Alfa-hélix és béta-hordó fehérjék membránba ágyazódása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67735
típus F
Vezető kutató Kóta Zoltán
magyar cím Alfa-hélix és béta-hordó fehérjék membránba ágyazódása
Angol cím Assembly and folding of alpha-helix and beta-barrel membrane proteins
magyar kulcsszavak membránfehérje, alfa-hélix, béta-hordó, lipid-fehérje kölcsönhatások, V-ATPáz, fehérje hajtogatódás, membránszervezödés
angol kulcsszavak mambrane protein, alpha-helix, beta-barrel, lipid-protein interactions, V-ATPase, protein folding, membrane organization
megadott besorolás
Biofizika (pl. transzport-mechanizmusok, bioenergetika, fluoreszcencia) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Biofizikai Intézet (HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 10.382
FTE (kutatóév egyenérték) 2.39
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az élő sejtek szerkezeti és funkcionális integritásának fenntartásában és különböző folyamatok szabályozásában kiemelkedő szerepük van a membránfehérjéknek. Egy-egy membránfehérje szerkezetének, membránbeli szerveződésének és működésének megértése igen nagy, de egyben ígéretes kihívás mind az alapkutatás, mind a gyakorlati felhasználás tekintetében.
Jelen pályázat célja különböző béta-hordó (OMP fehérjék) és transzmembrán alfa-hélix fehérjék (különös tekintettel a V-ATPáz Vo domén c alegységeire) membránba való beépülési mechanizmusának vizsgálata. Az elterjedten használatos biofizikai technikák mellett méréstechnikailag új módszerek alkalmazását is szeretnénk megvalósitani. ''Statikus'' és kinetikai méréseket egyaránt tervezünk, melyek segítségével tanulmányozzuk a fehérjék szerkezetét, stabilitását, a c alegységek oligomerbe szerveződésének sajátságait és a fehérjehajtogatódás mechanizmusát.
A tématerületen szerzett korábbi tapasztalatainkra alapozva, és a különböző módszerek egymást kiegészítő kombinálásának köszönhetően a várható eredmények reményeink szerint lehővé teszik a hajtógatódással kapcsolatos általános törvényszerűségek meghatározását és ezen folyamatok jobb megértését, a vizsgált fehérjék (különösen a V-ATPáz) működési mechanizmusának és a lipid-fehérje kölcsönhatásoknak az alaposabb megismerését.
angol összefoglaló
Membrane proteins are crucial components of living cells. They preserve the structural and functional integrity of cell organelles and regulate a lot of processes. The understanding of their structure, function and assembly in the membrane is a great and promising challenge regarding both basic science and practical aspects.
Our goal in the present application is the study of different beta-barrel (OMP proteins) and transmembrane alpha-helix (especially the Vo c subunits of V-ATPase) proteins reconstituted mostly in model membranes. Beyond widely used biophysical techniques, we would like to establish and use novel experimental methods. Performing both static and kinetic measurements we will study the structure, stability, folding of the proteins and the organization of the V-ATPase c subunits. Based on our previous experience on this field, and due to the combination of different techniques that complement each other, the expected results will allow us: to determine some general principles in the field of protein folding; to get further details regarding the studied proteins and the mechanism of their activity (e.g. the V-ATPase proton-pumping mechanism); and to understand specific lipid-protein interactions not only in the studied systems, but in general as well.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatban célul tűztük ki bakteriális béta-hordó és transzmembrán alfa-hélix fehérjék – különös tekintettel a V-ATPáz c alegységére – vizsgálatát. A natív c alegység hiányában a fehérje transzmembrán szegmenseivel analóg polipeptideket építettünk be lipidmembránokba, és spektroszkópiai módszerekkel vizsgáltuk szerkezetüket, a membránba épülésüket, valamint az egymással, lipidekkel és inhibitorokkal való kölcsönhatásukat. Kimutattuk, hogy a transzmembrán polipeptidek döntően alfa-hélix konformációt vesznek fel a membránban, és hogy oligomerizációra hajlamosak, továbbá azt is, hogy a c elegység negyedik hélixe (TM4) és az a alegység hetedik hélixe (TM7) között kölcsönhatás van. Megmutattuk azt is, hogy a negatívan töltött lipidek kölcsönhatása erőteljesebb a negyedik hélixszel, és hogy bizonyos V-ATPáz inhibitorok kölcsönhatnak a TM4 és a TM7 hélixekkel. A béta-hordó fehérjék közül a Fusobacterium nucleatum-ból izolált FomA fehérjét tanulmányoztuk. Meghatároztuk a fehérje termikus stabilitását, és a kitekeredéssel járó hőváltozás mértékét, továbbá azt, hogy denaturáló szerek milyen mértékben változtatják meg ezeket a paramétereket. Fluoreszcencia spektroszkópiával is követtük a hőmérséklet és a denaturáló szerek hatását. Inkubációs mérésekből információt nyertünk a fehérje kitekeredésének sebességével kapcsolatban, denaturáló szerek segítségével. Beállítottunk egy új mérési elrendezést, mellyel egy mintában egyidejűleg detektálhatók az ESR és fluoreszcencia jelek.
kutatási eredmények (angolul)
In this project our goal was to study bacterial beta-barrel and transmembrane alpha-helix proteins (especially the c subunit of V-ATPase). Since the native c subunit was not available, we studied synthetic polipeptides corresponding to the transmembrane domains of the protein. Spectroscopic methods were used to characterize the structure, self-assembly and molecular interactions (lipid-peptide, peptide-peptide, peptide-inhibitor) of the peptides. We showed that the peptides are highly alpha-helical in the membranes, and that they tend to form oligomers. Moreover, an interaction between the fourth helix of the c subunit (TM4) and the seventh helix of the a subunit (TM7) was proven. Our data revealed stronger interaction of the TM4 peptide with negatively charged lipids, and also that certain V-ATPase inhibitors interact with the TM4 and TM7 peptides. Among from beta-barrel proteins FomA, isolated from Fusobacterium nucleatum, was studied. We determined the thermal stability of the protein, the heat of transition related to the unfolding process, and the effects of denaturing agents on these parameters. Temperature-induced changes and the effects of denaturants were followed by fluorescence spectroscopy as well. Incubation experiments were carried out with the help of denaturants to get information concerning the speed of the unfolding process. A novel experimental setup, capable of simultaneous detection of ESR and fluorescence signals in a sample, was also developed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67735
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kóta Z; Páli T; Dixon N; Kee TP; Harrison MA; Findlay JB; Finbow ME; Marsh D: Incorporation of Transmembrane Peptides from the Vacuolar H(+)-ATPase in Phospholipid Membranes: Spin-Label Electron Paramagnetic Resonance and Polarized Infrared [...], Biochemistry 47: 3937-3949, 2008
Kóta Z; Talmon E; Ferencz C; Fodor E; Kleinschmidt JH; Páli T: Stability and unfolding of FomA, a beta-barrel membrane protein, Absztrakt, 14th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, 2011
vissza »