Borders and influences. Meetings, mixing in the religious life of the contemporary Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68325
Type K
Principal investigator Barna, Gábor
Title in Hungarian Határok és hatások. Érintkezések, keveredések a vallási életben a jelenkori Magyarországon
Title in English Borders and influences. Meetings, mixing in the religious life of the contemporary Hungary
Keywords in Hungarian szakrális, profán, keveredés, írott devóció, vallásos társulat, civil vallás, Krisna-tudatúak, virtuális közösségek
Keywords in English sacred, profane, hybridization, written devotion, religious society, civil religion, Hare Krishna, virtual societies
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Culture
Department or equivalent Department of Ethnology and Cultural Anthropology (University of Szeged)
Participants Glässer, Norbert
Gyanó, Szilvia
Iancu, Laura
Kocsis, Nóra
Nagyné Dr. Frauhammer, Krisztina
Povedák, István
Povedák, Kinga
Vörös, Emese
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-07-31
Funding (in million HUF) 12.271
FTE (full time equivalent) 8.68
state closed project
Summary in Hungarian
A 20. század második felében Magyarország (és Európa egésze) területén erőteljes elvallástalanodás, szekularizáció, vallási individualizáció következett be. Ennek, valamint a nagyarányú nemzetközi migráció következtében megváltozott a magyar és (az európai) történelmi egyházak és vallások helye és szerepe. Ez a változás nemcsak a különböző keresztény felekezeteket érintette, hanem igen nagymértékben a magyarországi (és az európai) zsidóságot is. Következménye a vallás és a kultúra korábbi szoros összekapcsolódásának meglazulása, elválása volt.
Az 1989/1990. évi politikai és jogi rendszerváltozás következtében ezek az előidéző körülmények Magyarországon megváltoztak. A gyülekezés és a szervezkedés szabadsága magával hozta az egyházi/ felekezeti keretek újraszervezésének lehetőségét, a vallási egyesületek megalakításának vagy újraindításának szabadságát. A kinyílt politikai és a megszűnt ideológiai határokon keresztül pedig, a globalizáció következtében Magyarországon és a környező országokban is megjelentek az új vallási mozgalmak: az 1990-es évek a keleti, és a nyugati gyökerű kisegyházak megalakulásának, valamint a hazai gyökerű új vallási mozgalmak elindulásának időszaka volt. A vallási eszmék és gondolatok akadálytalanul megjelentek a politikai határokon keresztül, de a hazai társadalomban is átlépték a különböző társadalmi rétegek, osztályok és korosztályok társadalmi határait. A vallás és kultúra, a vallás és társadalom, vallás és etnikum hagyományos formáinak összefonódása meglazult, illetőleg új kapcsolódások alakultak ki. Ezeket cizsgálja a kutatás több keiemelt kérdéskör elemzésén keresztül. (Lásd részletes munkaterv!)
Summary
Borders and influences. Meetings, mixing in the religious life of the contemporary Hungary
1. Culture of feasts today. Roots, elements and constrauction of national and religious feasts today, rites of commemoration, their roles if shaping of identiy of the community. (Barna, Gábor) 2. Written devotion. Communication between the sacred and the profane. The projects analyzes the quest-books, their texts of pilgrimage places in former Hungary from the point of view of communication. (Frauhammer, Krisztina) 3. The consumer society and the religious society. Reasens of ageing and feminization processes in traditional prayer-societies in Western Transdanubia. (Gyanó, Szilvia) 4. Meeting of the traditional peasent world and religiosity with the globalized world. Changes int he religious life of a Hungarian village, Magyarfalu (Ungureni) in Moldavia. (Iancu, Laura)
5. Profane rituals int he religious life. Profane rituals after the ordination. Their roots, elements, role int he life of priests and community. Their rule is the 19th-20th centuries. (Vörös, Emese) 6. New trend and style or new religious movement? The new Christian light music became popular since the 1970s, especially in the life of Christian small communities. The project analyzes the formation, reasons and effects of this trend. (Povedák, Kinga) 7. Profane religion. Cult of stars, civil religion and substitutive religions. The project analyzes the processes how profane figures, elements win religious attributions int he secularized world in our days in Hungary. (Povedák, István) 8. Hare Krishna and its connection to the Hungarian national identity. Aim of the work is to analyze the hybridization processes in different groups of the Krishna society. (Kocsis, Nóra) 9. Pilgrimages and virtual societies in Chasid communities outside of Hungary. This pilgrimages help in formataion and preservation of the former Jewish communities emigrated from Hungary. (Gleszer, Norbert)

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 20. század második felében Magyarországon erőteljes elvallástalanodás, vallási individualizáció következett be. Ennek, s a globalizációnak következtében a vallás és a kultúra szoros kapcsolata meglazult, új kötődések alakultak ki. A vallási és állami ünnepek megülésének mai rítusai, a fesztivalizáció; a sztárkultusz; a papságba átlépés rítusai, a Krisna-tudatúak meggyökerezése a magyar társadalomban, magyar nemzeti tudatuk kiépítése; a migráció hatása egy zárt moldvai társadalom vallásos életére; a magyarországi csodarabbik sírjaihoz vezetett zarándoklatok szerepe a külföldi és magyarországi ortodox zsidó közösségek életében és identitásában; a népi írásos devóció új formái; a vallási társulatok elnőiesedés és elöregedése, a keresztény könnyűzene ennek az új helyzetnek megjelenítője. Rajtuk keresztül a régi és az új, a hagyományos és a kitalált, a nemzeti és a globális, a városi és a vidéki kapcsolata, konfliktusa és kompromisszuma jelenik meg a vallási életben. E témakörökben végzett alapkutatások eredménye 4 könyv, 5 doktori értekezés, száznál több publikáció, több hazai és nemzetközi konferencia, egy nemzetközi diákszeminárium. (A kutatott témakörökre lebontott részletes összefoglalást lásd a beszámolóban!)
