Az európai uniós gazdaságpolitikák hatékonyságának elemzése és mérése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68085
típus NI
Vezető kutató Palánkai Tibor
magyar cím Az európai uniós gazdaságpolitikák hatékonyságának elemzése és mérése
Angol cím Measurement and analyses of the efficiency of the EU economic policies
magyar kulcsszavak integráció, mérés, gazdaságpolitika
angol kulcsszavak integration, measurement, economic policy
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely *Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Bató Márk
Krasznai Zoltán
Kutasi Gábor
Nagy Sándor Gyula
Szent-Iványi Balázs
Vigvári Gábor
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 29.126
FTE (kutatóév egyenérték) 4.34
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a gazdaságpolitikák hatékonysága elemzésére vállalkozik. A kérdéssel nagy irodalom foglalkozik, mégis számos összefüggése nem tisztázott. Különös hangsúlyt helyezünk a kibővüléssel kapcsolatos új helyzet elemzésére, hiszen az Unió nemcsak mennyiségileg (az országok nagyobb száma), hanem minőségileg is új feladatok (az integrációs folyamatok komplexitása, az érdekek sokrétűbbé válása stb.) elé kerül. A következő főbb kérdésekre kívánunk koncentrálni.
• A gazdaságpolitikai kompetenciák pontos meghatározása, a különböző szintek közötti optimális „munkamegosztás”,
• A gazdaságpolitikák változó feladatai alapján az egyes területek, szférák közötti új „munkamegosztás” (optimális policy mix),
• A gazdaságpolitikák belső koherenciája (egymást erősítő, vagy kioltó jelleg),
• A gazdaságpolitikai célok és eszközök relevanciája (mennyiben felelnek a tényleges körülményeknek és követelményeknek),
• A gazdaságpolitikai koordináció jelenlegi hatókörének, kereteinek, módszereinek kritikai elemzése,
• A gazdaságpolitikák „hatékonysága”.
A négy kutatás alprogram a következő:
2.1. A monetáris unió
2.2 Kohéziós politika hatékonysága
2.3 Foglalkoztatáspolitika és a versenyképesség
2.4 A fenntartható gazdasági fejlődés, stabilitás és stabilizálás feltételei
angol összefoglaló
This research aims at analysing the efficiency of economic policies of integration. There is already a relatively large literature, but still there are many aspects, which need clarification. We put particular emphasis on the analysis of the new situation related to enlargement, as the Union faces new challenges not only in quantitative terms (increased number of members), but also qualitatively (as result of complexity of processes, and increased diversity interests which should be coordinated). In the research, we concentrate on the following questions:
• The precise definition of economic policy competences, and optimal division of labour among the different levels,
• New division of labour among the different economic policy fields (optimal policy mix), due to changing priorities and tasks of policies,
• The internal coherence of economic policies (self-supporting or conflicting characters),
• The relevance of the aims and means of economic policies (correspondence to the special circumstances and requirements),
• The critical analysis of scopes, frameworks and methods of economic policy coordination,
• The efficiency of economic policy integration
The four research themes are the following:
2.1 The Monetary Union
2.2 Efficiency of cohesion policy
2.3 Employment Politics and Competitiveness
2.4 Conditions of sustainable economic growth, stability and stabilization; possibilities of its analyses and measurement

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az integráció több dimenziós mérése nélkül nem képzelhető releváns gazdaságpolitikák kimunkálása és hatékonyságuk érdemi elemzése. Olyan integrációs problémák fogalmazódtak meg, mint a magyar külkereskedelem túlzott regionális koncentrációja, az exportban a minőségi hozzáadott érték alacsony aránya, az intra-szektorális kereskedelem deficitje, a tőkeimporttal szemben a tőkeexport alacsonyszintje, a kkv szektor alacsony külgazdasági integrációja. Ezek az integrációs politika fő hívásai. A monetáris integráció kérdésében olyan témákat kutattunk, mint az optimális valutaövezetnek való megfelelés, a monetáris transzmisszió, Maastricht és a NSP kritikája, vagy az EKB politkája értékelése. A foglalkoztatás és a versenyképesség témában elemeztük a Lisszaboni Stratégia, a 2005-ös Növekedés és Foglalkoztatási Stratégia, valamint Európa 2020 program szerepét és hatékonyságát. A fenntartható fejlődés és stabilizáció kutatás keretében vizsgáltuk az EU27-ek, valamint az EU 10-ek makro-teljesítményét, valamint a válság tükrében jövőbeni fenntarthatóságát. A regionális politika esetében a 2007-13 között rendelkezésre álló 22,5 milliárd eurós összeg felhasználása Magyarország hosszú távú fejlődését határozza meg, így elengedhetetlenül fontos, hogy megbízható módszertanon alapuló kutatások mutassák ki a politika megvalósításának hasznosságát, hatékonyságát.
