Az elit szerepe a kora újkori városi vezetésben és az elit tagjainak társadalmi kapcsolatai, 15-17. század  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68914
típus K
Vezető kutató Németh István
magyar cím Az elit szerepe a kora újkori városi vezetésben és az elit tagjainak társadalmi kapcsolatai, 15-17. század
Angol cím The Role of the Elite in Early Modern Urban Leadership and the Social Network of Its Members, 15-17. Century
magyar kulcsszavak elitkutatás, késő középkor és kora újkor, várostörténet, társadalmi és gazdasági kapcsolatrendszerek, rendi polgárság
angol kulcsszavak elite research, late Middle Ages and early Modern Times, urban history, social and economic network, bourgeoise, urban leading elite
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Nemzeti Levéltár
résztvevők Flóra Ágnes
Goda Károly
Kuzma Dóra
Majorossy Judit
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 2.629
FTE (kutatóév egyenérték) 7.78
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja Pozsony, Sopron, Besztercebánya, Kassa, Kolozsvár, Nagyszeben vezető elitjének társadalom- és gazdaságtörténeti vizsgálata a 15. század utolsó harmadától a 16. század végéig, ill. (államilag szabályozott városi elit) a 17. század utolsó harmada.
A kutatások mikrotörténeti, történeti szociometriai módszerekkel tárják fel a városok vezető polgárságát összekötő gazdasági, társadalmi és politikai kapcsolatrendszereket. A rekonstrukciót egyenértékű forrásokból készített adatbázisok építésével tárjuk fel, amiket internetes portálon is közzétesszük. A felhasznált szoftverrel (SPSS) a városi elit kapcsolatait és topográfiai elhelyezkedésüket is ábrázoljuk.
A feltárás és elemzés módszere a magyar történetírásban új, kipróbálása és a módszer finomítása e vizsgálattól várható. A szociometria informatikai feldolgozása alkalmas minden egyéb társadalmi kapcsolatrendszereket vizsgáló kutatásra, ezért más társadalmi csoportok kapcsolatrendszerének feltárására is alkalmas.
A projekt részeredményeit magyar és idegen nyelvű tanulmányok és előadások formájában mutatjuk be, majd a negyedik évet követően e témában konferenciát rendezünk, majd annak anyagáról külön tanulmánykötetet állítunk össze.
A doktorandusok egymással is összehangolt disszertációjukban az egyes városok kora újkori, elsősorban politikai elitjét is feldolgozzák.
Az internetes portál segítségével megalapozzuk egy várostörténeti kutatóbázis újszerű kapcsolattartási felületét, egyben elősegítjük a hasonló kutatásokat.
angol összefoglaló
The aim of the project is the social and economic historical investigation of the urban leading elite of Sopron, Pozsony, Besztercebánya, Kassa, Kolozsvár, Nagyszeben from the last third of the fifteenth until the end of the sixteenth century and the results are to be compared to the last third of the seventeenth century when the urban elite became fully regulated by central government.
The economic, social and political relations interlinking the leading bourgeoise of the towns involved are to be investigated by microhistorical and historical sociometrical methods. The reconstruction is fulfilled with the help of several databases prepared on the basis of the analysis of homologous sources and these will be made public on an internet portal. The usage of the SPSS software will also enable the visual presentation of the relations and topographical localisation of the members of the urban elite.
The method of investigation and analysis is completely new in Hungarian historiography, its proving and refining is to be expected from the planned project. The computer analytical method of sociometry is suitable for any social network analysis, therefore later it can also be applied for revealing the relations between other social groups, too.
During the project period, the partial results will be presented in the form of Hungarian and foreign language (mainly German and English) publications and lectures. After the fourth year a conference will be organised and its papers will be published in a separate volume.
The doctoral students involved in the project can accord their own research and can promote a comparatistic approach in their own dissertations on the Early Modern political elite of the chosen towns.
