Az elbeszélő diszkurzus II. (elmélet, történet, műfaj)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68892
típus NK
Vezető kutató Kovács Árpád
magyar cím Az elbeszélő diszkurzus II. (elmélet, történet, műfaj)
Angol cím Narrative discource II. (theory, history, genre)
magyar kulcsszavak próza, regény, poétika, diszkurzív alanyiság
angol kulcsszavak prose, novel, poetics, personality
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők Hermann Zoltán
Horváth Géza
Kalavszky Zsófia
Kovács Gábor
Selmeczi János
Szilágyi Zsófia
Szitár Katalin
Tegyey Gabriella
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.900
FTE (kutatóév egyenérték) 6.87
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Pályázatunk egy korábbi OTKA-pályázat folytatása, melynek eredményeképpen a Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén műhelyszerűen működő kutatócsoport folytat prózapoétikai és irodalomelméleti kutatásokat.

Az elbeszélő diszkurzus II. (elmélet, történet, műfaj) nevű kutatási terv homlokterében a magyar és az európai próza tanulmányozása áll. A regényre koncentráló témakör kereteit olyan kontextusokkal kívánjuk kitágítani, amilyeneket a kultúra, a medialitás, az önéletrajz és a konfesszió narratívái nyújtanak, illetve a versnyelvvel és irodalombölcselettel érintkező kérdések. Központi témánk marad a szövegalany és a műfaj problematikája.
Önálló monográfiát szentelünk Németh László, Simone de Beauvoir prózaművészetének; tanulmányokat Arany János és Vörösmarty Mihály elbeszélő költeményeinek, Kisfaludy Károly novelláinak, Jósika regényeinek, Móricz Zsigmondnak életművének. Tovább kutatjuk a perszonális prózanyelv történetét (Augustinus, Pascal, Rousseau, Puskin, Dosztojevszkij). Folytatjuk az irodalomelméleti kutatásokat. Önálló könyvet szentelünk József Attila nyelv- és költészetbölcseletének; tanulmányok készülnek Mihail Bahtyin posztmodern teoretikus recepciójáról.

Az eredmények publikációja céljából két tudományos sorozatot adunk ki, a Diszkurzívákat (1–7) és a Res poeticát (1–3). A kutatócsoport tagjai: Hermann Zoltán, S. Horváth Géza, Kalavszky Zsófia, Kovács Gábor, Selmeczi János, Szilágyi Zsófia, Szitár Katalin, Tegyey Gabriella.
angol összefoglaló
Narrative Discourse II. (Theory, History, Genre)

Project Executive: Árpád Kovács

Research Plan
(2007-2009)

Our application is the continuation of a previous OTKA application, as a result of which a research team operating as a workshop was formed at the Dept. of Hungarian Literature of the Pannon University.
The research plan entitled focuses on the research of Hungarian and European prose. We intend to expand the framework of the topics concentrating on the novel with contexts provided by narratives of culture, mediality, autobiography and confession, and by the questions concerning the lyric language and literary philosophy. Our central topic remains the problem of text subject and genre.
We intend to devote separate monographs on several significant authors of the narrative literature (Pushkin, Turgenev, Arany, L. Németh, Kosztolányi, Simone de Beauvoir), studies on the novellas of Károly Kisfaludy, the epic poems of Vörösmarty, the novels of Jósika and the oeuvre of Móricz. We will continue the research on literary theory. We would devote separate books on the language and poetry philosophy of Attila József as well as the post-modern theoretical reception of Bakhtin.
In order for the publishing of the research results we will release two academic series: Diszkurzívák (1–7) and Res poetica (1–3).
The members of the research team: Zoltán Hermann, Géza S. Horváth, Zsófia Kalavszky, Gábor Kovács, János Selmeczi, Zsófia Szilágyi, Katalin Szitár, Gabriella Tegyey.

