Medieval history of the Steppe - Hungarian early history  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68762
Type K
Principal investigator Olajos, Terézia
Title in Hungarian Középkori steppetörténet - magyar őstörténet
Title in English Medieval history of the Steppe - Hungarian early history
Keywords in Hungarian magyar őstörténet, kelet-európai nomádok
Keywords in English Hungarian early history, Eastern European nomads
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Panel Archeology
Department or equivalent Department of Auxiliary Historical Sciences (University of Szeged)
Participants Balogh, László
Ivanics, Mária
Kovács, Szilvia
Pintér-Nagy, Katalin
Polgár, Szabolcs
Zimonyi, István
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-07-31
Funding (in million HUF) 19.983
FTE (full time equivalent) 7.62
state closed project
Summary in Hungarian
A korai magyar történelem tanulmányozása elválaszthatatlanul összefonódik a kelet-európai steppék nomád népeinek kutatásával. 1990-ben alakult meg a Magyar Őstörténeti Kutatócsoport a Szegedi Egyetemen, elindítottuk a Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozat, amely OTKA támogatással jelenleg a 22. köteténél tart. Emellett nemzetközi együttműködésben megjelent egy német nyelvű szakmunka és két orosz nyelvű gyűjteményes kötet. Eddig négy konferenciát rendeztünk Szegeden.
A kutatás a magyarság és a középkori nomád népekre vonatkozó források új kritikai feldolgozására irányul. Ennek megfelelően kerül kiadásra a bizánci Theophylaktos Simokattés történeti munkája, valamint egy gyűjteményes kötet, amelyben a korai bolgárok történetére vonatkozó görög, latin források szerepelnek. Emellett egyes témák történeti feldolgozására vállalkozunk. A volgai bulgárok történetéről önálló monográfia dolgozza fel. A középkori kelet-európai népek között a világvallások elterjedésről készül összefoglaló elemzés. A kunok történetéről készül összefoglaló elemzés. A kelet-európai nomád népek hadi felszerelésének összehasonlító vizsgálata az írott források, a képi ábrázolások és a régészeti eredmények összevetésén alapul, és a honfoglaló magyarok fegyverzete rekonstruálásában alapvető. A megkezdett nemzetközi együttműködés fóruma a Szegeden most már hagyományosan megrendezésre kerülő steppetörténeti konferencia. 2007 és 2009-ban két nemzetközi konferenciát kívánunk megrendezni, amelynek anyagát publikáljuk.
A kutatás eredményeként a Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozatban 6 további kötet kiadását tervezzük 2010-ig.
Summary
The early Hungarian history is closely connected with that of the medieval nomads of Eastern Europe. The Research Group on Hungarian Prehistory was founded in 1990 at the University of Szeged. I am the editor of its series entitled Library of Hungarian Prehistory (22 books have been published). In international cooperation a German and two Russian books were published. We organized four conferences in Szeged.
The project focuses on the edition of the relevant passages of the sources on the early Hungarians and medieval nomads. The historical work of the Byzantine Theophulactus Simoccates, a sourcebook on the Bulghars (Latin, Greek, Muslim, Slavic sources) are planned. Besides historical monographs on the spread of world-religions among the medieval nomads, the history of the Volga Bulghars, the history of the Cumans in the 11-12th century and the weapons of the nomads reconstructed from the written sources, archeological finds and pictorial representations are among the aim of the project. We organize two conferences in Szeged (2007, 2009) and we publish 6 books.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás résztvevői a munkatervben vállaltakat teljesítették. A kutatás keretében 3 nemzetközi konferenciát szerveztünk (MeN2 Jászberény 2007; MeN3 Miskolc 2009; MeN4 Kairó 2011), amelyeken a steppei nomád népek elismert hazai és külföldi szakértői vettek részt. A MeN2 (Jászberény 2007) előadásainak írott változata a Chronica 7–8. számában (2007–2008) jelent meg. A MeN3-n elhangzott előadások tanulmány változatai a Miskolci Egyetem kiadványában, a Publicationes Universitatis Miskolciensis: Sectio Philosophicában, a MeN4 előadásai pedig a SZTE Történeti Intézetének évkönyvében, a Chronica 11. számában jelennek meg. Csoportunk további nemzetközi és hazai konferenciákon öregbítette a magyar steppetörténeti kutatás hírnevét. A kutatás 4 éve alatt a résztvevők 10 kötetet publikáltak, ill. készítettek elő publikálásra: 1 tanulmánykötetet írtak és szerkesztettek (2009), 1 konferenciakötetet megjelentettek (2008-2009), 2 forráskiadvány 2011-ben megjelenik, másik 2 konferenciakötet és 1 forráskiadvány megjelenése is folyamatban van, valamint 1, a volgai bolgárokról szóló monográfia és 2 PhD-disszertáció kézirata is elkészült. Ez idő alatt 58 tanulmányt és 1 könyvfejezetet jelentettek meg magyar és idegen nyelven. A pályázatban résztvevők tanulmányai térben és időben széles körben vizsgálják a középkori nomád népek történetét, kultúráját, valamint kapcsolatát más népekkel, hatalmakkal. Ezeken keresztül képet alkothatunk a nemzetközi kutatás legújabb eredményeiről is.
