Technológiai fejlődés és intézményi változás: kölcsönhatások és fejlődési irányok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67713
típus K
Vezető kutató Kapás Judit
magyar cím Technológiai fejlődés és intézményi változás: kölcsönhatások és fejlődési irányok
Angol cím Technological Advance and Institutional Change: A Co-evolution and Developmental Paths
magyar kulcsszavak technológia, evolúció, intézmények
angol kulcsszavak technology, evolution, institutions
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely GTK Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Czeglédi Pál
Kovács István
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.623
FTE (kutatóév egyenérték) 3.91
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk a technológiai fejlődés és az intézményrendszer kölcsönhatásainak összefüggéseit kívánja feltárni. Ez több kérdést foglal magában. Egyrészt a technológiai fejlődésnek az intézmények megváltozására gyakorolt hatását, ezen belül is a tág intézményi környezetre, illetve a vállalatok mikrointézményeire gyakorolt hatását. Másrészt a kutatási kérdés magában foglalja a visszafelé irányuló hatás elemzését is, azaz azt, hogyan hat a makro- és a mikrointézmények spontán evolutív változása és/vagy szándékos változtatása a technológiai fejlődésre.
Kutatásunk az alábbi alkérdések köré szerveződik: (1) Az intézményi elméletek teljes körű kritikai feltárása, majd olyan intézményi klasszifikáció kidolgozása, amely alapján a technológiai fejlődés intézményekre gyakorolt hatása magyarázható. (2) A technológiai fejlődés és a technológia-gazdasági paradigma közgazdasági elméleteinek feldolgozása annak érdekében, hogy a technológiai fejlődés típusait és a fejlődési utakat elkülöníthessük. A megértésben tehát kulcskérdés a klasszifikálás mind az intézmények, mind a technológiai fejlődés terén. (3) Az intézmények közötti verseny értelmezése, valamint annak elemzése, hogy mik a feltételei és hatásai ennek, különös tekintettel a technológiai fejlődésre. (4) A szabályozás elméletének (neoklasszikus és osztrák) feldolgozása, majd annak elemzése, hogy a szabályozás miképp hat makro- és mikrointézményekre, és a vállalatok technológiai fejlődésére.
angol összefoglaló
Our research aims at exploring the coevolution of technology and the institutional structure. This includes several aspects. On the one hand, the question is how technological advance affects both the broad institutional structure and the microinstitutions of the firms. On the other hand, the research question should include also the analysis of how this effect works in the opposite direction, that is, how the evolution of spontaneous institutions and the change of designed institutions affect technological change.
The research will focus on the following four issues: (1) A critical survey of three major branches of institutional theories and an elaboration of an institutional classification system, which allows us to explain the effects of technology on institutions. (2) A survey of the theories of technological change and techno-economic paradigm, which will help differentiate between types of technological changes and paths. Thus, the classification is a key issue both in the area of technology and of institutions. (3) An understanding of competition between institutions and an analysis of its conditions and effects, with special attention to technological change. (4) A survey of the (neoclassical and Austrian) theory of regulation and then an analysis of the way regulation affects macro- and microinstitutions, and technological advancements of firms.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk központi témája az intézmények és a technológiai haladás összefüggésének elemzése volt. Első részterületként áttekintettük a különböző intézményi megközelítéseket és specifikáltuk a különbséget az új intézményi, a régi intézményi és az osztrák közgazdaságtan megközelítése között. Kutatásunk másik részterületeként a technológiai-gazdasági paradigmák és a technológiai fejlődés összefüggéseit elemeztük. Ennek keretében egyrészt a növekedéselmélet és az intézményi közgazdaságtan „metszetében” kialakult modelleket tekintettük át. Másrészt, új eredményeket értünk el a gyárüzem kialakulásának és az ipari forradalmak kölcsönhatásának elemzésében azzal, hogy az irodalomban bevett hagyományos gazdaságtörténeti megközelítést vállalatelméleti kerettel egészítettük ki. Harmadik részterületünk az intézmények országok közötti versenye volt. Megmutattuk, hogy demokratikus intézményrendszer (mint az állam exogén elköteleződésének egyik formája) szükséges egy-egy ország felzárkózásához, de nem zárható ki az, hogy ennek az elköteleződésnek az alapja teljes mértékben a formális intézményekben rejlik. Negyedik részterületként a szabványok és a technológiai haladás kölcsönhatását elemeztük. Ide vonatkozó eredményünk egyrészt az, hogy tágabb elméleti keretben fogalmaztuk meg a szabvány funkcióját és szerepét, másrészt feltártuk, hogy hálózatos iparágakra jellemző hálózatok csomópontja közötti tranzakciók tulajdonságai hogyan befolyásolják a kívánatos szabályozási környezetet.