.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja a magyar regény vizsgálata volt az egyetemes regénytörténet kontextusában. A két veszprémi regénykollokviumon megvitatott kutatás eredményeit a Regények, médiumok, kultúrák, valamint a Regényművészet és íráskultúra című gyűjteményekben publikáltuk. A szerzők sorában a hazai egyetemek illetve a magyar, az angol és amerikai, a német, az olasz és az orosz nyelvterület élvonalbeli kutatói. Fontos módszertani eredményként tarthatjuk számon a különböző filológiák találkozásán alapuló interdiszciplináris és interkulturális megközelítés produktivitását, valamint azt, hogy az OTKA által támogatott két projektünk hét éve alatt szakmai elismerésnek örvendő regénykutatási műhely alakult ki és működik folyamatosan a Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén. Külön monográfiák íródtak Arany János, Németh László, Móricz Zsigmond művészetéről, valamint a regény diszkurzív poétikájáról s elméletének történetéről. A Prózamű és elbeszélés című elméleti munka értekezik Augustinus, Cervantes, Puskin, Gogol, Dosztojevszkij szerepéről a perszonális elbeszélés történetében; doktori disszertációk, illetve tanulmányok Puskin posztmodern elsajátításáról és Turgenyev titok-prózájáról. A Versbe írt szavak című könyv és számos cikk tárgyalja a líra és az epika, illetve a versnyelv és elbeszélés fúziójának kérdéseit elméleti vetületben úgyszintén, miként Arany János, Kosztolányi Dezső, József Attila és Kovács András Ferenc művészete és költészetszemlélete vonatkozásában.
kutatási eredmények (angolul)
The objective of the research was to examine the Hungarian novel in the context of the global novel history. The research results discussed at the two Veszprém Novel Congresses were published in collections under the titles of Novels, Mediums, Cultures as well as The Art of Novel and the Culture of Writing. The authors are top researchers of the Hungarian universities and also of the Hungarian, English, American, German, Italian and Russian literatures. The productivity of the interdisciplinary and intercultural approaches based on the intercourse of different philologies can be regarded as a significant methodological result. In the course of the seven years of our two projects sponsored by the Hungarian Scientific Research Fund, a broadly acknowledged workgroup has been established and is operating at the Pannon University. Separate monographs have been written on the art of János Arany, László Németh and Zsigmond Móricz as well as on the discursive poetics of the novel and the history of its theory. The theoretical work entitled Prózamű és elbeszélés (Prose Work and Narrative Discourse) discusses the role of Augustine, Cervantes, Pushkin, Gogol and Dostoyevsky in the history of personal narrative discourse; doctoral dissertations and studies on the postmodern acquisition of Pushkin as well as on Turgenev’s secret prose.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68892
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Árpád, Szitár Katalin: Regényművészet és íráskultúra. A negyedik veszprémi regénykollokvium, Diszkurzívák 13. Budapest, Argumentum, 2011
Kovács Árpád: Versbe írt szavak, Budapest, Argumentum, 2011. 224., 2011
Kovács Gábor: A világtalan világa (Gárdonyi Géza Leánynézőben), Regényművészet és íráskultúra. A negyedik veszprémi regénykollokvium, Diszkurzívák 13. Budapest, Argumentum, 2011, 2011
Kovács Árpád: Az És poétikája - Kovács András Ferenc olvassa József Attilát., Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Szerk. Horváth Kornélia. Budapest, Ráció, 2011., 2011
S. Horváth Géza: Fantasticseskij diskurs u Dostojevskovo, F. M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues. Dostoevsky Monographs. A Series of the International Dostoevsky Society. Vol. II. Sankt-Peterburg, 2011. 32-53., 2011
Szitár Katalin: Lélek-jelen-lét. A ház szimbóluma Németh László Bűn című regényében, Elbeszélés és prózanyelv. Szerk. Horváth Kornélia. Budapest, Ráció, 2110. 219-232., 2010
Kovács Árpád: Regények, médiumok, kultúrák, Diszkurzívák 10. Budapest, Argumentum, 2010. 482, 2010
Kovács Árpád: Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások, Diszkurzívák 12. Budapest, Argumentum, 206 o., 2010
Kovács Gábor: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete, Diszkurzívák 9. Budapest, Argumentum, 2010. 244., 2010
Szitár Katalin: A regény költészete. Németh László, Diszkurzívák 11. Budapest, Argumentum, 2010. 157., 2010
Kovács Árpád: K voprosu o literaturnoj antropologii, Studia Slavica Hung. 54/2. 2009. 359-382., 2009
Szitár Katalin: Írás és irónia Németh Lászlónál, Elbeszélés és prózanyelv. Szerk. Horváth Kornélia. Budapest, Ráció, 219-232., 2010
