Magyarország modern kori integrációs folyamatainak történeti földrajzi elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69138
típus K
Vezető kutató Beluszky Pál
magyar cím Magyarország modern kori integrációs folyamatainak történeti földrajzi elemzése
Angol cím Historical Geography Analysis of Integration Processes of Hungary During the Modern Times
magyar kulcsszavak történeti földrajz, térszerkezet, Habsburg Monarchia, Európai Unió
angol kulcsszavak historical geography, spatial structure, Habsburg Monarchy, European Union
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (MTA Regionális Kutatások Központja)
résztvevők Erdosi Ferenc
Győri Róbert
Hajdú Zoltán
Rácz Lajos
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 7.050
FTE (kutatóév egyenérték) 3.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarország modern kori integrációs folyamatainak történeti földrajzi elemzése

Tervezett kutatásaink alapfeltevése, hogy Magyarország sajátos történelme okán jelentős újkori integrációs tapasztalatokkal rendelkezik. 1526 után gyakorlatilag betagolódott a Habsburg birodalomba, s a 20. században sem rendelkezett teljes mértékű szuverenitással. Kutatásaink során a következő kérdésekre kívánunk meg választ találni:
· Miként érintették az országot az integráció különböző szakaszai, illetve az integráció irányának és preferenciáinak változásai (különös tekintettel a dualizmus korára)?
· Milyen regionális következményekkel jártak az országban a modern kor területi átrendeződései, a nagyrégiók fel-, illetve leértékelődései?
· Milyen regionális hatásai várhatók az Európai Uniós csatlakozásnak, a történeti földrajzi tapasztalatok ismeretében?
Közös kutatásaink adatbázisának összeállítása során háromféle adatbázist tervezünk felhasználni:
· 1998 óta folyó közös kutatásaink eredményeként jelentős empirikus adatbázist, illetve szakirodalmat sikerült összegyűjtenünk regionális esettanulmányaink és nagytérségi vizsgálataink során.
· Az Európai Unióval kapcsolatos összehasonlító vizsgálataink elvégzéséhez új adatbázisok elkészítésére és szakirodalmi gyűjtésre is szükség lesz.
· Kutatásaink fontos eszköze a terepbejárás, a szakmai konzultáció és a műhelymunka.
Az EU tagság már most is felteszi a történetileg sokszor ismétlődő kérdéseket Magyarország számára:
· Milyen mélységben lehet az integráció kívánatos az ország számára?
· Milyen kockázatotokkal jár a mély integrálódás?
· Milyen hatásokat generálhat a „visszafogott” integrálódás?
· Milyen mértékben rekonstruálódhat a dualizmuskori térszerkezet az országhatárok átjárhatósága nyomán?
angol összefoglaló
Historical Geography Analysis of Integration Processes of Hungary during the Modern Epoch

The main assumption of our research project is that Hungary have collected important integration experiences during the modern epoch. After 1526 Hungary integrated to the Habsburg Empire and our country has not complete form of sovereignty even the 20th century. During our research project we would like to find answer for the following questions:
· How influenced the different phases of integration and changes of preferences and directions of integration the development of Hungary?
· What were the regional consequences of spatial re-arrangements and devaluation or revaluation of macro-regions in Hungary during the Modern epoch?
· What are the expectable regional consequences of joining to the European Union according to the experiences of historical geography researches?
We want to found our research project three kind of data-base:
· We began our researches since 1998 and have collected a large data-base and we collected huge literature when we prepared our macro-regional analysis and we wrote our case-studies.
· We have to collect new data-base and literature too for comparative analysis concerning integration to the European Union.
· Important tool of our research are field trip, consultation and workshop.
Our membership in the European Union call attention for the following questions again:
· What is the agreeable deepness of integration for Hungary?
· What is the risk of deep integration?
· What are the consequences of moderate integration?
· How can reconstruct the spatial structure of Austro-Hungarian Monarchy in consequences of openness of boundries?

