Egyházi műkincsek felmérése a Kárpát medencében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68849
típus K
Vezető kutató Pap Zoltánné
magyar cím Egyházi műkincsek felmérése a Kárpát medencében
Angol cím Registration of the Church Art Treasure in the Carpathian Basin
magyar kulcsszavak ötvöstárgyak, óntárgyak, textíliák, fatárgyak, templomberendezés, Tiszáninneni Református Egyházkerület, Erdélyi Református Egyházkerület, Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Egyház
angol kulcsszavak goldsmith's and tinsmith'work, textiles, wood-work, church furniture Cis-Tisza Calvinist Church District, Transsylvanian Calvinist Churh District, Sub-Carpathian Hungarian Greek Catholic Church
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely Egyháztörténeti Tanszék (Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
résztvevők Barabás Hajnalka
Csáki Árpád
Horváth Iringó
Kovács Mária Márta
Pilipkó Erzsébet
Tóth Levente
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.583
FTE (kutatóév egyenérték) 3.34
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat csatlakozik az 1991-ben elindult egyházi felmérések sorozatához. Első részében az Tiszáninneni Egyházkerület ötvöstárgyainak és ónedényeinek összeírása a felvidéki összeíráshoz és a debreceni ötvösség kutatásához kapcsolódik. Reményeink szerint itt a felvidéki ötvösség és ónművesség mellett a pestbudai ötvösség és ónművesség XVIII. század végi, XIX. század eleji történetére, valamint a miskolci ötvösségre és ónművességre vonatkozóan is találunk új adatokat.
Az Erdéyi Egyházkerületben szeretnénk elindítani a felméréséket fiatal kutatókkal, akik az elkövetkezendő évek során feltárnák az ott található műkincseket.
A kárpátaljai görögkatolikus felmérés szintén teljesen új terület bevonását jelenti a kutatásban. Itt igen szükséges ez a munka, hiszen ennek kapcsán történhet meg e leginkább sújtott egyház megmaradt emlékeinek a feltárása.
angol összefoglaló
This tender is connecting to the series of the parochial registracion that has started in 1991.The first part of it is connecting to the census of goldsmith’s work and the tinsmith’s work of the Cis-Tisza Church District, the census of the Felvidék, and the research of the goldsmith’s of Debrecen.
We hope that we will find datas about the history of the XVII th centuries goldsmith’s work and tinsmith’s work of Pestbuda and Miskolc as well.
We would like to initiate the research with young researchers in the Transsylvanian Church District, who would discover the commemorative objects that can be found there.
The Sub-Carpatian Greek Catolic registration is a coating of a competely new part of the research.This research is very important because this is the only opportunity to excavate the remained commemorative objects of these church ares that has been seriously stricken in the last decades .

