Pázmány Péter kritikai kiadás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67975
típus K
Vezető kutató Hargittay Emil
magyar cím Pázmány Péter kritikai kiadás
Angol cím Péter Pázmány Critical Edition
magyar kulcsszavak kritikai kiadás Pázmány Péter
angol kulcsszavak critical edition Péter Pázmány
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Ajkay Alinka
Bogár Judit
Kecskeméti Gábor
Nagy László
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 18.037
FTE (kutatóév egyenérték) 3.63
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Pázmány Péter kritikai kiadás elnevezésű jelenlegi OTKA pályázat a kritikai kiadássorozat és a közvetlenül megelőző első OTKA pályázat folytatása. Jelentősége, hogy a feldolgozott művek alapján tudományosan meghatározható lesz a szerző írásmódja és általában a nagyobb korszakban szokásos szövegszerkesztési mód. A kutatás feltárja Pázmány forrásbázisait, citátumainak hitelességét és szövegein keresztül viszonyát korának irodalmához, művelődéstörténetéhez és vallási felekezeteihez. A 2007-2010 közé eső projektben két, már feldolgozás alatt álló mű jegyzeteinek kiadásra való teljes (lektorált) előkészítését (Tíz nyilvánvaló bizonyság, Imádságos könyv) és további négy mű forrásszövegének bevitelét tervezzük (Keresztyéni felelet, Öt szép levél, Calvinus hiszekegye, Alvinczi megrostálása).
angol összefoglaló
The present OTKA proposal called Péter Pázmány Critical Edition continues the critical edition series and the previous OTKA proposal. Its importance lies in the fact that on the basis of the processed works the author’s way of writing and also the method of formulating texts in that period will be scientifically definable.The research explores Pázmány’s sources, the authenticity of his citations, and through his texts his relationship towards the literature, cultural history and religious denominations of his age. The project from 2007 to 2010 aims to prepare the final (read) version of two works already under process (Tíz nyilvánvaló bizonyság, Imádságos könyv) and the typing of the text of four other works (Keresztyéni felelet, Öt szép levél, Calvinus hiszekegye, Alvinczi megrostálása).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „Pázmány Péter kritikai kiadás” című OTKA pályázatban Pázmány Péter (1570-1637) kardinálisnak, a magyarországi barokk irodalom meghatározó és legnagyobb hatású alakjának a műveit rendezi sajtó alá a munkacsoport. 2000 és 2006 között összesen 4 kötet jelent meg. A 2007 és 2011 közötti időszakban a terveknek megfelelően 3 kötet jegyzetanyaga készült el (Felelet, Tíz bizonyság, Imádságos könyv) és további 7 Pázmány mű szövegének begépelése fejeződött be (Keresztyéni felelet, Öt szép levél, Öt levél, Calvinus hiszekegye, Alvinczi megrostálása, Posonban lött prédikáció és ennek későbbi szövegváltozata). Ezzel a feldolgozó munka eljutott Pázmány legterjedelmesebb és az életmű szempontjából legfontosabb művéig, a Kalauzig (1613). Az elvégzett munka alapján tudományosan meghatározható lesz a szerző írásmódja, kapcsolódása a hasonló európai műfajokhoz (hitviták, imádságok, prédikációk). A kutatás feltárja Pázmány forrásbázisait, citátumainak hitelességét és szövegein keresztül viszonyát korának irodalmához, művelődéstörténetéhez és vallási felekezeteihez.
kutatási eredmények (angolul)
In the OTKA project called „Péter Pázmány critical edition” the works by Cardinal Péter Pázmány (1570-1637), the most significant figure of Baroque literature in Hungary, are prepared for the press by the work-group. Between 2000 and 2006 four volumes were published. Between 2007 and 2011, according to the plans, notes to three volumes (Felelet, Tíz bizonyság, Imádságos könyv) became completed, and the typing of seven other works by Pázmány (Keresztyéni felelet, Öt szép levél, Öt levél, Calvinus hiszekegye, Alvinczi megrostálása, Posonban lött prédikáció and a later version of this) came to an end. Thus the processing work got as far as the most extensive and from the point of view of the oeuvre the most important work by Pázmány, the Kalauz (1613). On the basis of the work completed the author’s way of writing and its connections with similar European genres (controversies, prayers, sermons) will be scientifically definable. The research reveals Pázmány’s base of sources, the authenticity of his citations, and through his texts his relations to the literature, cultural history and religious denominations of his age.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67975
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varsányi Orsolya: Pázmány Péter A Mahomet vallása hamisságárul című munkájához használt segédkönyvek és ezek alkalmazása, Plaustrum, Seculi V, 2007, http://sermones.elte.hu/?az=350tan_plaus_000, 2007
Bajáki Rita: Imádságos könyv kezdőknek és haladóknak – ami a szövegkritikából kimarad, Summa: tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, Piliscsaba, (Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok, 7), 17–20., 2007
Bajáki Rita: Javaslat a 18. század végéig megjelent katolikus imádságoskönyvek feldolgozására, 91-96. p., Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. Szelestei N. László, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008
Varsányi Orsolya: Pázmány Péter: A Mahomet vallása hamisságárul, Irodalomtörténeti Közlemények, 645-678. p., 2008
Hargittay Emil: A Pázmány kritikai kiadás, Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében, Bp., 11-18. p., 2009
Kecskeméti Gábor: A konstitutív filológia a kora újkorban: Diszciplináris intézményesülés, műnemelméleti interpretáció, funkcionális paradigmaképzés, Filológia – interpretáció – médiatörténet, szerk. KELEMEN Pál, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, SIMON Attila, TVERDOTA György, Bp., Ráció Kiadó, (Filológia, 1), 375–384. p., 2009
Hargittay Emil: Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében, (Historia Litteraria, 25) 283 p., Bp., 2009
Bajáki Rita, Bogár Judit: Pázmány Imádságos könyvének hatása, Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, Bp., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 195–201., 2010
Bajáki Rita: „Csak az tud jól élni, aki jól tud imádkozni.“ Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata), http://www.mek.oszk.hu/08200/08269, 2010
Hargittay Emil: Pázmány irodalomtörténeti értékei, Állam – egyház és az egyetemalapító Pázmány, szerk. Király Miklós, Rácz Lajos, Bp., Martin Opitz Kiadó, 181-185., 2010
Varsányi Orsolya: Pázmány Péter és az iszlám, Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, Bp., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 213-224., 2010
Bajáki Rita: Pázmány Imádságos könyvének retorikájához, Retorika – Irodalom – Poétika, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, PPKE BTK, (Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok, 10), 171–182., 2011
HARGITTAY Emil, MACZÁK Ibolya: Pótlások a Pázmány Péter-bibliográfiához, Balázs Mihály köszöntése, Szeged, (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 30), 2011
vissza »