Kritériumorientált képességfejlesztés  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68798
típus K
Vezető kutató Józsa Krisztián
magyar cím Kritériumorientált képességfejlesztés
Angol cím Criterion-referenced education
magyar kulcsszavak kritériumorientált, diagnosztikus fejlesztés; alapkészségek, alapképességek; 4-12 éves kor
angol kulcsszavak criterion-referenced diagnostic ability development; basic abilities; 4-12-year-olds
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Fazekasné Fenyvesi Margit
Janurik Márta Zsuzsanna
Kelemen Rita
Molnár Edit Katalin
Nagy József
Nagy Zsuzsanna
Pap Szigeti Róbert
Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes Anikó
Zentai Gabriella
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 13.874
FTE (kutatóév egyenérték) 5.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Számos nemzetközi és hazai vizsgálat mutat rá oktatási rendszerünk súlyos problémáira: az alapvető készségeket, képességeket sem sajátítják el a tanulók megfelelő szinten.
Kutatásunkban arra keressük a választ, miként lehet ezeket a készségeket, képességeket optimálisan működővé fejleszteni. E kutatás elméleti alapjai a Nagy József körül kialakult kutatói műhelyben közel tíz év óta formálódnak. Pályázatunk közvetlen előzménye két korábbi OTKA kutatásunk. Jelen pályázatunk keretében integrálni és folytatni kívánjuk korábbi vizsgálatainkat. Alapkutatásunk hipotézise az, hogy e képességek kritériumorientált szemlélettel eredményesen fejleszthetők, ami jelentős mértékben hozzájárulhat a hazai oktatási rendszer válságtüneteinek enyhítéséhez.
Tervezett négy éves kísérletünk három nagyobb longitudinális egységre oszlik: (1) Négy évet kitevő kísérlettel 4-8 éves kor között az elemi alapkészségek DIFER Programcsomagra alapozott fejleszthetőségét kívánjuk igazolni. (2) Két évnyi longitudinális vizsgálatban megkezdjük a 8-10 évesek alapkészségeinek fejlesztését segítő eszközök kidolgozását és kipróbálását. (3) 10-12 évesekkel két évig tartó tankönyvi szövegek feldolgozására építő képességfejlesztő kísérletet valósítunk meg.
Kutatásunkban a Szeghalmi kistérség összes intézménye részt vesz. Fejlesztő kísérletünket a jelen pályázatot követően is folytatni kívánjuk, célunk egy nyolc évnyi longitudinális fejlesztő program kivitelezése. A Kistérségben megvalósításra kerülő kísérlet – reményeink szerint – mintaként szolgálhat. Távlati célunk, hogy létrejöjjön a 4-12 éves gyermekek eredményes képességfejlesztését segítő eszközrendszer.
angol összefoglaló
Several international and national studies have highlighted grave problems in Hungarian education. One of the most important of these that students do not acquire basic skills and abilities at an appropriate level.
The present research aims at identifying ways to help the development of these skills and abilities to reach optimal levels. The theoretical foundations of these efforts have been taking shape throughout the past decade in the research community founded by József Nagy. Carrying on work funded by two former OTKA grants, the present proposal is intended to integrate and build on our earlier results. Our research hypothesis is that the basic skills and abilities can be effectively developed with a criterion-referenced approach, which may significantly contribute to relieving some aspects of the crisis in Hungarian education.
The four year experiment planned is divided into three major longitudinal components: (1) A four year experiment to verify that the DIFER program package is an effective and efficient tool for the development of critical basic skills and abilities in 4-8-year-olds. (2) A two year longitudinal study aiming the development and piloting of instruments for helping the development of the basic skills and abilities of 8-10-year-olds. (3) A two year developmental experiment aiming at the processing of instructional texts in 10-12-year-olds.