Results in English
Strong secularization and religious individualization took place in the 2nd half of the 20th century in Hungary. As a result the previous storng connection of religion and culture became loose, and new contacts appeared. The contemporary rites of religious and state feasts, the festivalization; the cult of stars; the initiative rites os priests; the enrooting of Krishna-devotees int he Hungarian society and their Hungarionized identity; the influance of globalization ont he rather closed religious life of a Hungarian village in Moldova; the role of pilgrimages carried out to gombs of Wunderrabbies in the life and identiy of Orthodox Jewish communities; new forms of written devotion; feminization and ageization of religious societies; the Christian light music are all representatives of this new situation. Through them the connection, conflict and compromise of old and new, traditional and invented, national and global, urban and rural can be seen int he religious life. The results of the researches are 4 books, 5 PhD thesis, more local and international conferences, one international seminar for students. (The detailed summary ont he topics studied int he project, see int he description of the research!)
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68325
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gleszer Norbert: Üzenetek e világból A kvitli elhelyezésének ritualizálása a magyarországi cádik-síroknál., In: Barna Gábor – Gyöngyössy Orsolya (szerk.): Ritus és ünnep – Rite and Feast. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 25. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2010
Gleszer Norbert-Zima András: Mojse rabbénütől Mózes a bölcs államférfiig Nemzedékek, értékek és a történetiség rendje a századforduló magyar nyelvű budapesti zsidó hetilapjaiban., In: Mód László - Simon András szerk. Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. GFHF – SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 316-329., 2010
Gleszer Norbert: A Rákóczi-kultusz első „oltára”., In: Dévavári Beszédes Valéria – Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szabadka, 419-438., 2010
Glässer Norbert – Zima András: Unchangingness In Change The changed self-image of Budapest Jewish groups in the interwar years as a result of the changed borders in the Carpathian Basin., Acta Ethnographica Hungarica 56 (2011) 1. 63-92. http://www.akademiai.com/content/7751461024368174/?p=8c42500f63804ea9a1d5346e43cff4f9&pi=7, 2011
Gleszer Norbert – Zima András: Scheiber Sándor, a Löw-hagyaték gondozója., In: Hacofe Új folyam 2. szám http://www.or-zse.hu/hacofe/vol2/gleszerzima-seiberlow2011.htm, 2011
Glässer Norbert – Zima András: Korrajz, In: Löw Immánuel: A zsidó folklórhoz… (Scheiber Sándor gondozásában megjelent német tanulmánygyűjtemény magyar kiadásához) Utószó. In press, 2012
Glässer Norbert – Zima András: A sokarcú Cion felé A Szentély és a Szentföld emléke a budapesti magyar nyelvű zsidó sajtó útleírásaiban., In: Hacofe Új folyam (OR-ZSE, www.rabbi.hu) In press, 2012
Glässer Norbert: Ateresz z’kénim A vallási szocializáció családképe a két világháború közötti budapesti orthodox zsidó sajtó diskurzusaiban. Kézirat., In: Rokay Zoltán tanítványi köszöntőkötete Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, Budapest, 2012, 2012
Glässer Norbert: mako110@ A makóiság képi megjelenítése a „Makói Szent Udvar” elektronikus körleveleiben., A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Ethnologica 7. Szeged, 2011. 61-80., 2011
Glässer Norbert: Chászid Tóra-nagyok, pozsonyi igazak és orthodox polgárok. Vallási autoritás és intézményi legitimitás a dualizmus magyar nyelvű orthodox sajtódiskurzusaiban. In press, GFHF – ORZSE-MTA, 2012
Glässer Norbert: Löw Lipót és a zsidó antikvitás kutatása – zsidó hagyomány és modern európai önkép. In press., In: Hacofe Új folyam (OR-ZSE, www.rabbi.hu), 2012
Glässer Norbert: Hirsch útja vagy a chászid rebbék világa. A fiúk vallási szocializációjának kérdése a magyar nyelvű orthodox sajtóban. (1891-1944) . In press., In: AAI pedagógiai tanulmánykötetében, szerkeszti Földvári József, 2012
Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal. A magyarországi cádik-tisztelet a modernitás zsidó csoportstratégiáinak tükrében, Budapest-Szeged., 2011
Povedák István: Álhősök, hamis istenek? Hős- és sztárkultusz a posztmodern korban., Gerhardus Kiadó - Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. 240 pp, 2011
Barna Gábor: Religions, Borders, Interferences. Foreword., Acta Ethnographica Hungarica 56. 1. 1-3., 2011
Barna Gábor: Culture of Feasts Today. Commemorial Rites of National and Calendar Feasts., Acta Ethnographica Hungarica 56. 1. 23-30., 2011
