vascular plant groups and of some geographical regions of Hungary (published in Hungarian and international professional journals)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67666
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pinke G, Király G, Barina Z, Mesterházy A, Balogh L, Csiky J, Schmotzer A, Molnár A V, Pál R W: Assessment of endangered synanthropic plants of Hungary with special attention to arable weeds, PLANT BIOSYSTEMS 145:(2) 426-435, 2011
Molnár V, Takács A, Horváth O, Vojtkó AE, Király G, Sonkoly J, Sulyok J, Sramkó G: Herbarium database of hungarian orchids I. Methodology, dataset, historical aspects and taxa, Biologia 67:(1) 79-86, 2012
Király G, Trávníček B, Žíla V: Revision of Rubus ser. Micantes in Hungary with re-evaluation of the neglected Rubus balatonicus, Preslia 85 (accepted), 2013
Király G, Bidló A, Takács G, Eliáš P jun, Melečkova Z, Dítĕ D: Remote locality of the littoral Carex extensa (Cyperaceae) in Hungary – long distance dispersal from coastal to inland salt marshes, Biologia 68 (accepted), 2013
Takács A, Schmotzer A, Jakab G, Deli T, Mesterházy A, Király G, Lukács BA, Balázs B, Perić R, Eliáš P. jun, Sramkó G, Tökölyi J, Molnár VA: Key environmental variables affecting the distribution of Elatine hungarica in the Pannonian Basin, PRESLIA 85:(2) 193-207., 2012
PINKE GY. – PÁL R. – KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A.: Conservational importance of the arable weed vegetation on extensively managed fields in Western Hungary, Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue 21: 447-452, 2008
KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A. – KIRÁLY A. – PÁL R. – PINKE GY.: Auftreten von Nanocyperion-Arten in Westungarn – die Rolle der Feuchtäcker in ihrer Erhaltung, Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue 21: 413-417, 2008
Gutermann W, Conti F, Király G, Kirschner J, Marhold K, Niketic M, Nikolic T, Petrova A, Tan K, Wraber T: 2005) Proposal to conserve the name Convallaria latifolia Jacq. (Polygonatum latifolium) (Ruscaceae, Liliaceae s.l.) against C. latifolia Mill, TAXON 60:(2) 595-596., 2011
Molnár V A (szerk.): Magyarország orchideáinak atlasza, Budapest: Kossuth Kiadó - MTA FKI, 2011, 2011
Csiszár Á (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2012
KIRÁLY G. – STETÁK D. – BÁNYAI Á.: Spread of invasive macrophytes in Hungary, Neobiota (Berlin) 7: 123-130, 2008
KIRÁLY A. – KIRÁLY G.: Verbreitungsmuster von Waldpflanzen am Südwestrand der Kleinen Ungarischen Tiefebene, Neilreichia (Wien) 5: 19-109, 2008
MESTERHÁZY A. – KIRÁLY G. – VIDÉKI R.: A Lemna minuta KUNTH előfordulása Magyarországon. [Occurrence of Lemna minuta KUNTH in Hungary], Flora Pannonica 5: 167-174, 2007
BALOGH L. – DANCZA I. – KIRÁLY G.: Preliminary report on the grid-based mapping of the invasive plants in Hungary, Neobiota (Berlin) 7: 105-114, 2008
ELIAS, P. – KIRÁLY, G., SÁDOVSKY, M.: Water cress (Nasturtium officinale) at the Danube Lowland, Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30(1): 57–60, 2008
KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A. – BAKAN, B.: Elodea nuttalii (Planch.) H. St. John, Myosotis laxa Lehm. and Pyrus austriaca Kern., new for Slovenia, as well as other floristic records, Hladnikia (Ljubljana) 20: 11-15, 2007
KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A. – KIRÁLY A.: Adatok a Nyugat-Dunántúl flórájához és növényföldrajzához. [Data to the knowledge of the flora and geobotany of West Transdanubia (W Hungary)], Flora Pannonica 5: 3-65, 2007
KIRÁLY G.: Kiegészítések Külső-Somogy edényes flórájának ismeretéhez, Somogyi Múzeumok Közleményei 17B: 31-40, 2007
KIRÁLY G.: Magyarország flórájának térképezése: múlt, jelen, jövő., LAKATOS F. – VARGA D. (eds): NYME Erdőmérnöki Kar, Tudományos Konferencia. Előadások és poszterek kivonata. – NYME EMK, Sopron, p. 80, 2007
NÉMETH CS. – KIRÁLY G.: Az Alnus viridis (CHAIX. et VILL.) DC. új lelőhelye a Kőszegi-hegységben, Flora Pannonica 5: 183, 2007
KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A.: A Chaerophyllum hirsutum L. harmadik nyugat-dunántúli lelőhelye, Flora Pannonica 5: 181, 2007
KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A.: A Sparganium minimum WALLR. új magyarországi lelőhelye, Flora Pannonica 5: 180, 2007
KIRÁLY G. (ed.): A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. Red List of vascular flora of Hungary, Saját kiadás (Private edition), Sopron, 75 pp., 2007
KIRÁLY G. – DANCZA I.: A Gypsophila scorzonerifolia SER. Budapesten, A Botanikai Szakosztály szakülése, Budapest, 2007. III. 11, 2007
VIDÉKI R. – DANYIK T. – KORDA M. – SZÉPLIGETI M. – MESTERHÁZY A. – KIRÁLY G.: Adventív hínárnövények Magyarországo, Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. országos konferencia, Gödöllő, 2008. II.29. – III.02., 2008
