Analysis of the legal institutions in Austrian-German corporate law from a comparative and theoretical perspective (Achieving new results in the Hungarian education and science)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68628
Type F
Principal investigator Szikora, Veronika
Title in Hungarian Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése
Title in English Analysis of the legal institutions in Austrian-German corporate law from a comparative and theoretical perspective (Achieving new results in the Hungarian education and science)
Keywords in Hungarian Társasági jog, magyar jog, német jog, osztrák jog, jogösszehasonlítás
Keywords in English Corporation Law, Hungarian, German, Austrian Law, Comparative Law
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Civil Law (University of Debrecen)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 4.318
FTE (full time equivalent) 2.67
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás várható eredményeinek megvalósulása a reális célkitűzések, a pontosan körülírt munkaterv és a kutatási módszerek miatt bizonyosan várható és ellenőrizhető (mérhető).
A program eredményei több szinten jelennek meg. A tudományos életben: szakmai folyóiratokban való publikálás, monográfia és előadások formájában.
A program a társasági jog területén új ismeretekre vezet, az osztrák és német társasági jog feltérképezését vállalja. Hatást gyakorol a társasági jog magyarországi művelésére, a külföldi joggyakorlat bemutatását a német jogdogmatikai háttérrel együtt elemzi. A pályázó a hazai és a külföldi (osztrák-német és magyar) kapcsolódó szakirodalmi forrásokat feltárja; teljességre törekvő bibliográfiát és német-magyar társasági szószedetet készít. A jogösszehasonlító módszerrel az összefüggések megvilágítása a magyar jogban közvetlenül is hasznosulhat.
A tehetséges hallgatók kutatásba történő bevonásával biztosított a kutatói utánpótlás nevelése és a munkerőpiacon a versenyképességük növelése. Az egyetemi oktatásban célul tűzzük új oktatási technikák és modellek bevezetését (pl. az egyetemi alapképzésben új kurzusok indítása, német nyelvű jegyzetek, multimédiás tananyagok elkészítése és felhasználása).
Kiemelt feladatunk a hazai és nemzetközi együttműködés kialakítása és megerősítése, az élő szakmai konzultáció.
Summary
Analysis of the legal institutions in Austrian-German corporate law from a comparative and theoretical perspective (Achieving new results in the Hungarian education and science)

Approximate results of the research are realistic if can take into considearation the main target points, the objetively circumsrcribed working plan and the method of research. These results will be easily controllable and recover.
Results of the program will point several levels. This means publications in relevant professional periodicals, monographies and lectures.
The research will discover new areas of corporate law both in Germany and Austria. It will take an impact on the Hungarian jurisdiction in connection with corporate law. The examination of jurisdiction in foreign countries will be based upon German theoretical background. The applicant undertakes to examine and systemize Hungarian and foreign relevant publications and articles with using the comparative method. The products of this process will achieve direct results in the law systematize of Hungary.
Talentful students will get involved in this project. This criterion will insure the substitution of researchers and increase economic competitivness in the working market. Our aim to establish new educational technics and models (multimedia, new courses in foreign languages).
One of the most important aims is to create and strengthen national and international cooperation and professional consultation.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A program eredményei több szinten jelentek meg, elsősorban a tudományos életben (szakmai folyóiratokban, tanulmánykötetekben való publikálás, monográfia és előadások formájában), valamint az oktatásban. A program a társasági jog területén új ismeretekre vezetett, feltérképezte az osztrák és a német társasági jogot. A kutató a külföldi joggyakorlatot a német jogdogmatikai háttérrel együtt mutatta be, és elemezte a magyar jogra gyakorolt hatását. A pályázó a hazai és a külföldi (osztrák-német és magyar) kapcsolódó szakirodalmi forrásokat feltárta; teljességre törekvő bibliográfiát és német-magyar társasági szószedetet készített. A jogösszehasonlító módszerrel az összefüggések megvilágítása a magyar jogban közvetlenül is hasznosulhat. A tervezettnek megfelelően elkészült egyrészt az osztrák és német társasági jogot taglaló monográfia, másrészt pedig a nemzeti és az uniós társasági jogot tárgyaló ötszerzős, szerkesztett mű. A tehetséges hallgatók kutatásba történő bevonásával biztosított a kutatói utánpótlás nevelése és versenyképességük növelése a munkaerőpiacon. Az egyetemi oktatásban új oktatási technikák és modellek bevezetése valósult meg (pl. az egyetemi alapképzésben új kurzusok indítása, német nyelvű jegyzetek, multimédiás tananyagok elkészítése és felhasználása).
