Mosaburg/Zalavár  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68104
Type K
Principal investigator Szoke, Béla Miklós
Title in Hungarian Mosaburg/Zalavár
Title in English Mosaburg/Zalavár
Keywords in Hungarian koraközépkor, település, temető, kerámia
Keywords in English Early Middle Ages, settlement, cemetery, ceramics
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Ritoók, Ágnes
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-07-31
Funding (in million HUF) 12.420
FTE (full time equivalent) 3.39
state closed project
Summary in Hungarian
Mosaburg, civitas Priwinae/Zalavár a Karoling-birodalom legkeletibb tartományának, Pannonia inferiornak a székhelye, 840-900 között a Dunántrúl világi és egyházi központja, a kora feudális városias települések minden kritériumával. A magyar honfoglalással elpusztult központ új virágkora az Árpád-korral indul, Colon civitas néven megyeszékhely, ahol 1019-ben Szt. Adorján tiszteletére bencés monostort alapítanak. A hiteles helyként működő apátságot a középkorban megerődítik, a török kor kezdetén végvárrá építik át, 1702-ben felrobbantják.
Az 1950-es évek elejétől kisebb-nagyobb intenzitással folyó régészeti kutatások különösen az utolsó 10 évben erősödtek fel, hatalmas mennyiségű leletanyag került múzeumba. A előző OTKA pályázat során rendezett és racionális egységekre tagolt emlékanyagból több egységet már feldolgoztunk, jelen pályázatban két nagy feladatot tűztünk ki:
1) Zalavár-Vársziget települési objektumai és kerámia-leletei feldolgozásának megkezdése, a hagyományos régészeti és a természettudományos vizsgálatokra alapozott technológiai és formai csoportosítás után az emlékanyag katalógusainak elkészítése
2) Zalavár-Vársziget, Hadrianus zarándoktemplom mintegy 2000 síros temetőjének és a templom maradványainak feldolgozása, építészet- és művészettörténeti, antropológiai és régészeti elemzéssel.
Summary
Mosaburg, civitas Priwinae/Zalavár was the centre of Pannonia inferior, the easternmost province of the Carolingian Empire. Between 840 and 900 this ecclesiastical and secural centre met all the requirements of an early feudal settlement of urban character.
After the Hungarian conquest it was abandoned for a century. The revival began at the beginning of the 11th c. by the establishment of a county seat (mentioned as Colon civitas) and a benedictine monastery dedicated to St Hadrian. From the 13th c. onwards the monastery served as loca credibilia. In the 16th c. the fortified medieval building complex, monkless since 1575, was transformed into a fortress against the Ottomans, and was blown up in 1702.
Since 1948 onwards excavations have been carried on by fits and starts on the site. In the last decade an intensive archaeological activity resulted a huge number of finds. Supported by the previous OTKA competition the objects have been arranged and itemized, some units elaborated. In the present competition two targets are to be realized:
1) Start of the elaboration of the settlement features and pottery of Zalavár-Vársziget:
Grouping according to technical and formal characteristics defined by traditional archaeological methods and by scientific investigations. Catalogues.
2) The elaboration of the 9th c. Hadrian Pilgrim-church with its churchyard (cca 2000 graves): A detailed and complex analysis of the architectural remains and decoration, finds and anthropology.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Mosaburg/Zalavár-Várszigeten több mint 60 éve intenzív régészeti kutatás zajlik. A pályázat célja ezeknek az ásatási eredményeknek természettudományos vizsgálatokkal kiegészített, modern szempontoknak megfelelő feldolgozása és közlésre előkészítése volt. Közlésre kész van Zalavár-Rezes telep és temető feldolgozása, miután végre az antropológiai kiértékelés is befejeződött. PhD dolgozatként elkészült Zalavár-Kápolna, és a zalavári bencés monostor körüli Árpád-kori temetők feldolgozása. Egyetemei szakdolgozatként elkészült a Zalavár-Vársziget északi szélén Cs. Sós Ágnes által feltárt Karoling-kori településrészlet és erődítésmaradványok feldolgozása. Akadémiai doktori disszertációként elkészült a Karoling-kori Pannónia története és régészete, melynek súlyponti részét képezi a zalavári településtörténeti kutatások eredményeinek és az egyházi építészeti emlékeknek a kiértékelése. Készen van a Zalavár-Hadrianus templom és a körülötte fekvő, közel 2000 síros Karoling-és Árpád-kori temetőnek és az egész Vársziget 1994-2010-ig feltárt települési objektumainak digitális térképe, elkészült a Hadrianus templom és a körülötte állt épületek 3D-s tömbrekonstrukciója. A hatalmas mennyiségű kerámia-leletanyag feldolgozását segítették a vékonycsiszolatos, röntgen difrakciós és röntgen fluoreszcens, a fémöntő tégelyekét pedig a röntgen-spektroszkópiás vizsgálatok segítették. Jelentős előrehaladást értünk el az archeozoológiai és antropológiai anyag feldolgozásában. A Vársziget települési képének rekonstruálását segítette, hogy geofizikai mérésekkel az ásatással nem kutatott területeket is sikerült feltérképeznünk.
Results in English
The intensive archaeological investigation of Zalavár-Vársziget has been taken more than 60 years. The target of the project was to process these results adopting modern methods and applying scientific analyses, and to prepare the publication. Ready to publish are the following volumes: Zalavár-Rezes, settlement and graveyard (he anthropological processing has been completed); Churchyards of the Zalavár Benedictine Monastery and Zalavár-Kápolna (parts of PhD thesis); Remains of a settlement and a fortification on the northern part of Zalavár-Vársziget (MA thesis); The History and Archaeology of Carolingian Pannonia (DSc thesis) in the focus an analysis and appraise of the results of the research of the Zalavár settlement and ecclesiastical architecture. The digital map that shows all the graves and settlement phenomena of the 1994-2010 excavations of the Vársziget has been completed, together with a 3D reconstruction of the Hadrian church and the buildings which surrounded it. The processing of the huge amount of ceramics was supported by petrographical, polarizing and cathodoluminescence microscopy analysis, or by X-ray spectroscopy (moulding jars). In point of the processing of the anthropological and archaeozoological finds there was a significant advance. The geophysical survey of the unexcavated areas of the Vársziget helped the reconstruction of the image of the Vársziget settelment, at the same time showing the extreme intensity of it.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68104
Decision
Yes