Szitár Katalin: A hang metaforái Babits Mihály A gólyakalifa című regényében, Regények, médiumok, kultúrák. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 219-228., 2010
Selmeczi János: Sound and Semiosis in the Lyrical Prose of Turgenev, Honour of Peeter Torop 60. Olvasatok/Readings. Budapest-Tartu, 187-207., 2010
Selmeczi János: A fantasztikum és a fikció narratív modalitása Turgenyev kisprózájában., Regények, médiumok, kultúrák. Diszkurzívák 10. Budapest, Argumentum,, 2010
S. Horváth Géza: Fikció és medialitás a belső monológban (Dosztojevszkij: Szelíd teremtés, Victor Hugo: Egy halálraítélt utolsó napja), Regények, médiumok, kultúrák. Diszkurzívák 10. Budapest, Argumentum, 141- 160., 2010
S. Horváth Géza: Poetics of Writing in Dostoevsky's Adolescent., The Dostoevsky Journal: An Independent Review. Vols 10-11. 2009-2010. 1-11., 2010
Kovács Gábor (fordítás, válogatás, szerkesztés): A diszkurzus hermeneutikája (Paul Ricoeur válogatott tanulmányai), Diszkurzívák 8. Budapest, Argumentum, 2010. 160., 2010
Kovács Árpád: Dosztojevszkij és Pascal, Studia Caroliensia, 2009. 4 (X.). 3-13., 2010
Kovács Árpád: Regények, mádiumok, kultúrák. A harmadik veszprémi regénykollokvium, Diszkurzívák 10. Budapest, Argumentum, 2010. 482., 2010
Kovács Árpád: Rímkatarakták - a Hajnali részegség szemantikai elemzése, Hajnali részegség: a tizenkét legszebb magyar vers, 6. Szerk. Fűzfa Balázs. Szombathely, Savaria Univerity Press, 2010
Kovács Árpád: József Attila irodalmi antropológiája, A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Budapest, Ráció, 2010
Kovács Árpád: Bahtyin "első filozófiája" a prózapoétika távlatából (Egy perszonalista cselekvéselmélet margójára), A mondat becsülete. Írások a 70. éves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Debrecen, Debreceni Egyetemi Könyvkiadó, 2010
Kovács Árpád: A vákuum hangja (A dolog, a dal és a szó Gogol Holt lelkek című poémájában, Regények, médiumok, kultúrák. A harmadik veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád. Diszkurzívák 10. Budapest, Argumentum, 2010
Kovács Árpád: A diszkurzus cselekményelméleti gyökerei Mihail Bahtyin gondolkodásában, Irodalomtörténet 2010/3. 303-331., 2010
Kovács Árpád: A Holt lelkek, avagy az életidő poémája, Filológiai Közlöny 2009/3-4. 170-194., 2010
S. Horváth Géza (recenzió): Jerzy Faryno: Bevezetés az irodalomtudományba, Filológiai Közlöny 2008/1-2. 115-127., 2008
Kovács Árpád: História az elbeszélői, a versnyelvi és a plasztikai kultúra közegeiben (I. Péter rejtélye), Filológiai Közlöny 2008/3-4. 155-187., 2009
Kovács Gábor: A kulturális ténytől az irodalmi tényig, Filológiai Közlöny 2008/3-4. 257-274., 2009
Szegedy-Maszák Mihály: Társművészeti alkotások jelenléte az elbeszélő prózában, Filológiai Közlöny 2008/3-4. 141-154., 2009
Kovács Árpád: "...tulajdonképpen miért, minek akarok én írni?..." (Az írás diszkurzív rendje Dosztojevszkij prózájában), THOMKA-SYMPOSION. Ünepi kötet Thomka Beáta köszöntésére. Pozsony, Kalligram, 2009. 230-243., 2009
Kovács Árpád: Tyihaja kraszota (O metaforah tvorceskovo akta v poezii Pushkina, Studia Slavica Savariensia 2009/1-2. 129-142., 2009
Bényei Tamás: Kettős látás: a képiség viszontagságai Osscar Wilde Dorian Gray racképe című regényében, Filológiai Közlöny 2008/3-4. 205-234., 2009
Molnár Gábor Tamás: "A (tömeg)vonzás szabályai" - beszéd, írás, cselekvés és performativitás Sterne és Pynchon regényeiben, Filológiai Közlöny 2008/3-4. 235-256., 2009
Orosz Magdolna: "Egy középkori műalkotás másolata". Történelem, emlékezés, narráció a "nagy" történelem árnyékában, Filológiai Közlöny 2008/3-4. 188-204., 2009
Selmeczi János (fordítás): Derek Maus: Ördögök a részletekben: Gogol és Hawthorne démonai., Filológiai Közlöny, LV. évf. 2009/3-4. 224-235., 2009
Selmeczi János (recenzió): Anne Lounsbery: Thin Culture, High Art: Gogo, Hawthorne. Cambridge, Massachusetts, Harvard Univerity Press, 2007., Filológiai Közlöny, LV. évf. 2009/3-4. 275-283., 2009
Selmeczi János (fordítás): Priscilla Meyer: Minennapi fantasztikum Gogol A Nyevszkij proszpekt és Hoffmann Szilveszteréji kalandok c. elbeszélésében, Filológiai Közlöny, LV. évf. 2009/3-4. 236-245., 2009
Szilágyi Zsófia: A továbbélő Móricz, Kalligram, 350. o., 2008
Eisemann György: Politikum, nyelv, médium a romantikus regényben, Kalligram, 2008. december. 81-87. 1 ív., 2008
Kovács Árpád: A versnyelvi és a történeti elbeszélés természetéről (Puskin A rézlovas című poémája kapcsán), „Szóba formált világ”. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, 152–174., 2008
Kovács Árpád: K voposzu o literaturnoj antropologii, Puskinszkij projekt, Szentpétervár, 2008. 126-161, 2008
vissza »