With the help of the internet portal a new and modern surface will be launched for urban historical research which can promote further similar investigations.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatócsoport a projekt futamideje alatt Pozsony, Sopron, Besztercebánya, Kassa, Kolozsvár és Nagyszeben vezető elitjét kutatta fel a 15. század végétől a 16. század végéig. Kassa és Sopron esetében azt az elitet tárta fel, amely a 17–18. század fordulójának várospolitikai változásait elszenvedte vagy irányította. Azt az új várospolitikai elitet mutattuk be tehát, amelyik a 17–18. század fordulóján a szakszerű, közigazgatásban jártas elitté vált. Összesen tehát hat város egyidejű vizsgálatát végezzük el, amire a magyar várostörténet-írásban még nem volt példa. A kutatás során megismertük a kapcsolatháló-elemzés új módszereit és problémáit. A módszert kellő tapasztalattal tudjuk alkalmazni a feltárt források elemzése során. A projekt eredményeként a résztvevő doktorandusok közül Kuzma Dóra és Goda Károly disszertációja elkészült, a külön-külön is megszületett disszertációk és tanulmányok egymás számára nyújtanak megfelelő összehasonlítást. A projekt eredményeit a magyar mellett a német nyelvterületen, valamint az angolszász irodalom számára tettük közzé. Az elkészült adatbázisokról internetes portált készítettünk, amely segítségével megalapoztuk egy várostörténeti kutatóbázis újszerű kapcsolattartási felületét, egyben elősegítjük a hasonló kutatásokat.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of the project the research group explored the top level elite of Pozsony, Sopron, Besztercebánya, Kassa, Kolozsvár and Nagyszeben. They examined the period between the end of the 15th century and the end of the 16th century. In case of Sopron and Kassa they studied the elite which suffered or controlled the changes in town policy at the turn of the 17th and 18th centuries. We presented thus the new elite involved in town policy that became the professional expert elite in public administration. Altogether six towns are examined at once, which was unprecedented in Hungarian urban historiography in the past. In the course of researching we learned the new methods and problems of analyzing network of relations. This way we can employ the methods with sufficient practice while analyzing the explored sources. As a result of the project, out of the doctoral candidates, Dóra Kuzma and Károly Goda finished their dissertations, and the individual dissertations and studies provide proper comparison to each other. Besides Hungarian we released the project results for German language area and Anglo-Saxon literature as well. We made an Internet portal containing the finished databases, through which we established a new communication surface of a research centre of urban history and also facilitate similar researches at the same time.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68914
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
H. Németh István: Városi tisztújítások a királyi Magyarországon a 16–17. században, Arrabona 45:2, 2007
H. Németh István: Az elit szerepe a kora újkori városi vezetésben és az elit tagjainak társadalmi kapcsolatai, 15-17. század, MSZT Kapcsolatháló Elemző Szakosztálya (HUNNET), 2008
H. Németh István: Az állam szolgái vagy a város képviselői? A központosuló várospolitika hatásai a soproni politikai elit átrendeződésében., Soproni Szemle 61., 2007
Dávid Ferenc – Goda Károly – Thirring Gusztáv: Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–1939., Sopron, 2008
Goda Károly: A városi igazgatás szerkezete Sopronban a középkor végén., Soproni Szemle 61., 2007
