Második generációs vietnámi tanulók akkulturációja és iskolai szocializációja Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68279
típus K
Vezető kutató Nguyen Luu Lan Anh
magyar cím Második generációs vietnámi tanulók akkulturációja és iskolai szocializációja Magyarországon
Angol cím Acculturation and school socialiaztion of second-generation Vietnamese pupils in Hungary
magyar kulcsszavak akkulturáció, iskola, család, értékek, attitűdök, tanulás kulturális jelentése
angol kulcsszavak acculturation, school, family, values, attitudes, cultural meaning of learning
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Győri János
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 5.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.88
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az elmúlt évtizedek nemzetközi kutatásai azt mutatták, hogy a nyugati társadalmakban élő kelet-ázsiai és délkelet-ázsiai családok gyermekeinek – gyakran igen jó – iskolai teljesítménye mögött meghúzódó összetevők a szokásos „nyugati” pedagógiai és pszichológiai kategóriákkal nem megfelelően írhatók le, mivel azok sok szempontból sajátos vonásokat mutatnak. Jórészt hiányoznak azonban a megfelelő kutatások a Közép-, illetve Kelet-Európában élő délkelet-ázsiai diákokra vonatkozóan. Komparatív kutatásunk során kvantitatív és kvalitatív módszerek segítségével a Magyarországon élő vietnámi és magyar tanulók és szüleik iskolával, tanulással kapcsolatos értékeit, attitűdjeit, a gyerekek iskolai teljesítménymotivációját, a tanulásra vonatkozó szülői inspiráció milyenségét, a vietnámi szülők és gyerekek befogadó kultúrához való viszonyulását, és ezen tényezők összefüggéseit vetjük össze az iskolai teljesítménnyel, az ezzel való elégedettséggel, valamint az iskolai előmenetel jövőre gyakorolt hatásának előrejelzésével. Ezen tényezők közötti kapcsolatot egy háttértényezőkből, közvetítő tényezőkből, illetve kimeneti tényezőkből álló modell keretében vizsgáljuk.
Egy konkrét magyarországi bevándorló (vietnámi) csoport gyermekeinek iskolai szocializációjával, az iskola, a család, és a kulturális háttér szerves egymásra hatásával szisztematikusan foglalkozó tanulmány nemcsak új pszichológiai és pedagógiai ismeretekhez vezethet, hanem tapasztalatai szélesebb körben is hasznosíthatóak a gyakorlatban. Az egyre inkább multikulturálissá váló magyar iskola új helyzet elé állítja a tanárokat és az egész oktatást. A kutatás által kapott ismeretek segíthetnek az új helyzettel való megküzdésben, a leendő és gyakorló tanárok interkulturális kérdésekben való szenzitívebbé tételében, a bevándorló, kisebbségi gyerekekkel való foglalkozás hatékonyabbá tételében, a magyar társadalomba való sikeres integrációjuk elősegítésében.
angol összefoglaló
Research work of the last decades have pointed out that factors underlying the – often outstanding – school achievement of the children of East-Asian and South-East Asian families living in Western countries cannot be described with and accounted for by the usual “Western” pedagogical and psychological concepts and categories. There are however no studies concerning school attitudes and achievement of East-Asian and South-East Asian students in Central and Eastern Europe. Our comparative study will be carried out among Vietnamese school children living in Hungary and their parents as well as Hungarian students together with their parents. Their school and learning related values, attitudes towards school, achievement-motivation in school, parental aspirations and involvement, the Vietnamese sample’s acculturation strategies and involvement in the culture of origin (Vietnamese) and host culture (Hungarian) are investigated in relationship to school achievement, satisfaction with achievement, and the perceived influence of school achievement on future career of the children. The relationships between these factors are investigated in the framework of a model consisted of antecedent, mediator, and outcome variables.
