Recens folyóvízi felszínfejlődés geomorfológiai és ökológiai hatásai kvázi természetes ártereken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68897
típus K
Vezető kutató Szabó József
magyar cím Recens folyóvízi felszínfejlődés geomorfológiai és ökológiai hatásai kvázi természetes ártereken
Angol cím Investigation of the geomorphological and ökological effects of the recent fluvial processes on quasi-natural floodplains
magyar kulcsszavak ártér, akkumuláció, laterális erózió, meanderezés, övzátony, elhagyott meder, ártéri lapály, folyóhát, árvíz, természeti érték, ökológia
angol kulcsszavak floodplain, akkumolation, lateral erosion, meandering, point bar, oxbowlake, abandoned (cut off) channel, backswamp, levee, natural value, ökology
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Tóth Csaba Albert
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 6.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.64
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A négy évre tervezett kutatás alapvető célja, hogy a Magyarországon nagyhatású fluviális felszínfejlődés ártéri típusának folyamatait és formáit vizsgálja közel természetes tájegysé-gekben. Ezek a folyamatok és formák önmagukban is kiemelkedő természeti értékek, de öko-lógiai szempontból egyúttal a védendő vagy védett élővilág élőhelyei is. Az ártéri képződmé-nyek (pl. az övzátonyok és sarlómedrek, a különböző korú elhagyott medermaradványok, ártéri lapályok, folyóhátak, fokok) „élő” formáinak és fejlődésének valamint a meanderfejlődés helyszíni mérésekkel történő vizsgálata mind a földtudomány, mind az öko-lógia számára új alaptudományi eredményeket hozhat. A Hernád-völgyi vizsgálatok a meanderezés és a magasparti lejtők tömegmozgásai közti kapcsolatok kvantitatív megragadá-sát is lehetővé teszik, ami a védekezés szempontjából is lényeges. Ilyen vizsgálatokra nálunk már kevés lehetőség adódik, mert folyóink egykori árterei ma már elvesztették természetes jellegüket. A pályázatban hosszabb előzetes tanulmányok alapján került kiválasztásra két, ma még viszonylag természetközeli ártérrészlet: a Bodrogzug és a Hernád-völgy egy szakasza. Ezeken a területeken reális lehetőség van a szabad fluviális fejlődés jövőbeni biztosítására. A monitoring jellegű vizsgálatok rész- és összefoglaló eredményei lektorált publikációkban je-lennek meg, és konferenciákon kerülnek bemutatásra.
angol összefoglaló
The main objective of the research, which is planned to take four years, is to examine the processes and forms of floodplains subtype of the significant Hungarian fluvial surface evolution in near natural landscapes. These processes and forms are outstanding natural values in their own right, and also serve as the natural habitat of protected plants and animals. On the spot examination of live floodplain formations and evolution (point bars, oxbowlakes, abandoned channels, backswamps, levees), and of meander evolution can bring new basic scientific results for both geoscience and ecology. The examinations in the Hernád valley helps to understand the relationship between meandering and highbank slope mass movements which is important in mass movements defense. There are only a few places left for similar examinations, as the floodplains of our rivers have generally lost their natural character. Based on prior examinations we selected two floodplain parts in our research plan. These two sites (Bodrogzug along river Tisza near Tokaj and a section of the Hernád valley) can still be regarded as quasi-natural. At these places there is still an opportunity to ensure free fluvial evolution. The results of the monitoring type researches will be published in reviewed publications, and presented at conferences.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vizsgálatok a Tisza mentén az árvízvédelmi munkálatoktól alig érintett Bodrogzugban, összehasonlításként a beregi védett ártéren és hullámtéren történtek. A Hernád esetében kutatásainkat a máig viszonylag szabadon fejlődő szakaszokra koncentráltuk. A Bodrogzug különböző ártéri formatípusain elhelyezett üledékfogók adatsorai és a sekélyfúrások szerint az ártéri formák az akkumuláció révén ma is fejlődnek, és a a felszíni különbségek nivellálódnak. A Beregben az akkumuláció sebessége a hullámtereken mintegy tízszerte nagyobb mint a bodrogzugi nyílt ártéren. Az akkumuláció sebességét és az anyag jellegét elsősorban nem az ártéri formatípus, hanem az élő medertől való távolság szabja meg. Az alföldi folyók ártereinek felszínét módosító vízállások gyakoriságának növekedését jelző vízjárási adatsorok feldolgozása a geomorfológiai fejlődés prognózisát, és az árvízvédelmet is segíti. A Hernád meanderein végzett méréseink világossá tették a kanyarulatfejlődés differenciáit a magas- és a laposparti oldalon. Bemutattuk a kanyarulatok eltolódásának mértékét a meanderek különböző szegmenseiben. Megszerkesztettük a magaspart tömegmozgások által befolyásolt fejlődésének elvi modelljét, és bemutattuk a szakadó partok hátrálásának vízállástól, partanyagtól és a partmenti területek hasznosítási differenciáiból adódó különbségeit, kiemelve a mederkitöltő áradások mederformálásban játszott szerepét.
