Adatszerkezet a kognitív szemantikai elméletekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68436
típus NI
Vezető kutató Kertész András
magyar cím Adatszerkezet a kognitív szemantikai elméletekben
Angol cím Data structure in cognitive semantic theories
magyar kulcsszavak elméleti nyelvészet, kognitív nyelvészet, argumentációelmélet
angol kulcsszavak theoretical linguistics, cognitive linguistics, argumentation theory
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bódog Alexa
Csatár Péter
Lakatos Dániel
Nagy Katalin
Pelyvás-Ferenczik Péter
Rákosi Csilla
Tóth Enikő
Vecsey Zoltán
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 28.003
FTE (kutatóév egyenérték) 7.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A közelmúltban számos fontos mű foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen típusú adatok szolgálhatnak evidenciaként a nyelvészetben. A projekt azt tűzte ki céljául, hogy – két lépésben – eredeti megoldást nyújtson az adatok és az evidencia problémájára a kognitív szemantikában. Először, felvázoljuk a plauzibilis érvelés egy lehetséges metaelméleti modelljét. Másodszor, ezt az elméleti keretet kognitív szemantikai elméletekre alkalmazva az alábbi hipotézisek mellett érvelünk:

(a) A kognitív szemantikai elméletekben az ’evidencia’ olyan adat vagy adathalmaz, amely a hipotézisek plauzibilitásának (Rescher 1976 értelmében vett) forrásául szolgálhat.
(b) A kognitív szemantikai elméletekben az ’adatok’ bizonyos plauzibilitással rendelkező állítások potenciálisan inkonzisztens halmaza. Az ’evidencia’ olyan adatok egy kitüntetett részhalmaza, melyek rendelkeznek az (a)-ban megadott tulajdonságokkal.
(c) Az ellentmondások szempontjából a plauzibilis következtetések kétarcúak. Egyrészt ellentmondásokat generálnak, mivel a nyelvész rendelkezésére álló adatok bizonytalanok és hibásnak bizonyulhatnak. Másrészt a ciklikus és prizmatikus érvelés során az ellentmondások feloldásának eszközei lehetnek.

Metaelméleti modellünk, mely előzmények nélküli, az alábbi okokból tekinthető eredeti vállalkozásnak:

(i) Kiegészíti a nyelvészek adatokkal és az evidenciákkal kapcsolatos naiv önreflexióját.
(ii) E modell hatékonyságát a nyelvészek problémamegoldó tevékenységére vonatkozó, részletesen kidolgozott esettanulmányok segítségével támasztjuk alá.
(iii) Következésképpen nem az elméletek absztrakt szerkezetére fogunk koncentrálni, hanem a nyelvészeti argumentációra.
(iv) A metaelméleti modell célja, hogy hozzájáruljon magának a nyelvészeti kutatásnak a sikeresebbé válásához.
(v) A plauzibilitás-elemzésnek a nyelvészeti elméletalkotásra történő alkalmazása olyan eredeti kezdeményezés, amelyet korábbi publikációinkban már felvetettünk.
angol összefoglaló
Recently seminal works were published centring on the problem of what kinds of data can serve as evidence in linguistics. The aim of the project is to present an original solution to the problem of data and evidence in cognitive semantics in two steps. Firstly, it outlines a metatheoretical framework focusing on plausible reasoning. Secondly, by applying this framework to cognitive semantic theories, it argues for the following hypotheses:

(a) In cognitive semantic theories ‘evidence’ is a datum or a set of data which serve as the source (in the sense of Rescher 1976) for the plausibility of hypotheses.
(b) In cognitive semantic theories ‘data’ is a potentially inconsistent set of truth-candidates associated with certain degrees of plausibility. Evidence is one designated subset of data as characterized in (a).
(c) With respect to contradictions, plausible inferences are double-faced. On the one hand, contradictions emerge because the data at the linguist’s disposal are uncertain and fallible. On the other hand, it is plausible inferences which in the course of cyclic and prismatic reasoning serve as the possible means to resolve contradictions.

The novelty of our metatheoretical approach, which is unprecedented so far, is as follows:

