A magyar népzene keleti kapcsolatai - A törökországi karacsájok és a bektasik népzenéje  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67997
típus K
Vezető kutató Sipos János
magyar cím A magyar népzene keleti kapcsolatai - A törökországi karacsájok és a bektasik népzenéje
Angol cím Oriental Connections of the Hungarian Folk Music – The music of the Karachays and Bektashis in Turkey
magyar kulcsszavak Keletkutatás, turkológia, magyarság őstörténete, összehasonlító népzenekutatás, etnomuzikológia, karacsáj, balkár, bektasi, miszticizmus
angol kulcsszavak Oriental research, Turkology, ancient history of Hungarian, comparative musicology, ethnomusicology, Karachay, Balkar, Bektashi, mysticism
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Zenetudományi Intézet
résztvevők Csáki Éva
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-09-30
aktuális összeg (MFt) 10.506
FTE (kutatóév egyenérték) 3.63
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Módszereit, eredményeit és színvonalát tekintve a magyar összehasonlító zenetudomány kiemelkedik a világ zenekutatásából, hisz olyan nevek indították, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán.
A rokonnépek zenéjének vizsgálatát Bartók Béla majd Vikár László is a finnugor népek között kezdte, majd mindketten a törökség felé fordultak. A kutatáshoz kezdettől fogva társult a helyszíni gyűjtés, kezdve Bartók Béla 1933-os anatóliai gyűjtésével, majd Vikár László és Bereczki Gábor 1957-1978 közötti Volga-Káma vidéki kutatásával majd 1987-tól a magunk ázsiai kutatásaival.
Távlati cél egy Volga-Káma vidéktől Anatóliáig terjedő, keletre is elnyúló, részben török nyelvű area zenéjének összehasonlító igényű feltérképezése, és annak a vizsgálata, hogy vannak-e közös vonásai az itt élő népek valamint a magyarok népzenéjének.
Előző két OTKA pályázatunk során hatalmas, 7000 dallamos anyagot gyűjtöttünk törököktől, azeriktől, karacsájoktól, kazakoktól, kirgizektől, bektasiktól. Eddigi kutatásainkról összesen 6 angol, 2 magyar, és egy azeri nyelvű könyvet jelentettünk meg Magyarországon, Németországban, Törökországban és Azerbajdzsánban.
Jelen pályázat során két megkezdett kutatásunkat szeretnénk folytatni és lezárni. Az észak-kaukázusi karacsájok zenéjének tanulmányozásának kiemelt szerepe van, hiszen e nép és a magyarok ősei is itt éltek évszázadokig a Kazár Birodalom keretén belül. A bektasi hit pedig a janicsár sereg vallása volt. A Törökország európai részén élő bektasi törökök vallási és népi dallamainak feltárásával Anatólia zenéjét kötjük össze a román és a magyar területek zenéivel.
Mind a két kutatás fontos további lépés a távlati célként megfogalmazott areális összehasonlító zenei térkép elkészitéséhez.
angol összefoglaló
Hungarian ethnomusicology was started by Béla Bartók and Zoltán Kodály and stands pre-eminent among the others, concerning its standards and methods.
As some Turkic groups played important role in the formation of Hungarian ethnicity and culture researcher started musical research among Finno-Ugrian people then turned towards Turkic people.
Field work was fundamental from the beginning, with Bartók’s Anatolian research in 1936, the research in the Volga-Kama area by László Vikár and Gábor Bereczki is 1957-1978, and now with our Asian researches from 1987 on.
My long-range plan is to draw a comparative musical map of a large area spreading from the Volga-Kama region to Anatolia, and extended to the east and west. I examine the similar and different features in the musical styles of people living here and try to find out if there are connections between layers of Hungarian folk music and that of these people.
During our previous OTKA projects we collected 7000 melodies from Turkish, Azeri, Karachay, Kazakh, Kyrgyz and Bektashi people, and based on these researches we published 8 books.
In the present period we would like to finish two of our projects. The research on the folk music of the Karachay people living in the North Caucasus has a great importance because their ancestors and that of the Hungarian lived here in the Khazar Empire for centuries.
On the other hand Baktashi faith was the religion of the Janissary army. With the revelation of the religious and folk music styles of the Bektashi people living in the European part of Turkey we connect Anatolian musical styles to the folk music on Rumanian and Hungarian territories.
These researches are important steps to complete the musical map of the large area mentioned above.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar zenekutatás számára fontos a török népzenék megismerése, mert egyes török népek nagy szerepet játszottak a magyarság, a magyar kultúra és ezen belül a népzene kialakulásában. Kutatásunk fő célja a török népek közötti népzenei gyűjtés folytatásán kívül monográfiák írása volt a törökországi bektasik és a karacsájok népzenéjéről. Korábban e népzenéről nem jelent meg tudományos igényű zenei monográfia, sőt kottákat tartalmazó könyvek sem igen. A bektasi törökök zenéjével Anatólia zenéjét kötjük össze a román és a magyar területek zenéivel. Az karacsáj népzene speciális magyar vonatkozását pedig az adja, hogy e nép és a magyarok ősei évszázadokig együtt éltek a Kazár Birodalom keretén belül. A bektasi monográfia 2009-ben jelent meg, az elkészült karacsáj zenei monográfiát pedig 2012-ben fogjuk megjelentetni, erre egy OTKA publikációs pályázatunk ad biztosítékot. Kiemeljük, hogy publikációink döntően saját magunk által gyűjtött, korábban mások által nem publikált, és részben még nem felgyűjtött anyagokon alapulnak. A bektasi és karacsaj kutatásokon kívül számos kisebb-nagyobb gyűjtést is végeztünk és a videón rögzített zenei anyagot digitalizáltuk is – ez a nagy mennyiség miatt igen komoly feladat volt. A gyűjtőutak közül a mostani és a további türkmén expedícióknak nagy jelentősége lesz a törökországi népzene török és nem török szálainak elválasztásában valamint és a magyar népzene keleti kapcsolatainak további tisztázásában. A kutatási periódus alatt gyűjteményünket további több mint 3000 dallammal gyarapítottuk, ezzel zenei gyűjteményünk világviszonylatban is jelentőssé vált.
kutatási eredmények (angolul)
Several Turkic people played great role in the ethnogenezis of the Hungarian people, culture and folk music, therefore examining Turkic folk music is important for the Hungarian ethnomusicology. Our main aim was to continue our earlier expeditions among Turkic people and to write monographs on the folk music of the Bektashi and the Karachay people living in Turkey. There has not been any scholarly paper or monograph on the folk and religious music of these people. The music of the Bektashi Turks connects Anatolian music with the music on Rumanian and Hungarian areas.There is a specific Hungarian connection of the Karachay folk: some ancestors of the Hungarians and the Karachays had been living together in the frame of the Khazar Empire at the eastern slopes of the Caucasus Mountains. The Bektashi monograph was published in 2009 and the Karachay monograph will come out in 2012. We would like to emphasize that our publications are based on material collected during our expeditions never published and partly never recorded before. Besides the Bektashi and Karachay researches we did several expeditions. The most important seems to be the expedition among Turkmens (Yomut) which may enable us to separate the Turkish and non-Turkish elements of the Anatolian folk music and also might throw more light on the eastern connection of the Hungarian folk music. During the research period we added and digitized more than 3000 melodies to our collection growing internationally important.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67997
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sipos János: Teaching methods of the Turkish Bektashi community in music and music related activities, Sacred Knowledge: Schools or revelation? Master-Apprentice System of Oral Transmission in the music of the Turkic Speaking world, ed. R. Sultanova, LAP, Cambridge, 2009
Sipos János - Csáki Éva: Psalms and the Folk Songs of a Mystic Turkish Order, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009
Sipos János: Azerbajdzsáni népdalok – a zene kezdeteinél, European Folklore Institute, Budapest, p. 605., 2009
Sipos János: Where Bartók Left Off: Researching Turkic Elements in Hungarian Folksong, Intersections: Music, Tradition and Education, Coordinadores: Jerry-Louis Jaccard and Hilda Mercedes Morán Quiroz, C o l le c c i ó n Estudios del Hombre, Serie Antropolo, 2011
Csáki Éva: Boeschoten, Hendrik: Alexander Stories in Ajami Turkic (Turcologica 75) Wiesbaden, Harrassowitz 2009. 106 pages. AOH 63:2. pp. 231-235, DOI:10.1556/AOrient.63.2010.2.9, 2010
Sipos János: On folk music research and some possible goals of the IKS László Vikár Forum, Intersections: Music, Tradition and Education, Coordinadores: Jerry-Louis Jaccard and Hilda Mercedes Morán Quiroz, C o l le c c i ó n Estudios del Hombre, Serie Antropolo, 2010
Sipos János: Trakya Halk Müziğinin Bilgisayar Yardımıyla Olan Karşılaştırmalı Analizi, Proceedings of the VIIth International Turkish Folklore Congress in 2006, Gaziantep, Turkey, 2007
Sipos János: A comparative research on the folk music of Turkic people - from Béla Bartók to our days, Johannes Gutenberg-Universität, Turkologie, Seminar für Orientkunde, Mainz, Germany., 2007
Csáki Éva: Shamanistic features preserved in Bektashism. (Bektaşilikte korunan şamanistik özellikler), Kılıç, F. – Bülbül, T. (eds): 2. Uluslararası Türk kültür evreninde Alevilik ve Bektaşilik bilgi şöleni bildiri kitabı. 1-2. C. Ankara pp. 421-442. ISBN 978-975-5072-20-3, 2007
Sipos János: A Lament from Bartók’s Anatolian Collection and its Musical Background, Studia Musicologia, Vol. 48, Numbers 1-2, March 2007, pp. 201-213., 2007
Csáki Éva: On the Variability of Texts as Seen in Bektashi Nefes, Yılmaz, E. − Eker, S. − Demir, N (eds): Articles on Turcology. Festschrift to commemorate the 80th Ann. of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth. International Journal of Central, 2009
Sipos János, Somfai Kara Dávid, Hoppál Mihály: The Sacred Valley of Jay Ata and a Kirghiz Shaman from Xinjiang, China, Shaman, Vol. 15 Nos. 1-2., Spring/Autumn, Budapest, 2007
Sipos Já: Categorization of Thrace Bektashi Melodies and Their Relations to Eurasian Melody Styles, Forschungszeitschrift über Alevitentum und Bektaschitentum, Heft: 2, Winter 2010, Köln: Önel Verlag, 2010
Sipos János: Egy misztikus iszlám rend vallási és népi dallamai, Zenetudományi Dolgozatok 2009 - Somfai László 75. születésnapja tiszteletére, szerk. Kiss Gábor, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp.395-420, 2010
