The picture of multicultural ethnographie in Sub-Carpathia  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68694
Type K
Principal investigator Bődi, Erzsébet
Title in Hungarian Kárpátalja multikulturális néprajzi képe
Title in English The picture of multicultural ethnographie in Sub-Carpathia
Keywords in Hungarian Kárpátalja, etnikumok, nemzeti és etnikai identitás, kulturális örökség, asszimiláció-integráció
Keywords in English Sub-Carpathia, ethnic groups, national and ethnic identity, cultural heritage, assimilation-integration
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Culture
Department or equivalent Department of Ethnology (University of Debrecen)
Participants Kész, Barnabás
Kész, Barnabás
Kész, Margit
Lukácsné Marinka, Melinda
Nagy, Márta
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-06-30
Funding (in million HUF) 4.986
FTE (full time equivalent) 4.79
state closed project
Summary in Hungarian
Az 1918-ig a négy magyar vármegyét magába foglaló Kárpátalját jelenleg valamivel több mint 150 ezer magyar lakja 600 ezer ruszin, kb. 200 ezer (ruszin-) ukrán, pár 10 ezer orosz (fehér emigráns), 30 ezer román (moldován), kevesebb mint 10 ezer szlovák, néhány ezer egykori német telepes utód és a becslések szerint 30 ezernél több cigány lakossal együtt.
Ez a rendkívülien színes demográfiai viszony olyan létalapot hozott létre itt Középkelet-Európában, ami elvezetett egy sokszínű, változékony multikulturális kép kialakulásához, eredetében egymástól különböző társadalmi-vallási rendszer működéséhez és nem utolsó sorban többféle anyanyelvű közösség egymással való együttéléséhez. Ez a sokféle emberi mozaikból álló kép, bármelyik szempontból is nézve, természetszerű hagyományokból épül fel. Ösztönösen rendeződik az élethez, nem pedig tudatos vállalásból. Ugyanis a hatalmon levő ukrán állam ill. az azon túl ható, kívülről jövő globális társadalmi–gazdasági fejlődés nem tudja még egalizálni a Kárpátalján élő etnikumok ismérveit.
A pályázatban résztvevők arra keresnek választ, hogy ez a különleges multikulturális helyzet milyen értékeket hozott létre a kultúra olyan területein, amit eddig tudományos módszerekkel még nem mértek fel s nem is ismer a köztudat, viszont a valóságban reprezentatív tényező.
A pályázók négy nagy témakör tanulmányozásával kívánják céljukat elérni:
1. Az etnikumokhoz kötődő hagyományos díszítőművészet felmérésével, különös tekintettel a fafaragásokra és a népi kerámiára valamint a sírjelekre.
2. A kárpátaljai vallási kultúrában a pravoszláv és a román ortodox egyházművészet hatásának felmérésével és a népies díszítő elemek bemutatásával.
3. A református, görög és római katolikus, pravoszláv, román ortodox apokrif imák, áhítatok, könyörgések, siratók, búcsúztatók, ráolvasások, példabeszédek, versek összegyűjtésével és tudományos szempontú elemzésével.
4. Az etnikai és a nemzeti tudatot egyaránt befolyásoló táplálkozáskultúra jellegzetességeinek feltárása.
A helyszíni kutatásokat és a vállalt témakörök tudoményos feldolgozását szakavatott kutatók vállalták Phd és egyetemi hallgatók bevonásával. Meg vannak győződve arról, hogy Kárpátalján a élő etnikumok sajátos közvetítő szerepet töltenek be a keleti szlávok kultúrája és a nyugati kereszténység között.
Summary
Sub-Carpathia used to belong to Hungary till 1918.There was four counties on its territory. Nowadays more than 150 thousand Hungarians live there. Besides the Hungarians there are 600 thousand Ruthenians, 200 thousand Ukrainians, several 10 thousand Russians, 30 thousand Romanians, less than 10 thousands Slovakians, several thousand Germans and more than 30 thousand gypsies live in Sub – Carpathia.
Some of the population speaks Hungarian, the others Ruthenian and the rest speak Romanian. The official language is Ukrainian. Many of them speak Russian as well.
Special multicultural situation has occurred throughout the history. Various minorities in Sub – Carpathia have developed this multi-culture. Nowadays these minorities live in pre-industrial society. Science does not know them.
The competitors would like to ask for financial support to search in the following topics:
- The ornamental art among the ethnic groups.
- The effect and popular features of the Romanian and Easter Slav orthodox religious art.
- The comparative analysis and the collection of various religious people’s apocriphe prayers
- To sum up the characteristics of the traditional cuisine and its effect onto the ethnic and national identity.

