A csecsemő intencionális viselkedésének és az anyai attribúcióknak a szerepe a korai interakciós minták fejlődésében - koraszülött, Down szindrómás és atipikusan fejlődő csecsemők esetén  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68374
típus F
Vezető kutató Hámori Eszter
magyar cím A csecsemő intencionális viselkedésének és az anyai attribúcióknak a szerepe a korai interakciós minták fejlődésében - koraszülött, Down szindrómás és atipikusan fejlődő csecsemők esetén
Angol cím Infant intentionality and maternal attributions in the development of early interacitve patterns in preterm infants, atipically developing infants and infants with Down syndrome
magyar kulcsszavak csecsemőkori intencionalitás, anyai attribúció, koraszülött, Down szindróma, atipikusan fejlődő csecsemő
angol kulcsszavak infant intentionality, maternal attribution, preterm infants, Down syndrome, atypical development
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.431
FTE (kutatóév egyenérték) 1.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Jelen kutatásban azt vizsgálnám, hogy milyen szerepet játszanak a csecsemő intencionalitására vonatkozó anyai attribúciók, valamint a csecsemő objektív, anyai attribúcióktól független intencionális viselkedésjegyei, és az anya csecsemőjével kapcsolatos emocionális hozzáállása a korai interakciós minták kialakulásában koraszülött, Down szindrómás és atipikusan fejlődő 9-11 hónapos csecsemők esetében, tehát olyan mintán, ahol a csecsemők az intencionális viselkedések megjelenése tekintetében különböző módon mutatnak eltérő fejlődést.
3 tényezőt vizsgálnék longitudinálisan 1. Az anya általános, a csecsemők intencionális vielkedésére vonatkozó vélekedéskészletét, 2. az anya specifikus, saját csecsemője intencionalitására vonatkozó attribúciót, beleértve azt is, hogy miként értelmezi gyermeke viselkedését különböző szituációkban. 3. További újdonság az lenne, hogy objektív kritériumok alapján mérném fel és vizsgálnám a csecsemők intencionalitására utaló ténylegesen megjelenő viselkedéseket. Ez a vizsgálat az anyai attribúciók és a csecsemő tényleges vislekdésének összevetését teszi lehetővé. Feltételezésem szerint az itt kapott illeszkedések és eltérések prediktálják a korai interakciós minták 9-11 hónapos kori kialakulásának sajátosságait.
Ezek az eredmények hiánypotlóak lennének az eltérően fejlődő csecsemők korai interakcióinak kutása területén.Kutatásomban újabb, a témára vonatkozó módszereket adaptálnék a jelen vizsgálat céljaira, a speciális igényű célcsoporotkat figyelembe véve. Kutatásom jelentős mértékben járulna hozzá a korai fejlődés sajátosságainak klinikai mintán történő vizsgálatához, és ezen keresztül a korai fejlődés prevenciós lehetőségeinek és módszereinek további fejlesztéséhez. Korábbi nemzetközi együttműködésem révén a kutatásaim további fejlesztésére és eredményeim összehasonlítására is lehetőség nyílna. A klinikai területtel való szoros munkakapcsolatom (korai fejlesztő centrumok) az eredmények alkalmazásának lehetőségeit is szélesebbé teszik. Tekintettel arra, hogy egyetemünkön klinikai szakirányú képzés is folyik, kutatásom számos olyan hallgatónak adna további klinikai-kutatási munkát, akik e területe iránt elkötelezetten érdeklődnek, és dolgozni kezdtek benne. Kutatási témám olyan új, hiánypótló publikációk létrejöttét teszik lehetővé, amelyek nemcsak a fejlődéspszichológia alapkutatásához, de a klinikai lélektan kutatásához is jelentősen hozzájárulnának.
