A szöveghagyományozódás kérdései a magyar nyelvtörténetben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69093
típus K
Vezető kutató A. Molnár Ferenc
magyar cím A szöveghagyományozódás kérdései a magyar nyelvtörténetben
Angol cím Changing of texts in the history of Hungarian language
magyar kulcsszavak szöveg, formula, frázis, variáns, variálódás, idegen szó
angol kulcsszavak text, formula, phrase, variant, variation, foreign word
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Fekete Csaba
M. Nagy Ilona
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.524
FTE (kutatóév egyenérték) 2.70
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A szöveghagyományozódás kérdései a magyar nyelvtörténetben

A pályázat a szöveghagyományozódás kérdéseivel főleg régi magyar egyházi szövegek alapján, a nyelvészet, valamint a művelődéstörténet szempontjainak a figyelembe vételével elsősorban a következő témakörökkel foglalkozik: 1. egy XVII. sz-i protestáns graduálcsoport zsoltár- és passiószövegeinek összehasonlító vizsgálata; 2. a Margit-legenda (1510) szókincse és parataktikus szópárjai; 3. Szenci Molnár Albert zsoltárai eredeti és a mai magyarországi református énekeskönyvben lévő szövegeinek összevetése. A résztvevők a kutatás eredményeként cikkeket és könyveket publikálnak, főleg a témavezető által szerkesztett Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár című sorozatban. A szöveghagyományozódás tanulságait összegzik is.
angol összefoglaló
The Questions of Tradition and Change in Old Hungarian (Religious) Texts

The project taking into consideration the viewpoint of linguistics and that of cultural history, deals mainly with the following subjects: 1. the comparison of the psalms and the passion-texts in a certain group of XVIIth century protestant graduals; 2. the lexicon and paratactical word-pairs of a Hungarian codex from 1510 entitled Margit-legenda); 3. a comparison between the texts of Albert Szenci Molnár's psalm-paraphrases and that of their form in the contemporary psalm-book. The results of the research will be published in articles and books, mainly in the series entitled 'Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár' , edited by the head of the project. Common results will be summed up, too.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat résztvevői régi magyar egyházi és irodalmi szövegekben vizsgálták témájukat, figyelmet fordítva közös nyelvi és művelődéstörténeti jellemzőkre is (a nyelvi hagyományhoz való viszony, a liturgia nyelvi kérdései stb.) Kutatásaikba esetenként más kollégákat, volt tanítványaikat szintén bevonták. A fő témakörökből (Szenci Molnár Albert zsoltárai, a Margit-legenda, egyes liturgikus szövegek) négy könyvet publikáltak; s több adatbázist készítettek, 60 cikket írtak. A Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról c. könyv az eredeti szövegeket elsősorban a mai református énekeskönyvben lévővel veti össze (A. Molnár F. – Oszlánszki É.). Fekete Cs. „Első konfirmációs Ágendánk…”-at adta ki tanulmánnyal (utószó, nyelvészeti megjegyzések: A. Molnár F.). A római katolikus „Nagyszombati Agendarius” magyar nyelvű szertartási betéteit, valamint a XVII. század eleji délvidéki graduálok szövegét szintén Fekete Cs. vizsgálta és kommentálta („Örvendezzünk körösztyénök …”). M. Nagy I. és munkatársai elkészítették a MargL. (1510) digitális konkordancia-szótárát, egy mutatványt a készülő MargL.-szótárból és a Ráskay Lea másolta többi kódex koordinált szópárjainak listájából. A MargL. legfontosabb latin forrásszövegének javított kiadását is előkészítik. Kiadtuk Demján A. PhD-disszertációját: A tékozló fiú példázatának magyar fordításairól (témavezető: A. Molnár F.). Rendeztünk két konferenciát (2007, 2012), s több bel- és külföldi konferencián is előadtunk.