kutatási eredmények (angolul)
The real analysis of the efficiency and the forming of the relevant the economic policies cannot be made without the multidimensional measurement of the integration. Such problems of the integration were defined as the exaggerated regional concentration of the Hungarian external trade, the ratio of the quality of value added in the export, the deficit of the intra-sectoral trade, the low ratio of capital-export related to capital-import and the low level of integration in the external trade of the SMEs. These are the challenges of the integration policy. We carried out researches in the field of monetary integration as the correspondence to the optimal currency area, the critic of Maastricht and GSP, or the evaluation of the policy of the ECB. As part of the Employment Politics and Competitiveness research topic we analyzed the role and efficiency of the Lisbon Strategy, the Growth and Jobs Strategy of 2005 as well as the Europe 2020 Strategy. In the framework of the sustainable economic growth we examined the macro-performance of the EU-27 and EU-10, and its sustainability in the reflection of the crisis. The research of “Efficiency of cohesion policy” had crucial importance in the long-run development of Hungary, regarding the dispensable amount of money of the EU-funds (22,5 billion euro) in 2007-13 period. We focused on the building up and improvement of reliable methodologies to measure the efficiency and effectiveness of the Structural Funds.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68085
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Palánkai Tibor: Globális és regionális integráció gazdaságtana, Akadémia kiadó, 2010
Benczes István – Kutasi Gábor: Költségvetési pénzügyek, Akadémiai kiadó, 2010
Kutasi Gábor: Az EU8+2-országok költségvetési teljesítménye az integrációs folyamat során, Pénzügyi Szemle, 2008. 1. szám http://www.asz.hu/ASZ/titkarsagi.nsf/0/65DF416B31F5F1A8C125740F0040F352/$File/Pu_szemle_0801.pdf, 2008
Nagy Sándor Gyula: EU-funds efficiency and the first National Development Plan in Hungary 2004-2006, Transition Studies Review 49 Volume XV 2/2008: 211-224, 2008
Nagy Sándor Gyula: Az európai uniós támogatások hatékonysága és hatásossága közötti különbség a ROP 1.2 intézkedésnél, Európai Tükör, Budapest 2008. június: 102-111., 2008
Nagy Sándor Gyula: Az európai uniós támogatás-felhasználás hatékonyság-mérésnek módszertana, Tanulmányok Palánkai Tibor akadémikus 70. születésnapja tiszteletére, Aula Kiadó, Budapest: 367–377, 2008
Nagy Sándor Gyula: Sikeres magyar önkormányzatok az Európai Unióban, Polgári Magyarországért Alapítvány Európai Center for European Studies, 2008
Nagy Sándor Gyula: Az európai uniós támogatások hatékonyságának mérése, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, Budapesti Corvinus Egyetem, 2008, 2008
Palánkai Tibor: Alternative Models of Relations: Half-way Membership?, European Comminity Studies Assocition, Coimbra, Portugália, 2007
Palánkai Tibor: A lisszaboni folyamat stratégiai összefüggései, A lisszaboni folyamat és Magyarország, Szerk. Farkas Beáta, JATEPress. Szeged. 2007. 13-32. o., 2007
Palánkai Tibor: Kataklizmák csapdája, TSR Model Kft. Budapest, 2008
Palánkai Tibor: Európai reform, magyar reform, Találjuk ki. Tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére. Szerk. Miszlivetz Ferenc. Savaria University Press. Budapest-Szombathely, 2008
Palánkai Tibor: 3 éve az 50 éves EU-ban, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolája, 2008
Palánkai Tibor: Nem ez lenne az első ilyen történet., Hankiss Elemér és Heltai Péter: Magyarország. Le is Út – fel is út. Médiavilág KFT. 189-193., 2008
Palánkai Tibor: A globalizáció természetéről és hatásairól,, ISES Füzetek 10. Szombathely – Kőszeg. 2008. 56. p., 2008
Palánkai Tibor: Európai Unió – reformok – magyar érdekek. Milyen Európai Uniót szeretnénk?, 60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem. Jubileumi Tudományos Konferencia alkalmából készült tanulmányok. Plenáris Ülés. Aula. Budapest. 99-117. pp, 2008
