Érdek-képviseleti és érdekvédelmi szervezetek Magyarországon és az Európai Unióban 1945 – 2004  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71970
típus NK
Vezető kutató Dobák Miklós
magyar cím Érdek-képviseleti és érdekvédelmi szervezetek Magyarországon és az Európai Unióban 1945 – 2004
Angol cím Interest representing and protecting organisations in Hungary and in the European Union 1945 – 2004
magyar kulcsszavak Autonómia, kamara, szakszervezet, önkormányzat, érdekvédelem, érdek-képviselet, Európai Unió, szubszidiaritás, civil szféra
angol kulcsszavak Autonomy, chambers, trade unions, self-government, interest protecting, interest representing, European Union, subsidiarity, civil sphere
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Kortárs történelem
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Társadalmi részvétel
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Szervezéstudomány
zsűri Gazdaság
Kutatóhely VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Dobák Miklós
Gergely Jenő
Kardos József
Lénár Andor
Strausz Péter
Zachar Péter Krisztián
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 60.163
FTE (kutatóév egyenérték) 7.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat a szakszervezeti és kamarai intézmények magyarországi és európai uniós működését tenné összehasonlító elemzés tárgyává az 1945-2004 közötti időszakban, valamint bemutatná, milyen befolyással és érdekérvényesítő erővel bírnak ezen struktúrák az egyes tagországbeli illetve a közösségi szintű gazdasági és szociális döntéshozatalban. A 2006-2007 között folyó, magyar és uniós kamarai autonómiák 1990 utáni tevékenységének főbb kérdéseivel foglalkozó OTKA-projektünk szerves folytatásának és kibővítésének tekinthető pályázat olyan kérdéskört vizsgálna, mellyel eddig sem a magyar, sem pedig a nemzetközi tudományos szakma nemigen foglalkozott.
Az immár két pályázati ciklus óta működő kutatócsoportunk új módszerek és más tudományterületek eszközeinek felhasználásával, neves magyar és külföldi közgazdász illetve jogász kutatókkal együttműködve végezné munkáját. A projektben – mint korábbi pályázatainkban is – posztdoktor, doktorandusz és alapképzős hallgatók alkalmazására is számítunk, ezzel is fenntartanánk és erősítenénk tudományos iskolánk utánpótlás-nevelő profilját. Kutatásunk eredményeit egy általunk szervezett konferencián, egy tanulmánykötetben, egy monografikus műben valamint egyetemi szakszemináriumokon tennénk közzé. Nagy hangsúlyt fektetnénk eddigi nemzetközi kapcsolataink kamatoztatására és bővítésére, mivel a témával foglalkozó, nemzetközi szinten is igen csekély számú kutatócsoport között fontos lenne a szorosabb kapcsolattartás és a tudományos tapasztalatcsere.
angol összefoglaló
The tender aims at subjecting the 1945-2004 Hungarian and EU operation of the trade union and chamber institutions to comparative analysis, and presenting what influence and interest reconciliation power these structures possess in the economic-social decision making of the individual member states and of the community. The tender, which may be considered as an organic continuation and expansion of our 2006-2007 OTKA project dealing with the main questions of the post-1990 activities of the Hungarian and EU chamber autonomies, would examine an issue area which has hardly been dealt with by the Hungarian and the international scientific profession either.
