Protestáns kisegyházak a 20. századi magyar társadalomban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68299
típus K
Vezető kutató Rajki Zoltán
magyar cím Protestáns kisegyházak a 20. századi magyar társadalomban
Angol cím Free Churches in Hungarian Society in the 20th Century
magyar kulcsszavak Szabadegyházak, szekták, vallásszabadság, misszió
angol kulcsszavak Free churches, Sects, Religion Freedom, Mission
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Társadalomtudományi Intézet (Pannon Egyetem)
résztvevők Szigeti Jeno
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-08-31
aktuális összeg (MFt) 1.529
FTE (kutatóév egyenérték) 3.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A protestáns kisegyházak magyarországi története sok úttörő kezdeményezés ellenére ma is a kutatás fehér foltjának tekinthető. Már készültek monográfiák a nazarénusokról, baptistákról, metodistákról és az adventistákról, de a többi kisegyházzal kapcsolatosan még az alapvető résztanulmányok is hiányoznak. Ennek ellenére ezek a vallási közösségek fontos szerepet töltöttek be a 20. századi magyar egyháztörténelemben. Az összegyűjtött források és a résztanulmányok módot adnak arra, hogy ezeknek a vallási közösségeknek történetét, életét, magyar társadalomban betöltött szerepét átfogóan vizsgáljuk. Nem célunk az egyes felekezetek belső történetének részletes elemzése, hanem egy átfogó, a társadalom általános történetével párhuzamos kép kiépítését tekintjük feladatunknak. Szeretnénk az eddig publikált kutatások eredményeit összegyűjteni és kritikailag elemezni, valamint az eddig feltárt és feltárandó forrásokat ebbe a képbe beemelni. A rendelkezésünkre álló statisztikai és helytörténeti adatokat térben és időben ábrázolni szeretnénk a szociológiai és vallásföldrajzi munkamódszerek segítségével. A célunk a hiányzó résztanulmányok elkészítése után egy összefoglaló monográfia elkészítése az 1980 előtt megszerveződött szabadegyházi mozgalmakról.
angol összefoglaló
In spite of some pioneer initiatives, a history of the free churches in Hungary has not been written. Monographies about Nazarens, Baptists, Methodists, Adventists have done, but fundamental studies relating to other free churches are also missed. In spite of this, these denominations had a very important role in the Hungarian church history in 20th century. Collected sources and studies provide a way to analyze the history, and life of the free churches and their role in Hungarian society comprehensively. Our goals are not to analyze the inner life of each church in detail, but we have considered our duty to give an image of them parallel with the general history of the society. We would like to collect and analyze the results of published studies critically and put unpublished and uncollected sources into this picture. We would like to show statistical and local historical data in time and space with means of Sociology and Statistics. After finishing missed studies, we would like to write and publish a general monograph about the free churches which were organized before 1980.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatban vállalt feladatainkat teljesítettük. Egy tankönyvnek is alkalmas kettősmonográfiával (Rajki Zoltán – Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig, Budapest, 2012, Gondolat) először tártuk fel a magyarországi szabadegyházak 1989 előtti történetét. Ezen kívül elkészült két monográfia egy-egy szabadegyházi közösség történetének egy-egy szakaszáról (Rajki Zoltán: A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között, Budapest, Gondolat, 2011; Rajki Zoltán: Az Egervári-mozgalom. A Keresztény Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küzdelmei a Kádár-korszak második felében 1975-1990, Budapest, 2012, Gondolat). A 2011. májusi konferencia írásos anyaga megjelenés előtt áll a Gondolat Kiadónál. A fentieken kívül elkészítettünk egy online tanulmánykötetet. Több konferencián témával kapcsolatos előadásokat tartottunk. A fent említett könyveken, szerkesztett köteteken kívül 5 könyvfejezetet, 12 folyóiratcikket, 6 konferenciacikket publikáltunk az OTKA támogatásának feltüntetésével. Összeállítottunk egy tudományos weblapot (www.kisegyhazkutato.hu), amelyen számos forrást, folyóiratanyagot és 180 szabadegyházakra vonatkozó térképet tettünk közzé, hogy mások kutatómunkáját segítsük.
