Service of Judicial Documents in the European Judicial Area  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68342
Type F
Principal investigator Harsági, Viktória
Title in Hungarian A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben
Title in English Service of Judicial Documents in the European Judicial Area
Keywords in Hungarian európai polgári eljárásjog, igazságügyi együttműködés, jogsegély, iratok kézbesítése
Keywords in English european civil procedure law, judicial cooperation, legal assistance, service of documents
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Polgári Eljárásjogi Tanszék (Pázmány Péter Catholic University)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-07-31
Funding (in million HUF) 3.219
FTE (full time equivalent) 0.90
state closed project
Summary in Hungarian
A bírósági iratok kézbesítésének kérdése egy önmagán túlmutató és a nemzeti, valamint európai polgári eljárásjogban komplexen jelen levő kérdés, amely számos más jogintézménnyel van kölcsönhatásban. A kutatás célja az összefüggések feltárása, az átfogó elméleti vizsgálódás – főképp a téma nemzetközi (európai) vetületeit érintő módon.
A hiánypótló és az eddigi kutatásokat kiegészítő, elmélyítő munka fő iránya az aktuális nemzeti és nemzetközi jogalkotási folyamatok elemzése, az európai fejlődési tendenciák feltérképezése és folyamatos nyomon követése, a külföldi modellek tanulságainak összegzése.
Summary
The issue of the service of documents is question, which has some significance beyond itself, it is omnipresent in the national and European civil procedure and it has interrelationship with several other legal institutions. The purpose of the research is the revelation of these connections, a complex survey − referring mainly to the international (European) projection of the topic.
The suppletory research is in complementary relation with previous procedural law researches, and contains the following main parts: the critical analysis of the current national and international legislative tendencies, making a survey of the European tendencies and drawing a lesson from foreign models.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az F 68342 sz. OTKA kutatás a célkitűzéseinek megfelelően a polgári ügyekben keletkezett bírósági iratok kézbesítésének aktuális kérdéseit dolgozta fel. Ennek egyik fő iránya a határon átnyúló kézbesítés problematikájának, a vonatkozó európai közösségi jogi normáknak és a hozzájuk kapcsolódó bírói gyakorlatnak az elemzése volt. A területet érintő másik kihívásként az információs technológiának a polgári eljárásokban való fokozatos beépülését tekinthetjük. Erre vonatkozott a kutatás másik fő irányvonala. Nem szorítkozott kizárólag az elektronikus kézbesítés feldolgozására, hanem a tágabb szabályozási környezetet igyekezett átfogni. A munka alapját egy komoly összehasonlító jogi vizsgálódás jelentette, amely azt segítheti, hogy a gyakorlat számára világosabbá tegyük határon átnyúló kézbesítésre vonatkozó európai uniós szabályozás összefüggésrendszerét. A kutatás részeredményeit folyamatosan közzétettük. Az eredményeket összegző könyv a kutatás utolsó évében készült el, és 2010 őszén jelenik meg a „Kézbesítés a polgári jogvitákban határok nélkül” címmel a HVG-ORAC Kiadó gondozásában.
Results in English
According to its objective the research project Nr. F68342 of the Hungarian Scientific Research Fund elaborated the current topics of service of judicial documents in civil matters. One of the main points of the research was the problems of cross-border service of documents, the analysis of the sources of the community law and the case-law of the European Court of Justice. Stepped integration of modern information technologies into civil litigation means the second relevant challenge in the research field of the project that was not restricted to the electronic service of documents, but approached the subject on a much boarder front. A detailed comparative analysis of the regulations of legal systems serves as basis for the research work that supports to clear up the inherence of the regulation of cross-border services. The results of the research have been published continuously. In the last year of the project the result were summarized in book form in Hungarian, which will be published by HVG-ORAC in Budapest.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68342
Decision
Yes

 

List of publications

 
Harsági Viktória: Az időtényező szerepe a határon átnyúló jogvitákat szabályozó európai közösségi jogforrásokban, in: Harsági, Viktória / Wopera, Zsuzsa: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Budapest, HVG-ORAC, 99-114. p., 2007
Harsági Viktória: A határon átnyúló kézbesítés és az alperes (kötelezett) védelme az Európai Unióban., Iustum Aequum Salutare, III., 2008/4. 129−142. p., 2008
Harsági Viktória: Az elektronikus eljárás hatása a polgári eljárásjog klasszikus alapelveire., in: Kengyel, Miklós: Az elektronikus polgári eljárás az osztrák és a magyar igazságszolgáltatásban. Dialóg Campus, Pécs, 19−32. p., 2008
Harsági Viktória: A kézbesítés szerepe az európai polgári eljárásjog forrásaiban., Iustum Aequum Salutare, V. 2009/4. 53−63. p., 2009
Kengyel Miklós, Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog., Osiris, Budapest, 366 p., 2009
Kengyel Miklós, Harsági Viktória (Hrsg.): Der Einfluss des Europäischen Zivilverfahrensrechts auf die nationalen Rechtsordnungen., Baden-Baden, Nomos, 230 p., 2009
Harsági Viktória: A fordítás szükségessége a határon átnyúló kézbesítés során., Magyar Jog, 2010/3, 144−152. p., 2010
Harsági Viktória: Az elektronikus kommunikáció hatása a polgári igazságszolgáltatásra, különös tekintettel az elektronikus kézbesítés és ügykezelés kérdésére, megjelenésre elfogadva a Magyar Jog c. folyóiratban, 2010
Harsági Viktória: Az elektronikus kézbesítésről − külföldi példákon keresztül, megjelenésre elfogadva az Infokommunikáció és Jog c. folyóiratban, 2010
Harsági Viktória: A külföldi címzett megfelelő tájékoztatása a kézbesítés során, avagy a nyelvhasználat kérdése, In: Kengyel Miklós (szerk.): Az információ a polgári perben. Tanulmányok Farkas József emlékére. Dialóg, Pécs, 2010, 32-51. p., 2010
Harsági Viktória: Jogcsaládok eltérő koncepciói a kézbesítés intézményéről, kézirat, tervezett megjelentetés: Jogtudományi Közlöny, 2010
Harsági Viktória: Kézbesítés a polgári jogvitákban határok nélkül., HVG-ORAC, Budapest (megjelenése várhatóan 2010 szeptember), 2010
Back »