Our research team having been operating now for two tender periods would perform its work utilizing new methods and tools of other scientific fields, in co-operation with renowned Hungarian and foreign economic and legal researchers. The project – like our previous tenders – would provide an opportunity to employ post-doctors, PhD and basic education students as well, which may maintain and strengthen the „next generation education” profile of our scientific school. Our research findings would be publicized at our conference, in a study collection, in a monograph and at university seminars. Great emphasis would be put on the expansion of our existing international contacts, because closer contact and scientific exchange of experience would be needed among the (even internationally) few research teams dealing with the topic.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkatársaink a három év alatt közel két tucat konferencia-előadást tartottak, köztük több külföldi fórumon is meghívott előadóként vettek részt. Kutatásunk kapcsán több mint 60 (köztük számos idegen nyelvű) publikáció jelent meg. Emellett a témával kapcsolatban öt féléven át BA-kurzusokat tartottunk az ELTÉ-n. Bemutattuk a két világháború közötti gazdaság- és társadalomirányítási elméletek (korporatizmus, hivatásrendiség, náci totalitárius modell) sajátságait és azok esetleges egymásrahatását, valamint gyakorlati megvalósulási formáit. Ezen elméletek főbb teoretikusainak pályáját is megrajzoltuk. Elemeztük a gazdasági világválságra adott gazdaságirányítási válasz-alternatívákat. Magyarországon elsőként kimutattuk az alkalmanként szoros összefüggéseket a hivatásrendiség és a második világháború utáni kereszténydemokrácia, illetve a korporatizmus, a hivatásrendi gondolat és az 1960-es években megszülető neokorporatizmus között. Kimutattuk a szakszervezetek eltérő fejlődési útjait és érdekvédelmi lehetőségeinek változásait Nyugat- és Közép-Kelet-Európában, különös tekintettel a rendszerváltás utáni eltérő kelet-európai modellekre. A hazai tudományos diskurzusban első ízben tettünk kísérletet a neokorporatív gazdaság- és társadalomszervezés makro-, mezzo- és mikroszintjét leíró elméletek történeti kontextusba helyezett, átfogó interdiszciplináris feltárására, részletes elemzésére és azok eredményeinek bemutatására.
kutatási eredmények (angolul)
Our colleagues delivered more than twenty (20) lectures (several ones were delivered abroad) during the last three years. More than sixty (60) studies (among them several in German and English) were published in connection with our research. Besides we held seminars about our topic at the Eötvös Loránd University for five semesters. As a result of our research we presented the nature and interaction of economy and society-management theories and the forms of their realizations in the interwar period (corporatism, idea of vocational order, Nazi totalitarian model etc.). The career of the main teoretics of these strategies were also described. The answer-alternatives given to the Great Depression were analyzed as well. First in Hungary we pointed at the relationship between the idea of vocational order and the post-1945 Christian democracy, and the corporatism and neo-corporatism. The different ways of evolving of the Western- and Eastern-European trade unions, their changing interest-representing possibilities and specially their different post-1990 strategies were also analyzed. First in the Hungarian scientific discourse we gave an overall picture of the theories of neocorporative economy and society-management in macro, meso and micro level with their historical background and their theoretical and practical results.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71970
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobák Miklós - Gergely Jenő - Winfried Kluth: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, p. 183., 2009
Dobák Miklós - Kardos József - Strausz Péter - Zachar Péter Krisztián: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században, p. 331. Budapest, 2010
Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, 408 p., Budapest, 2011
Strausz Péter: Gazdaságirányítás, szakmai közigazgatás és érdekképviselet – Kamarák 1945-ig, pp. 19-35., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Lénár Andor: A szakszervezeti mozgalom gyökerei és fejlődési tendenciái a második világháborúig, pp. 36-64., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Strausz Péter: A két világháború közötti olasz gazdaságirányítási és érdekegyeztetési kísérlet, pp. 70-82., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Strausz Péter: A totalitárius német gazdaságirányítási és érdekegyeztetési modell (1934–1945), pp. 83-87., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Zachar Péter Krisztián: A hivatásrendiség eszmei háttere, pp. 88-105., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Strausz Péter: A Quadragesimo anno és a hivatásrendiség, pp. 106-111., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Zachar Péter Krisztián: Érdekképviseletek és érdekérvényesítés az osztrák „Ständestaat” keretei között, pp. 112-145., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Rigó Balázs: A szociális érdekegyeztetés ideológiája Portugáliában az 1930-as években, pp. 146-164., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Strausz Péter: Szociális érdekegyeztetés és gazdaságirányítás – Útkeresés a két világháború közötti Magyarországon, pp. 165-216., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Zachar Péter Krisztián: A „klasszikus neokorporatizmus” elméleti háttere, pp. 221-239., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Strausz Péter: Neokorporatizmus másképp – a „firenzei iskola” megközelítési kísérlete, pp. 240-251., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Zachar Péter Krisztián: Az osztrák szociális és gazdasági partnerség, pp. 252-271., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Bakonyi Gergely - Zachar Péter Krisztián: A szakszervezetek és kamarák szerepe a szlovén neokorporatizmusban, pp. 272-283., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Lénár Andor: A szakszervezetek, mint a társadalmi-szociális érdekegyeztetés aktorai Európában (1945–2000), pp. 284-344., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Zachar Péter Krisztián: A neokorporatív szervezetek intézményesülése az Európai Unió közösségi szintjén, pp. 345-358., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Strausz Péter - Zachar Péter Krisztián: A gazdasági ás társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században – Összegzés, pp. 359-368., in: Dobák Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században, Budapest, 2011
Zachar Péter Krisztián: : Hazánk és az Európai Unió mezőgazdasági politikájának változása, különös tekintettel az érdekképviselet lehetőségeire, pp. 65-86. Földtörvény és településfejlesztés. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége VII. országos kongresszusa. Tanulmánykötet. Szerk. ROCHLITZ BERNADETT. KÉSZ, Budapest, 2009
Zachar Péter Krisztián: A modern államberendezkedés és az érdekképviselet aktuális kérdései, p. 12. in: Bécsi Napló 2009. július-augusztus, 2009
Zachar Péter Krisztián: A határ menti gazdasági kamarák mint a nemzetközi gazdaságélénkítés szervezetei, pp. 150-160. in: Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és európai uniós tagságunk következtében. Szerk. BESZTERI BÉLA–MAJOROS PÁL–, 2010
Strausz Péter - Zachar Péter Krisztián: Die Autonomie- und Rechtsgeschichte des ungarischen Kammerwesens – Ein Abriss., in: Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts. pp. 295-340. Halle an der Saale, 2009
Strausz Péter: A magyar gazdasági kamarák válasza a két világháború közötti válság- és váltás-periódusokra., in: Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország. pp. 387-406. Szerk.: Majoros Pál – Zimler Tamás. MTA VEAB – BGF, Veszprém, 2009
Strausz Péter - Zachar Péter Krisztián: A magyar kamarai rendszer mint a mezzoszféra meghatározó szereplője – a kamarák és a kormányzat interakciója a rendszerváltás utáni két évtizedben., A rendszerváltás húsz éve. pp. 78-79. Miskolc, 2009
Ulrich E. Zellenberg: Die Verfassungsrechtliche Fundierung der funktionalen Selbstverwaltung in Österreich, pp. 13-44., in: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, 2009
Stefan Okruch - Alexander Mingst: Funtionssicherung von Kammern - eine neue Perspektive, pp. 45-64., in: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, 2009
Winfried Kluth: Neue Aufgaben für Kammern auf Grund der EU-Dienstleistungsrichtlinie und der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie, pp. 65-92., in: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, 2009
Fazekas Marianna: Balancierung zwischen dem öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Status - Neue Probleme in den Berufskammerregelungen, pp. 93-102., in: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, 2009
Strausz Péter: Die Veraenderungen in der gesetzlichen Regelung der Berufskammern in UTngarn nach 1990, pp. 103-120., in: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, 2009
Zachar Péter Krisztián: Neue Herausforderungen für die Wirtschaftskammern in Ungarn durch veraenderte Rahmenbedingungen, pp. 121-138., in: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, 2009
Kiszelly Zoltán: Interessenorganisationen, Vereinwesen, Gewerkschaften und Politik in Ungarn - Eine politikwissenschaftliche Annaehung, pp. 139-150., in: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, 2009
Lénár Andor: Die Entwicklung und Rolle der ungarischen Gewerkschaften nach der Wende, pp. 151-176., in: Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa, L'Harmattan Verlag, Budapest - Halle an der Saale, 2009
Zachar Péter Krisztián: A magyar gazdasági kamarák szerepe a rendszerváltás utáni gazdaságpolitikában, in: Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország. pp. 407-422. Szerk.: Majoros Pál-Zimler Tamás. MTA VEAB-BGF, Veszprém, 2009