kutatási eredmények (angolul)
We have fulfilled all the OTKA grant expectations of the “Small Protestant Churches in the 20th Century Hungarian Society”. We finished and published the book: The History of the Hungarian Free Churches Before 1989 (Budapest, 2012, Gondolat) that is also suitable as a university textbook. In addition to this book, I also have published two monographs about different periods of the Seventh-day Adventist Church and the Pentecostal movement. (Rajki, Z.: A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között, Budapest, Gondolat, 2011; and Rajki, Z.: Az Egervári-mozgalom. A Keresztény Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küzdelmei a Kádár-korszak második felében 1975-1990, Budapest, 2012, Gondolat). The written version of the “Free Churches, Religious Minorities and the Dictatorship in Europe in the 20th Centuries” conference held in May of 2011 will be published by the Gondolat Publishing House at the end of 2012. Furthermore, Jenő Szigeti and I have published a volume of studies in online form and we also gave presentations about our research topics in several conferences. Aside from the above mentioned books, we have published 5 book chapters and 13 articles in different journals and 5 conference papers which were supported by OTKA. We also have compiled a scholarly website (www.kisegyhazkutato.hu), with numerous sources, journals, and 180 maps about the Free Churches and made it available for free public use.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68299
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon, Budapest, Gondolat Kiadó, 2012
Rajki Zoltán: Az Egervári-mozgalom.: A Keresztény Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küzdelmei a Kádár-korszak második felében (1975-1990), Budapest, Gondolat Kiadó, 2012
Rajki Zoltán: A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között, Budapest, Gondolat Kiadó, Vniversitas Pannonica 8., 2011
Rajki Zoltán: Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség a rendszerváltozás után, pp. 43-62, in: Nagy-Ajtai E. – Rajki Z. – Telegdi J.: Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, jelenéből és teológiájából, Kisegyház-kutató Egyesül, 2010
Rajki Zoltán: A Hetednapi Adventista Egyház regionális jellemzői a 21. század elején Magyarországon, pp. 377-393. In: Császár Melinda – Rosta Gergely (szerk.): Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára, Budapest – Piliscsaba, PPKE, 2008
Szigeti Jenő: A döntési mechanizmus problémái a szabadegyházi közösségekben, pp. 125-133, in: Nagy-Ajtai E. – Rajki Z. – Telegdi J.: Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, jelenéből és teológiájából, Kisegyház-kutató Egyesül, 2010
Szigeti Jenő: A 19. századi bibliaárusok, In: Szigeti Jenő: Bibliai nyomokon, Budapest, Kisegyház-kutató Egyesület, 2008
Szigeti Jenő: A Károlyi Biblia a nép között, In: Szigeti Jenő: Bibliai nyomokon, Budapest, Kisegyház-kutató Egyesület, 2008
Rajki zoltán: Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése és gyors bukása a hatvanas évek közepén, Egyháztörténeti Szemle, 3: 88-106, 2010
Rajki Zoltán: A Hetednapi Adventista Egyház tagságának társadalmi összetétele Magyarországon a 2006. év elején, ATF Szemle, 2: 34-71., 2007
Rajki Zoltán: A Hetednapi Adventista Egyház tagsága családi megoszlása a 2006. évi felmérés szerint, ATF Szemle, 2: 43-73., 2008
Rajki Zoltán: Az adventisták családi állapot szerinti megoszlása a 21. század elején a 2001. évi népszámlálás adatai alapján,, ATF Szemle, 1: 32-71., 2008
Rajki Zoltán: A pünkösdi mozgalom az 1940-es évek végén Magyarországon. Az ún. Csorba-féle egység (1949-1950), Egyháztörténeti Szemle, 4: 116-124., 2008
