A multifunkciós mezőgazdaság lehetőségei az észak- alföldi és észak-magyarországi LEADER kistérségekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67813
típus K
Vezető kutató Fehér Alajos
magyar cím A multifunkciós mezőgazdaság lehetőségei az észak- alföldi és észak-magyarországi LEADER kistérségekben
Angol cím Opportunities of the multifunctional agriculture in LEADER micro-regions of Northern Great Plain and Northern Hungary
magyar kulcsszavak vidékgazdaság, multifunkciós mezőgazdaság
angol kulcsszavak rural economy, multifunctional agriculture
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely AKIT Karcagi Kutató Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Czimbalmos Róbert
Kovács Györgyi
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 5.900
FTE (kutatóév egyenérték) 2.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az Európai Multifunkcionális Mezőgazdasági Modell megvalósulása során középpontba kerül a gazda háztartások és a regionális gazdaság (vidékgazdaság) közötti kritikus kapcsolat. Több nyugat-európai országban kutatások indultak ennek feltárására. E témakörben kevés a tudományos igényű, hazai regionális kutatás, és az üzemi felméréseken alapuló munka. Pályázatunk ezt pótolná, különös tekintettel az újonnan formálódó LEADER kistérségekre.

Hipotéziseink szerint a vizsgálandó kistérségekben – a korábbi EU tagországokhoz képest - több mint egy évtizedes lemaradás tapasztalható a multifunkciós mezőgazdaság elterjedésében és abban is, hogy fontosságát a gazdák mennyire ismerik fel. A LEADER program a gazdacsaládok és a regionális gazdaságok összekapcsolásán keresztül meghatározó szerepet játszhat ennek csökkentésében. A humán erőforrások szerényebb szintje és a társadalmi tőke fejletlensége viszont komoly akadályt jelenthet majd.

Kutatási célunk a multifunkciós mezőgazdálkodással kapcsolatos új ismeretek létrehozása, adott kistérségek agrártermelői várható reakcióinak megismerése, új összefüggések feltárása, vizsgálati módszerek továbbfejlesztése, hozzájárulás a KAP hazai alkalmazásának tudományos megalapozásához.

Intézetünk tudományos háttere és a pályázó kutatók eddigi tevékenysége valószínűsíti a cél elérését. Ez hozzájárul majd a további, más területekre is kiterjedő vizsgálatok módszertani megalapozásához, s a multifunkciós mezőgazdaság hazai elterjedését szolgáló intézkedések hatásfokának növekedéséhez. Az eredmények az egyetemi oktatásban és a doktorképzésben hasznosulnak, elősegítik a kutatói utánpótlás fejlesztését. A külföldön már folyó kutatásokkal való összehasonlíthatóság megalapozza a későbbi nemzetközi együttműködést. A publikációk a 2007-től induló újabb LEADER pályázatok megalapozását is szolgálják.
angol összefoglaló
The critical connection between farm households and rural economies comes to the fore during the realisation of the European Model of Multifunctional Agriculture. In several Western European countries investigations have been started to explore this connection. In this matter there is not sufficient Hungarian scientific work basing on regional studies and farm surveys. Our earmarked research would meet this want having regard to LEADER groups and micro-regions newly formed in Hungary.

Our working hypothesis is as follows: in the micro regions to be investigated there is more than a decade-long backwardness compared to the former EU member countries in spreading of multifunctional agriculture and in perception of its importance by the farmers. The LEADER Programme can play decisive role in the reduction of this backwardness by joining the farm households into the regional economies. The poor level of human resources and the underdeveloped social capital can be considered as significant obstacles.

The objectives of our planned research are the followings: - creating new knowledge on multifunctional agriculture – recognition of farmers’ reaction on multifunctional agriculture in micro-region to be investigated – improvement of methods of regional investigation for multifunctional agriculture – contribution to the scientific establishment of the domestic utilisation of the CAP.