Zachar Péter Krisztián: A magyar gazdasági kamarák szerepe a rendszerváltás utáni gazdaságpolitikában, Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország. Szerk.: Majoros Pál-Zimler Tamás. MTA VEAB-BGF, Veszprém, 407-422. o., 2009
Strausz Péter - Zachar Péter Krisztián: A magyar kamarai rendszer mint a mezzoszféra meghatározó szereplője. A kamarák és a kormányzat interakciója a rendszerváltás utáni két évtizedben., A rendszerváltás húsz éve. Szerk.: Juhász Gábor. Miskolc, 78-79. o., 2009
Zachar Péter Krisztián: A modern államberendezkedés és az érdekképviselet aktuális kérdései., Bécsi Napló, 2009. július-augusztus, 12. o., 2009
Zachar Péter Krisztián: Hazánk és az Európai Unió mezőgazdasági politikájának változása - különös tekintettel az érdekképviselet lehetőségeire, Földtörvény és településfejlesztés. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége VII. Országos Kongresszusa. Szerk.: Rochlitz Bernadett, Budapest, 65-86. o., 2009
Zachar Péter Krisztián: Kamarai autonómiák a polgári korban, Múltunk 2010/1. szám, pp. 36-61., 2010
Rigó Balázs: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a centralizált gazdaság az első világháborúban, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 31-48. Budapest, 2010
Pölöskei Ferenc: A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének megalakulása és programja, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 15-30. Budapest, 2010
Strausz Péter: Érdek-képviseleti reformkísérletek Magyarországon a két világháború között, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 49-74. Budapest, 2010
Zachar Péter Krisztián: A „Ständestaat” eszmeisége és az érdekképviseletek, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 75-118. Budapest, 2010
Koudela Pál: A magyar érdekérvényesítés intézményesülése a két világháború közötti Felvidéken, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 119-137. Budapest, 2010
Gergely Jenő: A keresztény szindikalizmus. Történeti áttekintés, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 138-153. Budapest, 2010
Tóth András: „Ugyanazt – másképp.” hasonló diktatúrák – eltérő demokratikus utak. demokratikus szakszervezet-építés eltérő útjai poszt-szocialista és posztfasisztoid diktatúrák bukása után, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 154-182. Budapest, 2010
Lénár Andor: Szakszervezetek Kelet-Európában a rendszerváltás előtt és után, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 182-211. Budapest, 2010
Fazekas Marianna: A társadalombiztosítási önkormányzatok tündöklése és bukása, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 212-238. Budapest, 2010
Póla Péter: Problémák és dilemmák a magyarországi gazdasági kamarai rendszerben, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 239-253. Budapest, 2010
Kiszelly Zoltán: Társadalom és politika viszonyrendszere a rendszerváltás után, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 254-265. Budapest, 2010
Arató Krisztina: Szociális párbeszéd és demokratikus deficit az Európai Unióban, in: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. pp. 266-279. Budapest, 2010
Strausz Péter: Korporáció vagy hivatásrend? Az érdek-képviseleti rendszer átalakításának kérdése Európában és Magyarországon 1926-1940., Múltunk 2010/1. szám, 83-122., 2010
Zachar Péter Krisztián - Strausz Péter: Die Schulungs- und Unterrichtstätigkeit der ungarischen Kammern in der bürgerlichen Ära (1867-1944)., in: Österreichisch-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens. pp. 253-274. Budapest, 2010
Zachar Péter Krisztián - Strausz Péter: Die ungarische Kammerstrukturen als Spielball der Politik?, In.: Jahrbuch Recht und Ökonomik des Dritten Sektors 2009/2010 (RÖDS). Welche Aufsicht braucht der Dritte Sektor? pp. 227-257. Baden Baden, 2010
Gergely Jenő: Az autonómiákról általában, Múltunk 2010/1. szám, pp. 4-7., 2010
Gergely Jenő: A keresztény egyházak és az izraelita felekezet autonómiája, Múltunk 2010/1. szám, pp. 8-27., 2010
Kardos József: A Magyar Tudományos Akadémia autonómiája, Múltunk 2010/1. szám, pp. 28-35., 2010
Rácz Kálmán: Az egyetemi autonómia Magyarországon 1848 és 1945 között, Múltunk 2010/1. szám, pp. 62-82., 2010
Rigó Balázs: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részvétele az első világháborús hadigazdaságban., pp. 217-238. Politika, egyház, mindennapok. Szerk.: Lénár Andor - Lőrinczné Bencze Edit. Budapest, 2010
Rigó Balázs: Strausz Péter: Kamarák a két világháború közötti Magyarországon, in: Múltunk 2010/1. szám, pp. 123-126., 2010
Lénár Andor: A kamarai érdekérvényesítés lehetőségei történelmi perspektívában, Múltunk 2010/1. szám, pp. 127-133., 2010

 

Projekt eseményei

 
2020-02-12 13:06:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Vezetés és Szervezés Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vezetéstudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
2010-05-25 10:23:26
Résztvevők változása
2010-03-08 10:20:52
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Gergely Jenő
Új vezető kutató: Dobák Miklós

A vezető kutató váltás indoka: Gergely Jenő professzor Úr 2009. december 10-én elhunyt.
vissza »