The boundaries of science  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
69249
Type F
Principal investigator Kutrovátz, Gábor
Title in Hungarian A tudomány határai
Title in English The boundaries of science
Keywords in Hungarian demarkációs probléma, áltudományok, tudományos viták
Keywords in English the problem of demarcation, pseudosciences, scientific controversies
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
History (Council of Humanities and Social Sciences)25 %
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)25 %
Panel Culture
Department or equivalent Department of Astronomy (Eötvös Loránd University)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2008-10-31
Funding (in million HUF) 1.300
FTE (full time equivalent) 0.54
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás azt az aktuális problémát kívánja megvizsgálni, hogy mit jelentenek a tudósok részéről tapasztalható azon törekvések, melyek a tudomány és az áltudományok elhatárolására irányulnak. Ez a probléma három elméleti keret keresztmetszetében helyezkedik el: tudományfilozófia (demarkációs probléma: milyen kritériumok különböztetik meg a tudományt a nem tudománytól), tudománytörténet (hogyan változtak történetileg a tudomány és rokon területek közti határok) és tudományszociológia (milyen viszonyban állnak az elválasztásra irányuló kísérletek az intézményes keretekkel és határokkal). A kutatás keretében megvizsgálom, hogy a határok kialakítására és fenntartására irányuló vitákban megjelenő érvek hogyan köthetők a fenti elméleti hagyományokban megfogalmazott releváns fejtegetésekhez, illetve milyen viszony áll fenn az általános elméleti problematika és az egyes konkrét esetekben fellépő szempontok között. Ez alkalmat ad tanumányok írására (mind menzetközi, mind hazai fórumok számára), konferenciaszereplése és -szervezésre (kisebb műhelykonferencia a kutatás témájában), kötetszerkesztésre, folyóirat-blokk szerkesztésre és egy könyv megírására, melyket a pályázat elnyerése esetén vállalok.
Summary
The research intends to examine the very timely problem of the boundaries of science: how we can interpret the repeated efforts made by scientists to draw the demarcating line between science and various pseudo-sciences. The problem can be located in the intersection of three theoretical frameworks: philosophy of science (the problem of demarcation: what criteria distinguish science from non-science), history of science (how boundaries between certain sciences and related areas change in the historical scale), and sociology of science (what are the connections between attempts at boundary drawing and institutional frameworks and boundaries). My main concern will be the study of arguments for boundary drawing formulated in actual controversies, and of how they relate to relevant claims of the theoretical approaches – the interconnections between theoretical problems and questions concerning concrete cases of boundary work. The expected results will be: Writing articles (both in Hungarian and foreign papers); participating in conferences and organising one workshop; editing a volume containing essential papers on the topic; editing a coloumn in a Hungarian journal; and writing a book in Hungarian on the boundaries of science.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás legfontosabb eredménye "A tudomány határai” c. monográfia megjelenése, amely a kutatási téma egyetlen, könyv formátumú tárgyalását nyújtja magyar nyelven, és igen kedvező megítélésre talált mind szakmai, mind szélesebb olvasói körökben. A kutatás részleges eredményeit közöltem nemzetközi és hazai folyóiratcikkben, egy Honnandiában megjelent rangos kötetben, valamint ismertettem tekintélyes nemzetközi konferencián, kiegészítve a könyv megjelenése óta végzett kutatások újabb eredményeivel. Emellett sikerült egy olyan konferenciát szervezni, amely egybegyűjtötte a kutatás témájával ezidáig elszórtan, egymástól függetlenül dolgozó hazai kutatókat, és szakmai párbeszédet indított meg közöttük. A konferencia előadásainak írásos változata egy kötetben fog megjelenni, ez a munka jelenleg folyamatban van.
Results in English
The most important result of the research project is the publication of the monograph entitled "A tudomány határai" [The Boundaries of Science], which offers the only available book-form analysis of the research problem in Hungarian. Partial results were published in an international and in a Hungarian journal paper, and in a presitgious volume published in the Netherlands, and further analysis was elaborated in an international conference. An additional result of the research project was the organization of a workshop that brought together Hungarian researchers working on the research topic who previously had no contact with one another with regards to the specific issue, and the initiation of yet informal discussions among them. The workshop proceedings volume will come out in a few months.
Full text http://real.mtak.hu/2068/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kutrovátz G: Rhetoric of Science, Pragma-dialectics, and Science Studies, In FH van Eemeren; B Garssen (eds.): Controversy and Confrontation. Relating Controversy Analysis with Argumentation Theory. Amsterdam: John Benjamins. Megjelenés alatt, 2008
Kutrovátz G: Tudás és áltudás?, Liget 20/12: 36-39, 2007
Kutrovátz G; Láng B; Zemplén G: A tudomány határai, Typotex kiadó, Budapest, p. 376, 2008
Kutrovátz G: Lakatos's philosophical work in Hungary, Studies in East European Thought 60/1-2: 113-133, 2008
Kutrovátz G; Zemplén G: A Bloor-Latour vita. Egy tudományos vita érveléselméleti vizsgálata, pp. 231-259 in Gervain J. és Pléh Cs. (szerk.): A láthatatlan nyelv. Budapest, Gondolat Kiadó., 2008

 

Events of the project

 
2017-02-06 09:50:01
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Csillagászati Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »