Arisztotelészi és peripatetikus természetfilozófia: Az égi természet problémaköre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69217
típus K
Vezető kutató Bodnár M. István
magyar cím Arisztotelészi és peripatetikus természetfilozófia: Az égi természet problémaköre
Angol cím Aristotelian and Peripatetic natural philosophy: The problem of celestial nature
magyar kulcsszavak természetfilozófia, metafizika, filozófiai teológia
angol kulcsszavak philosophy of nature, metaphysics, philosophical theology
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely Hellén Központ (Budapesti Közép-európai Egyetem Alapítvány)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.003
FTE (kutatóév egyenérték) 0.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Projektum átfogó képet kíván nyújtani az arisztoteliánus tradíció természetfilozófiájárnak egy fontos problémaköréről, azt vizsgáljuk, hogy miben állnak az arisztoteliánus természetmagyarázat – ezen belül is kiváltképpen az égi speciális természettel kapcsolatos magyarázatok – alapvető sajátosságai. Ennek során az arisztotelészi okságelmélet egy kulcsfontosságű alapelvét, a kauzális szinoními elvét vizsgáljuk meg, majd áttérünk a történeti vizsgálódásokra: Arisztotelész korai műveit, a kortárs csillagászathoz való viszonyát, Theophrasztosz égbolt-elméletét, a pszeudo-arisztotelészi A világrendről c. munkát, és Szimplikiosz elemi mozgásokról adott interpretációját elemezzük, természetesen kitérve mindeközben a szélesebb arisztoteliánus és neoplatónikus értelmezési lehetőségekre.
angol összefoglaló
Our project will provide a comprehensive account of an important facet of the philosophy of nature in the Aristotelian tradition: we shall uncover the distinctive characteristics of this philosophy of nature -- and within that, of the explanations about the special celestial nature. In order to do so, we shall discuss a fundamental principle of Aristotelian causation, the principle of causal synonymy, and then we shall conduct a series of historical investigations: about Aristotle's early works, about Aristotle's relation to contemporary astronomy, about Theophrastus' celestial theory, about the pseudo-Aristotelian De mundo, and about Simplicius' account of elemental motions, taking into consideration the broader framework of Aristotelian and Neoplatonic interpretations of Aristotle.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektum a peripatetikus és az arisztoteliánus természetmagyarázat kulcsfontosságú elemeinek kontinuitásával, és a tradíción belül megfogalmazott újabb égboltelméleti álláspontok vizsgálatával foglalkozott. Ennek keretében módunk nyílt Arisztotelész Égbolt c. művének sajtó alá rendezésére; a változás arisztotelészi elméletének részletesebb vizsgálatára; Arisztotelész azon szöveghelyeinek értékelésére, ahol saját bolygómegfigyeléseiről számol be; az égboltról szóló számadáson belül érvényesülő oksági megfontolások vizsgálatára; az égboltelmélet különböző peripatetikus változatainak összevetésére, külön kiemelve ezek közül Theophrasztosz és Alexandrosz égboltelméletét, valamint Szimplikiosz Fizikakommentárjából az égalatti elemek mozgásával foglalkozó szakasz fordítására és kommentálására.
kutatási eredmények (angolul)
Our project studied the continuity of some key elements in Aristotelian and Peripatetic theory of nature, and within this, the different theories of the heavens put forward in this tradition. In the course of this we prepared the Hungarian edition of Aristotle’s De caelo for publication; discussed in more detail Aristotle’s theory of alteration; we examined the import of those passages Aristotle where he reports about his own planetary observations; we discussed the causal explanatory factors in Aristotle’s account about the heavens; we compared the different versions of Peripatetic celestial theory, with special emphasis on Theophrastus and Alexander; and we translated and commented on the passage of Simplicius’ Commentary on Aristotle’s Physics which discusses the motion of sublunary elements.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69217
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
István M. Bodnár: Aristotle’s planetary observations, Dagfinn Follesdal – John Woods (szerk.), Logos and language: Essays in honour of Julius Moravcsik, London: College Publications , 243–250, 2008
Arisztotelész: Az égbolt, Budapest: Akadémiai Kiadó (Filozófiai Írók Tára), 2009
Bodnár, István: Commentary on Physics VII. 3, 246 b3 – 246 b20, Stefano Maso (szerk.), Reading Aristotle, Physics 7, 3: What is alteration and what is not. Las Vegas: Parmenides, 2011
Bodnár, István; Michael Chase, Michael Share (ford., komm.): Simplicius, On Physics VIII.1–5, London: Duckworth, 2012
vissza »