Aristotelian and Peripatetic natural philosophy: The problem of celestial nature  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
69217
Type K
Principal investigator Bodnár M., István
Title in Hungarian Arisztotelészi és peripatetikus természetfilozófia: Az égi természet problémaköre
Title in English Aristotelian and Peripatetic natural philosophy: The problem of celestial nature
Keywords in Hungarian természetfilozófia, metafizika, filozófiai teológia
Keywords in English philosophy of nature, metaphysics, philosophical theology
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Culture
Department or equivalent Center for Hellenic Traditions (Central European University Foundation)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-12-31
Funding (in million HUF) 7.003
FTE (full time equivalent) 0.68
state closed project
Summary in Hungarian
Projektum átfogó képet kíván nyújtani az arisztoteliánus tradíció természetfilozófiájárnak egy fontos problémaköréről, azt vizsgáljuk, hogy miben állnak az arisztoteliánus természetmagyarázat – ezen belül is kiváltképpen az égi speciális természettel kapcsolatos magyarázatok – alapvető sajátosságai. Ennek során az arisztotelészi okságelmélet egy kulcsfontosságű alapelvét, a kauzális szinoními elvét vizsgáljuk meg, majd áttérünk a történeti vizsgálódásokra: Arisztotelész korai műveit, a kortárs csillagászathoz való viszonyát, Theophrasztosz égbolt-elméletét, a pszeudo-arisztotelészi A világrendről c. munkát, és Szimplikiosz elemi mozgásokról adott interpretációját elemezzük, természetesen kitérve mindeközben a szélesebb arisztoteliánus és neoplatónikus értelmezési lehetőségekre.
Summary
Our project will provide a comprehensive account of an important facet of the philosophy of nature in the Aristotelian tradition: we shall uncover the distinctive characteristics of this philosophy of nature -- and within that, of the explanations about the special celestial nature. In order to do so, we shall discuss a fundamental principle of Aristotelian causation, the principle of causal synonymy, and then we shall conduct a series of historical investigations: about Aristotle's early works, about Aristotle's relation to contemporary astronomy, about Theophrastus' celestial theory, about the pseudo-Aristotelian De mundo, and about Simplicius' account of elemental motions, taking into consideration the broader framework of Aristotelian and Neoplatonic interpretations of Aristotle.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projektum a peripatetikus és az arisztoteliánus természetmagyarázat kulcsfontosságú elemeinek kontinuitásával, és a tradíción belül megfogalmazott újabb égboltelméleti álláspontok vizsgálatával foglalkozott. Ennek keretében módunk nyílt Arisztotelész Égbolt c. művének sajtó alá rendezésére; a változás arisztotelészi elméletének részletesebb vizsgálatára; Arisztotelész azon szöveghelyeinek értékelésére, ahol saját bolygómegfigyeléseiről számol be; az égboltról szóló számadáson belül érvényesülő oksági megfontolások vizsgálatára; az égboltelmélet különböző peripatetikus változatainak összevetésére, külön kiemelve ezek közül Theophrasztosz és Alexandrosz égboltelméletét, valamint Szimplikiosz Fizikakommentárjából az égalatti elemek mozgásával foglalkozó szakasz fordítására és kommentálására.
Results in English
Our project studied the continuity of some key elements in Aristotelian and Peripatetic theory of nature, and within this, the different theories of the heavens put forward in this tradition. In the course of this we prepared the Hungarian edition of Aristotle’s De caelo for publication; discussed in more detail Aristotle’s theory of alteration; we examined the import of those passages Aristotle where he reports about his own planetary observations; we discussed the causal explanatory factors in Aristotle’s account about the heavens; we compared the different versions of Peripatetic celestial theory, with special emphasis on Theophrastus and Alexander; and we translated and commented on the passage of Simplicius’ Commentary on Aristotle’s Physics which discusses the motion of sublunary elements.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69217
Decision
Yes

 

List of publications

 
István M. Bodnár: Aristotle’s planetary observations, Dagfinn Follesdal – John Woods (szerk.), Logos and language: Essays in honour of Julius Moravcsik, London: College Publications , 243–250, 2008
Arisztotelész: Az égbolt, Budapest: Akadémiai Kiadó (Filozófiai Írók Tára), 2009
Bodnár, István: Commentary on Physics VII. 3, 246 b3 – 246 b20, Stefano Maso (szerk.), Reading Aristotle, Physics 7, 3: What is alteration and what is not. Las Vegas: Parmenides, 2011
Bodnár, István; Michael Chase, Michael Share (ford., komm.): Simplicius, On Physics VIII.1–5, London: Duckworth, 2012
Back »