Sipos János: A zene szerepe egy törökországi misztikus rend életében, A „Folklór és zene“ szimpózium előadásainak gyűjteménye. Ed. Szemerkényi Ágnes, MTA Néprajzi Intézete, Budapest, 2009
Sipos János: Bartók anatóliai gyűjtésének egy siratója és annak zenei háttere, Magyar Zene, February 2007, XLV: 1, Budapest, pp. 7-91., 2007
Sipos János: A Kyrgyz Shamanic Song, Shaman 2007 spring, (with D. K. Somfai and M. Hoppál), Molnár Kiadó, Budapest, 2007
Sipos János: Bartók anatóliai gyűjtésének egy siratója és annak zenei háttere, Magyar Zene, February 2007, XLV: 1, Budapest, pp. 7-91., 2007
Sipos János: Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből, Csodaszarvas, őstörténet, vallás és néphagyomány, (with D.K. Somfai and M. Hoppál), Molnár Kiadó, Budapest, 2007, pp. 157-176,, 2007
Sipos János: A Lament from Bartók’s Anatolian Collection and its Musical Background, Studia Musicologia, Vol. 48, Numbers 1-2, March 2007, pp. 201-213., 2007
Sipos János: Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből, Csodaszarvas, őstörténet, vallás és néphagyomány, (with D.K. Somfai and M. Hoppál), Molnár Kiadó, Budapest, 2007, pp. 157-176, 2007
Sipos János: Zenei alapformák egy török falusi közösségben, Néprajzi Látóhatár 2006/3-4, Miskolc, 2007
Sipos János: A few remarks to Batyrkan shaman’s song, Shaman, 2007 summer (with D. K. Somfai and M. Hoppál), Molnár Kiadó, Budapest, 2007
Sipos János: Néhány megjegyzés Batirkán sámán dalaihoz, Hungarian Heritage, Budapest, 2007
Sipos János: Keleti Népzenei Kutatások, I. rész - Előzmények, korábbi gyűjtések, Folkmagazin 2007/2, XIV: 2, Budapest, pp. 46-49, 2007
Sipos János: Keleti Népzenei Kutatások, II. rész - Népdalok a kazak steppe két végéről - Délnyugat-kazak népzene, Folkmagazin 2007/3., XIV: 3, Budapest, pp. 38-45., 2007
Sipos János: Keleti Népzenei Kutatások, III. rész - Népdalok a kazak steppe két végéről - Délnyugat-kazak népzene (folytatás), Folkmagazin 2007/5, XIV: 5, Budapest, pp. 32-35., 2007
Sipos János: Zenei alapformák egy török falusi közösségben, Néprajzi Látóhatár XVI. évf. 2007. 3-4. szám, pp. 75-99, szerk. Keményfi Róbert, Debrecen, 2008
Sipos János: Egy sajátos aszimmetrikus ritmus a magyarok és más népek népzenéjében, Zenetudományi Dolgozatok 2006-2007: 203-214, ed. Sz. Farkas Márta, Budapest, 2008
Sipos János: Az azerbajdzsáni avarok, tatok, zahurok, zsidók, oroszok és törökök népzenéjéről, Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde II. Nemzetközi Tudományos Konferencia, (előadások, cikkek,rezümék), pp. 170-181, Budapest, 2008
Sipos János: Keleti Népzenei Kutatások - V. A két kazak terület zenéjének összehasonlítása, Folkmagazin XV. évf. 4. sz., pp. 37-39, Budapest, 2008
Sipos János: - Is it possible to use the maqam conception in analyzing and classifying vocal monophonic folk music material?, Preceedings of the International Musicological Symposium, "Space of Mugham" March 2009, Serk-Qerb, Baku, pp. 397-407., 2008
Sipos János: Vokal monofonik xalq musiqisinin tehlil ve tesnif edilmesinde muğam anlayişindan istifade etmek olarmi?, "Muğam Alemi"Beynelxalq Elmi Simpoziumunun Materialları, 18-20 Mart 2009, Serk-Qerb, Baku. pp. 382-392., 2009
Sipos János: Vozmožno li ispol’zovanie koncepcii makama pri analize i klassifikacii vokal’nogo odnogolosnogo muzykal’nogo materiala?, Materialy meždunarodnogo naučnogo simpoziuma „Mir Mugama” 18-20 marta 2009, Serk-Qerb, Baku. pp. 408-418., 2009