Goda Károly: The Landscape of Power: the Territorial and Spatial Dimensions of Urban Leadership in Sixteenth-Century Sopron., Annual of Medieval Studies at CEU, 13, 2007
Goda Károly: A hatalom szociológiája: közéleti városvezető csoportok a 15–16. századi Sopronban, Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv, 3, 2008
Kuzma Dóra: A politikai elit önvédelmi mechanizmusának továbbadása., Generációk a történelemben. Szerk:Gyáni Gábor - Láczay Magdolna, 2008
Kuzma Dóra: Térhasználat a XVI. századi Besztercebányán., Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv, 3. 69-184., 2008
Flóra Ágnes: Rekatolizáció és provokáció? A kolozsvári jezsuita kollégium alapítása és a városi tanács, A reformáció kezdetei Magyarországon. Szerk. Romhányi Beatrix, 2008
Flóra Ágnes: A kora újkori kolozsvári elit portréja, Urbs III., 2008
Flóra Ágnes: Nobilis vagy cliens. Mathias Armbruster, egy 16. századi nemesedő polgármester, Korunk 2007/1., 2007
Majorossy Judit: Egy tekintélyes pozsonyi polgár: Friedrich Voyt., In: Redite ad cor. Szerk.: Krász Lilla-Oborni Teréz, 2008
Goda Károly - Majorossy Judit: Städtische Selbstverwaltung und Schriftproduktion im spätmittelalterlichen Königreich Ungarn: Eine Quellenkunde für Ödenburg und Preßburg, Pro Civitate Austriae – Informationen zur Stadtgeschichtsforschung in Österreich, Neue Folge Heft 13, 2008, S. 60–98., 2008
H. Németh István: Pre-Modern State Urban Policy at a Turning Point in the Kingdom of Hungary: The Elections to the Town Council., Urban Elections and Decision Making in Early Modern Europe, 1500-1800. Ed.: Schlögl, Rudolf. Cambridge, 2009. 276-299., 2009
H. Németh István: Hol laktak a város vezetői, avagy mire jó a soproni háztulajdonosok listája?, Soproni Szemle, 64. (2010) 88-96., 2010
Majorossy Judit - Szende Katalin: Das Pressburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427)-1529, Wien, Köln, Weimar, 2010
Majorossy Judit - Szende Katalin: Sources for the Hospital in Medieval and Early Modern Hungary, pp. 637-682. In: Scheutz, M., Sommerlechner, A., Weigl, H., Weiß, A. S. Quellen zur europaeischen Spitalgeschichte in Mittelalter und Früher Neuzeit. München-Wien., 2010
Majorossy Judit: A polgári térhasználat elemei a késő-középkori Pozsonyban., URBS - MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 4. 73-97., 2009
H. Németh István: Az önigazgatás és állami felügyelet szimbólumai a magyarországi szabad királyi városokban., pp. 53-62. Bubryák Orsolya. „Ez világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Budapest, 2010
H. Németh István: Európska doktrína alebo uhorská špecialita?: Zásahy štátu a rekatolizácia miest v Uhorsku v priebehu 17. storočia., HISTORICKY CASOPIS 57:4 641-658., 2009
Goda Károly: Generations of Power: Urban Political Elites in Sixteenth-Century Sopron., pp. 232–256. Finn-Einar Eliassen − Katalin Szende. Generations in Towns: Succession and Success in Pre-Industrial Urban Societies. Newcastle upon Tyne, 2009
Goda Károly: A Landscape of Power: Spatial and Territorial Dimensions of Urban Leadership in Fifteenth- and Sixteenth−Century Sopron, Annual of Medieval Studies at CEU 13 (2007), 133–150., 2007
Goda Károly: Jakob Joachim és kora: egy középkori portré körvonalai., Soproni Szemle 62. 143–146., 2008
Flóra Ágnes: “Of Decent Stock. Urban Elite Generations in Early Modern Transylvania”, pp. 210-231. Finn-Einar Eliassen − Katalin Szende. Generations in Towns: Succession and Success in Pre-Industrial Urban Societies. Newcastle upon Tyne, 2009
Flóra Ágnes: Working Prestige. Goldsmiths of Cluj in 16th and 17th Centuries., Saarbrücken. VDM Verlag., 2009
Flóra Ágnes: “Between Sacred and Profane. Council Election in the Lived Space of the Medieval and Early ModernTown of Cluj”, Annual of Medieval Studies at CEU, vol. 17., 2011
vissza »