A systematic study of school socialization, of the relationship between school, family, and cultural background of an immigrant group can bring not only new psychological and pedagogical knowledge, its experiences can also be broadly applied. The teachers and also the education system are facing a new situation and new tasks as the Hungarian schools are becoming all the more multicultural. The new insight gained in this research can be of help in coping with this new situation, in making the teachers more interculturally sensitive, in a more efficient work with minority and immigrant students, and in fostering their successful integration into Hungarian society.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vietnámi fiatalok akkulturációja vegyes mintázatú. Birman akkulturációs modellje (nyelv, identitás, viselkedés) alapján egyedül az identitás terén látható a származási csoport dominanciája. Nyelvismeret és nyelvhasználat tekintetében kétnyelvűség tapasztalható. Téma- és partner függően váltanak a magyar és a vietnámi nyelv között a családon belül. Viselkedés vetületében kifejezetten integratív a mintázat: mind magyar, mind vietnámi barátaik vannak és mindkétféle viselkedéses elemeket tesznek magukévá . A saját etnikai identitás iránti érdeklődés, exploráció, valamint az etnikai nyelvhasználat gyakorisága pozitívan, míg a vietnámi viselkedéses elemek inkább negatívan korrelálnak az iskolai teljesítménnyel. Egységesen fontos szerepet tulajdonítanak a tanulásnak mind a szülők, mind a fiatalok. Az iskolai teljesítmény attribúciójában rendkívül nagy az erőfeszítésnek, sőt a „tanulás iránti szenvedély”-nek tulajdonított szerep (Li, 2002). Abban van inkább nagyobb tanulási nehézségük, amit otthonról, az iskolán kívülről kell hozni. Ez szókincsben, nyelvi kifejezésekben, háttértudásokban mutatkozik meg. Közösség-alapú akkulturáció mentén vizsgálódva azonosítottuk a vietnámi nyelvtanfolyamok mögött húzódó motivációkat, valamint egy vietnámi kulturális nap kapcsán rámutattunk arra, hogy a sikeresebb iskolai és társadalmi integráció érdekében a migránsok egyik legfontosabb nyilvános szférájában, az iskolában fontos lenne láthatóvá és legitimmé tenni a kisebbségi identitást.
kutatási eredmények (angolul)
Acculturation of the Vietnamese young follows a mixed pattern. Among the three elements of the LIB (language, identity, behavior) model of Birman, only identity shows the dominance of the group of origin. Bilingualism is to be found in language knowledge and language use. Within family, language-switching between Hungarian and Vietnamese depends on conversation partner and topic. Behaviors are strongly integrated: respondents have friends and adopt elements from both cultures. Exploration of ethnic identity as well as frequency of ethnic language positively, while Vietnamese behavioral elements negatively correlate with school achievement. Both parents and children show a high consensus concerning the importance of schooling and learning. Effort and „passion toward learning” (Li, 2002) is given an extremely significant role in attribution of school achievement. Due to different language and cultural background, difficulties can be found however in vocabulary and background knowledge. This is what students bring with themselves from outside school, from home. In line with community-based acculturation approach, motivations underlying Vietnamese language schools were identified. Concerning a Vietnamese Culture Day in a school, it is pointed out that making minority identity legitimate and visible in school, one of the most important public spheres of migrant groups can help to foster their more successful integration in school and in host society in general.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68279
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gordon Győri J. & Nguyen Luu L.A.: Hogy anyanyelvükön beszélhessenek otthon: Bevándorló vietnámi családok gyermekei hétvégi nyelviskolája., Hegedűs J., Kempf K. & Németh A. (Szerk.), Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány: A múlt értékei és a jövő kihívásai: Program és összefoglalók (p. 362). Budapest:, 2011
