Drámakéziratok kiadása (1600-1837)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67828
típus K
Vezető kutató Kilián István
magyar cím Drámakéziratok kiadása (1600-1837)
Angol cím Critical edition of drama manuscripts (1600-1837)
magyar kulcsszavak kritikai kiadás, színháztörténet, drámatörténet, textológia
angol kulcsszavak critical (annotated) edition, history of theatre and drama, textology
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Czibula Katalin
Demeter Júlia
Pintér Márta Zsuzsanna
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.614
FTE (kutatóév egyenérték) 7.89
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kilián István 67828»


Drámakéziratok kiadása (1600-1837)


1980-tól máig feltártuk és közreadtuk a 18. századi iskoladráma-szövegeket felekezetek ill. rendek szerinti bontásban, adattárakba gyűjtöttük, rendszereztük az iskolai színjátszásra vonatkozó adatokat. Azóta számos újabb adat, drámaprogram és szöveg került elő. A hivatásos színjátszás megindulásával (1790) az iskolai színjátszás részben továbbélt, részben alkotói átléptek a hivatásos színpadra, s e korszakról sok drámaszöveg tanúskodik. 2003-2006-ban OTKA támogatással (T 042967) elkészítettük a Régi Magyar Drámai Emlékek XVII-XVIII. század I. pótkötetét; most célunk újabb drámaszövegek felkutatása, nemzetközi kontextusba helyezése, kritikai kiadása: tehát a II. pótkötet elkészítése.
A pótkötetek a hazai tudományos kutatások számára jelentenek használható segédletet: az adatok, szövegek, színlapok nemcsak az irodalomtudomány, hanem a művelődéstörténet, néprajz, művészettörténet, nyelvtörténet kutatói számára is forrásként szolgálhatnak. Másrészt a felsőoktatásban kiválóan hasznosíthatók az eredmények. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy e régi, kallódó, a levéltárosok által kevésre tartott kéziratanyag napjai meg vannak számlálva: ez utolsó pillanat ennek a magyar művelődéstörténetben kivételes anyagnak a megmentésére.
angol összefoglaló
Critical edition of drama manuscripts (1600-1837)

From 1980, our team (for the research of Hungarian drama) successfully published the series of Old Hungarian Dramas (18th century school dramas, according to denominations and religious orders) as well as theatrical data and sources. Since then, however, a lot of new data and texts have been found, due to the new opportunities for research after 1989.
Hungarian school stage was still flourishing well after the birth of professional theatre (1790), and what is more: school authors and actors frequently turned to professional stage. In 2003-2006 OTKA financed the work of our team, in order to make the first suplementary volume of Old Hungarian Dramas series. We have done it. Our present purpose is to make a second supplementary volume as quite a few dramas had to be left out of the first volume, and we suppose to find several new texts, too.
The data, programs and drama texts of the supplementary volumes might be of use in Hungarian studies, not only for those working in literary studies, but also for the reaserchers of cultural studies, anthropologists as well as art historians and linguists. On the other hand the results will prove to be useful in higher education. And finally: these are the last moments to save this exceptional corpus of Hungarian cultural history.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Eddig ismeretlen - főleg - 17-19. századi drámaszövegeket és színi adatokat tártunk fel: iskolai, részben iskolai és részben hivatásos, továbbá egyértelműen hivatásos színháztörténeti dokumentumokat, eseményeket. A szövegek textológiai feldolgozásán túl célunk volt egyrészt az anyagnak az európai kultúratörténeti kontextusba, másrészt a magyarországi irodalom-, dráma- és színháztörténeti kánonba illesztése. 1. Kapcsolat a régi magyar irodalommal. A régi magyar irodalom ismeretlen területét tárta fel a 11-18. századi betlehemes játékok nagy gyűjteménye (Kilián István). A gyűjtött anyag egy további része – szövegek, adatok – ugyancsak a régi anyagról való tudásunkat gazdagítja. 2. Kapcsolat a hivatásos színjátszással. Az iskolai korpusz szoros műfaji, tematikai, szemléleti kapcsolatban állt a hivatásos színház drámáival, ahogy a szcenikai és rendezői hagyomány is szerves folyamat az 1760-as évektől egészen az 1810-es évekig. E félévszázad színi anyagát szeretnénk kánonba emelni – és ezzel az egyetemi tananyag részévé tenni –, s ehhez kellő mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésünkre. Az anyag publikálására jelenleg nem sok reményt látunk, ezért tájékozódunk az interneten történő közreadás lehetőségeiről: így igen sok érdeklődőhöz jutna e kivételes és az enyészettől megmentett anyag.
