A magyar polgári eljárásjog új kihívásai figyelemmel az európai közösségi jogra és joggyakorlatra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68304
típus K
Vezető kutató Wopera Zsuzsa
magyar cím A magyar polgári eljárásjog új kihívásai figyelemmel az európai közösségi jogra és joggyakorlatra
Angol cím The new challenge of Hungarian Civil Procedure Law considering the Community Law and the Case-law of European Court of Justice
magyar kulcsszavak Polgári eljárásjog, európai polgári eljárásjog, közösségi jog, esetjog
angol kulcsszavak Civil procedure law, european civil procedure law, Community Law, Case-law
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Európai és Nemzetközi Jogi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Kormos Erzsébet
Molnár Judit
Turkovicsné Nagy Adrienn
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.552
FTE (kutatóév egyenérték) 8.73
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatásnak két – egymáshoz több ponton is szorosan kapcsolódó – irányát lehet felvázolni. A kutatás egyik határozott célja a közösségi jog magyar polgári eljárásjogra gyakorolt hatásai kutatásainak további színvonalas folytatása, tekintettel a Hágai programban megfogalmazott jogalkotási programra. A pályázat másik sarokpontja - amely miatt lényegesen különbözik a 2005-ben lezárult OTKA kutatás témájától – a polgári ügyekben való együttműködés keretében megalkotott normákra vonatkozó európai bírósági gyakorlat feldolgozása, az Európai Bíróság esetjogában megfogalmazott jogelveknek a tagállami, így a magyar jogalkalmazásra gyakorolt hatásainak elemzése, bemutatása. Fontosnak tartjuk, hogy kutatási eredményeinkkel elősegítsük a vonatkozó közösségi joganyag helyes, az Európai Bíróság jogértelmezésének megfelelő magyar jogalkalmazás előmozdítását. Ez azért különösen fontos, mert az Unióhoz történő csatlakozásunk időpontjától a magyar jogalkalmazóknak a közösségi jog figyelembevételével kell eljárniuk. A kutatás kapcsán tehát – a szükséges mértékig – foglalkozunk az előzetes döntéshozatali eljárás közösségi jogi és belső jogi processzuális aspektusaival is, és néhány olyan problémával, melyet a közösségi jog tagállami bíróságok előtti alkalmazása felvet, mint amilyen, pl. a félretételi kötelezettség.
angol összefoglaló
Two principal trends of our intended research can be drafted, which are connected with each other in more respects. Our settled intention is to go on with research on the influence of the Community Law on the Hungarian civil procedure with regard to the legislative programme in the Hague Programme. Other trend of our work, which subject is definitely different from our OTKA research ended in 2005, is to write up the judgments of the European Court of Justice relating to judicial cooperation in civil matters, and to examine and present the influence of legal principles laid down in judgments of the European Court of Justice on the judicature of the member states, including Hungary. It’s very important that our results can assist the Hungarian courts to apply the rules of the Community Law in accordance with the interpretation of the European Court of Justice. This intention is significant because the Hungarian courts have been obliged to make their decisions in compliance with Community Law since Hungary joined the European Union. In the course of the research we will examine – not go beyond what is strictly necessary – the preliminary rulings, in particular both the Community and the Hungarian civil procedure aspects of them, and we will study some issues, which are raised by the courts of the member states applying the Community Law, such as the obligation of disapply.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatási eredményeink körében megállapítottuk, hogy a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén elfogadott uniós normák és az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata jelentősen hatottak a magyar polgári eljárásjog szabályaira, elsősorban a joghatósági, a kollíziós szabályok, ill. a külföldön hozott határozatok elismerése és a végrehajtása terén a beszámolási időszakban. Rámutattunk arra, hogy az elsődleges uniós jog változásai kiszélesítették az európai polgári eljárásjog alkalmazási kereteit pl. az utóbbi években elfogadott rendeletek univerzális hatálya következtében, ami felszínre hozta a korábbi együttműködésben kisebb szerephez jutó közrendi vonatkozásokat és a nemzeti jogok eltéréseiből adódó feszültségeket. Megállapítottuk, hogy a magyar jogalkotás felkészült az uniós jog érvényesüléséből reá háruló feladatok teljesítésére. A magyar joggyakorlat elemzése során ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a magyar jogalkalmazók sokszor nem értelmezik megfelelően az irányadó uniós normák rendelkezéseit és érvényesülési kereteit. Ezt tapasztalva arra törekedtünk, hogy tanulmányainkban, monográfiáinkban és előadásaink során részletesen elemezzük az irányadó uniós jogot és joggyakorlatot. A kutatási témában 3 monográfiát, 50 tanulmányt jelentettünk meg, 34 alkalommal tartottunk szakmai előadást kutatási eredményeinkről, 2 résztvevő-kutató szerzett tudományos fokozatot a beszámolási időszakban, a témavezető pedig habilitált az OTKA kutatási témájában.