kutatási eredmények (angolul)
The participiants of the project team investigated their theme in old Hungarian religious and literary texts, taking into consideration their common linguistic and cultural characters, too . They have published 4 books, wrote databases and completed 60 articles. The book entitled Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról [’On the text-tradition of the psalms of Albert Szenci Molnár’] by F. A. Molnár and É. Oszlánszki draws a comparison between the original text and the one in the current hymn-book of the reformed church of Hungary. Cs. Fekete edited, with a study, the book Első konfirmációs ágendánk [Our first agenda for confirmation]. Cs. Fekete also edited and offered comments on the Hungarian texts of a Catholic Agendarius (Agendarius of Nagyszombat) and published a book about the graduals of the 17th century in Southern Hungary: Örvendezzünk körösztyénök [Rejoice, Christians]. I. M. Nagy and her colleagues constructed a digital dictionary of Margit-legend (1510), a specimen of the Dictionary of MargL and a list about the coordinated word-pairs of other codices, also copied by Lea Ráskay. They have also prepared the revised text of the most important Latin source of MargL. A PhD dissertation by A. Demján has also been published: A tékozló fiú példázatának magyar fordításairól [On the Hungarian translations of the paradigm of the prodigal son). We organised two conferences, also lectured at conferences both at home and abroad.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69093
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A. Molnár F: Kodolányi János "Boldog Margit" című regénye és a kódexek, pp. 29-36. in: Csiszár G, Darvas A szerk. Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tansz., 2011
A. Molnár F: A Szenci Molnár Albert fordította zsoltárok szöveghagyományozódása a mai magyarországi református énekeskönyvben, Egyháztörténeti Szemle MMXII 13. évf/2. sz.: 3-9, 2012
A. Molnár F: Balassi magyarázatok – az Erdélyi magyar szótörténeti tár segítségével, A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (2011) előadásai. (A kongresszusi kötetbe közlésre elfogadva.), 2012
Molnár F, Oszlánszki É: Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról. A zsoltárok eredeti és a mai magyar református énekeskönyvben levő szövegeinek összehasonlítása (kommentárokkal) 2., jav., bőv. kiad., Debreceni Egyetem Magyar nyelvtudományi Tanszék, Debrecen. p. 440. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok 15.) Megjelenés alatt, utána válik elérhetővé!, 2012
Fekete Cs: Ó, Jézus, egek harmatja. Kanciók és himnuszok a délvidéki graduálokból. [Szövegközlés.], pp 179-193 in: IMRE M, OLÁH Sz, FAZAKAS GT, SZÁRAZ O szerk. Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen, 2011
Fekete Cs: A Nagydobszai graduál Psalteriuma, Acta Papensia XII (2012): 90–116, 2012
Fekete Cs: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai, Magyar Egyházzene XIX: 2011/2012 ( közlésre elfogadva), 2012
Fekete Cs: Bél és a Sárkány kéziratos fordítása a 16. századból, Református Szemle 105: 2012/3 (közlésre elfogadva), 2012
Fekete Cs: Az én szívem szép éneköt gondol. Három zsoltár nyomában. [Délvidék zsoltárhagyománya.], Acta Papensia XIV: 2012/5 (közlésre elfogadva), 2012
Fekete Cs: Örvendözzünk körösztyénök. Délvidéki graduáljaink hagyománya a 17. század első felében., Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtududományi Tanszéke, p. 239. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok 14.) Megjelenés alatt, utána válik elérhetővé a DEA-ban!, 2012
