Az erdélyi fejedelmek udvari reprezentációja  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68967
típus K
Vezető kutató Szabó Péter
magyar cím Az erdélyi fejedelmek udvari reprezentációja
Angol cím The court representation of Transylvanian princes
magyar kulcsszavak tisztség- és ceremoniális katalógus, rezidenciális térhasználat, "udvari követség"
angol kulcsszavak Office and ceremonial catalogue, residental use of area, court embassies.
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Cziráki Zsuzsanna
Oborni Teréz
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.85
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az erdélyi fejedelmek udvaritisztségviselőiről és az udvari reprezentáció alkalmairól, működéséről számos ponton hiányosak az ismereteink. Erről a témáról még eddigi tudásunk alapján sem született szintetizáló igénnyel összefoglalás. Pedig az udvari foglalkozások I. Apafi Mihály koráig kiteljesedő körei - lévén az udvar az "állam képe" - tükröztetik a mindenkori erdélyi állam civilizatorikus, politikai képét. A pályázat egyik célja az udvari archontologia szakirodalmi és alapkutatásokra épülő felmérése. A másik célkitűzés arra az eredményre tör, amelyet Andreas Gugler osztrák kutató a bécsi udvar ceremóniáival kapcsolatban már elvégzett: katalogizálta - forrásadottságokkal - a bécsi udvari ünnepségeket a 15. század közepétől a 18. század végéig. Esetembem ezt a katalogizálást legalább az erdélyi fejedelmek beiktatási, bevonulási, házassági, temetési szertartásainak számbavételére értem. Az erdélyi fejedelemség udvari reprezentációjának kutatásában egy teljesen új irányt jelentene a fejedelmi házak és várak rendszerének felmérése, az ottani személyi állomány reprezentációs lehetőségeinek és térhasználatának megállapítása. Azt kell tehát feltárni, hogy a fejedelmi házak és várak személyzete, mennyiben és hogyan részeltette az illető épületet a fenség képviseletében. Az erdélyi fejedelemség központi udvari reprezentációjának specialitása, hogy koronként értelmezhetetlen a kettős udvari rendszer - a fejedelmi és a fejedelemasszonyi udvarok - együttes vizsgálata nélkül. Az így kibővített archontologiai, reprezentációs vizsgálat egyben összehasonlító vizsgálat is, mely feltárja a versengést vagy a harmóniát a kettős udvari rendszerben. Végül a pályázat az Erdélyi Fejedelemség külföldi követjárásainak udvari jellegét kívánja meghatározni, erről kíván mérleget vonni a szakirodalmi szintézis és az alapkutatások alapján.
angol összefoglaló
There is not yet summary about officers of Transylvanian princes and about court representation. Neverheless courts of Transylvanian princes as 'the pictures of states' represent the civilisation and policy of Transylvanian state of any time. My purpose is making the catalogue of court officers and ceremonies. Andreas Gugler, the Austrian historian has already made the catalogue of Austrian court. ( Andreas Gugler: Feiern und feiern lassen. Festkultur am Wiener Hof. Festkultur am Wiener Hof in der zweiten Halfte des 16. und der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts. Frühneuzeit- Info. 2000/11. ) In the research of court representation of Transylvanian princes the summary of court houses, castles and the definition of persons and use of area in the courts would be a totally new direction. I would also like to examine the double court systems, the court of princes and princesses as well as the courts of counter princes. In the end I want to define the court character and representation of Transylvanian embassies during the thirty years' war. My work means synthesis of bibliography as well as basic research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az erdélyi fejedelmek udvari reprezentációja” című OTKA pályázatom (2007-2011) négy szempontból vizsgálta a fejedelmek reprezentációját. 1. Meghatározta egyes fejedelmek udvari tisztségviselőit (névvel és a viselt tisztséggel). Meghatározta a fejedelmi beiktatások, házasságok, temetések katalógusát. 2. Elemezte a fejedelmi várak hatalmi szimbolikáját, térhasználatát. A vizsgálatok elsősorban a nyugati határ várait érintették. 3. A projektnek ez a része a kettős udvari rendszert, a fejedelmi és a fejedelemasszonyi udvarokat vizsgálta. A fejedelemasszonyok elkülönült udvara Brandenburgi Katalin idején már a fejedelmi udvarral rivalizált. 4. A projekt e szakaszában az Erdélyi Fejedelemség követségeinek reprezentációját vizsgáltam. Itt az ajándékozási kultúra, a hűség, a presztízs bizonyításának egészen új reprezentációs eszközeit kutattam. A projekt eredményeit konferenciákon, rádiós beszélgetésekben, két könyvben és számos publikációban tettem közzé.
kutatási eredmények (angolul)
My OTKA tender (2007-2011)named " The court representation of Transylvanian monarchs" examined four aspects of the representation of monarchs. 1. Determined the court officials of different monarchs / with their names and jobs/. Determined the catalogue of inaugurations, marriages and funerals of monarchs. 2. Analysed the symbolism and the use of space of the monarchs' castles. The analysis mainly focused on the castles of the western border. 3. This part of the project examined the double court system and the courts of monarchs and superioresses. In the reign of Catherine of Brandenburg the separeted court of superioresses already rivalled with the court of monarchs. 4. In this part of the project I examined the representation of the embassies of Transylvanian Principality. Here I searched the totally new methods of representation concerning the culture of presentation, loyalty and proving prestige. I made the results of the project common on conferences, radio conversations, two books and a lot of publications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68967
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Szabó Péter: Udvartörténet-kutatás: Hopmestertől a főbejáróig., Élet és Tudomány. 2008. LXIII. évfolyam 5. szám. február 1. 134-136., 2008
Dr. Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon, ĽHarmattan Kiadó. Bp. 5-338., 2008
Dr. Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelmség önképe, LTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék és Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2011
Dr. Szabó Péter: Élet- és időszemlélet a kora újkori Magyarországon, LTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék és Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület,, 2011
Oborni Teréz: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék és Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2011
Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék és Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2011

 

Projekt eseményei

 
2011-12-20 18:08:27
Résztvevők változása
vissza »