kutatási eredmények (angolul)
In our research we found that the EU-law applied in the field of judicial cooperation in civil matters and the ECJ-case-law had a major effect on the rules of the Hungarian civil procedure, especially in respect of jurisdiction, the rules applicable concerning conflict of laws, and the mutual recognition and enforcement between Member States of judgments and of decision in the reporting period. We pointed out that the changes of the provisions of Treaties widened the scope of the European Civil Procedure e. g. because of the universal scope and application of some regulations. This fact produced the significance of the public policy and those collisions which came from the differences of national law. We stated that the Hungarian legislation prepared to enforce the provisions of EU-law adequately. In contrast to mention Hungarian case law, we have recognized that Hungarian judicature still does not define the provisions and the extension of the EU-law adequately. We sought, experiencing this, to analyze the content and the frameworks of enforcement of standard EU-law, and the decisions of European Court of Justice in detail in our monographs, papers and in the course of our presentations. We have published 3 monographs and 50 studies in our research topic, we have held presentations about our research results 34 times, two participating researchers have been obtained PhD degree in the reporting period and the project leader habilitated in her OTKA research topic.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68304
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Wopera Zsuzsa: Eljárási jogelvek érvényesülése az Európai Bíróság gyakorlatában, Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században (Szerk: Harsági Viktória -Wopera Zsuzsa) HVG-ORAC Kiadó, Budapest 417-430. o., 2007
Molnár Judit: Európai fizetési meghagyásos eljárás – az uniós szabályozás a változások tükrében, Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században (Szerk: Harsági Viktória -Wopera Zsuzsa) HVG-ORAC Kiadó, Budapest 239-250. o., 2007
Wopera Zsuzsa: Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás polgári ügyekben, Sectio Juricica et Politica, Tomus XXVI/2. Miskolc University Press, Miskolc 745-758. o., 2008
Wopera Zsuzsa: The General Principles of Law at the Practice of the European Court of Justice, Sustainable Urbanism Development” International Conference on Economics, Law and Management, Universitatea Petru Maior, Targu Mures, 2008
Wopera Zsuzsa: Growing importance of family law in Community Legislation, European Integration Studies, Volume 6. Number 1. Miskolc University Press (2008) Eds: Judit Fazekas and Zoltán Angyal, pp. 31-42., 2008
Nagy Adrienn: Várható jogalkotási eredmények a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén a Hágai Program végrehajtása tükrében, Sectio Juricica et Politica, Tomus XXVI/2. Miskolc University Press, Miskolc, 2008. 617-629. o., 2008
Nagy Adrienn: New instruments of Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters, Sustainable Urbanism Development” International Conference on Economics, Law and Management, Universitatea Petru Maior, Targu Mures, 2008
Wopera Zsuzsa, Nagy Adrienn: Judicial Cooperation in Civil Matters, Public Policies of the European Union (Editors: Csaba Pákozdy and Zsófia Asztalos) Editura Universitatii „Petru Maior” Targu Mures 232.243. o., 2008
Nagy Adrienn: A fizetésképtelenség kritériuma a német, az osztrák és az angol nemzeti jogban az 1346/2000/EK tanácsi rendelet tükrében, Acta Conventus de Iure Civili, Tomus VII., Szeged, Lectum Kiadó 119-131. o., 2007
Némethné Kocsis Melinda: A 44/2001/EK rendelet elismerésre és végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseinek gyakorlati tapasztalatai a rendelet alkalmazásáról készült 2007. évi jelentés alapján, Magyar Jog 2008/7. szám 496-503. o., 2008