kutatási eredmények (angolul)
For study area the Bodrogzug void of flood protections along the Tisza river, for control area the protected and active floodplain areas in the Bereg were selected. In the case of the Hernád river research was concentrated to the sections where the surface still develops relatively free. According to the datasets of sediment traps and to the shallow boreholes on the Bodrogzug, the floodplain forms develop actively and the surface differences are decreasing. In the Bereg , the velocity of accumulation is around ten times greater in the active floodplains than in the open floodplain of Bodrogzug. Velocity of accumulation and character of the material are determined not by the floodplain form type but the distance from the active bed. The data about the increase in the frequency and duration of water levels modifying the surface of the floodplains of rivers contribute to the prognosis of geomorphological development and flood protection as well. Measurements in the meanders of the Hernád made the differences of bend development in the high and flat sides clear. Rate of bend shifting is characterised in various segments of the meanders. Theoretical model of the development of the cliff influenced by mass movements was constructed. Differences in the retreating of falling shores were determined depending on water levels, shore material and the landuse differences of nearshore areas, highlighting the decisive role of bed filling floods in forming the shape of the bed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68897
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vass Róbert: Adalékok a mentett ártéri és hullámtéri feltöltődéshez a Beregi-síkon a 2001. évi árvíz tükrében, Acta GGM Debrecina, Geology, Geomorphology, Physical Geography Series, Debrecen, 2007, Vol. 2. pp. 229-235, 2007
Kozma Katalin: Recens folyóvízi fejlődés néhány kérdése a Hernád Alsódobsza-Gesztely közötti szakaszán, Geographia generalis et specialis, Szerk. Szabó J. és Demeter G. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, pp. 155-160, 2008
Blanka V.: Jelenkori tektonizmus hatása Hernád kanyarulatfejlődésére., In. Kiss T. - Mezősi G. (ed): Földrajzi Tanulmányok II. Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon. 29-39., 2008
Vass Róbert – Szabó József – Tóth Csaba: Ártéri morfológia és akkumuláció kapcsolata felső-tiszai mintaterületeken, Geográfus Doktoranduszok IX. Orsz. Konf. Természetföldrajzos Tanulmányai, Szeged, ISBN978-963-482-923-2, 2009
Vass, R. – Szabó G. – Szabó J.: Examination of sedimentary deposition in the active floodplains of Bereg, A. Celková (ed): 17th International Poster Day, Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system, Bratislava, pp. 713-722, 2009
Kiss T. - Blanka V. - Sipos Gy.: Morphometric change due to altered hydrological conditions in relation with human impact, River Hernád, Hungary., Zeitschrift für Geomorphologie 53. Suppl. 2. 197-213., 2009
Blanka V.: Hidrológiai paraméterek megváltozására bekövetkező morfológiai átalakulás a Hernádon., In.: Természetföldrajzi folyamatok és formák. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. 12-26., 2009
Vass Róbert - Szabó Gergely - Szabó József: Hullámtéri feltöltődés vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Felső-Tisza vidékén, GeoInfo 2009, földtudományi informatika konferencia előadásai, Miskolc http://www.uni-miskolc.hu/~fkt/Hundem_es_Geoinfo_2009/Cikkek/VassR_SzaboG_SzaboJ.pdf, 2010
Félegyházi E.: A bodrogzugi Nagy Tökös-tó üledékének palinológiai értékelése, In: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. Szerk: Lóki J. Debrecen, pp. 95-102, 2010
Vass R.-Túri Z.: Morfometriai vizsgálatok a Felső-Tisza Vásárosnamény és a Túr torkolata közötti szakaszán, In: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. Szerk: Lóki J. Debrecen, pp. 337-343, 2010
Vass R. – Szabó G. – Szabó J.: A study of floodplain evolution in Breg-plain, In. Antropogenic aspects of landscape transformations 6. Bedzin pp. 116-123., 2010
Vass R. – Szabó G. – Szabó J.: Examination of sedimentary deposition in the active floodplains of Bereg-plain., Acta Vasile Goldis, Rumania Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Vol. 20, issue 4, pp. 105-110., 2010
Szabó J.: A geomorfológiai természetvédelem lehetőségei a Hernád-völgyben, In: A magyarországi Hernád-völgy, szerk. Frisnyák S. Nyíregyháza-Szerencs, pp. 5-20, 2011
Szabó J. – Kozma K. – Lóki J.: Újabb adalékok a Hernád partfejlődéséhez, In: A magyarországi Hernád-völgy, szerk. Frisnyák S. Nyíregyháza-Szerencs, pp. 21-42, 2011
Szabó, J. – Lóki, J. – Vass, R. – Szabó, G.: : Dilemmas in economic utilization, flood protection and ecological landscape protection in the Great Plain section of the water network of the Tisza., In: Advences in Environmental Research. Volume 21, Chapter 8, Editor: Justin A. Daniels, pp. 237-267. Nova Science Publisher, Inc, 2011
vissza »