A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái Nádasdy Ferenc mecentatúrájának példáján (Források, tanulmányok)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71982
típus K
Vezető kutató Buzási Enikő
magyar cím A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái Nádasdy Ferenc mecentatúrájának példáján (Források, tanulmányok)
Angol cím The forms of aristocratic court culture in Hungary in 17th century, count Ferenc Nádasdy as a Patron. (Primary texts and studies)
magyar kulcsszavak arisztokrata udvari kultúra, mecenatúra, Nádasdy Ferenc, 17. század, forráskiadvány
angol kulcsszavak Aristocratic court culture, Maecenas, Count Ferenc Nádasdy, 17. century, Primary texts
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Zenetudomány
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Kultúra
Kutatóhely Magyar Nemzeti Galéria
résztvevők Király Péter
Kiss Erika
Toma Katalin
Viskolcz Noémi
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.973
FTE (kutatóév egyenérték) 6.73
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái Nádasdy Ferenc mecenatúrájának példáján. (Források, tanulmányok)

Nádasdy Ferencről (1623-1671) ― a kor magyar történelmének egyik legjelentősebb politikai szereplője és legnagyszerűbb mecénása ― mindeddig nem készült monográfia. Pályázatunk ezért bizonyos tekintetben ezt a hézagot szeretné pótolni Nádasdy Ferenc udvarának komplex vizsgálatával. A témát rendkívül szerencsés forrásadottság alapozza meg, a Magyar Országos Levéltár Nádasdy-archívumának még kevéssé kihasznált anyaga. Első lépésben az udvar társadalmi-politikai hálózatát és kapcsolatrendszereit vesszük szemügyre, melyek az udvar működését alapvetően meghatározták, ezzel egyben a politikus Nádasdy szerepét is megvilágítjuk. A továbbiakban a főúri barokk reprezentáció színtereit és eszközeit vizsgáljuk, és azt a nyugati mintákat követő korszerű felfogást, mellyel Nádasdy felállította gyűjteményeit és megszervezte udvarának kulturális életét. Sárvári és pottendorfi kincstárainak rendelkezünk teljes inventáriumaival, könyvtárának részkatalógusaival, ezek analízisével bepillantást nyerhetünk a XVII. század főúri kultúrájába. A fennmaradt levelek, számlák, megrendelések alapján a művészet- és irodalompártolás módozatairól alkothatunk képet. Külön részt szentelünk a rezidenciális zenének, Nádasdy udvarában a hagyomány ötvöződött friss zenei tendenciákkal: kitűnő nemzetközi hírű muzsikusokat alkalmazott a családot régóta szolgáló zenészfamíliák mellett, akik igényes európai repertoárt szólaltattak meg.
A kutatás eredménye egy barokk főúri udvar bonyolult működési mechanizmusának és kulturális modelljének megalkotása, európai folyamatokban való láttatása úgy, hogy közben a nemzetközi udvarkutatás számos alapkérdésére választ adunk az udvar szerkezetéről, legitimációs és egyben reprezentatív eszközeiről. Eredményeinket egy tanulmánykötetben, legfontosabb forrásainkat egy forráskiadványban, valamint egy forrásadatbázisban kívánjuk összesíteni.
angol összefoglaló
The forms of aristocratic court culture in Hungary in 17th century, count Ferenc Nádasdy as a Patron. (Primary texts and studies)

Currently there exists no monography on Ferenc Nádasdy (1623-1671), one of the most important politicians and the most grandiose patron of the Hungarian history in the early modern period. Recent research is aimed to fill this gap through the complex study of his Baroque court. The subject is based on the Nádasdy materials (E 185) from the National Archives of Hungary. The first step is to study the socio-political structure of the courts and noble networks surrounding Nádasdy, which basically defines the function of the court. He had numerous residences, but his principal one was getting more and more closely to Vienna, as time elapsed (Keresztúr, Seibersdorf, Pottendorf). The Nádasdy-court functioned always as a cultural centre: his collections (Paintings, Kunst- und Wunderkammer, Library and ) at Sárvár and at Pottendorf demonstrated his strong political position and he could use them to project his image in Hungary and Low-Austria as well. With the help of documents about his collections we could offer an insight into the methods of his support of arts and culture. Another important field he supported is the court music, where tradition and new tendencies were connected together: old Hungarian musician families and professional international musicians presented a high level type of music.