Sipos János: Bir Trakya Bektaşi Cemaatinin Müziği ve Macar Halk Müziği, In Haci Bektaş Veli “Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ed. Pınar Ecevitoğlu, Ali Murat İrat, Ayhan Yalçınkaya, Ankara, Dipnot Yayınları, pp. 359-372, 2010
Sipos János: Özel bir Bektaşi melodisinin izinde (Egy sajátos bektasi dallamról), Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, düşünce sistemi ve etkileri, preceedings of the III. International Turkish Culture and Hacı Bektash Veli Symposium, 30-31 Ekim, 200, 2010
Sipos János: Trakya Bektaşi Ezgilerin Siniflandirilmasi ve Avrasya Çerçevesi, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 2, Köln: Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, pp.35-46, 2010
Sipos János: Tuvai és magyar dallamok, Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban, Pesovár Ernő emlékezete, Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, pp. 187-200., 2010
Sipos János: Az azeri népzene kapcsolata a magyar, illetve más török népek zenéihez, Varietas Delectat, Tanulmányok Kégl Sándor emlékére, szerk. Dévényi Kinga, Keleti Tanulmányok – Oriental Studies sorozat, (sorozatszerkesztő: Dévényi Kinga) Budapest: Mag, 2010
Sipos János: Az azerbajdzsáni mugam és az azerbajdzsáni népzene, Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde, A IV. Nemzetközi tudományos konferencia (előadások, cikkek és rezümék) II. kötet (Történelem, Néprajz, Folklór, Iroda, 2010
Sipos János: Türk halkarının halk müziğini araştıran ve karşılaştıran bir grubun oluşturulmasına dair bir öneri, Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlığının 20. Yıl önümü Münasebetiyle. IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi. Turkestan. pp. 7-11. ISBN 978-601-243-337-1, 2011
Sipos János: Trakya Bektaşilerinin Tasavvufî ve Halk Müziği İle Anadolu Halk Müziği Arasındaki Bağlantılar, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildiriler, , Nevşehir, pp. 235-244, ISBN 978-975-16-2355-5, 2010
Csáki Éva: Türk ve Macar Halk Edebiyatindaki Benzer Motifler Hakkında, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 20. Yıl Dönümü Münasebetiyle. IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi 13-14 Mayıs 2011. Türkistan. pp. 23-27. ISBN 978-601-243-337-, 2011
Csáki Éva: Hacı Bektaş Veli’nin İzinden, Kılıç, F. (ed.): Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli. (Atatürk Kültür Merkezi Yayını 399) Ankara, pp. 101-108. ISBN 978-975-16-2355-5, 2010
Csáki Éva: A török népdal és a szeretet próbája, Dévényi K. (szerk.): Varietas delectate Tanulmányok Kégl Sándor emlékére. (Keleti Tanulmányok Oriental Studies 14). Budapest. pp. 99-114. ISBN 978-963-7451-20-1 ISSN 0133, 2010
Csáki Éva: Irène Mélikoff (1917 november 7 – 2009 január 8), “Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde” IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Előadások, cikkek és rezümék) II. kötet (történelem, néprajz, folklór, irodal, 2010
Csáki Éva: Macaristan: P. Pázmány Katolik Üniversitesi, Uzun, N.E. – Gökmen, M.E. – Kurt, C. (eds): Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildir. 6-7 Mart 2009, Ankara, 2010
Csáki Éva: Hacı Bektaş Veli’nin İzinden, Kılıç, F. (ed.): Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli. (Atatürk Kültür Merkezi Yayını 399) Ankara, pp. 101-108. ISBN 978-975-16-2355-5, 2010
Csáki Éva: Hacı Bektaş Veli’nin Kişiliği ve Felsefesi Türkçe Şiirlerde Nasıl Yansıtılmaktadır?, Aytaş, G. – Doğan, Y. – Akman Yeşilel, D.B. (eds)(2010): Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş, 2010