All the educational institutions of the Szeghalom micro-region will participate in our study. We plan to continue our developmental experiment, because our objective is the implementation of an eight year longitudinal developmental program. Hopefully, the experiment conducted in the micro-region can be established as a model. Our goal is the development of a full range of instruments for the effective and efficient ability development of 4-12-year-olds.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatási programunk keretében kritériumorientált készségfejlesztési módszerek kidolgozását és kipróbálását valósítottuk meg. Kontrollcsoportos kísérleti elrendezésben négy évnyi fejlesztő programot végeztünk 4–8 éves kor között, középső csoport óvodától második osztályig. A fejlesztésben részt vevő több mint 300 gyermek eredményei alapján igazoltuk, hogy az elemi alapkészségek kritériumorientált alapokon eredményesen fejleszthetőek. Az óvodai beavatkozásnak köszönhetőn a sikeres iskolakezdés feltételei a hátrányos helyzetű gyermek többsége esetében is megteremthetőek. Fejlesztő programunkkal az első olyan hazai kutatást valósítottuk meg, amely azonos elméleti alapra építve ível át az óvodából az iskolába. A kontrollcsoport 150 gyermekének adatai longitudinális eredményekkel is szolgálnak a 4–8 éves gyermekek kognitív és szociális fejlődésnek jellemzőiről, valamint motiváltságuk alakulásáról. Új mérőeszközöket dolgoztunk ki (zenei, rendszerezési és kombinatív képesség). Feltártuk ezek életkori változását, valamint összefüggéseiket más kognitív és affektív jellemzőkkel. Összehasonlító elemzéseket végeztünk a többségi és a tanulásban akadályozott tanulók képességeinek fejlettsége területén. Kiegészítő vizsgálatok keretében elemeztük a kritériumorientált fejlesztés lehetőségeit, módszereit harmadikos, negyedikes, ötödikes és hatodikos tanulók körében. Ez utóbbi munkák előkészítését jelentik a jelen kutatás folytatását képező, 8–12 éves korban megvalósuló új OTKA programunknak.
kutatási eredmények (angolul)
The outcomes of the research project included the design of instruments for criterion referenced ability development and the piloting of these instruments. Using experimental and control groups, a four year developmental program was carried out between the ages of 4 and 8. Based on data from approximately 300 participants, it was verified that basic abilities can be successfully developed in a criterion referenced paradigm. Evidence was revealed that intervention in the kindergarten can create the conditions for successful school entry for the majority of disadvantaged children. This developmental program was the first Hungarian research project which spans kindergarten and school age on the same theoretical ground. Data from the assessment of the 150 participants in the control group provide longitudinal data on the cognitive and social development of 4-8-year-olds as well as on the changes in their motivation. New assessment instruments were also developed (musical, systematising and combinative abilities). The changes of these abilities with age were identified and their relationships to other cognitive and affective factors were mapped. Comparative analyses were performed with mainstream and learning disabled children as regards their ability development. Supplementary studies examined the possibilities of criterion referenced development among grade 3, 4, 5 and 6 students. This latter endeavour is the preparation for our new OTKA project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68798
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Józsa Krisztián: A számolás fejlesztése 4–8 éves életkorban., Mozaik Kiadó, Szeged. (megjelenés alatt), 2011
Nagy József: Új pedagógiai kultúra., Mozaik Kiadó, Szeged., 2010
Nagy József (szerk.): Fejlesztés mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése 4-8 éves életkorban., Mozaik Kiadó, Szeged., 2009
Nagy József: Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia, Mozaik Kiadó, Szeged, 2007
Józsa Krisztián és D. Molnár Éva: The relationship between mastery motivation, self-regulated learning and school success: A Hungarian and European perspective., In: Barrett, K. C. (szerk.): Handbook of self-regulatory processes in development. Routledge, London and New York. (megj. alatt), 2012
Józsa Krisztián: Híd a többségi és a gyógypedagógia között: a DIFER Programcsomag., In: Papp Gabriella (szerk.): A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. Eötvös Kiadó, Budapest. 37-58., 2011
Józsa Krisztián és Fejes József Balázs: A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása, In: Zsolnai Anikó és Kasik László(szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 134-162., 2010