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az éghajlati-környezeti változások a 19. században, illetve az 1970-es évek végétől kezdődő időszakban gyakoroltak erős hatást a Kárpát-medence társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira. A kis jégkorszak idején a csapadékos klíma a modernizáció központi kérdésévé emelte a vízrendezést. A globális felmelegedés idején pedig a vízpótlás vált a fenntartható gazdasági fejlődés kulcskérdésévé. A természeti környezeti korlátaitól való függetlenedést jelentette a 19. század második felében a vasúthálózat kiépülése. A közúthálózatnak csupán kiegészítő szerepe volt. A Monarchia másik nagy urbanizációs, gazdasági és kulturális tengelye a Duna-völgy volt. A modernitás időszakában Magyarország politikai földrajzi helyzete, szomszédsági környezete, szövetségi-integrációs kapcsolatrendszere többször és alapvetően átalakult. Az átalakulás alapkérdése az volt, hogy az aktuális nagyhatalmi szomszédság milyen kapcsolati rendszerben integrálja szomszédsági környezetét. Kutatásaink szerint a Monarchia belső határa nem volt az integráció gátja. A trianoni határmegvonás azonban a régiót új pályára terelte: szétszakadt részei periférikussá váltak, és különösen a szocializmus időszakában, egymástól is elzárva voltak. A régióra korábban jellemző észak–dél fejlettségi lejtőt az egyre erősödő nyugat–kelet lejtő váltotta fel. Az újraintegrálódás nem jelent újat a regionális fejlődés nagy léptékű történetében, hanem lényegében visszatérést a 20. század eleji términtázathoz.
kutatási eredmények (angolul)
The climatic-environmental changes has an effect to the Carpathian Basin’s social, economic and political relations in the 19th century, and in the period since the end of the 1970 years. On the time of the little ice age the wet climate raised the water regulations to the central question. The water replacement turned into the key issue of the sustainable economic development during the global warming. The developing of the railway system meant becoming independent of their natural environmental bars in the second party of the 19th century. The Danube valley was the monarchy’s other big urbanisation, economic and cultural axis. Hungary’s political geography situation, his vicinity, his federal-integrational connection system were transformed repeatedly in the period of the modernity. It was the fundamental question of the transformation that what kind of contact system was integrated by his current great power vicinity. The dam of the integration was not the monarchy’s inner border according to our researches. But the border withdrawal of Trianon directed the region to a new orbit: his parts became peripheral, and particularly in the period of the socialism, they were locked away from each other. Onto the region early typical north-south development slope was replaced by the west-east slope which getting stronger continually. This re-integration does not report new one in the history of the regional development, but recurrence to the space pattern of the 1910s.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69138
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rácz Lajos: Environmental History in Hungary, Environment & History, 15(3), 409-410., 2009
Rácz Lajos: THE PRICE OF SURVIVAL: TRANSFORMATIONS IN ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND SUBSISTENCE SYSTEMS IN HUNGARY IN THE AGE OF OTTOMAN OCCUPATION, Hungarian Studies 24. Bloomington. pp. 21-39., 2010
Erdősi Ferenc: A Visegrádi-országok vasúti közlekedése, Budapest, MÁV 334 p., 2010
Rácz Lajos: Ééigghajlati változások az Alföldön a honfoglalástól a 19. század végéig, In: Rakonczai János (szerk.): Környezeti változások és az Alföld. Békéscsaba pp. 55-62., 2010
Beluszky Pál: Miért nem volt Erdélynek fő városa?, Frisnyák S.–Gál A. (szerk.): Kárpát-medence: tájak, népek, tevékenységek. – Nyíregyháza-Szerencs, 2010. 29–46. o., 2010
Erdősi Ferenc: Kelet-Európa országainak vízi közlekedése, Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 459 p., 2008
Hajdú Zoltán: The historic and politico-geographical problems of Central Europe’s ethnic regions., In: Hammer, E. – Kupa, L. (szerk.): Ethno-Kulturelle Brgegnungen in Mittel- und Osteuropea. Verlag Dr. Kovac, pp. 67-74., 2008
Hajdú Zoltán: A magyar-jugoszláv kapcsolatok a hidegháború első szakaszában, 1948-1955., In: Horváth I. – Kiss J. (szerk.) 2008: A baranyai államhatár a XX. században. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzem, pp. 69-77., 2008
Hajdú Zoltán: A kárpát-medencei államosodási térfolyamatok kérdőjelei: széttagolódás, kárpát-medencei integráció, avagy betagolódás az euro-atlanti nagytérségi rendszerekbe?, Közép-európai Közlemények 2008, I. Évf. No. 2. pp. 27-33., 2008
