Osztják mondattani tanulmányok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68061
típus K
Vezető kutató Csepregi Márta
magyar cím Osztják mondattani tanulmányok
Angol cím Studies on Khanty Syntax
magyar kulcsszavak igeneves szerkezetek, aspektus, hanti/osztják nyelv
angol kulcsszavak nonfinite structures, aspect, Khanty/Ostyak
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gugán Katalin Orsolya
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.802
FTE (kutatóév egyenérték) 2.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Jelen kutatás az osztják nyelv mondattanának két olyan fejezetét kívánja tanulmányozni, amely eddig kevés figyelmet kapott a vizsgálandó nyelvjárásokban, vagy általában véve az ob-ugrisztikában. A kutatás egyik része az igenevekre irányul, amelyek használatát orosz mintára alkotott finit szerkezetek szoríthatják háttérbe (alárendelő összetett mondatok). A projekt másik része a mondat belső időszerkezetét vizsgálja. A két témát az időhatározói viszonyt kifejező finit és nem-finit tagmondatok kötik össze: két propozíció időbeli egymásra vonatkoztatására számos szinonim kifejezési lehetőség van az osztják nyelvjárásokban, és feltételezhető, hogy ezek között a szinonim lehetőségek között jelent meg először a verbum finitumot és alárendelő kötőszót tartalmazó szerkesztésmód.

Mivel az osztják nyelvjárásilag igen tagolt, a még élő két nyelvjáráscsoportot egy-egy dialektus képviseli (az északit a szinjai, míg a keletit a szurguti nyelvjárás). A kutatás kétféle nyelvi anyagon történik: a választott nyelvjárásokon megjelent írott szövegeken, valamint az elemzések céljára összeállított, anyanyelvi adatközlők által kitöltendő kérdőíveken, amelyek a beszélt nyelvet hivatottak reprezentálni. Elemzéseinket olyan módszerek és keretek felhasználásával végezzük, amelyek az obugrisztikán kívül az elméleti nyelvészet, illetve a szociolingvisztika (kontaktológia) számára is hasznosíthatóvá teszik eredményeinket, hiszen egyúttal áttekintést ad az orosz nyelvnek az osztják szintaxisra gyakorolt hatásáról.
angol összefoglaló
The present study intends to investigate two aspects of Khanty syntax that have been underrepresented concerning the given dialects, or in Ob-Ugristics in general. On the one hand, the project focusses on nonfinite clauses giving way to finite clauses, mostly following Russian sentence patterns. On the other hand, the study investigates problems relating to aspect and actionality, which have not been previously researched in the Ob-Ugric languages. These two areas have an intersection defined by finite and non-finite subordinate clauses with temporal meaning, as Khanty exhibits numerous synonymous structures expressing temporal relationship between two propositions, and it is plausible that this was the domain in which finite subordination appeared first.

Given that Khanty is highly diverse dialectally, the two major dialectal groups (Northern and Eastern, the Southern being extinct) are represented by two dialects, the Synja and the Surgut dialects, respectively. The research is based on two types of linguistic material: the published text selections from the dialects under investigation, and questionnaires to be filled in by native speakers of the dialects. We carry out our investigations by employing such methods that ensure that the results might be interpretable for researchers of theoretical linguistics and sociolingusitics as well by providing an up-to-date account of Russian influence on Khanty syntax.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás középpontjában az osztják (hanti) nyelv két nyelvjárása volt, a keleti csoportba tartozó szurguti és az északi csoportba tartozó szinjai. Mivel ezekben a nyelvjárásokban viszonylag kevés szöveg áll a kutatók rendelkezésre, célunk volt a vizsgálható korpusz növelése is, s mindkét nyelvjárásnak megjelentettük egy-egy szöveggyűjteményét. A nyelvészeti kutatás tárgya a szurguti hanti mondattan két területe volt. Az egyik modulban az igenevek (participium, infinitivus, gerundium, tagadó igenév) és az igeneves szerkezetek mondatbeli szerepét vizsgáltuk, a másikban a mondat belső időszerkezetét, ezen belül az aspektus és akcióminőség kifejezési lehetőségeit, az igeképzők és igekötők szerepét. Mind a szövegkiadásban, mind a nyelvészeti kutatásban hanti anyanyelvű adatközlőkkel dolgoztunk együtt, akik a hangfelvételeket értelmezték, az egyes nyelvi jelenségeket pedig az szövegekből kinyert példaanyaghoz képest sokkal gazdagabban árnyalták. A kutatások eredményének egy része megjelent, más része a közeljövőben fog megjelenni.