Bodosi-Kocsis Nóra: Virtual Realities. The Representation of Christianity on Govinda's World. Pieces from a Hungarian Krishna Devotee's Blog., Acta Ethnographica Hungarica 56. 1. 43-50., 2011
Frauhammer Krisztina: Written Representations of Individual Prayers., Acta Ethnographica Hungarica 56. 1. 11-22., 2011
Povedák Kinga: "Did You Bring New Songs?" The Role of Contemporary Catholic Music in Hungary., Acta Ethnographica Hungarica 56. 1. 31-42., 2011
Iancu Laura: Meeting of the Traditional Peasant World and Religiosity with the Globalized World. Changes in the Religious Life of a Hungarian Village, Magyarfalu (Arini) in Moldavia., Acta Ethnographica Hungarica 56. 1. 3-10., 2011
Povedák István: Blurry Borders. From Heroes to Celebrities., Acta Ethnograhica Hungarica 56. 1. 51-62., 2011
Iancu Laura: A modernizáció hatásai a paraszti kultúrára és vallásosságra. Változások Magyarfalu népi vallásosságában., In Barna Gábor szerk. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, Borders, Interferences. Akadémiai Kiadó. 3-8., 2011
Barna Gábor szerk./ed.: Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, Borders, Interferences., Akadémiai Kiadó., 2011
Barna Gábor: Napjaink ünnepkultúrája., In: Barna Gábor szerk./ed. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, borders, interferences. Akadémiai Kiadó, 19-25., 2011
Bodosi-Kocsis Nóra: Virtuális valóságok. A kereszténység reprezentációja Govinda világában. Szemelvények egy magyar Krisna-hívő internetes naplójából., In: barna Gábor szerk./ed. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, borders, interferences. Akadémiai Kiadó, 37-43., 2011
Glässer Norbert: Változatlanság a változásban. A két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott kárpát-medencei határok függvényében., In: Barna Gábor szerk./ed. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, borders, interferences. Akadémai Kiadó, 57-86., 2011
Barna Gábor: Vallások, határok, kölcsönhatások. Előszó., In: Barna Gábor szerk./ed. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, borders, interferences. Akadémiai Kiadó, 1-2., 2011
Frauhammer Krisztina: Egyéni imák írásos reprezentációja., In: Barna Gábor szerk./ed. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, borders, interferences. Akadémiai Kiadó, 9-18., 2011
Povedák Kinga: "Na, hoztál új dalt?" A katolikus könnyűzene szerepe Magyarországon., In: Barna Gábor szerk./ed. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, borders, interferences. Akadémiai Kiadó, 27-36., 2011
Povedák István: Zavaros határok. A hősöktől a sztárokig., In: Barna Gábor szerk./ed. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, borders, interferences. Akadémiai Kiadó, 45-56., 2011
Frauhammer Krisztina: Határtalan szakralitás. Gondolatok a virtuális kultuszhelyekről., In: Mód László – Simon András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. 335-340., 2010
Frauhammer Krisztina: Modern mirákulumok, csodafeljegyzések a máriapócsi kegyhely látogatási könyvében., . In: Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék –, 2010
Povedák István: • Atillától a Szívcsakráig. Átalakuló szakrális helyeink. In. Népi Vallásosság a Kárpát-medencében 8. Veszprém, In. Népi Vallásosság a Kárpát-medencében 8. Veszprém, 2011
Povedák István: Transforming Sacred Places. Folklore. Electronic Journal of Folklore. Tartu, Folklore. Electronic Journal of Folklore. Tartu, 2011
Bedinsky, Wojtech- Bouali, Abdoulrazak – Hanaj, Remegiusz Mazaj – Hancko, Dusan – Povedák, István – Povedák, Kinga (eds.): The Tree, the Well and the Stone. Sacred Places in Cultural Space of Central-Eastern Europe., Warshaw, In Crudo, 97-185., 2011
Povedák István: • Transformations after the Collapse of Socialism. Sacred Spaces in Post-Soviet Hungary., In. Bedinsky, Wojtech- Bouali, Abdoulrazak – Hanaj, Remegiusz Mazaj – Hancko, Dusan – Povedák, István – Povedák, Kinga (eds.) The Tree, the Well and the Stone. Sacred Pla, 2011
Povedák István: „Pan-Hungarian Catholic Pilgrimage”, UCSIA International Conference, Pilgrimage in Pluralist Europe Today. Religion, Politics and Heritage. University of Antwerp, Belgium. In press., 2011
Povedák istván: „Modern traditionalism”, 10th Sief Conference, Lisszabon 2011.04.17-21. In press., 2011
Povedák Kinga: The inner and the outer character of contemporary Christian music., Folklore. Electronic Journal of Folklore. Tartu. In press., 2011
Povedák Kinga: Gitáros apostolok. A keresztény könnyűzene története és értelmezése., MA értekezés, in press, 2010
Povedák Kinga: • Reconstructing symbolic language after the "forced silence": denominational school spaces in Hungary., "People Make Places - ways of feeling the world" 10th SIEF Conference, Lisszabon 2011.04.17-21. Kézirat., 2011