Nguyen Luu, L.A., Gordon Győri, J.: Language, acculturation, identity and ethno-cultural continuity among Vietnamese families in Hungary, Cs. Bartha (Ed.), Multilingualism in Europe: Prospects and practices in East-Central Europe (pp. 124-125). Budapest: Research Centre for Multilingualism Research Institut, 2011
Gordon Győri J., Boreczky Á., Czachesz E. & Vámos Á.: Multicultural education in Hungary., In J. Spinthorakis, J. Lalor & W. Berg (szerk.), Cultural diversity in the classroom: A European comparision (pp.29-44). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesb, 2011
Gordon Győri, J. & Nagy T.: New trends in talent support: Lessons in Good Practice from nine countries, Gordon Győri (Ed.) International horizons of talent support, I. (pp. 229-242) Budapest: MATEHETSZ Géniusz Projekt Iroda., 2011
Gordon Győri János (Szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül 1. Budapest: MATEHETSZ Géniusz Projekt Iroda., 2011
Nguyen Luu L.A., Gordon Gyori, J.: Acculturation, identity and social network: Vietnamese school children in Hungary., XX. Congress of the International Association for Cross Cultural Psychology: Cultural change: Meeting the challenge. Melbourne, Ausztrália. 2010. 07. 08., 2010
Nguyen Luu L.A., Gordon Győri J: Tanácsadó szolgálat bevándorló iskolások és szüleik számára., MI/MÁS konferencia, Eger, Eszterházy Főiskola 2010.október 28., 2010
Nguyen Luu L.A: Perceived treatment: how Chinese and Vietnamese immigrant families see their acceptance in Hungary., Understanding and reducing intergroups bias Conference, ELTE és az Izraeli Nagykövetség. 2010. május 26., 2010
Nguyen Luu L. A,. Fülöp M., Goodwin R., Göbel K., Martin Rojo L., Grad H., Berkics M.(: Kínai bevándorló családok gyerekeinek integrációja és szociális támogatottsága., Magyar Pszichológiai Szemle 64:(1), 139-156., 2009
Gordon Győri János & Nguyen Luu L.A.: Vietnami emigráns családok gyerekei magyar iskolákban: Esettanulmány, Bárdos J. & Sebestyén J. (Szerk.), Neveléstudomány: Integritás és integrálhatóság: A IX. Országos Neveléstudományi Konferencia tartalmi összefoglalója (p. 151). Veszprém:, 2009
Gordon Győri János: Második generációs vietnami tanulók akkulturációja és iskolai szocializációja Magyarországon, Kozma T. és Perjés I. (Szerk.), Új kutatások a neveléstudományokban 2008: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola (pp. 255-265). [Budapest]: MTA Pedagógiai, 2008
Nguyen Luu L.A., Gordon Győri J.: Etno-kulturális folytonosság iránti motiváció, akkulturáció és identitás a vietnámi bevándorló családok körében., Hagyomány és megújulás. A Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet, 96., Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.05., 2011
Gordon Győri János: Mentortanárok a kelet-ázsiai közoktatásban, Nádasi Mária: A mentortanári munka, 2010
Nguyen Luu Lan Anh: A gyerek és család az idő és a kultúrák tükrében, Danis I.,Farkas M., Herzog M., Szilvási L. szerk: Génektől a társdalomig a koragyermekkori fejlődés szinterei. Biztos kezdet kötetek I. 374-418, 2011
Nguyen Luu Lan Anh: Az affektív folyamatok kulturális meghatározottsága, Bányai É., Varga K.,szerk:Affektív pszichológia, 2011
Nguyen Luu Lan Anh, Győri János: Acculturation, identity and ethno-cultural continuity among Vietnamese families in Hungary, Reginal Congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology, 2011
Nguyen Luu Lan Anh: Etnokulturális folytonosság, identitás és akkulturáció, Fülöp M., Szabó É. (szerk.): A pszichológia mint társadalomtudomány: tanulmánykötet a 70 éves Hunyady György tiszteletére. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 67-81., 2012
Nguyen Luu Lan Anh: Az affektív folyamatok kulturális meghatározottsága, Bányai É., Varga K.(szerk.): Affektív pszichológia: Az emberi késztetések és érzelmek világa. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 103-119., 2012
Nguyen Luu Lan Anh, Gordon Győri János: Migrant school children: the case of Vietnamese children in Hungary., Diversity and Equity in Education. Budapest, ELTE PPK 2012.02.09 – 2012.02.12., 2012
Nguyen Luu Lan Anh, Szabó Mónika, Szemán Dénes: Ethnocultural identity construction and intergroup relations: a study of adolescent groups in Hungary., Empowerment 2012, Trieszt, Olaszország, 2012.04.12, 2012