Results in English
The results of the researcher appeared on several fields first of all in the academics as publications in relevant professional periodicals, volumes of studies and monograph and presentations; have been appeared in the educations as well. The research discovered new areas of corporate law both in Germany and Austria. The researcher introduced the foreign legal practice based upon German theoretical background and analysed its influences on the Hungarian law. The applicant undertook to examine and systemize Hungarian and foreign relevant publications and articles with using the comparative method. The products of this process have achieved direct results in the law systematize of Hungary. As planned before, on the one hand the monograph covering the Austrian, German corporate law, on the other hand the edited volume covering national and EU corporate law have been completed. This project also involved talented students. This criterion insured the substitution of researchers and increased economic competitivness in the working market. This project established new educational technics and models (brand new courses in gradual university education, German lecture notes, multimedia).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68628
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szikora V: A német és az osztrák társasági jog alapjai, HVG-Orac, Budapest p. 280 (ISBN 978-963-258-188-0) (közlésre elfogadva), 2012
Szikora V (szerk.): Társasági jog Európában, HVG-Orac, Budapest p. 240 (ISBN 978-963-258-187-3) (közlésre elfogadva), 2012
Szikora V: Az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi kapcsolóódási pontjai, In: Társasági jog Európában, Szikora V (szerk.), HVG-Orac, Budapest pp. 1-28. (ISBN 978-963-258-187-3) (közlésre elfogadva), 2012
Szikora V: A társasági jog szabályozásának rendszerbeli helye – nemzetközi példák és fejlődési tendenciák, In: Társasági jog Európában, Szikora V (szerk.), HVG-Orac, Budapest pp. 1-20. (ISBN 978-963-258-187-3) (közlésre elfogadva), 2012
Szikora Veronika: Osztrák társasági jog, In: HVG-Orac, Budapest pp. 1-20. (ISBN 978-963-258-187-3) (közlésre elfogadva), 2012
Szikora V: A német társasági jog, In: Társasági jog Európában, Szikora V (szerk.), HVG-Orac, Budapest pp. 1-25. (ISBN 978-963-258-187-3) (közlésre elfogadva), 2012
Szikora V.: Personengesellschaften in Österreich, Debreceni Jogi Műhely (internet-alapú jogi periodika) (www.jogimuhely.hu), 2012. évi (9. évf.) 9. szám 1-8. pp. (HU ISSN 1786 5158), 2012
Szikora V: A társaság fogalomköre a német jogban – rövid magyar vonatkozással, pp. 401-424 in: Nótári T (szerk.): Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára, MTA Jogtudományi Intézet Kiadványa, Lectum, Budapest-Szeged, 2010
Szikora V (szerk.): Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában. Tanulmánykötet (25 szerzős), Center Print Nyomda, Debrecen p. 433. (ISBN 978-963-473-177-1), 2009
Szikora V: Az osztrák kereskedelmi jog reformja: az Unternehmensgesetzbuch bevezetésének előzményei és következményei., pp. 309-321 in: Papp T (szerk.), Acta Coventus de Iure Civili Tomus X., Lectum, Szeged (ISSN 1789-011X), 2009
Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika: (Polgári jog I.) Polgári jogi alapfogalmak, Személyek joga, Dologi jog BSc hallgatók számára c. egyetemi jegyzet (szerk. Szikora Veronika - Csécsy György), Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári jogi Tanszékének kiadványa, Center Print Nyomda, Debrecen (2009) (ISBN ISBN 978-963-473-269-3), 2009
Szikora V: Die bürgerlichrechtlichen Gesellschaft in österreichischen Wirtschaftsleben, pp. 246-263. Ethnographica et folkloristica Carpathica, 2009. évi 14. (32.) köt. Collegium Hungaricum füzetek, Hefte 2. szerk. Keményfi Róbert, Debrecen – Bécs, 2009