Csáki Éva: Nefes: Bektaşilik ve sanatın kesişen yolları, Ecevitoğlu, P. – İrat, A. M. – Yalçınkaya, A. (eds)(2010): Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri. Ankara. pp. 402-406. ISBN 978-975-9051-95-2, 2010
Csáki Éva: Azeri szókészlet összehasonlító vizsgálata török közmondásgyűjtemény korpusza alapján, “Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde” III. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Előadások, cikkek és rezümék) 2008 november 18-20. I. kötet (történelem, nép, 2009
Csáki Éva: Szentek és angyalok a trákiai bektasiknál, “Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde” II. Nemzetközi Tudományos Konferencia 2007 november 6-8. Budapest. pp. 38-50., 2008
Csáki Éva: Összehasonlító azeri török nyelvi vizsgálatok, “Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde” II. Nemzetközi Tudományos Konferencia 2007 november 6-8. Budapest. pp. 235-242., 2008
Csáki Éva: Bir Macar Türkolog Gözüyle Trakya Bektaşiliği, 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu. Bildiri özetleri. 15-17 Ekim 2008. pp. 85-86. Kırşehir., 2008
Csáki Éva: +nAn as ablative case suffix in Hungarian and Turkic languages, Csepregi M. – Masonen, V. (eds): Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. (Urálisztikai tanulmányok 17.) Bp. pp. 55-66. ISBN 978-963-463-938-1, 2007
Csáki Éva: Eski Bektaşi, Alevi ve Diğer Avrupa Halkları Duaları Üzerine, Alevilik – Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 2. pp. 62- 67. ISSN 1869-0122, 2010
Csáki Éva: Irène Mélikoff (7 Kasım 1917 – 8 Ocak 2009), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 52 pp. 9-11. ISSN 1306-8253., 2009
Csáki Éva: Macaristan: P. Pázmány Katolik Üniversitesi, Uzun, N.E. − Gökmen, M.E. − Kurt, C. (eds): Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri. 6-7 Mart 2009. pp. 4, 2010
Sipos János: Egy sajátos aszimmetrikus ritmus a magyarok és más népek népzenéjében, Zenetudományi Dolgozatok 2006-2007: 203-214, szerk. Sz. Farkas Márta, Budapest, 2008
Sipos János: Zenei alapformák egy török falusi közösségben, Néprajzi Látóhatár XVI. évf. 2007. 3-4. szám, pp. 75-99, szerk. Keményfi Róbert, Debrecen, 2008
Sipos János: Keleti Népzenei Kutatások - V. A két kazak terület zenéjének összehasonlítása, Folkmagazin XV. évf. 4. szám, pp. 37-39, Budapest, 2008
Sipos János: Az azerbajdzsáni avarok, tatok, zahurok, zsidók, oroszok és törökök népzenéjéről, Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde, II. Nemzetközi Tudományos Konferencia (előadások, cikkek, rezümék), pp. 170-181, Budapest, 2008
Csáki Éva: Szentek és angyalok a trákiai bektasiknál, Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde, II. Nemzetközi Tudományos Konferencia (előadások, cikkek, rezümék), pp. 38-50., Budapest, 2008
Csáki Éva: Összehasonlító azeri török nyelvi vizsgálatok, Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde, II. Nemzetközi Tudományos Konferencia (előadások, cikkek, rezümék), pp. 235-242., Budapest, 2007
Sipos János: Is it possible to use the maqam conception in analyzing and classifying vocal monophonic folk music material?, Preceedings of the International Musicological Symposium, "Space of Mugham" 18-20 March 2009, Serk-Qerb, Baku, pp. 397-407., 2009
Sipos János: Vokal monofonik xalq musiqisinin tehlil ve tesnif edilmesinde muğam anlayişindan istifade etmek olarmi?, "Muğam Alemi"Beynelxalq Elmi Simpoziumunun Materialları, 18-20 Mart 2009, Serk-Qerb, Baku. pp. 382-392., 2009