M. Nagy I: A melléknévi szópárosítás néhány kérdése a középkori magyar kolostori nyelvben (a Ráskay Lea másolta kódexek példáján), pp. 231-243 in: Iványi Zs, Pethő G. szerk. A szaván fogott gondolat : ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére I. köt., 2011
M. Nagy I, Varga T: Árpád-házi Szent Margit legenda vetusának szövegkiadásáról (A magyar nyelvű Margit-legenda tanulsága), Irodalomtudományi Közlemények (közlésre elfogadva a 2013/2 az számba), 2013
M. Nagy I, Varga T, Boda IK szerk.: Mutatvány A Margit-legenda (1510) szótárából (MargLSz.). Az F, L, N, Ny, O, P, S, Sz, T, V, Z, Zs betűk szócikkeinek előzetes kidolgozása., http://classics.arts.unideb.hu/tanarok/MNI/, 2012
Demján A: A tékozló fiú példázatának magyar fordításairól, Debreceni Egyetemi Kiadó, p. 242 (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok 13.), 2012
Fekete Cs: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai, http://biblia.drk.hu/texts, 2010
Fekete Cs: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai, http://biblia.drk.hu/texts; http://mnytud.arts.klte.hu/amolnar.htm, 2010
Fekete Cs (sajtó alá rend., szerk., kísérő tan.): Első konfirmációs ágendánk (1751). Piskárkosi Szilágyi Sámuel névtelen munkája.(Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok 10.), Utószó és nyelvészeti megjegyzések: A. Molnár F, Tiszántúli Ref. Egyházkerületi Gyűjt., DE és ME Magyar Nyelvtud. Tansz.Debrecen, p 101, 2007
M. Nagy I: Parataktikus-repetitiv szópárosítás a Ráskay Lea által másolt kódexekben. Adattár. (Igék), http://classics.arts.unideb.hu/tanarok/MNI, 2010
M. Nagy I: Die Textgeschichtlichen Fragen der muttersprachlichen Legende der Heiligen Margit aus der Arpadendynastie (1510), Acta Classica Univ. Scientiarum Debreceniensis 2008: 187-194, 2008
A. Molnár F: Adalékok Mikszáth Kálmán A két koldusdiák című kisregényének forrásaihoz, Irodalomtörténeti Közlemények 2010: 439-446, 2010
A. Molnár F: Mit jelent a "délceg ló" szószerkezet Balassi Bálint Szép magyar komédiájában?, 46-9 /I. köt. in IMRE M, OLÁH Sz, FAZAKAS G szerk. Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. I. köt. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011
A. Molnár F: Összevont zsoltárversszakok a mai magyarországi református énekeskönyvben, Sárospataki Füzetek XV/1: 45-58, 2011
A. Molnár F: Egy Tinódi-hely magyarázatához, pp. 193-196. in Kecskeméti G Tasi R szerk. Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére. Szerk. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtud. Int., 2011
Fekete Cs: Szenci Molnár védelmében, Református Szemle (Kolozsvár) 104: 22-8, 2011
Fekete Cs: Az Öreg graduál Psalteriuma, Református Szemle (Kolozsvár) 104: 375-396, 2011
Fekete Cs sajtó alá rend., szerk. és tanulmány: Nagyszombati Agendarius. Magyar nyelvű szertartási betétek az esztergomi rítusból. 1583, 1596., Debreceni Egyetemi Kiadó, 237 l. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok 11.), 2011
M. Nagy I: Latinan ja unkarin suhde erään koodeksin sanastossa [A latin és a magyar viszonya egy kódex szókincsében], pp. 59–64 in Saarinen S., Siitonen K, Vaittinen T ed. Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle ... Helsinki. (SUST=Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 259.), 2010
