Dementia and Language - Prosodic features of speech in Alzheimer’s disease (Theoretical and diagnostic aspects)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68666
Type F
Principal investigator Hoffmann, Ildikó
Title in Hungarian Demencia és nyelv - az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei
Title in English Dementia and Language - Prosodic features of speech in Alzheimer’s disease (Theoretical and diagnostic aspects)
Keywords in Hungarian spontán beszéd, verbális munkamemória, demencia, Alzheimer-kór
Keywords in English spontaneous speech, verbal working memory, dementia, Alzheimer's Disease
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)85 %
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Panel Linguistics
Department or equivalent Department of Hungarian Linguistics (University of Szeged)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-12-31
Funding (in million HUF) 2.624
FTE (full time equivalent) 0.68
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás a neurolingvisztika és a klinikai fonetika felől tekint a témára.
A kutatás demens, azaz kóros időskori leépülésben szenvedők és ép kontroll időskorú beszélők spontán beszédét, beszédészlelését és verbális munkamemóriáját vizsgálja és elemzi. A téma kiválasztásában meghatározó az időskor kitolódása mint társadalmi jelenség, és a hiánypótlás szándéka az elsősorban az időskorra jellemző betegségek nyelvi- és beszédjelenségeinek leírásában.

Jelen kutatás a kortikális demenciákat, ezen belül az Alzheimer-kór (AD) nyelvi- és beszédjellemzőit, verbális munkamemória sajátosságait helyezi középpontba. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy a spontán beszéd temporális sajátosságai érzékeny mutatók a kór korai, úgynevezett 0. állapotának a diagnosztizálásában, melyet képalkotó eljárással még nem lehet feltárni. A beszédelemzés hipotézisem szerint megjósolhatja a kór valószínű megjelenését (Hoffmann, Németh, Pákáski, Kálmán, 2006).
A kutatás része egy, az AD-hez nagyon hasonló jelenség, a primer progresszív afázia (PPA) vizsgálata is.

Vizsgálati csoportok: ép idős kontroll, enyhe AD, középsúlyos AD, súlyos AD, fluens PPA, non-fluens PPA. Az illesztést életkor, nem és iskolázottság alapján végzem.
A vizsgált változók: spontán beszéd (paraméterek: artikulációs tempó, beszédtempó, szünetek száma és ideje, a gondolkodási folyamatokról is számot adó szünet/jelidő hányadosa), beszédészlelés (szó- és mondatutánmondás), verbális munkamemória (álszó teszt, olvasás-terjedelem, számterjedelem, betű fluencia, szó fluencia, vö. Németh és mtsai, 2001). Az eredményekről statisztikai elemzést készítek.