kutatási eredmények (angolul)
Our team has explored and elaborated texts and data (mainly from the 17-19th centuries) previously unknown: dramas and documents connected to school stages, partly school and partly professional stages, professional stages. Besides textology, our main purpose was to have the corpus fit both, in the international cultural history and in the Hungarian literary and dramatic canon. 1. Old Hungarian literature. We collected a large volume of 11-18th century nativity plays (I. Kilián): this reveals an important part of old Hungarian literature. Other texts and data also enrich our knowledge of old Hungarian literature. 2. Links to professional theatre. In Hungary, school theatres had a close contact with professional stage from the point of view of genres, themes, aspect, and there was an organic, continuous process in scenography and directing – from the 1760s up to the 1810s. The corpus of this half a century is large enough to become part of the canon: making it part of the literary canon it would immediately become part of the teaching material of universities. As for the present, we do not see possibilities for publication. That is why we try to use the internet in order to make this exceptional material familiar with more and more people.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67828
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Czibula K.-Demeter J.-Kilián I.-Pintér M.Zs.: Piarista iskoladrámák II. (RMDE XVIII. Század 5/2.), Argumentum-Akadémiai K., Budapest (1227 p.), 2007
Demeter Júlia: A Buda trágédiája és az iskolai színjátékok, Kolligátum, szerk. Devescovi B.Szilágyi M.-Vaderna G.,Ráció K., Budapest, 109-119., 2007
Czibula Katalin (szerk.), Demeter Júlia-Kilián István (sorozatszerk.): Színházvilág - világszínház (A Régi Magyar Színház sorozat 3. kötete), Ráció K., Budapest (311 p.), 2008
Czibula Katalin: Színésznők a hivatásos színjátszás hajnalán, Színházvilág - világszínház, Ráció K., Budapest, 243-254., 2008
Demeter Júlia: Hungarian School Theatre. A Short Survey, Színházvilág - világszínház, Ráció K., Budapest, 38-60., 2008
Pintér Márta Zsuzsanna: Les succes et problemes de l'edition des anciennes oeuvres de theatre hongroises, Színházvilág - világszínház, Ráció K., Budapest, 61-69., 2008
Kilián István: A 16-18. századi magyarországi drámák tipológiája, Színházvilág - világszínház, Ráció K., Budapest, 13-22., 2008
Czibula Katalin: Symbol of Water on 18th Hungarian Stage. From spectacle to verbal symbolism, Représentation de l'eau dans la création théâtrale et musicale, Paris, 151-167., 2008
Pintér Márta Zsuzsanna: La représentation de l'eau sur la scene scolaire hongroise, Représentation de l'eau dans la création théâtrale et musicale, Paris, 139-150., 2008
Czibula Katalin: „Fordítás az Originálnak minden szépségével": Kazinczy drámafordításairól, Irodalomtörténeti Közlemények, 2008/2, 212-237., 2008
Czibula K.-Emődi A.-János-Szatmári Sz. (szerk.), Demeter Júlia-Kilián István (sorozatszerk.): Dráma - múlt. Színház - jelen (A Régi Magyar Színház sorozat 4. kötete), Partium, Oradea/Nagyvárad (440 p.), 2009
Czibula Katalin: A víz szimbolikája a 18. századi magyar színpadon, Dráma - múlt. Színház - jelen. Partium, Oradea/Nagyvárad, 129-148., 2009
Demeter Júlia: "Palotás cselek" a színpadon. A hatalom legitimációs dilemmái az iskolai színpadon, Dráma - múlt. Színház - jelen. Partium, Oradea/Nagyvárad, 151-168., 2009
Pintér Márta Zsuzsanna: "Bachusnak víg birodalma". A bor és víz vetélkedése a régi magyar színpadon, Dráma - múlt. Színház - jelen. Partium, Oradea/Nagyvárad, 105-120., 2009
Kilián István: Teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiok, színjátékok és drámák Nagyváradon, 1723-1771, Dráma - múlt. Színház - jelen. Partium, Oradea/Nagyvárad, 303-346., 2009
