Régi magyar családnevek névvégmutató szótára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68540
típus K
Vezető kutató Farkas Tamás
magyar cím Régi magyar családnevek névvégmutató szótára
Angol cím A Tergo Dictionary of Old Hungarian Surnames
magyar kulcsszavak névtan, családnév, névtipológia, morfológia
angol kulcsszavak Onomastics, Surname, Name Tipology, Morphology
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-03-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.038
FTE (kutatóév egyenérték) 0.17
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja a történeti magyar családnévanyag névvégmutató (ún. a tergo: a név végétől számított betűrendes) szótárának elkészítése. Forrásanyagként Kázmér Miklós „Régi magyar családnevek szótára” (a továbbiakban: CsnSz.) című munkáját dolgozzuk fel, mely erre időbeliségét és térbeli reprezentativitását tekintve a megfelelő forrás. A tervezett szótár módszeres elemzésének eredményei így a teljes történeti magyar családnévanyagra érvényes megállapításokhoz vezethetnek majd.
A tervezett munkában a CsnSz. teljes címszóanyaga (mintegy 9800 családnév) és utaló címszavai kerülnek be a tergo rendezve, kiegészítve az első előfordulás évszámával s a név lehetséges motivációinak (miért kaphatta a névviselő az adott nevet) a CsnSz.-hez képest egységesebb és egyszerűbb rendszerré alakított megadásával.
A mű az azonos végződésű nevek egymás mellé sorolásával a névanyagban jellemző névszerkezetek, névelemek s a névképzés vizsgálatához, illetve ezeknek és a motivációk összefüggéseinek további kutatásához nyújt segítséget.
A szótárba foglalt adatok önmagukban is hasznosíthatók, így a mű részben a nehezen hozzáférhető CsnSz. helyett is használható lesz. A történeti magyar családnévállomány több tudományterület számára is fontos kutatási anyagot jelent, ezért jobb hozzáférhetőségét a kinyomtatás mellett az interneten való közzététellel is elősegítjük. A nemzetközi tudományosság számára való hasznosíthatóságát emellett az egyszerűsített adatközlés és az angol bevezető szolgálja majd.
angol összefoglaló
The aim of the project is to create the a tergo dictionary of the historical Hungarian surname stock. Its source is the work of Miklós Kázmér, Régi magyar családnevek szótára which represents this stock quite well.
In the a tergo dictionary the whole of the surnames of its source (9800 different surnames + their variations) and their key datas (year of first appearance, motivations of the surname) will be incorporated. The motivations given in the source (why that surname could be given to its bearer) will be transformed into a unified and more transparent system.
The a tergo list of the names is useful in the researches of the stuctures (name elements) of the surnames, which with the studies of the motivations of the names gives more possibilities for the studies of the researchers.
The informations to be found in this new surname dictionary could be used also for the original surname dictionary. Besides of the printed version the electronically published new dictionary is easier to be used for researchers. For those of foreign countries the simplified form and the English introduction will help in the use of our work.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás megcélzott eredménye a magyarországi családnévanyag legfontosabb részlegét, a természetes keletkezésű történeti magyar családnevek állományát a tergo formában feldolgozó szótár elkészítése. Ennek anyaga Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára XIV–XVII. század című, szakmailag jól megalapozott, gazdag és reprezentatív értékű művén (Budapest, 1993, 1172 lap) alapul. 14 101 magyar nyelvi eredetű, illetve magyarból is származtatható családnevet tartalmaz, a történeti Magyarország egészéről és a magyar családnévrendszer kialakulásának és megszilárdulásának korából merítve anyagát. A szótár közli az egyes nevek első előfordulásának évszámát, és meghatározza, illetve kódolja a nevek szemléleti alapjaként feltehető névadási motivációkat. Ezek a kódok az egyes címszók mellett szerepelnek, míg az egyes motivációs típusok teljes névanyaga a szótár mellékleteként kapott helyet. A kötet a történeti magyar családnévanyag tipológiai szemléletű vizsgálatának, a névstruktúrákat és a névalkotás módjait kutató elemzéseknek, közvetve pedig a korabeli személy- és helynévanyag más típusai kutatásának is segédeszköze kíván lenni. Adatai közlésmódjából adódóan más országok kutatói számára is könnyen hasznosíthatónak bizonyulhat.
kutatási eredmények (angolul)
The planned result of the project is the reverse dictionary the most important part of Hungarian family names: the stock of historical family names of spontaneous development and of Hungarian origin. The corpus is based on Miklós Kázmér’s Dictionary of Hungarian Historical Family Names: 14th-17th Centuries (Budapest, 1993, 1172 pp.), a well-founded and quite rich collection of historical Hungarian family names with acceptable presentativeness containing 14,101 family names. It relies on data originating from Historical Hungary, from the period of the development and establishment of the system of Hungarian family names. The dictionary identifies the date of the first occurrence of names, and identifies the motivations featuring as an aspectual basis in the naming practice behind the individual names with codes. These codes are joining to the entries, while the full name list of the individual motivation types is published in the Appendix. The work aims to be a useful tool to the typology-centred analysis of the Hungarian family name stock, name structures and name formation, and indirectly also in the research of other types of contemporary personal names and place names. According to its content, it can be used easily also for researchers of other countries.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68540
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Farkas T; F Láncz É A: Régi magyar családnevek névvégmutató szótára XIV-XVII. század, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, p. 191., 2009
vissza »