KIRÁLY G. et al. (eds): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete, MTA ÖBKI Vácrátót, 248 pp., 2008
KIRÁLY G. et al.: Vegetation-based landscape regions of Hungary, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.): 47-58., 2009
KIRÁLY G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok., ANP Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp., 2009
KIRÁLY G. – BARANYAI-NAGY A. – KEREKES Sz. – KIRÁLY A. – KORDA M.: Kiegészítések a magyar adventív-flóra ismeretéhez IV., Flora Pannonica 7: 3-31., 2009
KIRÁLY G. – KIRÁLY A.: Új adatok az Alchemilla filicaulis BUSER magyarországi előfordulásához., Flora Pannonica 7: 78., 2009
KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A.: A Gagea bohemica (ZAUSCHN.) SCHULT. et SCHULT. f. előfordulása Északnyugat-Magyarországon, Flora Pannonica 7: 75-76., 2009
KIRÁLY G. – KIRÁLY A.: Új adatok a Salix elaeagnos SCOP. magyarországi előfordulásához., Flora Pannonica 7: 79., 2009
Király G, Trávníček B, Žíla V: A szeder (Rubus L.) nemzetség modern taxonómiai koncepciója, ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 3 (accepted), 2013
Király G, Király A: A hegyi zsellérke (Thesium bavarum Schrank) előfordulása Magyarországon, KITAIBELIA 18:(1-2) 142-151, 2013
Mesterházy A, Király G: Az óriás muhar (Setaria faberi Hermann) előfordulása Magyarországon, KITAIBELIA 18:(1-2) 136-141, 2013
Magyar L, Király G: Kiegészítések a Panicum (köles) nemzetség ismeretéhez – új potenciális invádorok Magyarországon, NÖVÉNYVÉDELEM 48: 457-466, 2012
Molnár V A, Takács A, Sramkó G, Horváth O, E Voitko A, Király G, Kovács D, Lovas-Kiss Á, Óvári M, Sonkoly J, Wirth T: A Magyarországi Orchideák Herbárium Adatbázisa, In: Molnár V Attila (szerk.) Magyarország orchideáinak atlasza Budapest: Kossuth Kiadó - MTA FKI, 2011. pp. 171-182., 2011
Király G, Illés Z: A Liparis loeselii (L.) Rich. előfordulása a Fertő tó térségében, KITAIBELIA 16:(1-2) 89-94, 2011
Király G et al: A kötetben található előfordulási térképek értelmezése és az adatok forrásai, In: Molnár V Attila (szerk.) Magyarország orchideáinak atlasza Budapest: Kossuth Kiadó - MTA FKI, 2011. pp. 183-185., 2011
Király G, Emődy-Wáman Z, Sulyok J, Óvári M: Magyarországi orchideák atlasza c. könyv térképei, In: Molnár V Attila (szerk.) Magyarország orchideáinak atlasza Budapest: Kossuth Kiadó - MTA FKI, 2011
Magyar L, Király G: Kiegészítések a Panicum miliaceum L. alakkörének ismeretéhez, Magyar Gyomkutatás és Technológia 2012 Vol. 13 No. 2 pp. 29-40, 2012
Király G, Virók V, Molnár V A (szerk.): Új magyar füvészkönyv: Magyarország hajtásos növényei - Ábrák, Jósvafő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, 2011. 675 p., 2011
Mesterházy A, Király G, Wallnöfer B: On the occurrence of Carex randalpina B. Wallnöfer (Cyperaceae) in Hungary, ANNALEN DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS IN WIEN SERIE B-BOTANIK UND ZOOLOGIE 2010:(112) pp. 117-120., 2010
Bartha D (szerk): Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza, Kossuth Kiadó, Budapest, 2012
Király G, Kurtto A, Maurer W, Trávníček B, Weber H E, Žíla V: New records of Rubus from Hungary, In: Kurtto A, Weber H E, Lampinen R, Sennikov A N (szerk.) Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe, Rosaceae (Rubus), 2010
Király G: Juncus minutulus Krecz. et Gontsch. New species of Slovenian flora found in Prekmurje, HLADNIKIA 26: pp. 47-49., 2010
Király G, Elias P (jun): Elatinka maďarská (Elatine hungarica) na Podunajskej nížine: Elatine hungarica in the Danube Lowland, BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOčNOSTI 2010:(33) pp. 33-38, 2010
Becse A, Mezősi G, Ádám L, Juhász Á, Marosi S, Somogyi S, Szilárd J, Ambrózy P, Konkolyné Bihari Z, Király G, Molnár Zs, Bölöni J, Csiky J, Vojtkó A, Rajkai K, Tóth G, Tiner T, Dövényi Z, Michalkó G, Keresztesi Z: Magyarország kistájainak katasztere, Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010. 876 p., 2010
Mesterházy A, Király G: Rare Potamogeton species in Hungary, In: Pieterse A, Rytkönen A-M, Hellsten S (szerk.) Proceedings of the 12th European Weed Research Society Symposium., 2009

 

Projekt eseményei

 
2021-09-28 09:41:56
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet (Soproni Egyetem), Új kutatóhely: Erdő-és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet (Soproni Egyetem).
2012-12-11 09:19:42
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növénytani és Természetvédelmi Intézet (Nyugat-magyarországi Egyetem), Új kutatóhely: Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet (Nyugat-magyarországi Egyetem).
vissza »