Povedák Kinga: Katolicizmus és modernitás., „Hit és tudomány – határok nélkül. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán” című konferencia, GFHF, Szeged, 2010.11.26. Kézirat., 2010
Povedák Kinga: From rock concerts to liturgy., 10. Vallási Néprajzi Konferencia – Szeged, 2010.10.06-08. Kézirat., 2010
Povedák Kinga: • From rock concerts to liturgy: the role of contemporary Christian music in Catholic communities., 11th EASA Biennial Conference, Maynooth, Ireland 2010.08.24-27. Kézirat., 2010
Povedák Kinga: From Festival to Liturgy. The contemporary Christian Music in Hungary., . 6th Conference of SIEF's Ritual Year Working Group, Tallin, 2010.06.04-07. Kézirat., 2010
Povedák Kinga: Jesus-Rock-Festival., “The changing face of Christianity” British Sociological Association SOCREL Annual Conference. University of Edinburgh, 2010.04.06-08. Kézirat., 2010
Povedák Kinga: Bane or Blessing?, 16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network, Szeged, 2009.09.12-14. Kézirat., 2009
Povedák Kinga: Történetek a keresztény könnyűzene kezdeteiről., Ferenczi Imre Emlékülés. Szeged, 2009.05.13. Kézirat., 2009
Povedák István: Sacred Places in Hungary., Conference of „The Tree, the Stone and the Well. Sacred Places in Cultural Space” Research. Univerzitá Mateja Bela, Banska Bystrica, Szlovákia. 2010.12.04. Kézirat., 2010
Povedák István: From Atilla to the Hearth Chakra., Conference of „The Tree, the Stone and the Well. Sacred Places in Cultural Space” Research. Univerzitá Mateja Bela, Banska Bystrica, Szlovákia. 2010.12.04. Kézirat., 2010
Povedák István: Szinkretizmus, tradíció, invenció. Átalakuló szakrális helyek., „Hit és tudomány – határok nélkül. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán” című konferencia, GFHF, Szeged, 2010.11.26. Kézirat., 2010
Povedák István: On the Border of Religion and Mass Culture. The Contemporary Cult of Celebrities., 10. Vallási Néprajzi Konferencia – Szeged, 2010.10.06-08. Kézirat., 2010
Povedák István: From Virgin Mary as Patroness of Hungary to the Goddess of Hungarians., 11th EASA Biennial Conference, Maynooth, Ireland 2010.08.24-27. Kézirat., 2010
Povedák István: Sacred Spaces, Sacred Places in Contemporary Hungarian Popular Religiosity., • 6th Conference of SIEF's Ritual Year Working Group, Tallin, 2010.06.04-07. Kézirat., 2010
Povedák István: Sacred Spaces, Sacred Places in Contemporary Hungarian Popular Religiosity., 6th Conference of SIEF's Ritual Year Working Group, Tallin, 2010.06.04-07. Kézirat., 2010
Povedák István: „God’s New Chosen Nation?”, Meertens Institute, Amsterdam, 2010. május 17. Kézirat., 2010
Povedák István: “The Religious Dimensions of Celebrity Cult”, • 16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network, Szeged, September 12-14 . Kézirat., 2009
Povedák István: “Átalakuló szakrális helyeink”, Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 8. konferencia, Balatonfüred, 2009.október 1-3. Kézirat., 2009
Povedák István: “Populáris mitológiák: a sztárkultusz vallási dimenziói”, “Vallás, egyén, társadalom” konferencia, Szeged, 2009. december 1. Kézirat., 2009
Vörös Emese: Az újmise és a paplakodalom, Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. konferencia, Balatonfüred, 2009. október 1-3. Kézirat., 2009
Bodosi Kocsis Nóra: Szakrális és hétköznapi világok között. Hogyan tölthet be egy hétköznapi lakótér szakrális funkciót?, Szakrális kisépítmények a Kárpát-medencében, néprajzi konferencia, Szeged, 2008. október 8-10. Kézirat, 2008
Bodosi Kocsis Nóra: Az ima szerepe egy magyar vaisnava közösség életében., Áldozat és ima konferencia a Magyar Vallástudományi Társaság szervezésében, Budapest, 2009. május 22-23. Kézirat., 2009
Bodosi Kocsis Nóra: Virtual Realities. The Representation of Christianity in Govinda’s World. Pieces from a Hungarian Krishna-devotee’s blog, Religions, Borders and Interferences, néprajzi konferencia, Szeged, 2010. október 6-8. Kézirat, 2010
Bodosi Kocsis Nóra: The Individual Face of Secularization. The Representation of Current Social Issues in a Hungarian Krishna Devotee’s Blog., ISORECEA konferencia: Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe, Brno, 2010. december 16-18. Kézirat., 2010
Iancu Laura: Mária-oltárai”. Kultuszterek a magyarfalusi otthonokban., 9. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2008. október 8-10. Kézirat., 2008
Iancu Laura: A Biblia ismerete és használata Magyarfaluban., ELTE Folklór Tanszék, konferencia 2008. november 10., 2008
Iancu Laura: A Biblia ismerete és használata Magyarfaluban., Kortás folyóirat 54. évf., 10. sz. 38-46., 2010