Kilián István: Slavkovski Benedek drámája Salamon valamint Géza és László küzdelméről. Privigye 1718., Arrabona Múzeumi Közlemények, szerk. SZÉKELY Z., MEDGYESY Schmikli N., 46/1, 131-146., 2008
Pintér Márta Zsuzsanna: A kétszintes dráma modellje a misztáriumjátékokban, A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. Bécsy Tamás életművéről szerk. Jákfalvi M., Kékesi Kun Á., Budapest, L’Harmattan, 191-206, 2009
Czibula Katalin: Die deutschen Dramen und Übersetzungen in Siebenbürgen in der Aufklärungszeit, Deutsche Sprache und Kultur. Presse – Literatur – Geschichte in Siebenbürgen, Hrg. Von Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer, Bremen, Lumière, 147-157., 2009
Demeter J.-Kilián I.-Pintér M.Zs.: Ferences iskoladrámák I. (RMDE XVIII. Század 6/1.), Argumentum-Akadémiai K., Budapest (940 p.), 2009
CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia [szerk, s.a.r.]: Külföldi Játszószín. Kazinczy Ferenc művei. (Kritikai kiadás), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen (411 p.), 2009
CZIBULA Katalin: „Két napnak a’ nagy égen nincs helye” Szent László király alakja az iskolai színpadon és a hivatásos színjátszás kezdetén,, Arrabona 46/1, A Szent László-herma Győrbe érkezésének évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai, szerk. MEDGYESI-SCHMIKLI N., SZÉKELY Z., Győr, 147-164., 2008
CZIBULA Katalin: Utazás, (szám)űzetés. Margináliák egy Gulácsy-képhez, Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek (Humanizmus és gratuláció),szerk. CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, Budapest, Balassi, 77-85.., 2009
CZIBULA Katalin: Megjegyzések Kazinczy Emília Galotti-fordításához, Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. DEBRECZENI Attila, GÖNCZY Monika, 80-88, 2010
DEMETER Júlia: A Molière-t fordító Kazinczy, Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. DEBRECZENI Attila, GÖNCZY Monika, 89-98., 2010
DEMETER Júlia: A piarista iskolai színház szerepe a hivatásos színjátszás kialakulásában (komédiák), A piarista rend Magyarországon, szerk. FORGÓ András, Szent István Társulat, Budapest,, 579-588., 2010
CZIBULA Katalin: A piarista iskolai színház szerepe a hivatásos színjátszás kialakulásában (tragédiák), A piarista rend Magyarországon, szerk. FORGÓ András, Szent István Társulat, Budapest,, 571-578., 2010
KILIÁN István: A piarista képvers Magyarországon a 17-19. században, A piarista rend Magyarországon, szerk. FORGÓ András, Szent István Társulat, Budapest,, 403-449., 2010
CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia: Szenvedelmek, szenvedélyek. Kazinczy Ferenc magánvilága, Protea Kulturális Egyesület, Budapest (140 p.), 2009
DEMETER Júlia: La figure de Christ dans le cycle des mystères de Csíksomlyó au XVIIIe siècle, Théâtre et drame musical. Revue européenne bilingue. Le Christ dans le patrimoine théâtral, musical, et artistique, Nos 11-12, 65-76., 2009
KILIÁN István: Scène et mise en scène à Csíksomlyó, Théâtre et drame musical. Revue européenne bilingue. Le Christ dans le patrimoine théâtral, musical, et artistique, Nos 11-12, 77-88., 2009
CZIBULA Katalin: „... az állhatatlanság, a’ lebdesés, igen is, vétek” Kazinczy és Lessing Miss Sara Sampson című drámájának fordítása,, Sic Itur ad Astra 61, 67-78., 2009
CZIBULA Katalin: Das Wasser als technisches Material und Element in der ungarischen Gartenkunst und Repräsentation des 18. Jahrhunderts, Hungarian Studies, vol. 23/1, 37-45., 2009
Pintér Márta Zsuzsanna: Zrinius ad Sigethum (1738) – théorie de drame et pratique du théatre dans l’oeuvre d’Andreas Friz S.J, Militia et litterae.Dei beiden Nikolaus Zrínyi und Európa, hrg. Wilhelm KÜHLMANN, Gábor TÜSKÉS unter Mitarbeit von Sándor BENE, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 242-257., 2009