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Egyházi emlékek felmérése a Kárpát medencében. Témavezető P. Szalay Emőke A kutatás két fejezetben református anyaggal, a harmadikban magyar görögkatolikus emlékekkel foglalkozik. A református egyházban nincsenek előírások a szertartási tárgyakra vonatkozóan. ezért a XVII. századtól kezd- ve a kor kedvelt edényei és terítői kerültek egyházi használatba. A református egyház nagyszámú kiemelkedő értékű ötvöstárgyat, ónedényt, kerámiaedényt őriz, amelyek teljesen ismeretlenek a kutatás előtt. A textílis emlékek között asztali abroszok, hímzések és gyári termékek is fennmaradtak. A pályázat célja ezeknek az em- lékeknek a tudományos felmérése volt Magyarország és Erdély egy-egy részén. 1. P. Szalay Emőke: Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni Ref. Egyházkerületben. A teljes edényállo- mányt felmérte, 322 gyülekezetben 3500 tárgy, Fényképfelvétel: 10.000 db. ónedény rajzok 150 db. 2. Erdélyi Egyházkerület három egyházmegye 82 gyülekezet edény, textil, harangok és iratanyagának felméré- sére került sor. Horváth Iringó: textilis emlékek: 207 textil, 3492 fényképfelvétel. Kovács Mária: edények 810 ötvösmunka, ónedény, fémmunka. 2430 fényképfelvétel. Tóth Levente a levéltári anyag és 170 harang összeírása. 3. Pilipkó Erzsébet: A kárpátaljai magyar görög katolikus egyházközségek tárgyi emlékeinek felmérése. 24 gyülekezetben 2799 tárgy. 3000 felvétel.
kutatási eredmények (angolul)
A survey of religious objects in the Carpathian Basin. Supervisor: Emőke Szalay The research project devotes 2 chapters to the Reformed church and a 3rd to Hungarian Greek Catholic religious objects. The Reformed Church has no regulations concerning the ceremonial objects, so from the 17th century onward, popular vessel and tablecloth have been used. The Reformed Church possesses a large number of high- value precious metal, pewter and ceramic vessels and various objects that are yet unknown to research. The same applies to textiles there are tablecloths, embroidery items and early factory products. The goal of the project was the scientific assessment of these historical objects in a a part of Hungary and Transylvania each. 1. Emőke P. Szalay: Communion table and baptism-related vessels of the Tisa Reformed Diocesan. The total stock has been assessed, in 322 congregations, 3,500 objects. Photos: 10,000, pewter vessel drawings: 150. 2. Transylvanian Church District: 82 congregations assessment of various vessels and textile objects, bells, and written documents. Iringó Horváth: textiles: 207 textile objects, 3492 photos. Mária Kovács: vessels, 810 precious metal and pewter vessels and various metalwork objects, 2430 photos. Levente Tóth: assessment of document archives and 170 church-bells. 3. Erzsébet Pilipkó: A survey of the religious objects of the Transcarpathian Hungarian Greek Catholic Church in 24 congregations, assessed and registered 2799 objects, 3000 photos.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68849
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
P. Szalay Emőke: Úrasztali és keresztelő edények a Tiszáninneni Református Egyházkerület Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiben, Debrecen, 2010
P. Szalay Emőke: Magyar Református Egyház Javainak Tára . A református egyházművészet inventárium., Vallási Néprajz 15. (Szerk.: Küllős Imola Dudapest 2010) 44-54., 2010
P. Szalay Emőke: XVI-XVII. századi karimás és tölcséres pohár változatok az Abaúji Református Egyházmegyében., Déri Múzeum Évkönyve 2010. (Szerk.: Magyari Márta Debrecen) 165-172., 2010
P. Szalay Emőke: Kőedény úrasztali boroskorsók az Ungi, Zempléni és Beregi Református Egyházmegyében., Történet - muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres Lász, 2010
P. Szalay Emőke: Ötvöstörténeti adatok a XVI–XVII. századi pohárformákhoz (Tölcséres, cápás és talpas poharak)., Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. 40. 45-54. Székesfehérvár, 2011
Horváth Iringó: Az erdővidéki református gyülekezetek 18. századi textíliái., Erdély-történeti könyvek 8, Debrecen, 2009315–328., 2009
Tamás Iringó- (Horváth Iringó) -Kovács Mária Márta: Az Erdélyi Református Egyházkerület klenódiumainak és textíliáinak leltározása. Egyházi gyűjtemények szolgálatában., A gyulafehérvári milleniumi konferencia tanulmánykötete. Kolozsvár, 79-87., 2010
Kovács Mária – Tamás Iringó:: Az Erdélyi Református Egyházkerület klenódiumainak és textíliáinak leltározása., Egyházi gyűjtemények szolgálatában. A gyulafehérvári milleniumi konferencia tanulmánykötete. Kolozsvár, 79-87., 2010
Tóth Levente: Egyházi és világi elit az Udvarhelyi Református Egyházmegyében, Erdély-történeti könyvek 8. Debrecen 237–249., 2009

 

Projekt eseményei

 
2021-10-06 10:50:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Gyakorlati Teológiai Tanszék (Debreceni Református Hittudományi Egyetem), Új kutatóhely: Egyháztörténeti Tanszék (Debreceni Református Hittudományi Egyetem).
2009-07-30 11:08:17
Résztvevők változása
vissza »