angol összefoglaló
In this research I investigate the roles of maternal attributions of infant intentionality, the maternal emotional states and the infant’s real intentional behavior – measured by objective criteria – in the development of early interactional patterns in preterm infants and infants with Down syndrome and infants with atypical development. These groups of infants demonstrate atypical development of intentional behavior in different manners.3 aspects of early mother-infant relation will be explored longitudinally: 1. General expectations of mothers towards infant intentionality, 2. Specific expectations of mothers towards their own infants’ intentionality and 3. the infants’ intentional behaviors according to objective criteria will be measured. These arrangements will make it possible to compare maternal attributions and infants’ intentional behaviors concerning the emergence of the signs of these behaviours. Adjustments between maternal attributions and infant’s behaviour will be hypothesized to predict the quality of early interactions at 9-11 months of infant age. The expected results would make inportant contributions to the research on early interactive patterns of infants with special needs.
The special characteristic of this research is the development of this methodology to clinical groups of infants with special needs. The results will be expected to make impact on the further development of the diagnostic and preventive methodologies in infant interventions studies.. My previous contact with early intervention centres in North Carolina as well as in Hungary would make it possible to utilize the expected result in comparision studies, and in early intervention practices in Hungary. Moreover, this project would give reach opportunities for students stuying in the clinical orientation in our Institute for practice and work in developmental and clinical psychoptahology.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásban a csecsemő intencionális viselkedése, a korai interakciók jellemzői és a szülők mentalizációs, kötődési és emocionális sajátosságai közötti kapcsolatokat vizsgáltam meg koraszülött (KSZ), Down szindrómás (DS) és tipikusan fejlődő (TF) csecsemőknél 3, 9 és 12 hónapos korában. 1. Az intencionális viselkedések produkciója jelentősen eltért a 3 csoportban. 2. A DS csecsemők anyái jellemzően alábecsülték gyermekük várt teljesítményét a tárgyállandóság és a problémamegoldás terén. 3. Ismeretlen csecsemők viselkedésének szülői értelmezésekor a fejlődési rizikó attribúciója sajátosan eltérő volt a 3 csoportban. 4. Interakciós helyzetben a kölcsönösség foka és a közös figyelmi fókusz a TF csoportban magas, a DS csoportban alacsony volt. Asszisztált segítséget leggyakrabban a DS csecsemők anyái nyújtottak. 5. A 3 hónapos kori szülői szeparációs szorongás a KSZ csoportban volt legmagasabb, és mindhárom csoportban összefüggött a saját gyermek intencionalitásának megítélésével és az interakciós minták jellemzőivel. Ez utóbbi kettő azonban független volt a szülői kötődési stílustól. Az eredmények alapkutatási és klinikai jelentősége: Két új, a korai fejlődési diagnosztika és a szülő-csecsemő intervenció területén alkalmazható eljárást dolgoztunk ki. Csoportokra specifikus intencionális viselkedés- és szülői vélekedési profilokat és interakciós mintákat azonosítottunk, és feltártuk ezek összefüggéseit a szülők érzelmi és kötődési jellemzőivel.