Szikora V: A polgári jogi társaság az osztrák gazdasági életben, pp. 227-245 Ethnographica et folkloristica Carpathica, 2009. évi 14. (32.) köt., Collegium Hungaricum füzetek, Hefte 2. szerk. Keményfi Róbert, Debrecen – Bécs, 2009
Szikora V: Das österreichische Gesellschaftsrecht und seine Modernisierung und Reform, Ukrajna (közlésre elfogadva), 2013
Szikora V: Gesellschaftsrecht in Österreich, PPKE JÁK Ung. Jahrbuch (közlésre elfogadva), 2013
Szikora V: Társasági jogi reform Ausztriában – vállalkozási törvény, Gazdaság és Jog 2008/12. (16. évf.) pp. 3-7., 2008
Szikora V: Az eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG) társasági forma megszűnése Ausztriában, Debreceni Jogi Műhely (internet-alapú jogi periodika), 2009. évi (6. évf.) 1. szám 1-7., 2009
Szikora V: A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon, Miskolci Jogi Szemle 2007/1. pp. 25-40, 2007
Szikora V: Concept of Alternate Dispute Resolution in European Consumer Law, pp. 21-24 in: Zakonodavsztvo Ukraini. Problemi ta perszpektivi rozvitku, Kijev, 2009
Szikora V: Gesellschafts- und Unternehmensformen in Deutschland, Az „Ötféléves német nyelvi szakirányú képzés” oktatásához kapcsolódó tansegédlet (német nyelven), Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2008) pp. 1-12., 2009
Szikora V: Társaságok a német jogban, 5 oldalas tansegédlet (hatályosított, átdolgozott változat), Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar honlapja http://www.law.klte.hu/jati/tanszekek/polgar/tse/tse_tarsasagijogeuropaban_tarsasagokanemetjogban-08-09-1.pd, 2008
Szikora V: Az osztrák kereskedelmi jog reformja: az Unternehmensgesetzbuch bevezetésének előzményei és következményei (összefoglaló), 1 p. in: Quo vadis ius societatis Hungaricum: Társasági jogunk múltja, jelene, jövője című konferencia konferenciakiadványában. Szeged, 2008
Szikora V: Német társasági jog, 30 képernyős e-learning tananyag, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar honlapja http://www.law.klte.hu/jati/tanszekek/polgar/tse/tse_tarsasagijogeuropaban_nemettarsasagijog-08-09-1.pdf, 2008
Szikora V: A német társasági jog jogforrásai (összefoglaló táblázat), 1 képernyős e-learning tananyag,, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar honlapja, http://www.law.klte.hu/jati/tanszekek/polgar/tse/tse_tarsasagijogeuropaban_jogforrasoktablazat-08-09-1.pdf, 2008
Szikora V: A német társasági jog jogforrásai (összefoglaló táblázat), 1 képernyős e-learning tananyag,, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar honlapja, http://www.law.klte.hu/jati/tanszekek/polgar/tse/tse_tarsasagijogeuropaban_jogforrasoktablazat-08-09-1.pdf, 2008
Szikora Veronika: Társasági jogi reform Ausztriában – HGB-ből UGB, 13 oldalas tansegédlet, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar honlapja (2008), http://www.law.klte.hu/jati/tanszekek/polgar/tse/tse_tarsasagijogeuropaban_tarsasagijogireformausztriaban-0, 2008
Szikora V.; Török É.: Olasz társasági jog, 15 képernyős e-learning tananyag, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar honlapja http://www.law.klte.hu/jati/tanszekek/polgar/tse/tse_tarsasagijogeuropaban_olasztarsasagijog-08-09-1.pdf, 2008
Szikora V: Jogi szakvizsgára felkészítő e-learning tananyag (gazdasági joggal kapcsolatos joganyag, 37 téma kidolgozása), nyomtatható változat minimálisan 30 szerzői ív terjedelem, CompLex Kiadó Wolters Kluwer csoport, Budapest, 2008
Szikora V: Társasági jogi adminisztrátor (magyar és német nyelven), e-learning segédanyag a társasági jog (Gesellschaftsrecht) tanulmányozásához (tanulmányok, jogszabályok), CD adathordozón (megfelelő informatikai háttérrel), 2008
Back »