kutatási eredmények (angolul)
At the heart of our research are the two dialects of Khanty (Ostyak): the eastern dialect Surgut and the northern dialect Synja. Since relatively few texts in these dialects are available for analysis, our goal was to expand the existing corpus, and so we published an anthology of native texts for each dialect. Our linguistic research focused on two areas in Surgut Khanty syntax. In one module, we analyzed the role of verbals (participles, infinitives, gerunds, negative verbals) and non-finite verbal structures within the sentence. In the other, we looked at the internal temporal structure of the sentence — specifically, the possibilities that can be expressed by aspect and aktionsart — and the role of verbal derivation and preverbs. In the anthologies as well as the linguistic research, we used Khanty native speakers as informants. They interpreted the audio recordings, and they offered much richer examples of the linguistic phenomena than the examples pulled from the texts. Some of the results of our research have already been published, and the rest awaits publication within the near future.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68061
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csepregi Márta: Az osztják TAHI ’hely’ szó helye a mondatban, pp. 125-135. Bereczki A; Csepregi M; Klima L. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Uralisztikai Tanulmányok 18. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2008
Gugán Katalin: Egy finnugrisztikai csodabogárról. Nyomozás a szurguti osztják jelöletlen múlt után, pp. 27-42. LingDok 7: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, 2008
Gugán Katalin: A nyelvtipológia és a nyelvtörténet viszonyáról az ugor nyelvek igekötői kapcsán, pp. 240–256. in: Bereczki A; Csepregi M; Klima L. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Uralisztikai Tanulmányok 18. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2008
Csepregi Márta; Sosa, Sachiko: Comparable Sample Texts of Surgut Khanty in 1996 and 2008., Journal de la Société Finno-Ougrienne 92: 193–208., 2009
Onyina, Szofia: Szinjai hanti társalgási szótár, Budapesti Finnugor Füzetek 20. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2009
Csepregi Márta: Az obi-ugrisztika egyik rejtélye, pp. 15-25. Oszkó B. - Sipos M. Tanulmányok a finnugrisztika és a nyelvtörténet köréből 1. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2009
Csepregi Márta, Gugán Katalin: Orosz hatás az osztják aspektus- és akcióminőség-rendszerre, É. Kiss K.-Hegedűs A. Nyelvelmélet és kontaktológia. PPKE, Piliscsaba, pp.149-168., 2010
Csepregi Márta: Причастные обороты со словом ТАХИ в хантыйском языке, Gábor Zaicz (ed.): Uralistics from Hungary – Уралистика из Венгрии. CIFU-11, Piliscsaba: 10–18., 2010
Csepregi Márta: Szurguti hanti folklór szövegek, Budapesti Finnugor Füzetek 22. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 137 p., 2011
Csepregi Márta: Восточно-хантыйские тексты с конца XIX века, Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum Piliscsaba Pars IV: 53–60., 2011
Onina Szofia: Szinjai hanti szövegek, Budapesti Finnugor Füzetek 21. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 70 p. + CD, 2011
Gugán Katalin: Aspect and Aktionsart: Typological Statements vs. Diachronic Observations, Csúcs Sándor et al. (szerk.), Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum Pars VI. Piliscsaba, pp. 62–69., 2011
Gugán Katalin: A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben, É.Kiss K. – Hegedűs A. Nyelvelmélet és diakrónia. PPKE, Piliscsaba, pp. 65-84., 2011
Csepregi Márta: Akarat, kívánság, képesség, készség, lehetőség kifejezése a szurguti hantiban, Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 264: 39-52., 2012
vissza »