(i) It supplements the naive self-reflection of linguists on data and evidence by the development and application of a suitable metatheoretical framework.
(ii) The workability of this framework will be supported by detailed and sophisticated case studies concerning the problem solving practice of linguists.
(iii) Thereby linguistic argumentation will be focussed on rather than the abstract structure of theories.
(iv) The metatheoretical framework aims to contribute to the furthering of linguistic inquiry itself.
(v) The application of plausibility analysis to theory formation in linguistics is an original idea already put forward in our earlier publications.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás metaelméleti célkitűzésének megfelelően sikeresen továbbfejlesztettük és a kognitív szemantikára alkalmaztuk a plauzibilis érvelés p-modelljét, mely új megvilágításba helyezte a kognitív szemantika adatfogalmát. Ily módon teljesült az a célkitűzés, hogy eredeti megoldást nyújtsunk a kutatási tervben felvetett problémákra. Ezen célkitűzés elérésében – a kutatási tervnek megfelelően – jelentős szerep jutott az elvégzett nagy számú esettanulmánynak. Az esettanulmányok kétfajta eredménnyel jártak. Egyrészt alátámasztották a p-modell működőképességét és a kognitív szemantika adatkezelésére való alkalmazhatóságát. Többek között tisztázták a fogalmi metaforaelmélet cirkularitásának kérdését, kimutatták, hogy a kognitív metaforakutatásban alkalmazott kísérletek plauzibilis érvelési folyamatokként rekonstruálhatók, és feltárták a kognitív szemantikában gyakran alkalmazott gondolatkísérletek szerkezetét. Másfelől az esettanulmányok eredményei olyan kérdéseket is felvetettek, amelyek kijelölik a kutatások folytatásának irányát.
kutatási eredmények (angolul)
In accordance with the aim of the project, we applied the p-model of plausible argumentation to cognitive semantics which shed new light on the nature of data in cognitive linguistics. Therefore, the project suggested novel solutions to the problems raised in the proposal. In meeting this requirement – in accordance with the proposal – a great number of case studies played a significant role. The case studies yielded two kinds of results. First, they supported the workability of the p-model and its applicability to data processing in cognitive semantics. Among others, they clarified the issue of the circularity of the conceptual metaphor theory; they showed that experiments in cognitive metaphor research can be reconstructed as processes of plausible argumentation; and they revealed the structure of thought experiments frequently applied in cognitive semantics. Second, the results of the case studies also raised questions which pave the way for the continuation of the research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68436
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bódog A: A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában, Argumentum 4: 22-51, 2008
Csatár P: A pszicholingvisztikai kísérletek helye és szerepe a fogalmi metaforaelméletben, Argumentum 6: 6-36, 2010
Csatár P: Data collection in metaphor research: Old problems and new approaches, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 19: 1-48, 2009
Csatár P: Die introspektiv-intuitive Datensammlung und ihre Alternativen in der konzeptuellen Metapherntheorie, pp. 109-149 in Kertész A; Rákosi Cs (eds.). New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Lang, Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien, 2008
Csatár P (Hrsg./ed.): Metaphor, Metonymie und Argumentation/Metaphor, Metonymy and Argumentation 1. Münster: Nodus, [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 21(1)], p. 107, 2011
Csatár P (Hrsg./ed.): Metaphor, Metonymie und Argumentation/Metaphor, Metonymy and Argumentation 2. Münster: Nodus, [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 21(2)], p. 229, 2011
Csatár P: Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research 1, pp. 3-24 in Csatár, P. (ed./Hrsg.): Metaphor, Metonymie und Argumentation/Metaphor, Metonymy and Argumentation 1 [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21(1)], 2011
Csatár P: Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research 2, pp. 109-132 in Csatár P (ed./Hrsg.): Metaphor, Metonymie und Argumentation/Metaphor, Metonymy and Argumentation 2 [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21(2), 2011
Kertész A: On Stage Setting Thought Experiments in Cognitive Linguistics: A Case Study, pp. 7-30 in Stroh C (Hrsg.): Von Katastrophen, Zeichen und vom Ursprung der menschlichen Sprache. Bochum: Brockmeyer, 2010
Kertész A; Rákosi Cs; Csatár P: Data, Problems, Heuristics and Results in Cognitive Metaphor Research, in Kertész A, Schwarz-Friesel M, Consten M (eds.): Converging Data Sources in Cognitive Linguistics. Amsterdam etc.: Elsevier [=Special Issue of Language Sciences], 2011
Kertész A; Rákosi Cs: Cyclic vs. Circular Argumentation in the Conceptual Metaphor Theory, Cognitive Linguistics 20(4): 703-732, 2009
Kertész A; Rákosi Cs (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien, Lang, Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien, p. 233, 2008
Kertész A; Rákosi Cs: Introduction: The Problem of Data and Evidence in Theoretical Linguistics, pp. 9-19 in Kertész A; Rákosi Cs (eds.). New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Lang, Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien, 2008
Kertész A; Rákosi Cs: Daten und Evidenz in linguistischen Theorien: Ein Forschungsüberblick, pp. 21-60 in Kertész A; Rákosi Cs (eds.). New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Lang, Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien, 2008