M. Nagy I: Mittellateinische und neo-lateinische Versionen der Legende der Hl. Margit aus der Arpadendynastie, pp. 525–33 in Proc. of the Thirteenth Int. Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6–12 August 2006. (Medieval and Renaissance Texts and Studies Vol. 386.), 2010
M. Nagy I, Boda IK, Porkoláb J, Varga T: Szent Margit élete 1510 (Margit-legenda). Interaktiv digitális konkordancia-szótár (MargLDKSz), Internetes publikáció, 2011
A. Molnár F, Oszlánszki É: Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról. A zsoltárok eredeti és a mai magyarországi református énekeskönyvben lévő szövegének összehasonlítása., Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék. p. 305 (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok 12.), 2011
M. Nagy I: A Margit-legenda feltételezett latin anyaszövegének („Marcellus III.”) kérdéséhez., pp. 246-53 in: Csiszár G, Darvas A szerk. Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtud., Szociolingviszt., Dialektol. Tansz., Bp., 2011
A. Molnár F: Utószó és nyelvészeti megjegyzések. pp. 89–101 in: Fekete Cs (kiad., szerk., kísérő tan.) Első konfirmációs ágendánk (1751). Piskárkosi Szilágyi Sámuel névtelen munkája, Debrecen, 2007
A. Molnár F, Oszlánszki É: Szenci Molnár Albert zsoltárfordítása és a mai Református énekeskönyv (Mi maradt ki az eredeti szövegekből az énekeskönyvben?) Adattár annotációkkal., http://mnytud. arts. klte.hu/amolnar.htm. Kutatási anyagok al., 2010
A. Molnár F: Szenci Molnár Alber zsoltárainak a Református énekeskönyvből kihagyott vagy kihagyható (?) versszakai; és a summák., Segédanyag kommentált adattárral. Soksz. Kézirat., Debrecen, 2010. 321 l., 2010
A. Molnár F: A korai magyar tízparancsolat-szövegek hagyományozódásáról, pp. 173–186 in: Nagy LK, Németh M, Tátrai Sz szerk. Languages and Cultures in Research and Education. Jagellonian University Press. Cracow, 2011
A. Molnár F: A zsoltárszövegekről a református énekeskönyvben (Hozzászólás a Protestáns Téka két közleményéhez)., Protestáns Téka V/6: 6-13, 2010
A. Molnár F: Mikael Agricola Abckiria és Dévai Bíró Mátyás Orthographia Vngarica c. műveinek összehasonlító vizsgálata (Magyar nyelvtörténet és finnugrisztika), pp. 310-316 in A 11. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (CIFU 11) előadásai: Pars IV.: Linguistica, Piliscsaba, 2011
M. Nagy I: Újabb kutatások a Margit-legenda (1510) szövegtörténete körül, http://nyelvemlekek.oszk.hu/sites/nyelvemlekek.oszk.hu/files/margit_pl.pdf, 2009
M. Nagy I: Szent Margit élete (Margit-legenda), pp. 276-279 in: Madas E szerk. "Látjátok feleim..." Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig, 2009
M. Nagy I: A magyar nyelvű Margit-legenda neolatin utóélete Ferrari Margit-életrajzában, Classica-Mediaevalia-Neolatina V: 61-69 (A kiadvány közben regisztrált folyóirattá vált, szerk. Havas L és Tegyey I. Debrecini), 2010
M. Nagy I: Amita és amica. Fordítási hiba és stílusdíszítés., pp. 197-201 in: Hári Gy szerk. "Végetlen a tér, mely munkára hív". Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Pannon Egyetem, 2010
M. Nagy I: "Eleven szótárak": középkori magyar kódexfordítóink szótári tudományáról, pp. 339-344 in: M. Nagy I, Szekeres Cs, Takács L, Varga T (szerk.) Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010
M. Nagy I: Neolateinisches Nachleben einer mittelalterlichen muttersprachlichen Legende, http://www.ianls.org/uppsala_2009_abstracts.htm, 2009