Iancu Laura: Az írás-olvasás hatásai Magyarfalu népi vallásosságában., Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya, Népi vallás, néphit és vallásos folklór a 16-21. században konf. 2010 december 15. Kézirat., 2010
Iancu Laura: Traditional religion and the globalized world. Literacy, orality, religion., Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, Borders, and Interferences. OTKA zárókonf. Szeged, 2010 October 6-8. Kézirat., 2010
Iancu Laura: Vallás és félnyelvűség., 2008. december 3-4. Folklór és Nyelv MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapest, konf. Kézirat., 2008
Iancu Laura: Hiedelem, hiedelemmonda, világkép Magyarfaluban., Ferenczi Imre emlékülés, 2009. május 13. Kézirat., 2009
Iancu Laura: Betegségokozók és szociokulturális meghatározottságuk., Magical and Sacred Medical World konf. MTA-Pécs, PTE – Néprajzi Tanszék, MNT Folklór Szakosztálya, Pécs, 2009. szeptember 4-6. Kézirat., 2009
Iancu Laura: The traditional peasant world and reliogiosity facing the globalized world. Changes in the religious life of a Hungarian village, Magyarfalu in Moldavia., 16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network, Szeged, 2009. szeptember 12-14. Kézirat., 2009
Iancu Laura: A katolicizmus és a modern kor. Krízisek, alternatívák, reformok Magyarfalu helyi vallásában., 2009. October 16-17. Veszélyeztetett örökség - Veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók V. Nemzetközi tud. konf. Kézirat., 2009
Gleszer Norbert – Zima András: Változatlanság a változásban A két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott kárpát-medencei határok függvényében., Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2010/1-2. 35-62., 2010
Gleszer Norbert: Az utazó polgár – Vértesi (Virter) Károly., Bácsország 2010/ 12: 68-75., 2010
Glässer Norbert: Az élők háza. QA közösségi emlékezet valós és virtuális terei a makói izraelita temetők példáján., Fórum Társadalomtudományi Szemle 2011/3. In press., 2011
Nagyné Frauhammer Krisztina: "Ha testem már az enyészeté, az írásom ott marad." A votív graffitiről a pálosszentkúti példa kapcsán., Ethnographia 2010/3. 255-271., 2010
Nagyné Frauhammer Krisztina: „Máriát ájtatosan tisztelő híveknek vigasztalásokra intézett tsekély igyekezet …” (A kegyhelyismertető, mint az áhítatkeltés forrása.), 2011. április 29-30. PPKE-IV. Lelkiségtörténeti Konferencia A magánáhítat nem hivatalos formái., 2011
Nagyné Frauhammer Krisztina: Local history reflected in the fate of sacred memorials., 2011. április 17-20. Lisszabon –SIEF 10th international congress – People make places – ways of feeling the world., 2011
Nagyné Frauhammer Krisztina: A Makula nélkül való tükör. Egy Jézus életrajz interpretációi., 2010. november 26. Szeged – GFHF, A hit és tudomány – határok nélkül. Konferencia., 2010
Nagyné Frauhammer Krisztina: Schriftliche Repräsentation privater Gebete., 2010. október 6-8. Szeged, SZTE-BTK, Néprajzi Tanszék – 10. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia, Vallások, határok, kölcsönhatások., 2010
Nagyné Frauhammer Krisztina: Sacrality without borders. Thoughts on virtual cult sites., 2010. június 1-3. The SIEF Working Group on Ethnology of Religion. Conference Experiencing Religion. Varsó, konferencia, 2010
Nagyné Frauhammer Krisztina: Graffiti, Gedenken oder Fürbitte? Bemerkungen zu Inschriften in sakralen Räumen., 19. Internationale Tagung für Klein- und Flurdenkmalforschung, Kassa., 2010
Nagyné Frauhammer krisztina: Martin von Cochem jelentősége és hatása a magyar népi vallásosságra., PPKE-III. Lelkiségtörténeti Konferencia. Régi magyar imakönyvek és imádságok., 2009
Nagyné Frauhammer Krisztina: Modern mirákulumok a máriapócsi kegyhely látogatási könyvében., 2009. szeptember 30- október 1. Népi Vallásosság a Kárpát-medencében 8. konf., 2009
Nagyné Frauhammer Krisztina: Grenzlose Sakralität. Überlegeungen über die virtuellen Kultstätten., 2009. szeptember 12-14. „EhnographicAtlases Regions, Borders, Interferences” 16th Conference of the SIEF's International Ethnocartography Network, 2009
Nagyné Frauhammer Krisztina: „Firka vagy fohász? Gondolatok a búcsújáróhelyeken található falfeliratokról a petőfiszállás-pálosszentkúti milleneumi kápolna példáján., 2008. október 8-10. „Szakrális kisépítmények a Kárpát-medencében.” 9. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia, 2008
Gyanó Szilvia: A rózsafüzér társulat és a Szent Márton kultusz., Táska, 2009. október 16. Előadás kézirat., 2009
Povedák István szerk.: Heroes and Celebrities in Central- and Eastern Europe., Tervezett kötet, LIT Verlag, 2012
Povedák István: New Saints or Modern Gods., SIEF kongr. Rethinkig the Sacred konferencia, Derry (Észak-Írország – 2008. június 16-21.) Kézirat, 2008