Wopera Zsuzsa: A határon átnyúló ideiglenes intézkedések – reflexió a Brüsszel I. rendelet alkalmazásáról szóló 2007. évi Jelentés megállapításaira, Egységesülő polgári eljárásjog Európában, (Szerk: Wopera Zsuzsa, Asztalos Zsófia) 19-29. o., 2009
Nagy Adrienn: A fizetésképtelenségi rendelet hatálya alól kizárt gazdasági konstrukciók, Egységesülő polgári eljárásjog Európában, (Szerk: Wopera Zsuzsa, Asztalos Zsófia) 83-92. o., 2009
Kormos Erzsébet: Zöld könyv az adósok vagyonának átláthatóságáról, Egységesülő polgári eljárásjog Európában, (Szerk: Wopera Zsuzsa, Asztalos Zsófia) 69-82. o., 2009
Nagy Adrienn: A fizetésképtelenségi rendelet felszámolókat érintő legfontosabb szabályai, Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában (Szerk: Szikora Veronika) Debrecen 291-304. o., 2009
Nagy Andrea: Jogalkotási törekvések a házassági perek körében az Európai Unióban, Egységesülő polgári eljárásjog Európában, (Szerk: Wopera Zsuzsa, Asztalos Zsófia) HVG-ORAC Kiadó, Budapest 100-105. o., 2009
Köblös Adél: Tagállami bíróságok együttműködése a Brüsszel I. rendelet joghatósági szabályainak alkalmazása során, Egységesülő polgári eljárásjog Európában, (Szerk: Wopera Zsuzsa, Asztalos Zsófia) HVG-ORAC Kiadó, Budapest 58-68. o., 2009
Plajos Rita: Anti-suit injunction kontra Brüsszeli rendszer, Egységesülő polgári eljárásjog Európában, (Szerk: Wopera Zsuzsa, Asztalos Zsófia) HVG-ORAC Kiadó, Budapest 106-119. o., 2009
Wopera Zsuzsa, Nagy Adrienn: Funding, costs and proportionality in Hungary, Comparative Project on Litigation Costs and Funding Systems, Oxford, 2009
Wopera Zsuzsa, Nagy Adrienn: Insolvency proceedings in Hungary, European Insolvency Regulations, Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings, Editorial Aranzadi SA, Thomson Reuters, Navarra, 2010. 269-294., 2010
Wopera Zsuzsa: Európai családjog, HVG-ORAc Kiadó, Budapest, 2009
Wopera Zsuzsa: Az európai családjog időszerű kérdései, Európai Jog, 2010. 10. évf. 2. szám, 2010
Wopera Zsuzsa: A Hadadi ügy. A kettős állampolgárság megítélése a házassági perek joghatósági szabályaiban, Jogesetek Magyarázata (JeMa), 2010. I. évfolyam I. szám. 66-76. o., 2010
Wopera Zsuzsa: Kritikai megjegyzések az ideiglenes intézkedés céljának átértelmezéséről a vállalkozások egymás közötti pereiben, Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? Szerk: Csöndes Mónika, Nemessányi Zoltán Pécs, 2010. 247-257. o., 2010
Wopera Zsuzsa, Nagy Adrienn: Class actions in Hungary, National Report to the 18th International Congress on Comparative Law, Washington, 2010
Nagy Adrienn: Kritikai megjegyzések a fizetési meghagyásos eljárás reformjáról, Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? Szerk: Csöndes Mónika, Nemessányi Zoltán Pécs, 2010. 205-215. o., 2010
Kormos Erzsébet: A Gambazzi-ügy. A közrendbe ütközés megítélése határozatok elismerése és végrehajtása kapcsán az uniós gyakorlatban, Jogesetek Magyarázata (JeMa), 2010. I. évfolyam III. szám, 2010
Kormos Erzsébet: A bírósági végrehajtás eredményességének új eszköze az Európai Unióban: biztosítási intézkedés az adós bankszámlája tekintetében, Európai Jog 9. évf. 3. szám 24-29. o., 2009
Wopera Zsuzsa: The General Principles of Law at the Practice of the European Court of Justice, Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique, Volume 1, issue march, 2009, pp. 64-76., 2009
Nagy Adrienn: New instruments of Judicial Coopertaion in Civil and Commercial Matters, Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique, Volume 1, 2010. pp. 137-146., 2010
Wopera Zsuzsa: Előzetes megfontolások egy új polgári perrendtartás alapelveihez, Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében, szerk: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Kiadó, Miskolc, 2011. 217-231. o., 2011