The scientific background of our institute and the foregoing activities of researchers involved in the application make the realisation of the objectives probable. The achievements can be utilised in university education and in doctoral school and they can promote the development of scientific training. The comparability with the achievements of foreign studies can establish further scientific co-operation. Publication of our achievements can serve the realisation of new LEADER competitions starting in 2007.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az EUROSTAT és a KSH adatbázisát felhasználva, valamint 3 LEADER kistérség 104 gazdálkodójára kiterjedő interjúk és kérdőívek alapján a következő eredményeket realizáltuk: 1) A vizsgált farmoknál a multifunkcionalitásban meghatározó a gazdacsaládok és háztartások szerepe. 2) Megerősítettük azt – a korábbi kutatásaink során feltárt – összefüggést, hogy a birtokkoncentráció növekedése összefügg a farmokon foglalkoztatott munkaerő csökkenésével. Ez a farmdiverzifikáció és a „pluriactivity” növelésével ellensúlyozható. 3) Több, a hazai farmkoncentrációt erősítő új tényezőt tártunk fel. (Gépbeszerzési támogatások, gazdák farmterület-növelési motiváltsága, piacorientált farmdiverzifikáció alacsony szintje és szerény támogatottsága.) Magyarországon a farmkoncentráció növekedése és a mezőgazdaságban foglalkoztatottak csökkenése a csatlakozás után jóval meghaladta, az uniós átlagot. A nem mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságok aránya a felénél kevesebbre csökkent. 4) A megkérdezett gazdák érdekeltek gazdaságuk területének további növekedésben, de nem motiváltak a mások számára történő munkahelyteremtésre. A nem piacorientált diverzifikációra épülő multifunkcionalitásukat sem kapcsolták össze ezzel. A kedvezőtlen folyamatot az agrár- és vidékfejlesztési programok ágazati-gazdasági versenyképesség centrikussága felerősíti. Véleményünk szerint a jövőben e helyett a (foglalkoztatás növelését is biztosító) regionális versenyképességet kell érvényesíteni.
kutatási eredmények (angolul)
The analysis of data from the EUROSTAT and HCSO and from a survey (interviews, questionnaires) of 104 farmers from three LEADER microregions led to the following achievements: 1) In the surveyed farms, the farm families and households had a decisive role in multifunctionality; 2) Our previous findings that an increase in farm concentration is correlated with a decrease in employment on farms were confirmed. This could be counterbalanced by an increase in farm diversification and pluriactivity. 3) New factors strengthening farm concentration in Hungary were identified (payments for machinery, motivation of farmers to expand their farmland, low level of market-driven farm diversification, modest level of subsidies for the latter). The rise in farm concentration and decline in the employment on farms was much higher in Hungary after EU accession than the EU average. The ratio of farms having non-agricultural activities declined to less than half. 4) The farmers surveyed had an interest in further increasing the area of their farms, but were not motivated to create jobs for other people. In their minds this was not connected even with multifunctionality based on non-market-driven diversification. This unfavourable process is aggravated by the emphasis in agricultural and rural development programmes on the economic competitiveness of the sector. It is suggested that in the future this should be replaced by the promotion of regional competitiveness impyling also the employment.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67813
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Petrics H; Fehér A: Multifunctionality of agriculture and risk management – as it is understood by Hungarian farmers with diversified farm enterprises, Studies in Agricultural Economics, No 109, 103-117., 2009
Fehér A; Fanta J; Szabó G; Zemek F: Marginalisation of rural economies int he Czech Republic and Hungary, pp. 107-131 in: Brouwer F et al. Sustainable Land Management, Edward Elgar, Cheltenham, UK,, 2008
Fehér A; Czimbalmos R; Kovács Gy: Jász-Nagykun-Szolnok megyei kis- és közepes földterületen gazdálkodók véleménye az EU csatlakozás hatásairól, in CD, AVA Nemzetközi Konferencia, Debrecen, márc.20-21, 2007
Czimbalmos R.: A többcélú mezőgazdaság ismertsége, az EU csatlakozás utáni tapasztalatok Jász-Nagykun-Szolnok megye kis- és közepes földterületein gazdálkodók körében, Első Nemzetközi Környezettudományi és Vízgazdálkodási Konferencia, Szarvas; október 18-20. No. 1. 2. kötet. 247-252. p. ISSN: 1587-6179;, 2007
Szabó G; Fehér A; Fieldsend A: "a" Agricultural land use marginalisation, multifunctional land use and Agri-Environmental Measures in Eastern Hungary,, pp. 75-87. in Proc. International Scientific Symposium, Eurobit, Timisoara, ISBN 978-973-620-392-3, 2008
Szabó G; Fehér A; Fieldsend A: "b" Agricultural narginalisation, multifunctional agriculture and landscape conservation, in CD , - EPEE '08 International Symposium Environmental protection & ecological education– Timisoara, 2008
Fehér A; Czimbalmos R;Kovács Gy;Szepesy E;: "a"Motivation and intention of farmers as regards the development of multifunctional agriculture in micro-regions of Northern and Eastern Hungary, Studies in Agricultural Economics, No 111, 65-77, 2010
Fehér A;Czimbalmos R;Kovács Gy;Szepesy E;: "b"Birtokkoncentráció, foglalkoztatás, diverzifikáció és multifunkcionalitás, Gazdálkodás, 54. évf. 3.sz. 286-297, 2010
Fehér A;Czimbalmos R;Kovács Gy;Szepesy E;: "c"Some factors responsible for reduction on employment on farms in Hungary, Studies in Agricultural Economics, No 112 in press, 2010
Fehér A;Czimbalmos R;Kovács Gy;Szepesy E;: "d" Increasing farm concentration in Hungary driven by RDP payments and motivation of farmers, EAAE 114th Seminar in Berlin, 2010/04/14-2010/04/16, 2010
Fehér A;Czimbalmos R;Kovács Gy;Szepesy E;: "e" Increasing farm concentration in Hungary, "Rural Space and Local Development", 4th International Conference, Bistrita, Romania, 2010/07/22-2010/07/25, 2010
vissza »