Povedák István: A magyar nemzetvallás szakrális helyei., 9. Vallási Néprajzi Konferencia, Szeged, 2008. október 8-10. Kézirat, 2008
Bodosi-Kocsis Nóra: Az Internet mint lehetséges közösségmegtartó tényező egy magyar vaisnava közösség életében., Doktori értekezés, kézirat., 2012
Gleszer Norbert: Orthodox Kosher Mass Culture? Food Industry, Hospitality Industry, Children’s Holidays and Open-Air Baths in the Weekly Paper of Orthodox Jewry in Hungary, 1925-1944., Acta Ethnographica Hungarica 2008 53 (2) 217-242., 2008
Iancu Laura: Kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban., Erdély társadalma 5. évf. 2. sz. 145-166., 2008
Iancu Laura: Út menti keresztek, szobrok a moldvai Magyarfaluban., In Grynaeus Tamás (szerk.): Köztéri szakrális kisépítmények. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 19. Szeged-Budapest, 325-338., 2008
Gleszer Norbert: Óbecse szakrális kisépítményei., In Grynaeus Tamás (szerk.): Köztéri szakrális kisépítmények. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 19. Szeged-Budapest, 266-313., 2008
Gleszer Norbert: Az igazak sátrainál. A magyarországi "csodarabbi" sírok mint megszentelt helyek és "szakárlis kisépítmények", In Grynaeus Tamás (szerk.): Köztéri szakrális kisépítmények. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 19. Szeged-Budapest, 339-365., 2008
Gleszer Norbert: Jákob lajtorjái. Az országos ortodox sajtó cádikképe 1925-1944 között., In Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről VI. Balassi Kiadó, Budapest, 2008. 3, 2008
Gleszer Norbert: Ráció és vallás az izraelita felekezeti diskurzusokban Racionalizáló, történeti és tudományos kritika fogadtatása a magyar nyelvű zsidó hetilapokban (1882-1944), in press, 2008
Gleszer Norbert: Sacred and modernity in a changing group culture Just men, saints and community strategies in the Jewish denominational press in Hungary in the late 19th and early 20th c, In Rethinking the Sacred. Proceedings of the Ninth SIEF Conference in Derry 2008 ed. by Ulrika Wolf-Kuts and Kathleen Grant. Religionsvetenskapliga skrifter nr 73, 2009
Gleszer Norbert: Zelte der Gerechten. Die Freilicht-Denkmäler der jüdischen Orthodoxie Ungarns., Szeged. In press, 2008
Gleszer Norbert: Mózes sátra – a makói cádik sírjának szerepe a makóiság tudatának alakulásában, Szeged. In press, 2008
Gleszer Norbert: "Új világ vagy eltévelyedés" - a Szentírás értelmezés diskurzusai a 19. század végi, 20. század eleji magyar nyelvű zsidó felekezeti sajtóban, Budapest. In press, 2008
Gleszer Norbert: Szakrális és hétköznapi világok határán. Hogyan tölthet be egy hétköznapi lakótér szakrális funkciót?, Szeged. In press, 2008
Bodosi-Kocsis Nóra: Being at the Crossroad. The Possible Choices of Collective Identity in a Hungarian Krishna-devotee Commun, ISORECEA konferencia: Religion, Identity and Life Courses, Krakkó, 2008. december 11-14. Kézirat., 2008
Povedák istván: The Apostle of Love. The Cult of Jimmy Zámbó in Post-Socialist Hungary., In. Peter Jan Margry (ed.) Shrines and Pilgrimage in the Modern World. Amsterdam, Amsterdam University Press 173-200., 2008
Povedák István: "A szeretet apostola". Szekuláris zarándoklatok a poszt-szocialista Magyarországon., Ethnographia, 2008/2-3. 133-158., 2008
Povedák István: Hungarian Civil Religion and Its Heroes., In Rethinking the Sacred. Proceedings of the Ninth SIEF Conference in Derry 2008 ed. by U. Wolf-Kuts and K. Grant. Religionsvetenskapliga skrifter nr 73, 111-124., 2009
Povedák istván: „Atillától a Szívcsakráig” Szakrális helyek a magyar civil vallásosságban., Szeged, In press, 2008
Povedák István: Sztárkultusz. Népi vallásosság a posztmodern korban. PhD disszertáció, Budapest,, 2008
Frauhammer Krisztina: Falfirka vagy fohász? Észrevételek a templomok falán található feliratokhoz a petőfiszállási millenniumi kápolna feliratainak kapcsán, Szeged. In press, 2008
Barna Gábor: Kulissen des theatrum sacrum - Krippen, Heiliggräber, Fronleihnamzelte, Freiburg. In press, 2008
Barna Gábor: National Feasts, Political Memorial Rites - Feasts of Civil Religion?, In. Rethinking the Sacred. Proceedings of the Ninth SIEF Conference in Derry 2008 ed. by Ulrika Wolf-Kuts and Kathleen Grant. Religionsvetenskapliga skrifter nr 73, 2009, 2009
Bodosi Kocsis Nóra: Az Úr lótusz lábainak dícsérete, avagy a vallásos zene szerepe egy magyar vaisnava közösség életében, Barna Gábor, Gyöngyössy Orsolya, Bodosi-Kocsis Nóra (szerk): Érzékek és vallás, Szeged, 2009, 126-134, 2009
Bodosi Kocsis Nóra: A vallási és nemzeti identitás összekapcsolódása egy magyarországi Krisna-hívő közösségben., Tamás Ágnes (szerk): Mozaikok a magyar történelemből, Szeged 2009, 33-50., 2009