Sipos János: Vozmožno li ispol’zovanie koncepcii makama pri analize i klassifikacii vokal’nogo odnogolosnogo muzykal’nogo materiala?, Materialy meždunarodnogo naučnogo simpoziuma „Mir Mugama” 18-20 marta 2009, Serk-Qerb, Baku. pp. 408-418., 2008
Csáki Éva: On the Variability of Texts as Seen in Bektashi Nefes, International Journal of Central Asian Studies 13. pp. 123-135., 2009
Sipos János: Azerbajdzsáni Népdalok, In 15 év kiadványai – Európai Folklór Intézet és az Arcanum közös kiadású DVD-jén, Budapest, 2009
Sipos János: Is it possible to use the maqam conception in analyzing and classifying vocal monophonic folk music material?,, Preceedings of the International Musicological Symposium, "Space of Mugham" 18-20 March, Serk-Qerb, Baku, pp. 397-407., 2009
Sipos János: Vozmožno li ispol’zovanie koncepcii makama pri analize i klassifikacii vokal’nogo odnogolosnogo muzykal’nogo materiala?, Materialy meždunarodnogo naučnogo simpoziuma „Mir Mugama” 18-20 marta 2009, Serk-Qerb, Baku. pp. 408-418., 2009
Sipos János: A zene szerepe egy törökországi misztikus rend életében, Folklór és Zene, sz. Szemerkényi Ágnes, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, p. 471-486, 2009
Juhász Zoltán - Sipos János: A comparative analysis of Eurasian folksong corpora, using self organising maps, Journal of Interdisciplinary Music Studies. (2009), ed. Barış Bozkurt, Badoi: 10.4407/jims.2009.11.005, 2009
Csáki Éva: On the Variability of Texts as Seen in Bektashi Nefes, Yılmaz, E. − Eker, S. − Demir, N (eds): Articles on Turcology. Festschrift to commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth. International Journal of, 2009
Csáki Éva: Irène Mélikoff (7 Kasım 1917 – 8 Ocak 2009), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 2009/52 ISSN 1306-, 2009
Csáki Éva: Nefes: Bektaşilik ve sanatın kesişen yolları, Ecevitoğlu, P. – İrat, A.M. – Yalçınkaya, A. (eds)(2010): Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri. Ankara. pp. 402-406. ISBN 978-975-9051-95-2, 2009
Csáki Éva: Macaristan P. Pázmány Katolik Üniversitesi, Uzun, N. E. – Gökmen, M.E. – Kurt, C.(eds) (2010): Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri. 6 – 7 Mart 20, 2009
Sipos János: Tuvai és magyar dallamok, Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban, Pesovár Ernő emlékezete, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, pp. 187-200., 2010
Sipos János: Bir Trakya Bektaşi Cemaatinin Müziği ve Macar Halk Müziği, Haci Bektaş Veli “Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, deyelenler: Pınar Ecevitoğlu, Ali Murat İrat, Ayhan Yalç, 2010
Sipos János: Vokal monofonik xalq musiqisinin tehlil ve tesnif edilmesinde muğam anlayişindan istifade etmek olarmi?, "Muğam Alemi"Beynelxalq Elmi Simpoziumunun Materialları, 18-20 Mart 2009, Serk-Qerb, Baku. pp. 382-392., 2009
Sipos János: Azerbaycan El Havaları - Musiqinin İlk Qaynaqlarında CD, Bakû, Azerbaycan, 2006, 610 p. (collected and edited by János Sipos), 2007
Sipos János: Shaman Songs CD, Budapest: International Society for Shamanistic Research, ed. J. Sipos, 2010
Csáki Éva: Bolor-un gerel. Kristályfény. Crystal-splendour, CD Szerk. Birtalan Ágnes - Rákos Attila, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Belső-ázsiai Tanszék - Magyar Tudományos Akadémia, Altajisztikai Kutatócsoport, Budapest, ISB, 2007
Sipos János: Anadolu’da Bartók’un İzinde , Pan Yayıncilik, Istanbul, 2009
Sipos János, Hoppál Mihály: Shaman Songs, International Society for Shamanistic Research, 2010
vissza »