Rajki Zoltán: A Hetednapi Adventista Egyház Magyarországon a rendszerváltozás után a statisztika tükrében, Theológiai Szemle,1: 43.53., 2009
Rajki Zoltán: Az új-protestáns egyházak kutatásának helyzete Magyarországon, Vallástudományi Szemle, 1: 155-160., 2009
Rajki Zoltán: A Hetednapi Adventista Egyház missziója Magyarországon a rendszerváltozás után a statisztika tükrében, ATF Szemle, 1: 31-54., 2009
Rajki Zoltán: Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség kialakulása és története 1989-ig, Egyháztörténelmi Szemle, 3: 21-42., 2009
Rajki Zoltán: Személycserék az ötvenes évek végén a Szabadegyházak Tanácsa élén, ATF Szemle, 2:50-57., 2009
Rajki Zoltán: A pünkösdi mozgalom története az ötvenes években Magyarországon, Egyháztörténeti Szemle, 2: 131-154., 2010
Rajki Zoltán: A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1950-1956 között, Iskolakultúra, 2, 46-54., 2012
Rajki Zoltán: Szabadegyházak helyzete Magyarországon 1945 és 1950 között, Egyháztörténeti Szemle, 2: 77-95, 2011
Rajki Zoltán: A kisegyházak és az 1947. évi XXXIII. törvény, pp. 83-107. in: Kőbel Szilvia (szerk): Egyházak és tolerancia Magyarországon, Budapest, Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, 2008
Rajki Zoltán: Szabad államban - szabad egyházak. A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1945. évi kiáltványának mai üzenete, pp. 118-128. In. Erdélyi László (szerk.): Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.11.21, 2011
Rajki Zoltán: A kisebb vallási közösségekhez tartozók esélyegyenlősége Magyarországon az ezredforduló éveiben a népszámlálás adatai tükrében, n: Köbel Szilvia:A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Budapest, 2010, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010
Rajki Zoltán: Az újprotestáns vallási közösségekhez tartozók esélyegyenlősége Magyarországon az ezredforduló éveiben a népszámlálás adatai tükrébe, pp. 115-127. In: Horváth H Attila (szerk.) Társadalmak, nyelvek, kultúrák. Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2010.12.03 Veszprém: Pannon Egyetem, 2011
Daniel Heinz - Rajki Zoltán - Simon Ervin (szerk.): Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században, Budapest - Friedensau, Gondolat Kiadó - Historisches Archiv der Siebenten Tags-Adventisten in Europa -Kisegyházkutató Egyesület (közlésre elfogadva), 2012
Rajki Zoltán: Egy államilag manipulált kisegyházi választás. Az 1958. évi unióválasztás története a Hetednapi Adventisták Felekezete életében (várható megjelenés 2012. Kósa László 70. születésnapjára készülő kötet, ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor (szerk.) Kósa László 70. születésnapjára készülő kötet (közésre beadva), 2012
Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: A magyarországi szabadegyházak önértelmezése, In: Kendeffy Gábor - Kopeczky Rita: Vallásfogalmak sokszínűsége. A KGRE - SZTE közös konf. (közlésre elfogadva), 2012
Rajki Zoltán: Szabadegyházak egyháziasítása az 1960-as években Magyarországon, n:Daniel Heinz - Rajki Zoltán - Simon Ervin (szerk.) Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században, Bp.-Fridensau, Gondolat (közlésre elf, 2012
Rajki Zoltán - Kusztor Adél: Magyarországi szabadegyházak vallásföldrajzi elhelyezkedéséről 180 térkép elkészítése, http://www.kisegyhazkutato.hu/terkep.html, 2010
Szigeti Jenő: Az újprotestáns egyházak kialakulása a XIX. században, Erdélyben és a Parciumban, pp. 301-310. in. S. Lackovits Emőke – Szőcsné Gazdag Enikő: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 7. Sepsiszentgyörgy – Veszprém, 2007
Rajki Zoltán: 1. Adventisták felekezetközi kapcsolata a Duna medencében a dualizmus utolsó évtizedeiben., pp. 103-110. Géczi János – Makai Péter (szerk.): Utánad, olvasó! A 70 éves Kamarás István tiszteletére, Veszprém, 2011, Pannon Egyetem, MFTK AE Tsz., 2011
vissza »