Gordon Győri János, Nguyen Luu Lan Anh, Marosvölgyi T, J.Tóth J.: Közösség-alapú akkulturáció: vietnámi kulturális nap egy budapesti iskolában., Vargha András (szerk.): A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet, 109., Konferencia helye, ideje: Szom, 2012
Nguyen Luu Lan Anh: Migráns megküzdési stratégiák, Migránsok integrációja segítő szemszögből konferencia. A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület. Budapest, 2012.05.24-2012.05.25., 2012
Gordon Győri János & Fülöp Márta: Concepts of intelligence. In J. Arthur & I.Davies [Szerk.], The Routledge education studies textbook, London, Routledge 93-106, 2010
Gordon Győri János: Tudásmenedzsment és innováció kelet-ázsiai országok oktatásügyében., http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1, 2010
Nguyen Luu Lan Anh: Intercultural competence, its interpretation, assessment and application, Interkulturális kompetencia - alkalmazkodás és együttműködés multikulturális környezetben c. konferencián, Budapest, 2009. november 18., 2009
Nguyen Luu Lan Anh: Perceived treatment: how Chinese and Vietnamese immigrant families see their acceptance in Hungary, Understanding and reducing intergroup bias" (Az előítéletek feltárása és csökkentése) című konferencia, 2010. május 26, Budapest., 2010
Nguyen Luu, L.A , Fülöp M. Goodwin, R., Gobel, K., Martín Rojo, L., Grad, H.: Bevándorlók gyerekek szociális támogatottsága az iskolában, A 21. század áramában: Társadalom és oktatásügy Kínában és Magyarországon c. konferencián. Budapest, ELTE PPK, 2010. március 30., 2010
Gordon Győri János: Tehetséggondozás Kínában, A 21. század áramában: Társadalom és oktatásügy Kínában és Magyarországon c. konferencián. Budapest, ELTE PPK, 2010. március 30., 2010
Gordon Győri János & Nguyen Luu Lan Anh: Identitás és akkulturáció a vietnámi bevándorló családok, Előadás az Magyar Pszichológiai Társaság Országos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 29., 2010
Nguyen Luu Lan Anh: A gyerek és család az idő és a kultúrák tükrében, In Danis I., Farkas M., Herczog M., Szilvási L. szerk. Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei, 2010
Gordon Győri János: Nők és férfiak iskolázása:Kulturális szempontok a nemek és az oktatás kapcsolatában, Educatio 16(4) 591-611, 2007
Gordon Győri János: Tömegoktatás és kiegészítő magnoktatás-ipar, Educatio 17(2) 263-274, 2008
Gordon Győri János: Tanórakutatás, Gondolat Kiadó, Budapest, p.199, 2009
Gordon Győri János, Nguyen Luu Lan Anh: Acculturation and scholl adaptation among Vietnamese student in Hungarian schools, Book of abstracts of the 19th Intenational Congress of the Intenational Association, 2008
Nguyen Luu Lan Anh: Nemek és versengés, A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése 2008. május 22-24., 2008
Gordon Győri János: Második generációs vietnámi tanulók akkulturációja és iskolai szocializációja Magyarországon. A nemzetközi és hazai kutatások tanulságai, VIII.Országos Neveléstudományi Konferencia http://onk2008.hu/ONK 2008.pdf, 2008
Gordon Győri János: Kulturális különbségek a tanulási motivációban, Magyar Pszichológiai Szemle, 64(1), 203-228., 2009
Győri János, Nguyen Luu Lan Anh: Acculturation and school adaptation among Vietnamese students in Hungarian schools, In Deutsch, F. et al. (Szerk.), Books of abstracts of the 19th International Congress of the International Association for Cross-cultural Psychology. p. 184., 2009
Gordon Győri János: Kulturális különbségek a tanulási motivációban, In Fülöp. M. (szerk.), A lélek a kultúrák között: A kulturális különbségek pszichológiája (pp. 203-228). Budapest: Akadémiai Kiadó., 2009
Gordon Győri János: Második generációs vietnami tanulók akkulturációja és iskolai szocializációja : Magyarországon. A nemzetközi és a hazai kutatások tanulságai., In Perjés I. & Ollé J. (szerk.), Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola: Program és összefoglalók (p. 329.) Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Pedgagógia, 2008
Győri János, Nguyen Luu Lan Anh: Acculturation and school adaptation among Vietnamese students in Hungarian schools, In Deutsch, F. et al. (Szerk.), Books of abstracts of the 19th International Congress of the International Association for Cross-cultural Psychology. p. 184., 2008
vissza »