Gleszer Norbert: "A világosság örök forrása". A hagyomány fogalma a zsidó felekezeti oktatás sajtóvitáiban a 20. század első felének ortodox zsidó hetilapjaiban., Ethnographia 2009. 4. 333-354., 2009
Gleszer Norbert (- Fényes Balázs): Igazak érintése. A szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban., In: Barna Gábor (szerk.): Érzékek és vallás Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 22. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2009. 67-82., 2009
Gleszer Norbert: Az Ifjak Koronája. Vallásosság, hagyomány, értékek és modern kihívások az ifjúság nevelésében a két világháború közötti budapesti orthodox zsidó sajtó diskurzusainak tükr, In press, 2009
Iancu Laura: Vallás és szekularizáció a moldvai Magyarfaluban, In press Székelyföld, 2009
Iancu Laura: Eredmények és feladatok a moldvai csángók valláskutatásában. Kutatástörténeti vázlat., In press, 2009
Nagyné Frauhammer Krisztina: "Falfirka vagy fohász?" Észrevételek a templomok falán található feliratokhoz a petőfiszállási milenniumi kápolna feliratainak kapcsán., In press, 2009
Nagyné Frauhammer Krisztina: "Szemben a feledéssel". Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése., PhD értekezés. ELTE Európai Néprajzi doktori Iskola, 213 oldal, 48 színes kép, in press., 2009
Povedák István: Hősök és sztárok., Doktori értekezés, ELTE Európai Etnológia és Folklorisztika Doktori Iskola., 2009
Povedák István: Atillától a szívcsakráig. A magyar civil vallásosság szakrális helyei., In press, 2009
Povedák István: Sacred Spaces - Sacred Places. The Sacralized Places of Hungarian Civil Religion., In press, 2009
Povedák Kinga: Történetek a keresztény könnyűzenéről., In press, 2009
Povedák Kinga: The Contemporary Christian Music Debate in Hungary., In press, 2009
Gleszer Norbert: Rebbék, gyógyfürdők, tóraifjak és kóser penziók. Magyarországi orthodox kóser turizmus a 19. század végén és a 20. század elején, Magyar Zsidó Szemle Új folyam 2007 (4) 159-212., 2007
Barna Gábor: Ami a látványosság mögött van. Egy megújuló búcsús ünnep és a máriás fiatalok országos találkozója, Jubileumi Ferences Konferencia, sajtó alatt, 2010
Bodosi-Kocsis Nóra: A vallási és a nemzeti identitás összekapcsolódása egy magyarországi Krisna-hívő közösségben, Tamás Ágnes (szerk): Mozaikok a magyar történelemből, Szeged 2009., 2010
Bodosi-Kocsis Nóra: Az Úr lótusz lábainak dicsérete, avagy a vallásos zene szerepe egy magyar vaisnava közösség életében, Barna Gábor, Gyöngyössy Orsolya, Bodosi-Kocsis Nóra (szerk): Érzékek és vallás, Szeged, 2009. 126-132., 2010
Nagyné Frauhammer Krisztina: Narratives of the longing for miracles. Modern miracles, records of miracels in the Visitors Book at the Máraipócs shrine., Sajtó alatt, Hereditas, 28.000 n, 2010
Nagyné Frauhammer Krisztina: Modern mirákulumok, csodafeljegyzések a máriapócsi kegyhely látogatási könyvében, Sajtó alatt, Bali János – Báti Anikó (szerk.): Köszöntő kötet Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, 169-179., 2010
Nagyné Frauhammer Krisztina: Határtalan szakralitás. Gondolatok a virtuális kultuszhelyekről., Sajtó alatt, Mód László – Simon András (szerk.): Köszöntő kötet Barna Gábor 60. születésnapjára. Néprajzi Tanszék, Szeged, 2010
Nagyné Frauhammer Krisztina: Sacrality Without Borders. Thoughts on virtual cult sites., Sajtó alatt, Acta Ethnographica Hungarica, 2011
Nagyné Frauhammer Krisztina: Martin von Cochem jelentősége és hatása a magyar népi vallásosságra., Sajtó alatt, Nagy László szerk. Régi magyar imakönyvek és imádságok című kiadványába. Piliscsaba, 2011
Gleszer Norbert (Zima Andrással): Ráció és vallás. Hagyományracionalizálás és tradicionalitásra való törekvés a 20. század első felének Magyar nyelvű budapesti zsidó hetilapjaiban, Korunk III. Évf. 7. sz. (2009. július) 89-96. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00151/indexfc48.html, 2009
Gleszer Norbert (Fényes Balázzsal): Igazak érintése A szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban, Barna Gábor, stb. (szerk.): Érzékek és vallás Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 22. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2009. 67-82., 2009
Gleszer Norbert: Rákóczy itthon. A Rákóczi-hamvak hazahozatalának rítusai Bács-Bodrog vármegyében a sajtó tükrében, Bácsország 2009 (4) 59-68., 2009
Gleszer Norbert: Tórájának fele… A rabbiné és a zsidó nő imagológiája a magyar nyelvű budapesti orthodox zsidó sajtóban a 19. század végén és 20. század elején, Filkó – Kőhalmy – Smid (szerk.): Voigtloristica Tanulmányok a 70 éves Voigt Vilmos tiszteletére. Folcloristica 11. Budapest, 2010. 281-300., 2010