Results in English
The participants of the research have met the work undertaken in the plan. During the research project, we organized 3 international conferences (MeN2; MeN3; MeN4), where experts of the steppe nomadic peoples recognized in national and international level, participated. The paper versions of the lectures in MeN3 are under publication in the Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Section Philosophica. The lectures of MeN4 are going to publish in Chronica 11, the historical yearbook of the Institute of History, University of Szeged. The proceedings of MeN2 (Jászberény 2007) have been published in Chronica 7-8.(2007-2008). Our group took part in other international and national conferences, to enhance the reputation of Hungarian research in the field of the history of the steppe. In the 4 years the participants published, respectively prepared for publication 10 volumes: they published and edited a volume (2009), they published a volume of conference papers (2008-2009) two source publications appear in 2011, the proceedings of the other two conferences and a collection of sources are under publication; the manuscripts of the history of the Volga Bulghars and two PhD dissertations are ready.All in all, 58 studies and a chapter of book have been published in Hungarian and foreign languages.The studies of the participants of the project phocus on the medieval history of nomadic peoples, cultures, and relationship with other peoples and powers wide in space and time.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68762
Decision
Yes

 

List of publications

 
Balogh László: A 10. századi magyar–bizánci kapcsolatok új forrásai, Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica 128. p.51-67., 2011
Balogh László: A dunai-bolgárok keresztény hitre térése, Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz. Bp. Balassi Kiadó 67-77, 2009
Balogh László: II. Basileios bizánci császár türk szövetségesei., Hadtörténelmi Közlemények (közlésre elfogadva), 2011
Balogh László: 917. évi anchialosi csata és a magyarság, Középkortörténeti tanulmányok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai. Szerk. Révész É. – Halmágyi M. Szeged. 7–21., 2007
Balogh László: A kazárok és a nagy világvallások, In: Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz. Budapest: Balassi Kiadó 53-65, 2009
Balogh László: A New Source on the Hungarian Raid against Byzantium in the Middle of the 10th Century, Chronica 7. 16-25, 2009
Balogh László: Új könyv a „kettős honfoglalásról” (Megjegyzések egy a magyarság korai történetét tárgyaló mű margójára), Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica 125 3–19., 2007
Balogh László: Elter István:Ibn Hayyān a kalandozó magyarokról. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 24. Szeged 2009., Keletkutatás 2010 ősz 127-136., 2010
Balogh László: The Turks in the Vita Sancti Athanasii Athonitae. Vardariota-Turks or Hungarians?, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged, 2011
Ivanics Mária: Militärische Zusammenarbeit zwischen dem Khanat der Krim und dem Osmanischen Reich im 16.–17 Jahrhundert., Leipzig, 2009. (közlésre elfogadva), 2010
Ivanics Mária: Die Schirin. Abstammung und Aufstieg einer Sippe., Konferenz. Das frühneuzeitliche Krimkhanat (16.-18. Jahrhundert) zwischen Orient und Okzident. (München, 2008. március 25. – április 3.), 2010
Ivanics Mária: Melek Ahmed pasa 1657. évi lengyelországi hadjárata II. Rákóczi György ellen Evlia Cselebi útleírásában., Szerencsének elegyes forgása. II. Rákóczi György és kora. Szerk. Kármán Gábor és Szabó András Péter. Budapest, 171–203., 2009
Ivanics Mária: Gondolatok a Giray dinasztianévről., Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék – Szegedi Középkorász Műhely. Szeged, 150–157, 2010
Ivanics Mária: Gazi Giray II., der Dichter und der Heerführer, In: Krisztián Csaplár-Degovics, István Fazekas (Hrsg.) Geteilt-Vereinigt. Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit (16.–18. Jahrhundert)250-258, 2010
Ivanics Mária- Fodor Pál–Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel, Magyar Tudomány 2011/4. 416–424., 2011
Ivanics Mária: Gazi Giray II. der Dichter und der Heerführer., Berlin, 2009. (közlésre elfogadva), 2010