Fekete Cs: ...uyonnan oregbitetek, es emendaltattatak... A Váradi énekeskönyv (1566) „szerkesztése”., pp. 319–343 in: Csörsz Rumen I szerk. Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza 60. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2010
Fekete Cs: Debrecen és a magyar Biblia történetének néhány adaléka, Collegium Doctorum. Magyar református teológia V (2009/1): 6–29, 2009
Fekete Cs: Írt-e Apafiné zsoltárparafrázist?, Református Szemle 102 (2009): 286–294, 2009
Fekete Cs: Graduálmásolás vagy graduálszerkesztés?, Magyar Egyházzene 16: (2008/2009):461–468, 2009
Fekete Cs: Párhuzamok a Nagyszombati Agendarius és a Komáromi Csipkés Györgynek tulajdonítható Formula esketési beszéde között, Református Szemle 2010: 267–276, 2010
Fekete Cs: Esketési örökségünk és a Nagyszombati Agendarius, Református Egyház LXII: 192–199, 2010
Fekete Cs: A Csurgai graduál Psalteriumának három réteg, Sárospataki Füzetek XIV/3: 61-7, 2010
A. Molnár F: A Halotti beszéd nyelve és a Biblia, Theologiai Szemle 2009/2: 111-114, 2009
Fekete Cs: Graduált rendelő levél, Sárospataki Füzetek 2009/2: 75-81, 2009
Fekete Cs: A Béllyei Graduál leírói, Sárospataki Füzetek 2009/3: 77-94, 2009
Fekete Cs: A délvidéki graduálok zsoltárai, Könyv és Könyvtár 2009 (közlésre elfogadva, a folyóirat nem jelent még meg), 2009
A. Molnár F: Luther Márton Kis kátéjának Tízparancsolat-szövege a Kazinczy-kódexben, Evangélikus Élet 74(2009)/25: 10, 2009
A. Molnár F: Párhuzamos szótörténeti és frazeológiai vizsgálatok az Ómagyar Mária-siralomhoz és Szenci Molnár Albert szövegeihez, Magyar Nyelv: 2010: 84-90, 2010
A. Molnár F: Laskai Sorok. „Látjátok feleim…”., pp. 240–241 in: Madas Edit szerk. Magyar nyelvemlékek a 16. század elejéig. OSzK. Bp., 2009
A. Molnár F: Újabb adatok legkorábbi szövegemlékeink tanulmányozásához, Magyar Nyelvőr 132/1: 53-63, 2008
A. Molnár F: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán, Magyar Nyelv 2007: 149-163; 270-281., 2007
Fekete Cs: Kecskeméti neumák és töredékek, Magyar Egyházzene 2007: 41-55, 2007
Fekete Cs: Ritus Coenae Dominicae - borsodi imádságokkal (1713 - ante 1715), Egyháztörténeti Szemle 2008/2: 3-25, 2008
Fekete Cs: A Praxis pietatis egyes imádságai a hazai református liturgia és kegyesség történetében, Könyv és Könyvtár 2007: 5-25, 2007
M. Nagy I: Árpád-házi Szent Margit legendájának középkori és neolatin változatai, pp. 86-94 in: L Havas, E Tegyey Classica-Mediaevalia-Neolatina II., 2007
M. Nagy I: Szigeti vázlatok: Árpád-házi Szent Margit kanonizációs jegyzőkönyvének stílusához, pp. 138-142 in Déri B szerk. Oratoris officium. Tanulmányok a 70 éves Adamik Tamás tiszteletére, 2008
M. Nagy I: Agricolan Uuden testamentin käännöksestä unkarilaisen silmin, http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2386, 2008
M. Nagy I: Die "Freundschaft" zwischen der Hl. Elisabeth und der Hl. Margit (Reflexionen in der muttersprachlichen Margitlegende), pp 235-243 in: L. Havas, E. Tegyey Classica-Mediaevalia-Neolatina III. Debrecini et Budapestini, 2009
M. Nagy I: A Margit-legenda (1510) és forrásai, pp. 52-67 in: Korompay K, Terbe E, C. Vladár Zs, Zsilinszly É. szerk. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. ( A Magyar Nyelvtud. Társ. Kiadványai XXX.) Bp., 2009
A. Molnár F: Szenci Molnár Albert zsoltárainak nyelvi problémái a református énekeskönyvben, Egyháztörténeti Szemle 2009/3: 60-73, 2009
A. Molnár F: A Biblia és anyelvünk (Tekintettel Szenci Molnár Albert zsoltárfordításaira is), Sárospataki Füzetek 2009/1:57-64, 2009
vissza »