Nagy József: A relációszókincs fejlődésének segítése., In: Nagy József (szerk.): Fejlesztés mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 32-52., 2009
Fazekasné Fenyvesi Margit: A differenciálás személetének új megközelítése: a fejlesztő értékelés és a metakogníció., In. Györgyiné Koncz Judit szerk. Kompetencia – fejlesztés - érték. Elméleti és gyakorlati megközelítések. Károli Egyetemi Kiadó, Budapest. 91-107., 2008
Fazekasné Fenyvesi Margit: A differenciálás szemléletének új megközelítése: a fejlesztő értékelés és a metakogníció., In. Kulcsárné Papp Enikő és Ozsváth Sándor (szerk.): A pedagógusmesterség új tartalmai. BKM Pedagógiai Intézete, és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadója, Kecskemét, 2008
Nyitrai Ágnes: Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése., In: Nagy József (szerk.): Fejlesztés mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 53-80., 2009
Józsa Krisztián: A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetőségei, In: Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 35–59., 2007
Nyitrai Ágnes: A mese és a mesélés fejlesztő hatása., In: Nagy József (szerk.): Fejlesztés mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 9-31., 2009
Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek beszédhanghallása., In: Bene Annamária (szerk.): Integrálás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség. Fórum Könyvkiadó, Újvidék. 146–159., 2009
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja., In: Szabó Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio, Budapest, 157–179., 2008
Nyitrai Ágnes: A mese szerepe a szociális kompetencia óvodai fejlesztésében, In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 205-232., 2010
Nyitrai Ágnes: A csoportos beszélgetésre előkészített mesék., In: Nagy József (szerk.): Fejlesztés mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 105-210., 2009
Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: Kritériumorientált fejlesztés SZÖVEGFER programcsomaggal: módszerek, Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 312-333., 2007
Pap-Szigeti Róbert: Kritériumorientált fejlesztés SZÖVEGFER programcsomaggal: eredmények, Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged, 334–346., 2007
Józsa Krisztián és Steklács János: Új utak az olvasástanítás kutatásában – nemzetközi és hazai áttekintés, In: Szávai Ilona (szerk.): Az olvasás védelmében. Pont Kiadó, Budapest, 41–89., 2010
Józsa Krisztián: Az elemi számoláskészség korrekt feltárása, Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 163-175., 2007
Józsa Krisztián és Zentai Gabriella: Óvodások kritériumorientált fejlesztése DIFER Programcsomaggal, Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 299-311., 2007
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: Tanulásban akadályozott, alsó tagozatos gyermekek beszédhanghallása, In: Marton Klára (szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a Bizonyítékon Alapuló Gyakorlatra. Eötvös Kiadó, Budapest. 151-176., 2009
Józsa Krisztián: A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése, Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 291-298., 2007
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: A beszédhanghallás és a beszédhiba összefüggése tanulásban akadályozott gyermekek esetében., Gyógypedagógiai Szemle (megjelenés alatt), 2011
Janurik Márta: A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában, Magyar Pedagógia, 108. 4. sz. 289–318., 2008
Nyitrai Ágnes: Mesék és fejlődéssegítő feladatok az 1. és 2. osztályos olvasókönyvekben., Iskolakultúra, 11. 3-19., 2009
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes: The role of fairy tales and story-telling in the development of social and cognitives competences of children, Journal of the Comenius Association, No. 18. September 2009. 33-36., 2009
Nagy József: A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései, Iskolakultúra, 3–4. sz. 31–38. o., 2008
Józsa Krisztián és Steklács János: Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései, Magyar Pedagógia, 109. 4. sz. 365–397., 2009
Zentai Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése 4-8 éves korban, Magyar Pedagógia, 1. sz. 5-34., 2010
Nagy Zsuzsanna: Középső csoportos gyermekek készségfejlettsége: összefüggés a RÖVID DIFER és Piaget feladatai között., Iskolakultúra, 20. 3. sz. 20–29., 2010
Józsa Krisztián és Hricsovinyi Julianna: A családi háttér szerepe az óvoda-iskola átmenet szelekciós mechanizmusában., Iskolakultúra, 21. 6–7. sz. 12–29., 2011
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: A beszédhiba korrekciója a beszédhanghalló készség fejlesztése alapján: egy kísérlet tapasztalatai., In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. (közlésre elfogadva), 2011