Kovács Szilvia: Dynastic Relations between Cumans and Neighbouring States., In: Proceeding of the Ninth Conference of the European Society for Central Asian Studies. Ed. by T. Gacek–J. Pstrusińska. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 200-211, 2009
Kovács Szilvia: Ekinči ibn Qočqar, a qūnok és a polovecek. In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére, Szerkesztette: Almási T. – Révész É. – Szabados Gy. SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék – Szegedi Középkorász Műhely. Szeged 2010, 235–245., 2010
Kovács Szilvia: „А kelet és észak közötti etrívi pusztából jöttek elő.” A kunok megjelenése Európában a Poveszty vremennih let tükrében., Keletkutatás (megjelenésre elfogadva), 2011
Kovács Szilvia: Origin of the Cumans in the Russian Primary Chronicle, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged. (megjelenésre elfogadva), 2011
Kovács Szilvia: The Cuman Campaigns in 1091, Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica (közlésre elfogadva), 2011
Kovács Szilvia: A kunok 1094-es hadjárata a Bizánci Birodalom területén, Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4–5.) előadásai. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 135–146., 2010
Kovács Szilvia: A kínai hercegnők a nomád ordukban, Középkortörténeti tanulmányok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai. Szerk. Révész É. – Halmágyi M. Szeged. 71–83., 2007
Kovács Szilvia: Alán dinasztikus kapcsolatok a 11–12. században, Jászsági Évkönyv. Szerk.: Pethő László. Jászberény: Jászsági Évkönyv Alapítvány, 80–91., 2007
Kovács Szilvia: A kunok és az 1091-es lebunioni csata, Kun-Kép konferencia (Horváth Ferenc 60. születésnapjának tiszteletére). Szerk.: Rosta Szabolcs.Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum, 273-287, 2009
Kovács Szilvia: Alan women in the neighbouring foreign courts in the 11–12th centuries, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged (7)., 2007
Kovács Szilvia: A kunok házassági kapcsolatai a szomszédos uralkodóházakkal, Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica 128. 84-100., 2011
Kovács Szilvia: A kunok és a kereszténység, In:Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz. Budapest: Balassi Kiadó 109-128, 2009
Kovács Szilvia: Keresztények és régóta a rómaiak barátai”. A kaukázusi alánok és a kereszténység a 10. században, In: Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz. Budapest: Balassi Kiadó 79-92, 2009
Kovács Szilvia: A kunok és a keleti kereszténység, RODOSZ Konferenciakötet 2009. Kolozsvár: Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége – Clear Vision Könyvkiadó, 233–245., 2009
Nagy Katalin: Notes on the Siege Techniques Employed by the Avar Army. In: Proceeding of the Ninth Conference of the European Society for Central Asian Studies. Ed. by T. Gacek–J. Pstrusińska, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 257–270., 2009
Nagy Katalin: Kora népvándorláskori sír Pácin–Szenna-dombról, Dolgozatok A Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről (megjelenés alatt), 2011
Nagy Katalin: Scabbard Accessories found in a grave of the Early Middle Ages on Pácin–Szenna-hill, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged. (megjelenés alatt), 2011
Nagy Katalin: A sátor leszakítása a halálra ítélés jelképes kifejezése? Egy avar szokás nyomai Theophylactus Simocatta művében, Középkortörténeti tanulmányok 7. (megjelenés alatt), 2011
Nagy Katalin: Remarks on the siege tactics of the nomadic people of the Southern-Russian Steppe in the 4th-6th centuries., Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica (közlésre elfogadva), 2011
Nagy Katalin: Az avarok és a kereszténység, In: Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz. Budapest: Balassi Kiadó 39-51, 2009
Nagy Katalin: A kelet-európa nomád népei és a kereszténység a 4- 7. században, In: Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz. Budapest, Balassi Kiadó 29-38.29-38., 2009
Nagy Katalin: Az avar hadsereg ostromtechnikája a Bizánci Birodalom ellenében, Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica 128. p. 71-83., 2011
Nagy Katalin: The terms of the Sarmatian arms in the written sources, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged (7) 151-160., 2007