Pintér Márta Zsuzsanna: Drámatörténeti örökségünk. A magyarországi iskolai színjátszás története a 16-18. században, A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében, szerk. GARACZI Imre, SZILÁGYI István, Veszprém, 259-268., 2010
Pintér Márta Zsuzsanna: Magyar történelmi drámák a 16-18. századból, Dorog és a tudományok (Dorogi Füzetek, 38), szerk. KOVÁCS Lajos, Dorog, 5-18., 2010
KILIÁN István: Drámatörténeti konferenciák és konferenciakötetek, Versében él. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján, szerk. GRÉCZY-ZSOLDOS Enikő, Miskolc, 184-189., 2011
KILIÁN István: Rézmetszetek Eperjesről és Bártfáról 1651-ből, Bibliotheca et Univesitas. Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, 241-271., 2011
KILIÁN István: A tűz és a füst funkciója a XVII-XVIII. századi magyarországi és erdélyi színpadokon, Drámaszövegek metamorfozisa. Kontaktustörténetek, szerk. EGYED Emese, BARTHA Katalin Ágnes, TAR Gabriella Nóra, Kolozsvár, 148-154., 2011
KILIÁN István: Beszámoló a XVII-XVIII. századi magyar dráma- és színházkutatás eredményeiről, 1980-2011, Drámaszövegek metamorfozisa. Kontaktustörténetek, szerk. EGYED Emese, BARTHA Katalin Ágnes, TAR Gabriella Nóra, Kolozsvár, 344-351., 2011
DEMETER Júlia, KILIÁN István (sorozatszerk.): A régi magyar színház sorozat 5. kötete: Drámaszövegek metamorfozisa. Kontaktustörténetek, szerk. EGYED Emese, BARTHA Katalin Ágnes, TAR Gabriella Nóra, Kolozsvár (356 p.), 2011
CZIBULA Katalin (s.a.r.): Kazinczy Ferenc: Geszner idylliumi (Részlet), Magyarországi gondolkodók. Bölcsészettudományok I., szerk. TÜSKÉS GÁBOR, Budapest, Kortárs, 577-579. és 974-976., 2010
CZIBULA Katalin: Gessner-drámák Kazinczy fordításában, Színház, dráma, irodalom. Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére, szerk. TÓTH Orsolya, Pannónia Könyvek, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 147-162., 2010
CZIBULA Katalin, KORDICS Noémi (szerk.): CZIBULA Katalin, KORDICS Noémi (szerk.), Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben, Nagyvárad–Budapest, Partium és Protea (224 p.), 2011
CZIBULA Katalin: Művészlét? Értelmiségi lét? – egzisztenciateremtési lehetőségek nőknek a 18-19. században, Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben, szerk. CZIBULA K., KORDICS N., Nagyvárad–Budapest, Partium-Protea, 27-49., 2011
CZIBULA Katalin: Kazinczy Goethe-fordításairól,, ItK, 2010/5, 387-429., 2010
PINTÉR Márta Zsuzsanna: A bor a régi magyar színpadon, Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza 60. születésnapjára, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, Budapest, 413-427., 2010
PINTÉR Márta Zsuzsanna: Andreas Friz hatása a magyar színházi kultúrára, Drámaszövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. I., szerk. EGYED Emese, BARTHA Katalin Ágnes, TAR Gabriella Nóra, Kolozsvár, 163-171., 2011
PINTÉR Márta Zsuzsanna (E-BOOK-fejezet): Magyar passió Trianon után, Társadalmak, nyelvek, kultúrák, szerk. HORVÁTH H. Attila,Veszprém,77-90. (ISBN 978-615-5044-15-1, www.uni-pannon.hu/ tarsadalmak_ekonyv_v5_3pdf.), 2011
DEMETER Júlia: Egy falusi borbély kalandos utazása – prózában és dalban, Színház, dráma, irodalom. Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére, szerk. TÓTH Orsolya, Pécs, 58-70., 2010
DEMETER Júlia: Ím eképpen versem fut sebes szélekkel… (Egy furcsa hitvita 1745-ből – adalék Heltai János gyűjteményéhez), Bibliotheca et Universitas. Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, 71-80., 2011
DEMETER Júlia: Drámaprogramok vallatása: allegorikus aspektus az iskolai színpadon, (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek, szerk. EGYED Emese, BARTHA Katalin Ágnes, TAR Gabriella Nóra, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, I., 30-43., 2011
vissza »