Janurik Márta és Józsa Krisztián: A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel – egy három hónapos zenei fejlesztőkísérlet eredményei., In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. (közlésre elfogadva), 2011
Józsa Krisztián: Képességfejlesztő programok eredményessége., In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. (közlésre elfogadva), 2011
Kelemen Rita, Józsa Krisztián and Szenczi Beáta: Reading motivation of students with and without learning disabilities., In: Lemos M., Goncalves, T., Verissimo, L. és Meneses, H. (szerk.): Motivation: New Direc-tions in Mind. Book of Abstracts. 163–164., 2010
Nyitrai Ágnes és Zentai Gabriella: Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében., In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. (közlésre elfogadva), 2011
Pap-Szigeti Róbert: Egy képességfejlesztő kísérlet hatása a különböző fejlettségű tanulókra 5. évfolyamon., In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. (közlésre elfogadva), 2011
Pap-Szigeti Róbert, Józsa Krisztián and Zentai Gabriella: A Criterion-oriented content-based skills improvement programme in grade 5., Poster presented at the 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, August 25–29, 2009, 2009
Pap-Szigeti, R. és Zentai, G.: The Content-based Improvement of Learning Skills in Grade 5., Poster presented at 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, August 28th - September 1st., 2007
Szenczi Beáta and Józsa Krisztián: Moderating effects of achievement measures on the relationship between academic self-concept and academic achievement., In: Lemos M., Goncalves, T., Verissimo, L. és Meneses, H. (szerk.): Motivation: New Direc-tions in Mind. Book of Abstracts. 150–151., 2010
Zentai Gabriella: A rendszerező képesség összefüggése a kombinatív képességgel, induktív gondolkodással és az intelligenciával., In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. (közlésre elfogadva), 2011
Pap-Szigeti Róbert és Zentai Gabriella: Hátrányos helyzetű tanulók tanulási képességeinek fejlesztése., Előadás, V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, Tartalmi összefoglalók, 123., 2007
Csordásné Anda Éva és Józsa Krisztián: Számolási készség fejlesztése MATANDA eszközrendszerrel. 1. osztály. Módszertani segédanyag, Kézirat. SZTE, Neveléstudományi Intézet, Szeged., 2008
Csordásné Anda Éva és Józsa Krisztián: Számolási készség fejlesztése MATANDA eszközrendszerrel. 2. osztály. Módszertani segédanyag, Kézirat. SZTE, Neveléstudományi Intézet, Szeged., 2009
Fazekasné Fenyvesi Margit: Módszertani segédanyag az íráskészség fejlesztéséhez. 1. osztály, Kézirat. SZTE, Neveléstudományi Intézet, Szeged., 2009
Fazekasné Fenyvesi Margit: Módszertani segédanyag a helyesírás fejlesztéséhez. 2. osztály, Kézirat. SZTE, Neveléstudományi Intézet, Szeged., 2010
Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhiba korrekciója a beszédhanghalló készség fejlesztés alapján: módszerek és eszközök., PÉK 2009 - VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 144., 2010
Janurik Márta: A zenei képességek és az olvasás, helyesírás, számolás összefüggései hétéves korban., Szimpózium előadás (absztrakt). In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE, Neveléstudományi, 2010
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében., VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Tartalmi összefoglalók. Budapest. 61., 2008
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: Integráltan és szegregáltan beiskolázott 1. osztályos, enyhén értelmi fogyatékos tanulók készségfejlettségének összehasonlítása többségi tanulókéval., In: Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományban. Tartalmi Összefoglalók, Budapest. 151., 2010
Kelemen Rita: A matematikai szöveges feladatok megoldásához szükséges tudáselemek kritériumrendszer-modellje, In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. (közlésre elfogadva), 2011
Zentai Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése az általános iskola első és harmadik osztálya között., In: Vidákovich Tibor és Habók Anita (szerk.) IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2011. április 29–30. Tartalmi összefoglalók, 25., 2011
Zentai Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése 4-8 éves korban, In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2009 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstud. Doktori Iskola, 38., 2009
Józsa Krisztián: Készségfejlesztés 4-8 éves korban., In: PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 139-144., 2010
