A spiritualitás vizsgálata segítő foglalkozású diplomások és egyetemisták körében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68019
típus K
Vezető kutató Tomcsányi Teodóra
magyar cím A spiritualitás vizsgálata segítő foglalkozású diplomások és egyetemisták körében
Angol cím Examining the spirituality among helping professionals and graduate students
magyar kulcsszavak valláslélektan, spirituális dimenzió, lelkigondozás, Spiritualitási és Vallási Érzület Mérőskála
angol kulcsszavak psychology of religion, spiritual dimension, pastoral care and counseling, Assessment of Spirituality and Religious Sentiments
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Mentálhigiéné Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Ittzés András
Martos Tamás
Midling Andrea
Nagy János
Semsey Gábor
Török Gábor
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.340
FTE (kutatóév egyenérték) 2.09
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A spirituális dimenzió iránti érdeklődés napjainkban egyre erősödik nemcsak a laikusok, hanem a tudományos kutatásokat végzők körében is. Számos, a pszichológia és a mentálhigiéné számára fontos téma (értékrend, lelki egyensúly, életcélok, megküzdési stratégiák stb.) jobb megértését, többszempontú megközelítését segítené, ha az emberek spiritualitását tudományosan megalapozottan tudnánk vizsgálni.
Piedmont (amint hivatkozott cikkében ezt bemutatja) kidolgozta az ASPIRES-t (Assessment of Spirituality and Religious Sentiments), azaz a Spiritualitási és Vallási Érzület Mérőskálát.
A szerző és munkatársai igazolták, hogy az ezzel a skálával mért spiritualitás a Costa és McCrae-féle Ötfaktoros Személyiségmodelltől (NEO-PI-R) független tényező, tehát a személyiség hatodik dimenziójának tekinthető.
Célunk kettős:
a) Az ASPIRES magyarra adaptálása, hogy megbízható pszichológiai mérőeszköz álljon rendelkezésre a spiritualitás mint személyiségjellemző mérésére.
b) Egy összehasonlító vizsgálatban szeretnénk felmérni lelkigondozók (lelkészek, papok, szerzetesek, civil teológusok) és más humán segítő foglalkozású értelmiségiek (orvosok, tanárok, szociális munkások, pszichológusok stb.), illetve ezekre a hivatásokra készülő egyetemisták spiritualitását.
angol összefoglaló
Recently, interest in the spiritual dimension has been steadily increasing not only among laymen but scientific research workers, too. We could improve our understanding of many topics that are important for psychology and mental health (order of values, psychic balance, life goals, competing strategies etc.) and survey these from a multiple point of view if we were able to study human spirituality in a scientifically well-based manner.
As shown in his article (see references), Piedmont has elaborated the so-called ASPIRES scale (Assessment of Spirituality and Religious Sentiments).
It was proven by the author and his colleagues that spirituality measured on this scale is a factor that is independent from the five-factor personality model of Costa and McCrae (NEO-PI-R) i.e. it can be considered the sixth dimension of the personality.
Our goal is twofold:
a) Hungarian adaptation of ASPIRES so as to have a reliable psychological measurement tool to assess spirituality as a personal characteristic feature.
b) In a comparative survey we should like to assess the spirituality of pastoral care workers (pastors, priests, monks/nuns, lay theologians) and other helping professionals having a university degree (doctors, teachers, social workers, psychologists etc.) as well as university students learning for these professions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk elméletalkotója, Ralph L. Piedmont megközelítésében a spiritualitás önálló személyiségdimenzióként jelenik meg. Projektünk során a Spiritualitási és Vallási Érzület Mérőskálából elsősorban az annak részét képező Spirituális Transzcendencia Skálát (STS) helyeztük előtérbe. Két, összesen 803 fős, segítő (hitéleti végzettségű, pszichoterapeuta és egyéb segítő) és nem segítő foglalkozású felnőttekből álló mintában a 23 tételes STS három alskálája, az ima/meditáció által érzett beteljesülés, az univerzalitás és az összekötöttség elfogadható pszichometriai jellemzőket mutatott. Javaslatot tettünk a teszt rövidített, 9 tételes magyar változatára, mely alskálánként 3 tételből áll. A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a skála magyar viszonyokra alkalmazható, megbízható és érvényes mérőeszköz, mely felhasználható további kutatásokra. Összességében eredményeink arra utalnak, hogy a Ralph L. Piedmont által leírt három spiritualitás-komponens léte az STS-H-val is kimutatható, és adataink jó illeszkedést mutattak a Piedmont által tapasztalt mintázattal. A Spirituális Transzcendencia Skála rövidített, 9 tételes magyar változata (STS-H-R) elérhető a Mentálhigiéné Intézet honlapján. A kérdőíves vizsgálatot kiegészítve mélyinterjúk segítségével kezdtük feltárni és elemezni, hogy a spiritualitás milyen szerepet játszik az egyes foglalkozások munkavégzésében.