kutatási eredmények (angolul)
Connections between infant intentional behavior, early interactive patterns and parental mentalization, attachment and emotional states were explored in preterm (PT), Down syndrome (DS) and typically developing (TD) infants at 3, 9 and 12 month of infant age. 1. Different profiles of intentional behaviors were observed in the 3 groups. 2. Mothers of DS babies significantly underestimated their children’s expected achievement in object permanence and problem solving tasks. 3. Parental attributions of developmental risk in the Interpretation of Unknown Babies Behavior test, differed significantly in the 3 groups. 4. Degree of mutuality and frequency of joint attention during interactions was highest in the TD and lowest in the DS group. Assissted help was provided most by mothers of DS babies. 5. Parental separation anxiety at 3 month was highest in the PT group and correlated with perception and expectation of infant intentionality and wit play interactions in all 3 groups, whereas parental attachment style did not. Consequences for future research and clinical applications: Two new methods were elaborated for assessment purposes in early developmental diagnostics and intervention. Characteristic profiles of infant intentional behaviors and its parental expectations and the correspondance of the two were identified in DS, PT and TD groups. Correlation between interactive patterns and parental emotional states and attachment were also explored.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68374
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hámori Eszter: Kutatás és terápia metszéspontjai – Várandósságtól a felnőttkorig., PPKE BTK. Piliscsaba, 2010. ISBN 978-963-308-011-5, 2010
Hámori Eszter: Csecsemőkori intencionalitás és fejlődési rizikó szülői szemmel., Hámori E. (szerk.): Kutatás és terápia metszéspontjai – Várandósságtól a felnőttkorig. PPKE BTK. Piliscsaba, 2010. 20–31., 2010
Hámori Eszter: Valóság és projekció határán – Az együttlét nehézségei a korai anya-csecsemő kapcsolatban., Lélekelemzés, V. évf. 2. szám. 43–58., 2010
Hámori Eszter: Klinikai zavarok és mentalizációs deficit – A kötődéselméleti pespektíva., Orvosképzés, LXXXIV. Évf., 3. különszám. 172 –175., 2009
Hámori Eszter: Klinikai zavarok és mentalizációs deficit – A kötődéselméleti pespektíva II., Orvosképzés, LXXXV. Évf., 4. különszám. 374 –379., 2010
Hámori Eszter: Regulációs zavarok korai diagnosztikája., Németh T. (szerk.): Pszichoszomatikus betegségek csecsemő és kisgyermekkorban. Ogyei, Budapest, 2010. 13–23., 2010
Szantner Judit, Hámori Eszter, Beke Anna: A koraszülő anyák élményvilága., Hámori E. (szerk.): Kutatás és terápia metszéspontjai – Várandósságtól a felnőttkorig. PPKE BTK. Piliscsaba, 2010. 31-39., 2010
Mirk Gyöngyi, Hámori Eszter: Az apaság megélése és a fejlődési rizikóval született gyermek, Hámori E. (szerk.): Kutatás és terápia metszéspontjai – Várandósságtól a felnőttkorig. PPKE BTK. Piliscsaba, 2010. 39-46., 2010
Hámori Eszter: A kísérleti „Csecsemő Intencionális Viselkedése (CIV) Teszt” leírása és gyakorlati alkalmazásának szempontjai., Radványi K. (szerk): A diagnosztika aktuális kérdései. MPT kiadványa. Megjelenés alatt., 2011
Hámori Eszter, Djuroska Krisztina, Unoka Zsolt, Nagy László: Kapcsolati zavarok és kötődés – A Madárfészekrajz többdimenziós kódrendszere és klinikai alkalmazása., Lélekelemzés, VI. évf. 2. szám. Megjelenés alatt., 2011
Hámori Eszter, Dankháziné Hajtman Edit, Horváth Szabó Katalin, Kézdy Anikó, Martos Tamás: Kötődési minták felnőttkorban – A Kötődési Stílus Kérdőív (ASQ) magyar változata., Publikációra előkészítve, 2011
Hámori Eszter, Mirk Gyöngyi, Szantner Judit, Jászberényi Miklósné: Minek alapján tulajdonítunk fejlődési rizikót egy csecsemőnek? A fejlődési rizikó attribúciója, és ennek összefüggései a szülői aggodalmakkal., „Kutatás és terápia metszéspontjai” konferencia. PPKE BTK Pszichológiai Intézet, Piliscsaba, 2009. október 29. Absztraktkötet, 27.o., 2009