Józsa Krisztián: Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése. Szimpózium., In: Korom Erzsébet (szerk.): PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 119–124., 2007
Józsa Krisztián: A matematikai készségek fejlődése alsó tagozatban., In: Csíkos Csaba (szerk.): PÉK 2008 – VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 23., 2008
Csordásné Anda Éva és Józsa Krisztián: A számolási készség fejlesztése hátrányos helyzetű első osztályos tanulók körében., VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. (előadás) Tartalmi Összefoglalók, 41., 2007
Józsa Krisztián: Matematikai készségek, képességek és attitűdök tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében (szimpózium)., In: Bárdos Jenő és Sebestyén József (szerk.): IX. Országos Neveléstud. Konf.: Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Tartalmi összefoglalók. Veszprém. 62-67., 2009
Józsa, K. és Csordásné É.: Improvement of mathematics skills among disadvantaged first grade students: application of the MATANDA, Presented at the EARLI-SIG-5 Meeting „Learning and Development in Early Childhood“ 23–25. August in Lucerne, Switzerland., 2010
Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhanghallás fejlődése tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Tartalmi összefoglalók. Budapest. 58., 2008
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes: A mese jelenléte a családok életében., In: Csíkos Csaba (szerk.): PÉK 2008 – VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 69., 2008
Janurik, M., Józsa, K. és Szenczi, B.: Development of musical abilities between ages 4 and 7., Conference paper, EARLI-SIG-5 Meeting „Learning and Development in Early Childhood“ 23–25. August in Lucerne, Switzerland, 2010
Janurik, M., Józsa, K. és Szenczi, B.: Relationships between musical abilities and basic skills essential for school-based learning at the age of 4 and 5., Conference paper, EARLI-SIG-5 Meeting „Learning and Development in Early Childhood“ 23–25. August in Lucerne, Switzerland, 2010
Nyitrai Ágnes: A mesék szerepe a szociális kompetencia fejlődésében., Szimpóziumelőadás. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április 16-17. Tartalmi összefoglalók, 80., 2010
Nyitrai Ágnes és Zentai Gabriella: A mesékkel történő fejlődéssegítés hatásának vizsgálata., Szimpóziumelőadás. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április16-17. Tartalmi összefoglalók, 141., 2010
Józsa Krisztián: Az olvasásképesség fejlődése tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében (szimpózium), VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. Tartalmi Összefoglalók, 56-62., 2008
Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva: Hátrányos helyzetű tanulók számolási készségének fejlesztése 1-2. osztályban (előadás), VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. Tartalmi Összefoglalók, 2008
Józsa Krisztián: A DIFER-kutatások újabb eredményei., In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2009 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE, Szeged, 36-42., 2009
Zentai Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése 4-8 éves korban, In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2008 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE, Szeged, 38., 2009
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes: Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel és a mesékről való csoportos beszélgetéssel, In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2008 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE, Szeged, 39., 2009
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhiba és a beszédhanghallás összefüggése tanulásban akadályozott gyermekeknél, In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2008 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE, Szeged, 42., 2009
Nagy Zsuzsanna: Középső csoportos gyermekek vizsgálata a DIFER-tesztrendszerrel és Piaget feladataival., In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2009 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Isk 80., 2009
Pap-Szigeti Róbert: Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon. PhD értekezés., SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 2009
Janurik Márta: A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4–8 éves kor között., PhD értekezés, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged., 2010
Kelemen Rita: A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9–13 éves tanulók körében, PhD értekezés, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged., 2010
Nyitrai Ágnes: Mesélés és fejlődéssegítés, PhD értekezés, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged., 2010

 

Projekt eseményei

 
2010-01-11 16:34:30
Résztvevők változása
vissza »