Gleszer Norbert (Zima Andrással): Változás a változatlanságban A két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott kárpát-medencei határok függvényében, Regnum. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 2010/1–2 / 35-62., 2010
Gleszer Norbert: Tóra-hűség a fogyasztás kultúrájában Kóser tömegélelmezés, élelmiszeripar és vendéglátóipar a magyarországi orthodox zsidóság hetilapjaiban 1925-1944 között, Sajtó alatt, KRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának konferenciája, Budapest, 2008
Gleszer Norbert (Zima Andrással): „A világosság örök forrása” A hagyomány fogalma a zsidó felekezeti oktatás sajtóvitáiban ..., Sajtó alatt, Ethnographia, 2011
Gleszer Norbert: Ateresz z’kénim A vallási szocializáció családképe a két világháború közötti budapesti orthodox zsidó sajtó diskurzusaiban, Sajtó alatt, Rokay Zoltán tanítványi köszöntőkötete, PPKE, Hittudományi Kar, Budapest, 2011
Gleszer Norbert: mako110@ A makóiság képi megjelenítése a „Makói Szent Udvar” elektronikus körleveleiben, Sajtó alatt, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 2011
Gleszer Norbert: Üzenetek e világból A kvitli elhelyezésének ritualizálása a magyarországi cádik-síroknál, Barna Gábor (szerk.): Rítus és ünnep. Szeged, 216-239., 2011
Gleszer Norbert: A Rákóczi-kultusz első „oltára”., Dévavári Beszédes Valéria-Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a 60 esztendős Silling István köszöntésére. Szabadka, 419-438., 2010
Gleszer Norbert (Zima Andrással): Löw Immanuel életéről és munkásságáról, Sajtó alatt, Barna Gábor (szerk.) Löw Immanuel: Tanulmányok a zsidó folklórról, 2011
Iancu Laura: Midwinter dramatic plays and singing customs in Magyarfalu., Acta Ethnographica Hungarica, 55. 57-68., 2011
Iancu Laura: Télközépi dramatikus játékok, énekes szokások Magyarfaluban, Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2009. 429-444., 2009
Iancu Laura: „Édesanyám nem használ gyertyát! Ő nem lát! A gyertya, mint a világosságtól a Fényig tartó peregrináció szentelménye., Barna Gábor – Gyöngyössy Orsoly – Bodosi-Kocsi Nóra (szerk.): Érzékek és vallás. Szeged: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 197-210., 2009
Povedák István: Árpád és a gepárd. A magyar “civil vallásosság” dimenziói., Filkó Veronika – Kőhalmy Nóra – Smid Bernadett (szerk.): Voigtloristica Tanulmányok a 70 éves Voigt Vilmos tiszteletére. Folcloristica 11. 267-280., 2010
Povedák István: „Kultusz nélküli emberek?”, Bácsország. 2010/2. 51-57., 2010
Povedák István: Kalandozás a folklór határán. A posztmodern kori banditák., Mód László – Simon András (szerk.): Köszöntő kötet Barna Gábor 60. születésnapjára. Szeged, 2010
Povedák István: Defining Celebrity Cult., Sajtó alatt, Acta Ethnographica Hungarica, 2011
Povedák István: The Visual Culture of Hungarian Civil Religiosity., Sajtó alatt, Hereditas, 2011
Povedák István: Sacred Spaces, Sacred Places in Contemporary Hungarian Popular Religiosity, Sajtó alatt, Tartu, 2011
Povedák Kinga: Gitáros apostolok. A keresztény könnyűzene története és értelmezése., Szakdolgozat, 2010
Povedák Kinga: Boundaries between Sacred Music and Rock Music, Sajtó alatt, Acta Ethnographica Hungarica, 2011
Povedák Kinga: From Festivals to Liturgy., Sajtó alatt, Tartu, 2011
Vörös Emese: Az újmise és a paplakodalom, Sajtó alatt, Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8., 2011
Barna Gábor: A karmelita harmadrend Zomborban és a skapuláré társulat. Bácsország 2009/3. (50. szám) 26-31., Bácsország 2009/3. (50. szám) 26-31., 2010
Barna Gábor: Živa krunica Confraternity (The Living Rosary Confraternity) in Croatian Press, Etnolog Vitomir Belaj. Zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja. Urednica: Tihana Petrović Leš. FF Press, Zagreb, 2009. 327-344., 2009
Iancu Laura: Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban., Lucidus Kiadó, Budapest, 2011
Iancu Laura: Világkép, vallás és betegség Magyarfaluban., In Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Tanulmányok a transzcendensről VII. Budapest, Balassi Kiadó,184-202., 2010
Iancu Laura: Vallás és nyelv., In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 179-189., 2010
Iancu Laura: Kép és kultusz Magyarfalu vallásában. Ikonográfiai jegyzetek., In Mód László – Simon András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szeged, Gerhardus Kiadó, 196-208., 2010
Iancu Laura: Midwinter dramatic plays and singing customs in Magyarfalu, In Acta Ethnographica Hungarica, 55. (1). Akadémiai Kiadó, Budapest, 57-68., 2010
Iancu Laura: Télközépi dramatikus játékok, énekes szokások Magyarfaluban., In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene. Budapest: Akadémiai Kiadó, 429-444., 2009
Back »