kutatási eredmények (angolul)
Our research has been aimed at exploring the interrelationships between technological and institutional change. As a first sub-area we reviewed the various institutional approaches and specified the differences between the new and old institutional, and the modern Austrian economics approach. The second sub-area was the analysis of the relationship between techno-economic paradigms and technological change. On the one hand, we reviewed the literature at the crossroad of institutional economics and growth economics. On the other hand we derived new results concerning the evolution of the factory system by merging the approach of the theory of the firm with that of economic history. Our third sub-area was the analysis of the cross country competition of institutions. We showed that the institutions of democracy (as a sign of the exogenous commitment of the government) are necessary for a country’s catching-up process but one cannot exclude the possibility that the only source of this commitment lies in informal factors. As a fourth sub-area we analyzed the interrelationship between standards and technological change. Our results within this sub-area are twofold. On the one hand, we formulated the role and functions of standards by understanding them as institutions. On the other hand, we explored how the characteristics of transactions between different nodes of a network industry affect the optimal regulation environment.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67713
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kapás Judit-Czeglédi Pál: Institutions and the Industrial Revolution, Competitio könyvek 12, Debreceni Egyetem KTK, 2012
Kapás Judit: A technológiai és intézményi fejlődés kölcsönhatásai – az elmúlt ipari forradalmak tapasztalatai, In: Kapás, J. (szerk.), Technológiai fejlődés és intézmények. Competitio könyvek 10, Debreceni Egyetem KTK, 2010
Czeglédi Pál: A technológiai haladás intézményi korlátai: áttekintés, In: Kapás J. (szerk.), Technológiai fejlődés és intézmények. Competitio könyvek 10, Debreceni Egyetem KTK, 2010
Czeglédi Pál: Individual rights as a factor of economic convergence., Acta Oeconomica Vol. 60. No. 4. pp. 375-403., 2010
Kapás Judit: A kapitalista vállalat gazdaságtörténeti és vállalatelméleti magyarázatai: áttekintés és kritika, Vezetéstudomány XLI. évf. 9. szám, 17-28. o., 2010
Czeglédi Pál: A tulajdonjogi biztonság szerepe a technológia elterjedésében, Közgazdasági Szemle 56. 9. 790-813., 2009
Kapás Judit: Industrial Revolutions and the Evolution of the Firm's Organization: An Historical Perspective, Journal of Innovation Economics, No. 2. pp. 15-33., 2008
Kapás Judit - Czeglédi Pál: Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben. Nyugat- és kelet-közép-európai összehasonlítás, Közgazdasági Szemle, LV. évf. 4. szám, 308-332. o., 2008
Kapás Judit - Czeglédi Pál: What Does Transition Mean?: Post-socialist and Western European Countries Paralleled, Journal of Comparative Economic Studies, Vol. 3. pp. 3-28., 2007
Kovács István: Növekvő hozadék, szabványok és a szabályozó hatóság szerepe a hálózatos iparágakban: A mobilszabványok esete, Külgazdaság, LI. évf. 9-10 sz., 41-60. o., 2007
Kovács István: Természetes monopóliumok, hálózatok és hálózati hatások viszonya: a fogalmak használatának tisztázása, Tavaszi Szél Konferencia kiadványa, Szeged, 2009. május 21-24. Doktoranduszok Országos Szövetsége, (ISBN 978 963 87569 3 0), 218-229. oldal, 2009
Kovács István: Természetes monopóliumok, hálózati externáliák, hálózatok, Gazdaság és társadalom konferenciakiadvány CD-ROM (ISBN 978-963-9871-30-4), NYME-KTK, Sopron, 2009
Kapás Judit - Czeglédi Pál: Technological and Institutional Changes: Post-socialist Frontrunner and Western European Countries Paralleled, 7th International Conference of the Japan Economic Policy Association, December 6-7, 2008, Doshisha University, Kyoto, Japan, Conference Proceedings (CD-ROM), 22 pp., 2008
Kapás Judit: Industrial Revolutions and the Evolution of Firm Organization, EAEPE Annual Conference, November 1-3, 2007, Porto, Conference Proceedings (CD-ROM), 28 pp., 2008
Czeglédi Pál: Szellemi muníció internetkalózoknak (Recenzió: Michele Boldrin - David K. Levine: Against Intellectual Monopoly. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 2008), Competitio 8. 2. 119-123., 2009
Czeglédi Pál: Closing the gap by securing individual rights: the role of a commitment to individual rights in the economic catching-up process, European Association of Law and Economics éves konferenciája, 2010. szeptember 23-25, Párizs, 2010
Kapás Judit: The Factory: An Historical Theory of the Firm View, European Network on the Economics of the Firm 2009 Meeting, Paris, 17-18 September, 2009
Czeglédi Pál: Technológiai haladás, jogrend és szabályozás, „A komparatisztika a közgazdaságtanban – Oktatás és kutatás” konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, 2008. március 14., 2008
Czeglédi Pál: Szabályozás és technikai haladás – tanulságok az ipari forradalom elméleti moedelljeiből, "Technológiai fejlődés, innováció és gazdasági növekedés" konferencia, 2008. november 28. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen, 2008
Kapás Judit: A technológiai és intézményi fejlődés kölcsönhatásai – az elmúlt ipari forradalmak tapasztalatai, "Technológiai fejlődés, innováció és gazdasági növekedés" konferencia, 2008. november 28. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen, 2008
Kapás Judit: The Co-evolution of Technology and Institutions: Lessons from Past Industrial Revolutions, 12nd Annual Conference of the European Business History Association, August 21-23, 2008, Bergen, Norway, 2008
Kovács István: A szabványosítás tranzakciós költség szempontú megközelítése. A hálózatos iparágak, a tranzakciós költségek és a szabványosítás kapcsolata a mobiltelefon rendszerek szabványosítási tapasztalatain keresztül, Doktori disszertáció, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, 2011
Kapás Judit: A kapitalista vállalat születése: a "történeti" vállalatelméleti megközelítés szükségessége, Kézirat, 2009
Kovács István: Innovációk a mobiltelefonpiacon - esettanulmány, Kézirat, 2009
vissza »