Kutasi Gábor: Költségvetési hiány és egyensúlyteremtés – intézményi megközelítésből, Pénzügyi Szemle, 2007. 1. szám, 2007
Bató Márk – Szent-Iványi Balázs: A Lisszaboni Stratégia eredményei és a nemzetközi kihívások – foglalkoztatáspolitikai szempontból, Köz-Gazdaság III. évfolyam 2. szám, 2008
Palánkai Tibor: Preface. Materials of Conference on Efficiency of Use of EU Fund, October 17. 2008. Budapest. Society and Economy. Vol. 30. No. 2. December. 2008. 173-179 pp, 2008
Palánkai Tibor: Néhány gondolat az euró bevezetéséről és az EU jövőjéről, Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére, Szerk: Simon István. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest,, 2009
Palánkai Tibor: European Union – Reforms – Hungarian Interests, what kind of European Union would we like?, Society and Economy, 31 (2009) I. pp. 93-114. Jubilee Conference of Corvinus University, 2009
Palánkai Tibor: Gondolatok a jelenlegi világgazdasági válság természetéről In Eredeti Válságfelhalmozás (Összeomlás vagy átalakulás?), Ed. Miszlivetz Ferenc. Savaria University Press. MTA Politikai Tudományok Intézete, Szombathely – Budapest, 2009. Pp. 77-94., 2009
Palánkai Tibor: Integration Maturity – Experiences and Perspectives, in Perspectives of Sustainable Growth in the Countries of South-Eastern Europe, Materials of International Conference November 6-8, 2008, Ecostat, Budapest, April 2009. 82-93 pp., 2009
Nagy Sándor Gyula: Efficiency or Effectiveness? Analyses of the Hungarian usage of the EU-funds, Society and Economy, 2008. 30. évf. 2. szám, 259-274., 2008
Bató Márk – Szent-Iványi Balázs: A lisszaboni stratégia K+F prioritási területén elért eredmények értékelése, a beavatkozások hatékonyságának elemzése, Európai Tükör 2009. (megjelenés alatt), 2009
Kutasi Gábor: Az EU8+2 országok költségvetési elemzése, Köz-Gazdaság, 2008. december III/4, pp. 63-78, 2008
Benczes István – Kutasi Gábor: A Gazdasági és Monetáris Unió szabályrendszere – válság előtt és után, Európai Tükör 2010/7-8, 2010
Benczes István – Kutasi Gábor: A költségvetési politika fenntarthatósága és a szabályalapú gazdaságpolitika, Köz-gazdaság 2010. 1. szám, 2010
Kutasi Gábor: Monetáris hatásosság közösségi szinten, Köz-gazdaság 2010. 3. szám, 2010
Vígvári Gábor: Válságkonvergencia, Magas István (szerk): Világgazdasági válság 2008-2009, AULA Kiadó, 2009
Vígvári Gábor: 2008-as világgazdasági válság hatása a Gazdasági és Monetáris Unióra, Köz-gazdaság 2010. 3. szám, 2010
Bató Márk - Szent-Iványi Balázs: Az Európai Unió kibővítésének hatása a Lisszaboni stratégia hatékonyságára – tapasztalatok az Európa 2020 stratégia tervezéséhez, Köz-gazdaság 2010. 3. szám, 2010
Palánkai Tibor – Nagy Sándor Gyula: A jelenlegi világgazdasági válság és kísérletek a kezelésére, Magas István (szerk): Világgazdasági válság 2008-2009, AULA Kiadó, 2009
Nagy Sándor Gyula - Maroshegyi Christopher: An Evaluation of the EU’s initiative to improve Hungarian SME growth and Access to Finance, Köz-gazdaság, 2010. Különszám, 2010
Nagy Sándor Gyula: Szabályosság, hatékonyság, eredményesség az uniós támogatások esetében, Köz-gazdaság, 2010. 3. szám, 2010
Nagy Sándor Gyula - Somody Gábor: Gazdasági versenyképességet támogató pályázatok eredményessége az NFT és az ÚMFT keretében, Gazdaság, Verseny, Vezetés 2010. 2. szám, 2010
Nagy Sándor Gyula: A kétszintű pályázati rendszer elemzése és kritikája, Európai Tükör 2010. május, 2010
Palánkai Tibor: Megjegyzések Joseph Stiglitz and Amartya Sen „A gazdasági teljesítmények és a szociális haladás mérése” című jelentéséhez, Közgazdaság 2010. február. 11-19 pp., 2010

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 12:37:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Világgazdasági Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
2008-09-24 08:38:25
Résztvevők változása
vissza »