Hajdú Zoltán: A megyei közigazgatási reformer felelősségéről, Európában a megye. (A megye és a középszint jövőképei) Pécs, 2008, pp. 49-51., 2008
Hajdú Zoltán: Településpolitikusok – politikus települések., In: Orosz Z.-Fazekas I. (szerk.) Települési környezet, Debrecen pp. 190-195., 2008
Hajdú Zoltán: Political geographical questions of EU joining process of post-Yugoslav countries, Region and Regionalism, 2008., No. 8., Vol. 2 pp. 129-137., 2008
Hajdú Zoltán: Kárpátalja multikulturalizmusa a modernizáció időszakában: etnikum, nyelv, vallás, In: Kupa L. (szerk.) 2008: Vallás és etnikum Közép-Európában. Pécs, BandD, pp. 179-188., 2008
Hajdú Zoltán: Kádár László szerepe a Balkán-kutatásban, 1942-1944., IN: Debrecen, 2008, DE, pp. 55-60., 2008
Hajdú Zoltán: Pécs: egy történetileg változó, multikulturális város, In: Pap N. (szerk.) Kultúra – területfejlesztés. PTE Földrajzi Intézet, Pécs, 2008, pp. 115-125., 2008
Hajdú Zoltán: A Kárpát-medence államosodási folyamatainak változásai és történeti földrajzi elemzésük., Korall, 2008, No, 31, pp. 75-100., 2008
BELUSZKY, Pál – GYŐRI, Róbert – JANKÓ, Ferenc: Past into present – development history and morphology of Komárom., In: SIKOS, T. Tamás – TINER, Tibor (eds.): One town – two countries, Komárom – Komárno. Research Institute of J. Selye University, Komárom 2008. pp. 19–32., 2008
BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: Legyen rangja város! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata és következményei 1990 után), In: CSAPÓ Tamás – KOCSIS Zsolt (szerk.): Nagyközségek és kisvárosok a térben. Savaria University Press, Szombathely 2008. pp. 19–33., 2008
BELUSZKY Pál – SIKOS T. Tamás: Változó falvaink. (Magyarország falutípusai az ezredfordulón.), MTA TK. Budapest, 2007. 461 p., 2007
Hajdú Zoltán: Városok és a közigazgatási terület-szervezés a Kárpát-medencében az I. világháború utáni időszaktól az Európai Unióig, In: Hardi Tamás- Hajdú Zoltán-Mezei István (szerk): Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK, Győr-Pécs pp. 83-132., 2009
BELUSZKY Pál: A mát formáló múlt – A közép-magyarországi Régió gazdaság- és társadalomtörténete, In: Beluszky P. (szerk.): Közép-Magyarország. – Budapest-Pécs, 2007. 38–160., 2007
Rácz Lajos: Magyarország környezettörténete az újkorig, MTA Történettudományi Intézet. Budapest 261 p., 2008
Rácz Lajos: Éghajlati változások a Kárpát-medencében a középkor idején, In: Jancsák Csaba-Kiss Gábor Ferenc-Zakar Péter-Döbör András: Dixit et salvavi animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szeged 2007. pp. 57-78., 2007
Rácz Lajos: Az 1830-as évek éghajlati-környezeti válsága Magyarországon, Korall 31., 2008
Hajdú Zoltán: Az államok, a szomszédsági környezet, és a fővárosok átalakulása a Kárpát-medencében a modernizáció időszakánban, In: Hardi Tamás- Hajdú Zoltán-Mezei István (szerk): Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK, Győr-Pécs pp. 53-82., 2009
Hajdú Zoltán: Államhatár-változások és városfejlődés a mai magyar-horvát és a magyar-szlovén határ térségben, In: Hardi Tamás- Hajdú Zoltán-Mezei István (szerk): Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK, Győr-Pécs pp. 267-312.., 2009
Hajdú Zoltán: Kárpátalja területi autonómiája: alapvető államstruktúra- és határváltozások, de a kérdés örök?, In: Kupa László (szerk.): Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában - a múltban és a jelenben. Pécs. PTE. pp. 208-215., 2009
Hajdú Zoltán: Az Osztrák-Magyar Monarchia: a geopolitikai kényszertől a világpolitikai feleslegességig?, Közép-európai Közlemények. No.1. pp. 73-85., 2009
Hajdú Zoltán: A peremterületi migrációs folyamatok a centrumtérségek felé a dualizmus időszakában a történelmi Magyarországon, In: Kupa László (szerk.): Vándorló kisebbségek, etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Pécs, PTE Bookmaster Kiadó. pp. 17-23., 2010
Győri Róbert-Jankó Ferenc: Nyugat-Dunántúl és Burgenland regionális fejlettségi különbségeinek alakulása 1910 és 2001 között., Soproni Szemle. LXIII. évfolyam pp. 218-238., 2009
Győri Róbert-Jankó Ferenc: Regionalentwicklung im Burgenland und in Westerungarn wahrend des 20. Jahrhunderts - ein Vergleich, Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft. Jg. 151. pp. 215-240., 2009
Rácz Lajos: Környezeti változások a kora újkori Magyarországon - környezettörténeti vázlat, In M. Kázmér (Ed.), Környezettörténet : az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében (pp. 157-165). Budapest: Hantken., 2009

 

Projekt eseményei

 
2011-02-08 12:01:59
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: KÉTI Budapesti Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja), Új kutatóhely: Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (MTA Regionális Kutatások Központja).
2009-06-05 12:58:43
Résztvevők változása
vissza »