Hoffmann, I., Németh, D., Pákáski, M., Kertesz, A., Kálmán, J. (2006) Prosodic features of speech help recognize Alzheimer’s disease - beküldve
Summary
AD has been known to cause language deficits since the clinico-pathological characteristics of the disease were first described (Alzheimer, 1911/1991). Deficits are frequently noted in the lexico-semantic and pragmatic domains of language (Gainotti, 1993; Greene & Hodges, 1996; Huff et al., 1987), while the articulatory, phonological, and syntactic aspects of language production are often reported to be relatively well preserved until the late stages of disease. Therefore we can conclude that ‘‘language production during early AD is fluent, with preserved syntax and phonology’’ (Cohn, Wilcox, & Lerer, 1991, p. 453). Some studies though claim that phonological impairments may occur in early AD (Croot, 2000).
The temporal features of speech in Alzheimer’s disease (AD) have not been examined so far. Although it is not difficult to map language production in AD it has rarely been under examination, therefore speech analysis could be the most appropriate method in examining, moreover diagnosing early AD.
The main purpose of this research is to map the temporal features of spontaneous speech in different stages of Alzheimer’s disease compared to each other and normal control and to find speech parameters that can separate these groups. We would like to measure also verbal working memory and speech perception.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás Alzheimer-demenciát mutató, azaz kóros időskori leépülésben szenvedők és ép kontroll időskorú beszélők spontán beszédét és verbális munkamemóriájának működését vizsgálta meg. A téma kiválasztásában meghatározó volt az időskor kitolódásának társadalmi jelensége, valamint a hiánypótlás szándéka az elsősorban az időskorra jellemző betegségek nyelvi- és beszédjelenségeinek leírásában. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a spontán beszéd temporális sajátosságai, úgy, mint a beszédtempó, a szünetek száma és időtartama érzékeny mutatói a kór korai, úgynevezett 0. állapotának, melynek szerepe lehet a kór korai diagnosztizálásában (Hoffmann és mtsai 2009). A nyelvi folyamatok és az emlékezeti működések szoros összefüggésének feltárására a verbális alapú munkamemória működését is megvizsgáltuk célcsoportjainkban. A neuropszichológiai tesztek közül a számterjedelem és az álszó tesztet (fonológiai rövid távú emlékezet mérésére), a hallási mondatterjedelem tesztet (komplex munkamemória mérésére), és a verbális fluencia tesztet (fonemikus és szemantikus, a szemantikus memória kapacitásának mérésére) választottuk ki. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a verbális munkamemória fokozatosan sérül a kór előrehaladtával. Míg a fonológiai rövid távú memória az enyhe és a középsúlyos Alzheimer-kórt mutató betegek esetében intakt, addig a verbális fluencia, a komplex munkamemória és a végrehajtó funkciók már a kór korai szakaszától sérülnek.
Results in English
Alzheimer's Disease has been known to cause language deficits since the clinico-pathological characteristics of the disease were first described. The main purpose of this research were to map the temporal features of spontaneous speech in different stages of Alzheimer’s disease compared to each other and normal control and to find speech parameters that can separate these groups. We measured also verbal working memory to map connections between language and memory processing. The analysis of the time course of speech (articulation rate, speech tempo, hesitation ratio) has been shown to be a particularly sensitive neuropsychological method to investigate cognitive processes such as speech planning and production. The hesitation ratio, which was significantly higher in the latter group, may have diagnostic value for mild-stage Alzheimer’s Disease and therefore could be a useful aid in medical practice. The influence of Alzheimer’s disease on working memory and short-term memory has been another topic of increasing interest. In our research we measured verbal working memory, phonological short-term memory , and verbal fluency. The results show intact phonological short term memory in the mild and moderate stage of the disease, and impaired verbal working memory from the moderate stages of Alzheimer’s disease. The verbal fluency, complex working memory and executing functions show significant impairment from the mild stages of Alzheimer’s disease.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68666
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hoffmann, I., Németh, D., Dye, D. C., Irinyi, T., Pákáski, M., Kálmán, J.: Temporal parameters of spontaneous speech in Alzheimer’s disease, International Journal of Speech-Language Pathology. 12/1. 29-34., 2010
Hoffmann Ildikó, Németh Dezső, Irinyi Tamás, Pákáski Magdolna, Kálmán János: Verbális munkamemória és a fonológiai rövid távú emlékezet működése Alzheimer-kórban, Nyelvtudományi Közlemények 106. 242-257., 2009
Ildikó Hoffmann, Dezső Németh, Tamás Irinyi, Magdolna Pákáski, János: Verbal working memory and speech processing in Alzheimer's Disease, 2nd International Clinical Linguistics Conference, Madrid, Spain, 2009
Hoffmann Ildikó: A verbális munkamemória működése Alzheimer-kórban, Alzheimer-kór konferencia, Szeged, 2009
Ildikó Hoffmann, Dezső Németh, Laura Szél, Tamás Irinyi, Magdolna Pákáski, János Kálmán: Verbal working memory and the phonological loop in Alzheimer's Disease, 9th International Conference on the Structure of Hungarian ICSH9, Debrecen, 2009
Ildiko Hoffmann, Dezső Németh, Laura Szél, Tamás Irinyi, Magdolna Pákáki, János Kálmán: Verbal working memory and the role of the phonological loop in Alzheimer’s Disease, ICPLA2008, 12th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, Turkey, 2008
Hoffmann, I., Németh, D., Szél, L., Pákáski, M., Kálmán, J.: Temporal features of Alzheimer's spontaneous speech, 17th Alzheimer Europe Conference, Estoril, 2007
Hoffmann Ildikó: Nyelv, beszéd és demencia, Akadémia Kiadó. Budapest. 153 p. (Philosophiae Doctores; 56.), 2007
Back »