 

List of publications

 
Béla Miklós Szőke: Migration period settlement history of the Little Balaton region., in: Cs. Zatykó – I. Juhász – P. Sümegi: Environmental Archaeology in Transdanubia. VAH 20. Budapest 2007.128–150., 2007
Béla Miklós Szőke: Zalavár, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (hrsg. von H. Beck – D. Geuenich – H. Steuer), Bd. 35 Berlin – New York, 834 – 842., 2007
Béla Miklós Szőke: New Findings of the Excavations in Mosaburg/Zalavár (Western Hungary)., in: Joachim Henning (ed.): Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. vol. 1. The Heirs of the Roman West. Berlin – New York 411–428., 2007
Ágnes Ritoók: Medieval settlement history of the Little Balaton region., Cs. Zatykó – I. Juhász – P. Sümegi (eds) Environmental Archaeology in Transdanubia VAH 20. Budapest, 156–162., 2007
Béla Miklós Szőke: Pannonien in der Karolingerzeit, Bemerkungen zur Chronologie des frühmittelalterlichen Fundmaterials in Westungarn., Schild von Steier, Beiheft 4 (2008) 41–56., 2008
Béla Miklós Szőke: Karolingische Kirchenorganisation in Pannonien, U. von Freeden – H. Friesinger – E. Wamers (hrsg.): Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Bonn395–416, 2009
Béla Miklós Szőke: Beziehungen zwischen Keszthely-Fenékpuszta und Mosaburg/Zalavár in der Karolingerzeit,, Heinrich-Tamáska, O. (Hrsg.): Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Bd. II. Budapest 431–463, 2010
Ágnes Ritoók: A zalai (zalavári) bencés monostor (The benedictine monastery at Zalavár), Benkő E.- Kovács Gy. (szerk): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. (Archaeology of the Middle Ages and the early modern period in Hungary) 333-347, 2010
Béla Miklós Szőke: Mosaburg/Zalavár und Pannonien in der Karolingerzeit, Antaeus 31-32, 9-52., 2010
Béla Miklós Szőke: Eine Kirchenfamilie von Mosapurc/Zalavár (Ungarn). Neue Ergebnisse zur Kirchenarchäologie in Pannonien, Krohn, N. und Alemannisches Institut Freiburg i. Br. e. hrsg.): Kirchenarchäologie heute. Fragestellungen – Methoden – Ergebnisse. Freiburg 561–585., 2010
Back »