kutatási eredmények (angolul)
The theorist of our research, Ralph L. Piedmont approaches the spirituality as an independent dimension of the personality. We primarily have brought into prominence the Spiritual Transcendence Scale (STS), as the part of the Assessment of Spirituality and Religious Sentiments. Three subscales, the prayer fulfilment, the universality and the connectedness has shown acceptable psychometric characteristics in two of our samples, which were consisted 803 adult helping professionals (religious professionals, psychotherapists and other helpers) and non helping professionals. We have made a proposal the shortened, 9-item Hungarian version of the test, which was composed of 3 items per subscale. The study has proved the adaptability of the scale to the Hungarian conditions, furthermore proved it is a reliable and valid measurement tool for the following researches. On the whole our results indicate the existence of the three spiritual components described by their author, Ralph L. Piedmont with the STS-H too, and the association of our data was proper with the pattern observed by Piedmont. The shortened, 9-item Hungarian version (STS-H-R) of the Spiritual Transcendence Scale is available on the Institute of Mental Health’s homepage. Expanding the questionnaire-related study we have begun exploring and analyzing the role of the spirituality in the various professions by using in-depth interviews.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68019
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tomcsányi T; Csáky-Pallavicini R; Harmatta J; Pilinszki A; Török G: Lelkigondozás és pszichoterápia, Pszichoterápia 17(3): 170-177, 2008
Csáky-Pallavicini R; Ittzes A; Harmatta J; Egri L; Szabó T; Tomcsányi T: Mentálhigiénés szemléletű emberszolgálat. A lelkigondozás, mint segítő hivatás, Pszichoterápia 17(2): 90-99, 2008
Tomcsányi T; Kővári M; Horváth-Szabó K: A lelkivezetés. A pszichoterápián és a lelkigondozáson túl, Pszichoterápia 18(2): 20-26, 2009
Horváth-Szabó K; Harmatta J; Tomcsányi T: Teisztikus és humanisztikus spiritualitás, Pszichoterápia 18(3): 173-179, 2009
Tomcsányi, T; Ittzés, A; Szabó, T; Török, G;Török, P: The Examination of Spirituality as an Independent Dimension of Personality among Helping Professionals, Absztrakt Int. Congress of the International Association for the Psychology of Religion, Vienna, 122, 2009
Tomcsányi T: Antoine Vergote, a vallás pszichológiájának és empirikus, pszichoanalitikus megközelítésének iskolateremtő alakja., Magyar Pszichológiai Szemle 63 (4):733-746, 2008
Martos T; Kézdy A; Robu M; Urbán Sz; Horváth-Szabó K: Újabb adatok a Kritika Utáni Vallásosság Skála alkalmazásához – elmélet és módszertan, Magyar Pszichológiai Szemle 64:643-669, 2009
Tomcsányi T; Ittzés A; Horváth-Szabó K; Martos T; Szabó T: A spiritualitás és a vallásosság kutatásának kulcskérdései és a Piedmont-féle Spiritualitási és Vallási Érzület Mérőskála, Psychiatria Hungarica 25 (2): 110-120, 2010
Martos T; Konkolÿ Thege B; Steger M F: It’s not only what you hold, it’s how you hold it: Dimensions of religiosity and meaning in life, Personality and Individual Differences 49: 863–868, 2010
Tomcsányi T; Martos T; Ittzés A; Horváth-Szabó K; Szabó T; Nagy J: A Spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: elmélet,pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat, Pszichológia (közlésre elküldve), 2011
Tomcsányi T; Martos T; Ittzés A; Horváth-Szabó K; Szabó T; Nagy J: The potential benefits of a spiritual perspective - spiritual transcendence, International Journal for the Psychology of Religion (közlésre elküldve), 2011
Martos T; Kézdy A; Horváth-Szabó K: Religious motivations for everyday goals: their religious context and potential consequences, Motivation and Emotion DOI 10.1007/s11031-010-9198-1 (közlésre elfogadva), 2011
Martos T: The benefits of a transcendental perspective: Spirituality and well-being in Hungarian helping professionals, Absztrakt Int. 5th European Conference on Positive Psychology, Copenhagen, http://www.ecpp2010.dk/ref8431.html?id=73, 2010

 

Projekt eseményei

 
2009-05-05 10:03:13
Résztvevők változása
vissza »