A Felső-Tisza-vidék talajtani és hidrológiai állapotfelmérése mintaterületek vizsgálata alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68566
típus K
Vezető kutató Csorba Péter
magyar cím A Felső-Tisza-vidék talajtani és hidrológiai állapotfelmérése mintaterületek vizsgálata alapján
Angol cím Examination of hydrological and soil status of the Upper-Tisza Region as reflected in study areas
magyar kulcsszavak Tisza, holtmedrek, talaj, vízkémia, izotópanalitika, NDVI, savas extrakció, Lakanen-Erviö-módszer
angol kulcsszavak Tisza, cut-off-meanders, soil, water chemistry, isotope analytics, NDVI, acid extraction, Lakanen-Erviö extraction
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Futó István
Szabó Gergely
Szabó György Emőd
Szabó Szilárd
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 11.259
FTE (kutatóév egyenérték) 1.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Tisza folyó és hullámtere kiemelt szerepet tölt be az Alföld életében. Tervezett kutatásaink a Felső-Tisza-vidék talajtani és hidrológiai állapotfelvételét célozzák. A folyó vizében a nátriumtartalmat kívánjuk vizsgálni, mely jelentős mennyiségben van jelen a szennyvízben, így szennyezés-indikátorként kezeljük. Meghatározzuk a holtmedrek vízutánpótlását izotópanalitikai és vízkémiai vizsgálatok és részletes geodéziai felmérés alapján előállított magasságmodell és csapadékadatok alapján. Műholdfelvételek alapján megvizsgáljuk a holtmedrek benövényesedési hajlamát. Felmérjük a hullámtéri talajok nehézfém-szennyezettségét (a mentett oldali állapottal összehasonlítva). Meghatározzuk a savas extrakció (különböző koncentrációjú és expozíciós idejű HNO3) és a Lakanen-Erviö módszer hatására mobilizálódó nehézfém mennyiségeket. Megvizsgáljuk két eltérő relatív helyzetben lévő csatornázatlan kistelepülés talajvízminőségének évszakos alakulását és a tiszai vízállás hatását a talajvízáramlásra.
angol összefoglaló
The River Tisza and its floodplain plays an outstanding role in the life of Great Plain. Our planned examintaions aims the determination of the status of soils and hydrological conditions of Upper-Tisza Region. We analyse the sodium content in the water of the river, because there are a huge amount of it in the sewage water and we handle this element as a pollution indicator. We investigate the water supply of cutoff-meanders with application of isotope analytical and water chemistry data, beside these parameters we produce the catchment areas with DEMs based on detailed geodetical surveys. We examine the plant covering trends of the cutoff-meanders with satelite images. We assess the heavy metal contents of the soils of the floodplains comparing to the outer regions. We determine the mobilization rates of metals with Lakanen-Erviö methods and acidic extractions (different concentration and exposition time of HNO3). We examine the seasonal water quality and the influence of Tisza to the waterflow direction of 2 settlements with different distance from the river without sewage-channel system.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében a Felső-Tisza-vidék talaj- és vízvizsgálati szempontú értékelését végeztük el. A munka során ~500 db felszíni talajmintát, valamint 38 talajszelvényt 2 cm-enként mintázva további 1295 db mintát gyűjtöttünk be. A vízvizsgálatokhoz 35-45 holtmederből 10 alkalommal gyűjtöttünk be mintákat, illetve heti rendszerességgel a Tisza 4 pontjáról gyűjtünk mintákat 2007 óta. Eredményeinket térbeli adatbázisba szerveztük, mely elemzése komplex értékelésre adott lehetőséget. Megállapítottuk, hogy a hullámtér egyes részei a határainkon túlról érkező szennyezések következtében egyes toxikus fémekre nézve szennyezettek. A szelvények mintái rámutattak arra is, hogy a szennyezések hosszú idő terhelik a hullámteret. Emellett sok esetben nagyobb a fémkoncentráció a hullámtéren belül, egyes esszenciális fémek esetében ez nem okoz problémát. A holtmedrekről több esetben megállapítottuk a vízpótlásuk forrásait. A tiszai vízminőséget pedig a Lónyay-főcsatorna szennyező hatásának fényében vizsgáltuk és megállapítottuk az általános vízkémiai paraméterek időbeli és mennyiségi változásait. Eszerint egyes komponensek esetében évszakos ingadozást találtunk, a főcsatorna viszont egy helyszínen sem okozta a koncentrációk szignifikáns változását. A folyó menti talajvízkutak vizsgálata rámutatott ezen víztestek sérülékenységére, szennyezettségére.