The competitors think that Sub – Carpathia is not only the base of the multi – culture but it is also a bridge between the Easter and Western religious culture.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kárpátalja a magyar és az egyetemes, de az ukrán néprajztudomány szempontjából még felfedezésre váró terület. Kárpátalja gazdasági és kulturális központoktól távol esik. Infrastruktúrájában elmaradott térsége Európának. Tudományos kutatás céljából kevesen keresik fel. A pályázat célkitűzéseit a beregszászi főiskola tanáraival, hallgatóival, falvak pedagógusaival, lelkészeivel és néhány magyarországi egyetemi hallgatóval, kutatóval valósítottuk meg. Minden évben szerveztünk közös néprajzi gyűjtést. A pályázat keretében végzett munka hozzájárult ahhoz, hogy Kész Margit és Kész Barnabás pedagógusok a helyi hagyományos értékek megismerésében, őrzésében és tanításában a magyarság elismert személyeivé váltak. Munkájukat a magyar állam 2011-ben Ezüst Kereszttel díjazta. Kész Barnabás megírta PhD disszertációját. Gál Zán Adél PhD doktori iskola hallgatója lett Összesen 8 szakdolgozat született. A magyar fiatalok a pályázat segítségével megismerték a kárpátaljai nemzetiségiek kultúráját. A pályázat fő eredménye 2 tanulmánykötet, 2 állandó kiállítás, több száz tételes fotó, hang- és írásos anyag a DENIA és a beregszászi főiskola archívumában.
Results in English
Regarding to the Hungarian, the universal and also Ukrainain ethnogrpahy Transcarpathia is an unknown territory in various aspects and yet to be discovered. Transcarpathia is far from economical and cultural centres and an infrastructurally underdeveloped area in Europe. Few people visit this area even to carry out various scientific tasks. We were able to achieve the aims of the project largely with teachers and students of Transcarpathian Hungarian College as well as temporarily involved teachers and pastors of some settlements and also some Hungarian university students. Every year an ethnographical field work was organised with the help of the project. The project greatly contributed to Margit Kész associate professor and Barnabás Kész secondary school teacher becoming Transcarpathian intellectuals, significant individuals by their teaching, publications and organizing successful summer youth camps on discovering and maintaining traditions every year. Their work was awarded with a “Silver Cross” prize by the Hungarian state in 2011. Barnabás Kész has written his PhD dissertation. Adél Gál Zán because the student of a PhD school. Altogether eight dissertations have been written. Hungarian students got to know the culture of Transcarpahian nations with help of this project. The main result of this project are 2 periodicals, 2 permanent exhibitions, several hundreds photo and audio and written materials in archives of DENIA and Beregszász College.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68694
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kész Barna: 1956 Kárpátalján, Studia Folkloristica et Ethnographica 53, 2009
Kész B: A salánki lakosság etnikai és vallási arculatának tükröződése a település temető kultúrájában, Látóhatár, 2012
Nagy m: Hagyomány és hatások Huszt járás fatemplomainak architektúrájában, Látóhatár, 2012
Gajdos N.: Az emberélet utolsó fordulójához kapcsolódó hiedelmek és szokások egy Kárpátaljai református faluban, Látóhatár, 2012
Kész B: Egy parasztköltő a hadifogságban, Látóhatár, 2012
Zán Gál A.: Bartha Róza, salánki népi verselő, Látóhatár, 2012
Kész B.: Kádár mesterek Salánkon, Látóhatár, 2012
Kész M.: A szakrális kommunikáció verbális megnyilvánulása Kárpátalján a 21. században, Látóhatár, 2012
Kész B.: Dzsublik - egy kegyhely születése, Látóhatár, 2012
Szujembajeva O.: Öt tiszavölgyi falu hiedelemvilága, Látóhatár, 2012
Nazarovics I.: Adatok a Aknaszlatina hidelemvilágához, Látóhatár, 2012
Szabó P.: Ruszinok a lengyel néprajzi folyóiratokban, Látóhatár, 2012
Bődi E.: Huculok között, Látóhatár, 2012
Bődi Erzsébet: A hagyományos táplálkozás kultúra újraértékelése, Ethnica, 2009
Bődi Erzsébet: A néptajzi kutatások hatása a Derenkről kitelepített lengyelek idenitására., Herman Ottó Múzeum évkönyve, 2008
Bődi Erzsébet: Land inheritance customs among the Russians in Sub - Carpathia, Trends in Land Succession ed: Ágnes Neményi, 2009
Kész Barna: Egy földön egy hazában, Kárpátaljai Kiadó, 2009
Back »