Nagy Adrienn: A közrend tartalmáról – az Európai Bíróság esetjogán keresztül, De iurisprudentia et iure publico, Jog és politikatudományi folyóirat, V. évfolyam, 2011/2. szám, 2011
Nagy Adrienn: Az uniós jog hatása a magyar polgári perrendtartásra, Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében, szerk: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Kiadó, Miskolc, 2011. 277-283. o., 2011
Lubóczki Katalin: The role of general principles int he practice of the European Court of Justice, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2010. november 10. Az Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa, 83-87. o., 2010
Lubóczki Katalin: Az emberi jogok védelmének kiteljesedése az Európai Unióban, Smuk Péter (szerk.): Az állam és jog alapvető értékei II. - Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Az állam és jog alapvető értékei című konferenc, 2010
Wopera Zsuzsa: Az alfától az ómegáig: a kisértékűtől a kiemelt jelentőségű perekig, Miskolci Jogi Szemle VI. évfolyam, 2011. különszám, 211-227. o., 2011
Nagy Adrienn: Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából, PhD értekezés, http://193.6.1.94:9080/jetspeed/documents/document_5568_section_1580.pdf, 2010
Wopera Zsuzsa: Az ideiglenes intézkedés speciális szabályozása a szellemi tulajdonvédelem területén, A szellemi tulajdon, Tanulmánykötet (szerk: Barzó Tímea), Bíbor Kiadó, Miskolc, 142-160. o., 2011
Kormos Erzsébet: Új uniós eszköz a hitelezők kezében: ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés, A Brüsszel I. rendelet reformja (szerk: Osztovits András) Acta Caroliensa Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarium , Budapest, 2012
Kormos Erzsébet: Gondolatok a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló uniós rendeletjavaslat kapcsán, Miskolci Jogi Szemle (megjelenés alatt), 2013
Nagy Adrienn: A perfüggőségi szabályok változása a Brüsszel I. rendelet felülvizsgálata kapcsán, A Brüsszel I. rendelet reformja (szerk: Osztovits András) Acta Caroliensa Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarium II. Budapest, 2012
Wopera Zsuzsa: Az ideiglenes intézkedés koncepciójának változása a Brüsszel I. rendelet módosítási javaslatában, A Brüsszel I. rendelet reformja (szerk: Osztovits András) Acta Caroliensa Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarium II. Budapest, 2012
Wopera Zsuzsa: From alpha to omega: from small claims procedures to high priority cases, European Integration Studies, Volume 9, Number. 1. 163-173. o., 2011
Wopera Zsuzsa: A tartási ügyek új európai uniós szabályai, Családi Jog 2011. december, IX. évfolyam, 4. szám, 15-23. o., 2011
Nagy Adrienn: Megtámadási keresetek az európai fizetésképtelenségi eljárásokban, Európai jogi kultúra Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában, szerk: Fuglinszky Ádám – Klára Annamária, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2012., 2012
Lubóczki Katalin: Az exequatur eljárás eltörlésének kérdései a Brüsszel I. rendeletben, A Brüsszel I. rendelet reformja (szerk: Osztovits András) Acta Caroliensa Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarium II. Budapest, 175-187., 2012
Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2012
Nagy Adrienn: Kézikönyv az európai fizetésképtelenségi eljárásról, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2013
Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa: Class actions in Hungary, Class Actions in International Perspective, eds: Diego Corapi, Gianluca Scarchillo (megjelenés alatt), 2013
Molnár Judit: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében, Miskolc, kézirat, http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/molnarj_ertmh%5B1%5D.pdf, 2012
Lubóczki Katalin: A külföldi bírósági és választottbírósági határozatok elismerése a Brüsszel I. rendelet és a New York-i Egyezmény tükrében, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. 509–519., 2012
vissza »