Kertész A; Rákosi Cs: Daten und Argumentation in der Theorie konzeptueller Metaphern, pp. 199-233 in Kertész A; Rákosi Cs (eds.). New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Lang, Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien, 2008
Kertész A; Rákosi Cs: A Note on the Alleged Circularity of Conceptual Metaphor Theory, pp. 275-284 in Andor J; Hollósy B; Laczkó T; Pelyvás P (eds.). When Grammar Minds Language and Literature. University of Debrecen, Debrecen, 2008
Kertész A; Rákosi Cs: Megjegyzések a nyelvészeti adatokról és evidenciáról folyó vitához. I. rész, Magyar Nyelv CIV: 274-286, 2008
Kertész A; Rákosi Cs: Megjegyzések a nyelvészeti adatokról és evidenciáról folyó vitához. II. rész, Magyar Nyelv CIV: 385-402, 2008
Kertész A; Schwarz-Friesel M; Consten M (eds.): Converging Data Sources in Cognitive Linguistics, Amsterdam etc.: Elsevier [=Special Issue of Language Sciences] (megjelenés előtt), 2011
Kertész A, Schwarz-Friesel M, Consten M: Introduction, in Kertész A; Schwarz-Friesel M; Consten M (eds.): Converging Data Sources in Cognitive Linguistics, Amsterdam etc.: Elsevier [=Special Issue of Language Sciences], 2011
Lakatos D: Die pragmatische Wende in der Argumentationstheorie, Sprachtheorie und germanistische Linguistik. 19(2): 173-206, 2009
Lakatos D: Ein möglicher Wendepunkt im Verhältnis von Pragmatik und Argumentationstheorie. Fünf ergänzende Anmerkungen zu Cummings' Ansatz, pp. 139-151 in Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2008, 2009
Lakatos D: Zwei Schulen in der modernen Argumentationstheorie: der Woods-Walton-Ansatz und die Pragma-Dialektik, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 17: 169-188, 2007
Majoros K; Csatár P: Leitmetaphern in der modernen Zellbiologie. Bemerkungen zu Metaphern als Wissensvermittler in der Wissenschaft, pp. 133-157 in Csatár P (ed./Hrsg.): Metaphor, Metonymie und Argumentation/Metaphor, Metonymy and Argumentation 2 [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21(2)], 2011
Nagy CK: A grammatikalizáció kontextusai. Mire jó a középkori epika előadói stratégiáit tükröző perifrázisok vizsgálata?, pp. 87-112 in Sinkovics B (szerk.). LingDok8: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2009
Nagy CK: Aspecto verbal en la evolución de la construcción catalana "anar + infinitiu", Acta Hispánica Hungarica XIII: 75-96, 2008
Nagy CK: Data in historical pragmatics: A case study on the Catalan periphrastic perfective past, pp. 171-198 in Kertész A; Rákosi Cs (eds.). New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Lang, Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien, 2008
Nagy CK: Pragmatic and cognitive aspects of the research into grammaticalization, Argumentum 5: 110-127, 2009
Nagy CK: The pragmatics of grammaticalisation: The role of implicatures in semantic change, Journal of Historical Pragmatics 11(1): 67-95, 2010
Nagy CK: The Problem of Evidence in Linguistics, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 18: 77-88, 2008
Pelyvás P: Extension in the Meanings of will, pp. 373-386 in Andor J; Hollósy B; Laczkó T; Pelyvás P (eds.). When Grammar Minds Language and Literature. University of Debrecen, Debrecen, 2008
Pelyvás P: Motivation in English must and Hungarian kell, in Panther KU; Radden G (eds.) Motivation in Grammar and the Lexicon [Human Cognitive Processing]. Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2011
Rákosi Cs: Metatheoretical reconstruction of psycholinguistic experiments 1, pp. 55-93 in Csatár P (ed./Hrsg.): Metaphor, Metonymie und Argumentation/Metaphor, Metonymy and Argumentation 1 [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 21(1)], 2011
Rákosi Cs: Metatheoretical reconstruction of psycholinguistic experiments 2, pp. 159-187 in Csatár P (ed./Hrsg.): Metaphor, Metonymie und Argumentation/Metaphor, Metonymy and Argumentation 2 [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21(2), 2011
Rákosi Cs: The Fabulous Engine: Strengths and flaws of psycholinguistic experiments, in Kertész A; Schwarz-Friesel M; Consten M (eds.): Converging Data Sources in Cognitive Linguistics. Amsterdam etc.: Elsevier [=Special Issue of Language Sciences], 2011
Szabó E; Vecsey Z (szerk.): Nézőpont és jelentés, Grimm Kiadó, Szeged, p. 293, 2010
Tóth E: Mood Choice in Complement Clauses. A Semantic Approach with Special Reference to Hungarian, Lang, Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien, p. 168, 2008
Tóth E: The Imperative and the Subjunctive Proper in Hungarian, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 17: 125-146, 2007
Tóth E; Rákosi Cs: Multiple Data Sources in Semantics: A Case Study about Mood Choice in Hungarian Complement Clauses, pp. 153-170 in Kertész A; Rákosi Cs (eds.). New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Lang, Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien, 2008
Vecsey Z: A new argument against logical pluralism, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 18: 167-184, 2008
Vecsey Z: A nézőpont és a jelentés összefüggései a kognitív szemantikában, pp. 257-284 in Szabó E; Vecsey Z (szerk.): Nézőpont és jelentés. Szeged: Grimm Kiadó, 2010
Vecsey Z: Conceptual knowledge as emergence, Semiotica 170: 25-36, 2008
Vecsey Z: Empirical Evidence for the Token-Reflexive Account of Indexicals, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 17: 31-46, 2007
Vecsey Z: Epistemic approaches to vagueness, Dialogue 49(2): 295-307, 2010
Vecsey Z: Two Forms of Context Shifting, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 17: 147-168, 2007
vissza »