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of the research we examined the properties of soil and water in the active floodland of Upper-Tisza Region. 500 surface soil samples, 1295 samples from soil profiles were collected. 35-45 oxbow lakes were sampled 10 times. 4 locations were sampled in each week along the River Tisza since 2007 until now. The results of the laboratory analyses are organised into a GIS database, which made us possible carry out a complex environmental evaluation. Our results of soil profiles show that the floodland of Tisza is threatened by the contamination of mininng and ore processing in Romania. Some parts of the floodland have higher heavy metal concentration than the pollution limit. In spite of the fact that essential trace elements have higher concentrations inside the levees, they do not cause environmental problem. In case of several oxbow lakes sources of water supply were identified. Water quality was analysed in the light of the pollution effect of Lónyay-Mainchannel. We explored that some of the examined components have seasonal variation, but the Lónyay channel does not cause significant change in water quality. Analysis of groundwater wells revealed the vulnerability of these water bodies and their pollutedness.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68566
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Babka B. – Szabó Sz: Water chemical analysis of the oxbow lakes near the Upper-Tisza River., Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment Series 1 (1): 36-42., 2007
Babka B. – Futó I. – Szabó Sz.: Felső-Tisza-vidéki holtmedrek csoportosítása stabilizotópos vizsgálatok alapján, Hidrológiai Közlöny, közlésre elfogadva, 2008
Babka B. – Szabó Sz. – Futó I.: Izotópanalitikai vizsgálatok a Felső-Tisza-vidéki holtmedrekben, In: Orosz Z. – Szabó V. – Molnár G. Fazekas I. szerk.: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia I. kötet. Debrecen pp. 276-282., 2008
Babka B. – Szabó Sz. – Braun M.: Felső-Tiszai holtmedrek víz- és üledékkémiai sajátosságai., III. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa (közlésre elfogadva), 2008
Gosztonyi Gy.: Hullámtéri talajok fémtartalmának és növények fémfelvételének vizsgálata egy Tisza menti mintaterületen, Debreceni Egyetem. Földtudományi Intézet. Diplomamunka, 2008
Molnár L.: A Felső-Tisza hullámtér-feltöltődésének vizsgálata különös tekintettel a feliszapolódásra, Debreceni Egyetem. Földtudományi Intézet. Diplomamunka, 2008
Szabó Sz. – Gosztonyi Gy. – Juhos K.: Az üledék nehézfémtartalmának statisztikai elemzése a Felső-Tisza hullámterén, Hidrológiai Közlöny (közlésre elfogadva), 2008
Szabó Sz. – Molnár L. Sz. – Gosztonyi Gy. – Posta J. – Prokisch J.: A nehézfém-szennyezettség vizsgálata egy felső-tiszai holtmeder környezetében, In: Demeter G. szerk.: Geografia generalis et specialis. Debrecen, pp. 255-260., 2008
Szabó Sz. – Molnár L. Sz. – Juhos K. – Prokisch J.: Hullámtéri nehézfém-szennyezettség vizsgálata egy felső-tiszai mintaterületen, In: Orosz Z. – Szabó V. – Molnár G. Fazekas I. szerk.: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia I. kötet. Debrecen pp. 283-288., 2008
Szabó Sz. – Posta J. – Gosztonyi Gy. – Mészáros I. – Prokisch J.: Heavy metal content of flood sediments and plants near the River Tisza, Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment Series 2 (2): 120-131., 2008
Szabó Sz. – Posta J.: A földtani közeg nehézfémtartalma és a feltöltődés sebessége a tiszai hullámtéren, In: Püspöki Z. szerk.: Tanulmányok a geológia tárgyköréből dr. Kozák Miklós tiszteletére. Debrecen pp. 85-90., 2008
Szabó Sz. – Csorba P. – Svingor É. – Futó I. – Babka B.: Holtmedrek vízpótlás-vizsgálatának előzetes eredményei a Felső-Tisza-vidéken, In: Csorba P. – Fazekas I. szerk.: Tájkutatás-Tájökológai. Meridián Alapítvány, Debrecen pp. 207-212., 2008
Gosztonyi Gy. – Braun M.: Fémek mobilizációjának vizsgálata savas kioldással a Tisza hullámterén, Kiss T. szerk.: Természetföldrajzi folyamatok és formák. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzi Tanulmányai 8 p. http://www.geo.u-szege, 2009
Csedreki L.: Felső-tiszai ártér környezeti nehézfém szennyeződéseinek vizsgálata röntgenfluoreszcencia módszerrel, DE-MTA ATOMKI, diplomamunka, 2009
