Analisys of possible strategies of development of the doctrine system  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67890
Type F
Principal investigator Krajnc, Zoltán
Title in Hungarian A doktrinális irodalom fejlesztésével kapcsolatos lehetséges stratégiák elemzése
Title in English Analisys of possible strategies of development of the doctrine system
Keywords in Hungarian biztonságpolitikai dokumentumrendszer, nemzeti biztonsági és katonai stratégia, katonai doktrína, légierő doktrína
Keywords in English security policy documents, national and military security strategies, military doctrine, air power doctrine
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Légierő Műveleti Tanszék (Zrínyi Miklós National Defense University)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2009-07-31
Funding (in million HUF) 1.668
FTE (full time equivalent) 0.31
state closed project
Summary in Hungarian
1. KUTATÁSI CÉLOK
 A „régi” NATO-tagállamok (korábban csatlakozott, alapítók), és az újonnan csatlakozott tagállamok doktrínarendszereinek, légi hadviselési doktrínáinak és doktrínafejlesztő rendszereinek áttekintése, elemzése.
 A magyar összhaderőnemi doktrína-, légierő doktrínafejlesztés helyzetének áttekintése, elemzése.
 Javaslatok kidolgozása a magyar összhaderőnemi doktrínafejlesztési rendszer további működtetéséhez.
 Javaslatok kidolgozása a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság doktrinális irodalomrendszerének fejlesztéséhez.
 A kutatások részeredményeiről tanulmányok megírása és megjelentetése, web-alapú közzététele.
 Összegző tanulmány kiadása (javaslatok átadása) a kutatások teljes spektrumából.
2. A MEGVÁLASZOLANDÓ, ELEMZENDŐ KÉRDÉSEK
 Milyen módszereket alkalmaznak a több évtizedes doktrínafejlesztési-, és biztonsági stratégia alkotási kultúrával rendelkező országok, a régebbi NATO-tagállamok?
 Milyen módszereket alkalmaznak az újonnan csatlakozott NATO-tagállamok a nemzeti doktrína rendszereik fejlesztése, kialakítása során?
 A „vezető tagállamok” (USA, Nagy Britannia, Németország) gyakorlata hatásának felmérése a kisebb nemzetek rendszereire.
 Különösen fontos megvizsgálni a hazánkkal összemérhető nagyságú haderővel rendelkező országok doktrinális gyakorlatát.
 Külön elemzendőnek tartom a légi hadviselési doktrínarendszerek struktúráját, az egyes rendszerelemek (egyes műveleti doktrínák) tartalmi elemeit.
 Hogyan jelentkezik a nemzeti légi hadviselési doktrínákban az erősödő multinacionalitás és összhaderőnemi jelleg?
 Hogyan érvényesülnek a hatályos doktrínákban a nemzeti sajátosságok?
Summary
The aim of my research:
 Analyses of “old” NATO member’s doctrine systems, procedures of development of doctrines.
 Overview of situation of Hungarian military doctrine, air warfare doctrines.
 Recommendations for further working of the Hungarian system.
 Publishing of result of research.
 Publishing of result on the Web.
Main questions:
 Methods of countries which have lots of experience about developing of military doctrines and national security and military strategy.
 Methods of “new” NATO countries related doctrines.
 Methods of leading nations.
 Make a comparison between Hungary’s practice and other similar seized countries’ method.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A vezető NATO-tagállamok nemzeti doktrína-struktúráinál kimutatható, hogy azonos katonai gondolkodásmód, és hadviselési filozófia mentén alkották meg őket, azonban megfigyelhetőek közöttük tárgyi, strukturális és formai különbözőségek egyaránt. A cseh gyakorlatból jól érzékelhető, hogy a miénknél sokkal szorosabb kapcsolat mutatható ki a biztonsági- és katonai stratégia és a doktrínák között, amelyek jól determináltak a stratégiáktól és szolgálják a politikai-katonai ambíció szintekben meghatározott elsődleges feladatrendszert, NATO-EU felajánlásokat. Szlovénia olyan stratégiát választott, mely szerint fejleszti saját nemzeti doktrínákat is és ugyanakkor, főleg egység, alegység szinten valamely vezető NATO-tagállam harcászati doktrínáját alkalmazzák. Az elemzett országok szervezeti keretei korszerűbbnek tűnnek, mint a magyar rendszer. (önálló doktrína-fejlesztő szervezet) A doktrínák webes-megjelenése mutatja azt a szemléletmódot, amely szerint a transzparens, angol nyelven is elérhető doktrinális információkat is biztosító, doktrína-rendszer minden érdeklődő számára biztosítja a szükséges információkat és a megfelelő visszacsatolásokat. A valóban NATO-kompatibilisen megírt doktrínák kiadása előtt, jelentős alapkutatásokat szükséges végezni. A doktrínafejlesztési-, és felülvizsgálati rendszert nálunk is célszerű egy a jelenleginél nyíltabb rendszerbe terelni, így a doktrínaírásban közvetlenül nem érintett szakemberek a nyers változatokat is véleményezhetnék.