Nagy Katalin: A segédnépek szerepe az avar hadseregben, Középkortörténeti tanulmányok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai. Szerk. Révész É. – Halmágyi M. Szeged. 105-118., 2007
Olajos Terézia: A bizánci-perzsa kapcsolatok egy különleges pillanata: Maurikios császár és II. Khusrau koalíciója (590–591). In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére, Szerk: Almási T.–Révész É.–Szabados Gy. SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék – Szegedi Középkorász Műhely. Szeged 309–318., 2010
Olajos Terézia: A magyar bizantinológia a 20/21. század fordulóján, Antik Tanulmányok 55 p. 5–27., 2011
Olajos Terézia: Theodóros Synkellos: A Homilia de depositione vestis deiparae in Blachernis (Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde), Opuscula Byzantina X. Szeged, 2011
Olajos Terézia: A contribution to the Issue of Post-Justinian Political Propaganda In: Capitulum VI., I.Petrovics–S.L.Tóth-E.A. Congdon: „In My Spirit ...” Medieval Historical Studies is Memory of Zoltan J. Kosztolnyik, Szeged, 11-19, 2009
Olajos Terézia: Az antik görögöktől az avarok történetéig, Magyar Tudomány (közlésre elfogadva), 2011
Olajos Terézia: Zametki k chronologii vtorž enija rannyh slavjan v Vizantiju, Studia Hungaro-Bulgarica, Tomus II. Red. St. Vitlyanov T. Almási, Sumen-Szeged 39-45., 2008
Olajos Terézia: De la théorie de la »double conquête« hongroise du Bassin des Carpathes, Studia Hungaro-Bulgarica Tomus I. Red. T. Almási, St. Vitlyanov. Szeged-Sumen 49-61., 2007
Polgár Szabolcs: Kazária kilenc kerülete (A De administrando imperio egyik kazár vonatkozású fejezete) In: „Fons, skepsis, lex.” Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére., Szerk. Almási T. – Révész É.– Szabados Gy. SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék – Szegedi Középkorász Műhely. Szeged 341–349., 2010
Polgár Szabolcs: Etil, a kazárok városa, Aetas TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 3. szám közlésre elfogadva, 2011
Polgár Szabolcs: The Ethnonyms Turci, Turchi in the Medieval (western) European Latin Sources., Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged. (megjelenés alatt). OTKA feltüntetve., 2011
Polgár Szabolcs: Kočevniki vostočnoj Evropy v vengerskoj hronike 14 veka (pečenegi, torki, polovcy, mongolo-tatary), Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica (közlésre elfogadva), 2011
Polgár Szabolcs-Langó Péter: Zametki o nahodkah inv. Nr. 40. 10. Vizantijskoj kollekcii v Dambarton Ouksze (SzSA)., Političeskaja i social'no-ekonomičeskaja istorija Zolotoj Ordi (13-15 vv.). Red. Il'nur Mirgalejev. Kazan, 488-502, 2010
Polgár Szabolcs: Alania and the international trade (8–10th c.), Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged (7), 178-183., 2007
Polgár Szabolcs: Kereszténység Kelet-Európában: a Krímben és a ruszok között., In:Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz.Budapest: Balassi Kiadó 129-142, 2009
Zimonyi István: Die ungarischen Beziehungen zum Chazarenreich, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged (7), 261-270, 2007
Zimonyi István: The chapter of the Jayhānī-tradition on the Pechenegs, Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica (közlésre elfogadva)., 2011
Zimonyi István: Islam and Medieval Eastern Europe, In: Proceeding of the Ninth Conference of the European Society for Central Asian Studies.Ed. by T. Gacek–J. Pstrusińska. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 420-428, 2009
Zimonyi István: A nomádok jelentősége a középkori Európában, Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica 128. 101–108., 2011
Zimonyi István: Az iszlám és a középkori Kelet-Európa, In:Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz.Budapest: Balassi Kiadó 11-28, 2009
Ivanics Mária: Die Schirin. Abstammung und Aufstieg einer Sippe., Konferenz. Das frühneuzeitliche Krimkhanat (16.-18. Jahrhundert) zwischen Orient und Okzident. (München, 2008. március 25. – április 3.), 2010
Balogh László: A dunai bolgárok keresztény hitre térése, In:Térítés – megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. Szerk. Balogh L. – Kovács Sz. Budapest: Balassi Kiadó 67-77, 2009
Back »