Dócs N.: A fémtartalom-eloszlás térbeli mintázata a Tisza és a Kraszna torkolatvidékén, DE TTK, diplomamunka, 2009
Dezső Z. – Szabó Sz. – Bihari Á.: Tiszai hullámtér feltöltődésének időbeli alakulása a 137Cs-izotóp gamma-spektrometriai vizsgálata alapján, Mócsy I. – Szacsvai K. – Urák I. – Zsigmond A R. szerk: Proc. V. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, 2009
Szabó Sz. – Túri Z.: A felbontás szerepe a tájmetriai vizsgálatokban, Csima P. – Dublinszki-Boda B. szerk.: Tájökológiai Kutatások, Budapest pp. 155-162., 2009
Babka B.: Izotópanalitika alkalmazásának lehetőségei a Felső-Tisza-vidéki holtmedrek vízpótlásának meghatározásában, Kiss T. szerk.: Természetföldrajzi folyamatok és formák. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzi Tanulmányai 8 p. http://www.geo.u-szege, 2009
Babka Beáta – Szabó Szilárd – Futó István: Felső-Tisza-vidéki holtmedrek csoportosítása stabilizotópos vizsgálatok alapján, Hidrológiai Közlöny Supplement, Hidrobiológus Napok, 2009
Szabó Szilárd – Gosztonyi Gyöngyi – Juhos Katalin: Az üledék nehézfémtartalmának statisztikai elemzése a Felső-Tisza hullámterén, Hidrológiai Közlöny 89 (1): 50-54. (-), 2009
Babka Beáta – Szabó Szilárd – Braun Mihály: Classification of oxbow lakes based on the analytical charactersistics of their water and sediment, 17th International Poster Day – Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, Bratislava 11. 12. 2009, pp. 13-21., 2009
Gosztonyi Gyöngyi – Szabó Szilárd – Braun Mihály: Examination of metal mobilization with acid extractions and metal uptake by maize (Zea mays) and stinging nettle (Urtica dioica) in the floodplain of the River Tisza, 17th International Poster Day – Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, Bratislava 11. 12. 2009, pp. 152-162., 2009
Szabó György – Angyal Anikó – Csikós Anett – Bessenyei Éva – Tóth Eszter – Kiss Péter – Csorba Péter – Szabó Szilárd: Examination of the groundwater pollution at lowland settlements, Studia Universitatis Vasile Goldis Seria Life Sciences 20 (4): 89-95., 2010
Szilárd Szabó, Gyöngyi Gosztonyi, József Prokisch: Measure of heavy metal load in the floodplain of River Tisza, Scientific Annals School of Geology Aristotle University of Thessaloniki 100: 133-139., 2010
Szilárd Szabó, Gyöngyi Gosztonyi, Beáta Babka, Nikoletta Dócs, Mihály Braun, Péter Csorba, Gábor Türk, Lajos Szabolcs Molnár, Beáta Bakos, György Szabó, István Futó, Sándor Gönczy, Csaba Ágoston, Magdolna Szabó, Gergely Szabó, József Prokisch: GIS database of heavy metals in the floodplain of the River Tisza., Studia Universitatis Vasile Goldis Seria Life Sciences 20 (4): 97-104., 2010
Szabó György – Angyal Anikó – Csikós Anett – Bessenyei Éva – Tóth Eszter – Kiss Péter – Szabó Szilárd: A talajvíz szennyezettségének vizsgálata alföldi településeken, Földrajzi Közlemények, 2010
Babka Beáta – Szabó Szilárd – Futó István: Felső-Tisza-vidéki holtmedrek csoportosítása stabilizotópos vizsgálatok alapján, Hidrológiai Közlöny 89 (6): 5-8., 2009
Türk Gábor - Szabó Szilárd: A Lónyay-főcsatorna vízkémiai hatása a Tiszára a nitrogénformák szemszögéből, Hidrológiai Közlöny (közlésre elfogadva), 2011
Gosztonyi Gyöngyi – Braun Mihály – Prokisch József – Szabó Szilárd: Examination of zinc and iron mobilization with acid treatments and the metal content of maize and stinging nettle in the active floodplain of the River Tisza, Carphatian Journal of Earth and Environmental Sciences 6 (2): 25-33., 2011
Babka Beáta - Futó István - Szabó Szilárd: Clustering oxbow lakes in the Upper-Tisza Region on the basis of stable isotope measurements, Journal of Hydrology (megjelenés alatt, minor revision), 2011
Szabó György - Bessenyei Éva - Szabó Andera: Examination of the groundwater quality in a settlement of Eastern Hungary, Scientific Annals School of Geology Aristotle University of Thessaloniki 100: 127-131, 2010
Csedreki László - Szabó Szilárd - Csatári István: Study of heavy metal pollution of the Upper-Tisza floodplain using XRF techniques, Studia Universitatis Vasile Goldis Seria Life Sciences (közlésre elfogadva), 2011
Gosztonyi Gyöngyi - Szabó Szilárd: Examination of heavy metal accumulation in the sediments and plants of an active floodplain near the River Tisza, Studia Universitatis Vasile Goldis Seria Life Sciences (közlésre elfogadva), 2011
vissza »