Results in English
The national doctrine structures of the driving NATO member states were created along identical military mentality and philosophy of warfare. But we can observ between them objective, structural and formal distinctnesses equally. From the Czech practice can be perceived, that at ours much tighter contact can be manifested the security- and military strategy and between the doctrines, that determined because of the strategies and it is served the political-military ambition levels and NATO-EU proposals. Slovenia selected different strategy. This country develops own national doctrines and at the same time, mainly unit, subunit level are applying tactics doctrines of one of the driving NATO member states. The organizational frameworks of the analysed countries appear more modern, than the Hungarian system. (independent doctrine developer organization) The doctrine development one-, and review system at us expedient it to herd into an opener system at the present one, specialists not concerned directly in the doctrine writing so could express an expert opinion on the raw variants. Before the issue of written doctrines, considerable fundamental researches necessary to make. The doctrine development and review system at us expedient it to place into an opener system at the present one, specialists not concerned directly in the doctrine writing so could express an expert opinion on the raw variants.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67890
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dr. habil. Krajnc Zoltán: Az USA és más vezető NATO-tagállam doktrinális irodalomrendszere, ZMNE Egyetemi Könyvtár, 2007
Dr. habil. Krajnc Zoltán - Dr. habil. Ruttai László: A katonai doktrínákról, Nemzet és biztonság 2008/6., 2008
Dr. habil. Krajnc Zoltán: Szlovénia: egy volt jugoszláv tagköztársaság adaptálódása a NATO-doktrínális kultúrájába, Repüléstudományi Közlemények, 2009
Dr. habil. Krajnc Zoltán: A Szlovák gyakorlat, a doktrínafejlesztés rendszere a kelet-közép európai mintaállamban, Repüléstudományi Közlemények, 2009
Dr. habil. Krajnc Zoltán: Csehország: egy kiváló példa a NATO-doktrínarendszerek nemzeti adaptálására, Hadmérnök, 2009
Dr. habil. Krajnc Zoltán: Kanada és a nemzetközi terrorizmus elleni harc : egy NATO-tagállam politikájának és gyakorlatának elemzése, Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány Műhelytanulmányok; 2., 2008
Dr. habil. Krajnc Zoltán: Kanada terrorizmus elleni stratégiája, SZAKMAI SZEMLE (KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL), 2008
Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella: ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (MÁSODIK RÉSZ): A REPÜLŐ ÉS LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI, AZAZ HOGYAN GONDOLKOZTUNK A LÉGI HADVISELÉSRŐL A NATO-TAGSÁGUNK ELŐTT, REPÜLÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2009: 50 év hangsebesség felett a magyar légtérben. Szolnok, 2009
Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella: ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐRÉSZ): A REPÜLŐ ÉS LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI, AZAZ HOGYAN GONDOLKOZTUNK A LÉGI HADVISELÉSRŐL A NATO-TAGSÁGUNK ELŐTT, REPÜLÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2009: 50 év hangsebesség felett a magyar légtérben. Szolnok, 2009
Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella: A légi hadjáratok (műveletek) stratégiai szintű tervezésének és az üzleti (vállalati) stratégiaalkotásnak a konvergenciája: (egy PhD-témaválasztás indoklása), REPÜLÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2009: 50 év hangsebesség felett a magyar légtérben. Szolnok, 2009
Back »