Hámori Eszter, Mirk Gyöngyi, Szantner Judit: A fejlődési rizikó attribúciója és az intencionális viselkedés szülői megítélése – koraszülött és Down szindrómás csecsemők esetén., MPT Tudományos Naggyűlése, Pécs, 2010. május 27. Absztraktkötet 34.o., 2010
Szantner Judit, Hámori Eszter, Mirk Gyöngyi: A szorongás megjelenése koraszülő anyák élményeiben – A születéstől a gyermek egy éves koráig., MPT Tudományos Naggyűlése, Pécs, 2010. május 27. Absztraktkötet 35.o., 2010
Hámori Eszter, Dankháziné Hajtman Edit, Horváth Szabó Katalin, Kézdy Anikó, Martos Tamás: A Kötődési Stílus Kérdőíve (ASQ) – Új lehetőségek a felnőttkori kötődés mérésben., MPT Tudományos Naggyűlése, Pécs, 2010. május 27-29. Absztraktkötet 64.o., 2010
Hámori Eszter, Djuroska Krisztina, Unoka Zsolt, Nagy László: Kapcsolati zavarok és kötődés – A madárfészekrajz klinikai alkalmazása., A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 17. Konferenciája. Budapest, 2010. október 2-3. Absztraktkötet 31.o., 2010
Nagy László, Hámori Eszter, Unoka Zsolt: A felnőtt kötődés két irányzata és gyakorlati alkalmazhatóságuk., A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 17. Konferenciája. Budapest, 2010. október 2-3.Absztraktkötet 31.o., 2010
Hámori Eszter, Szantner Judit, Mirk Gyöngyi: Problémamegoldó viselkedés és annak szülői elővételezése 9 hónapos korban. A kísérleti CIV teszt bemutatása és előzetes tapasztalatai., MPT XX. Jubileumi Tudományos Naggyűlése, Budapest, 2011. Május 27. Absztraktkötet 42.o., 2011
Hámori Eszter, Láng Teodóra, Mirk Gyöngyi, Szantner Judit, Jászberényi Miklósné.: Ismeretlen csecsemők viselkedésének értelmezése – Az ICIM („Babavideó”) módszerének kifejlesztése., publikációra előkészítve, 2012
Hámori Eszter, Szantner Judit, Mirk Gyöngyi: Fejlődési rizikó és intencionalitás – Szülői attribúciók vizsgálata az ICIM („Babavideó”) módszerrel fejlődési rizikóval született gyermekek családjainál., Publikációra előkészítve, 2012
Hámori Eszter, Szantner Judit. Wertán Katalin: Problémamegoldó viselkedés és annak szülői elővételezése 9 hónapos korban – A kisérleti CIV-CIE teszt bevezetésének eredményei., Publikációra előkészítve, 2012
Hámori Eszter, Tar Judit, Szantner Judit.: A Csecsemő Intencionális Viselkedése Teszt alkalmazásának lehetőségei a korai fejlődési diagnosztikában és a szülői tanácsadás tervezésében., Publikációra előkészítve, 2012
Hámori Eszter, Őze Ágnes: Az interakció sajátosságai és ezek anyai értelmezése kötött helyzetben – Koraszülött és Down szindrómás 9 hónapos csecsemő-szülő pároknál, Publikációra előkészítve, 2012
Hámori, E., Szantner, J., Mirk, Gy: Developmental risk, infant intentionality and parental attributions – Preliminary results with the ICIM (IUBB; Interpretation of Unknown Babies Behavior) Videos., Publikációra előkészítése folyamatban, 2012
Hámori, E., Szantner J., Mirk Gy.: Parental expectations of infant’s achievement in cognitive developmental tasks at 9 month - Preliminary results of the CIV Scale (Infant Problem Solving Behavior Scale) with WLBW preterm infants and infants with Down Syndrome., Publikációra előkészítése folyamatban, 2012
Hámori Eszter: A csecsemő viselkedésének értelmezése, az intencionalitás megjelenése és a szülői kötődési stílus összefüggései koraszülött és Down szindrómás gyermeket nevelő családoknál., Publikációra előkészítése folyamatban, 2012
Hámori, Eszter, Djuroska, Krisztina.: Representation of attachment and parenting in th Bird’s Nest Drawing. Experiences with parents of infants born with developmental risk., Publikációra előkészése folyamatban, 2012
Hámori Eszter: Csecsemőkori intencionalitás és fejlődési rizikó szülői szemmel – Koraszülött és Down szindrómás gyermeket nevelő családok vizsgálata a születéstől egy éves korig., publikációra előkészítése folyamatban, 2012
vissza »