Our intention is to illustrate the complicated mechanism of a Hungarian Baroque court and to create its cultural model – conveying a more balanced approach to Hungarian aulic history. The contributors wish to present their results in a volume of studies and in a database-document collection.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az öt fős kutatócsoport munkájának célja az 1671-ben vagyonelkobzásra ítélt Nádasdy Ferenc (1623–1671) vagyonáról készült inventáriumok felgyűjtése és feldolgozása volt, kiegészítve udvartartásának és legfontosabb rezidenciái kialakításának vizsgálatával. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában és az Österreichisches Staatsarchiv taglevéltáraiban végezett anyaggyűjtés során 73 inventáriumot találtunk, jelenleg ezek alapján ismerhetjük meg a 17. század egyik leggazdagabb és összetételénél fogva legjelentősebb főúri gyűjteményének egységeit (tárház, Kunstkammer, könyvtár) és tárgyi jellegét. A feltárt leltárakból 63-at forráskiadványban teszünk közzé, ennek kézirata a két kísérő tanulmánnyal elkészült. A forráskutatásra alapozva összeállítottuk Nádasdy itineráriumát, ami a projekt részeként létrehozott és Nádasdyra vonatkozó egyéb eredményeket tartalmazó honlapon érhető el. A közös munka mellett a kutatók egyénileg vizsgálták a Nádasdy-udvar struktúráját és személyi összetételét, a rezidenciák reprezentációs karakterét, berendezését és képzőművészeti felszerelését az ott felhalmozott gyűjteményekkel, elsősorban a két helyszínen kialakított tárházzal, továbbá a Nádasdy-udvar zenei életét, valamint az országbírónak összetétel és mennyiség tekintetében is egyedülálló könyvtárát. A témafeldolgozások során bizonyossá vált, hogy Nádasdy Ferenc halálával egy széles látókörű, nyugat-európai mércével mérve is nagy formátumú mecénás „alkotó-tevékenysége” szakadt meg.
kutatási eredmények (angolul)
The original task of the research team of five was to collect and to process the inventories of count Nádasdy whose possessions were confiscated in1671, and to survey how he had developed his residences and his courts. During the research in the MOL and ÖStA we found 73 inventories, and this is the basis on which we now have information about the structure of his treasuries, Kunstkammer and library, and the character of one of the richest aristocratic collection of the 17th century in the Hngarian Kingdom. 63 of the revealed inventories are on the way of being published: the manuscript and two accompanying essays have already been ready. Based upon the archivical research we have completed the itinerary of Ferenc Nádasdy which, together with other issues related to the Count, can be reached on the website specially designed and created as a part of this project (nadasdy.barokkudvar.hu). Beside the collective work, the researchers individually analized the structure of the Nádasdy courts, the representative character of the residences, their furnishment and especially the way they were decorated with art works, the role and the development of the two treasuries, the musical life of the Nádasdy-court, and the outstandig library ­- in both quality and quantity – of the judex curiae. The elaboration of the particular subjects and topics made it clear, that Nádasdy was a large-scaled patron of arts, with a breadth of view of Western-European qualities.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71982
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Toma Katalin: Gróf Nádasdy III. Ferenc mecénási működésének társadalmi, anyagi és szellemi háttere, Századok 144. 4., 2010
Toma Katalin: Egy dunántúli nagyúr erdélyi kapcsolatai. Nádasdy III. Ferenc és II. Rákóczi György., Századok 146, 2012
Viskolcz Noémi: Nádasdy III. Ferenc gyűjteményei, Századok 144. 4., 2010
Viskolcz Noémi: Nádasdy Ferenc és Róma, Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely, Száraz Orsolya. I. köt. Debrecen, 2011
Kiss Erika: Nádasdy Ferenc tárházai és kincsei, Századok 144. 4., 2010
Kiss Erika: „…so nicht zu aestimirn...” Nádasdy Ferenc sárvári tárházának rekonstrukciója, In: Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. Budapest, 2010
Király Péter: Nádasdy III. Ferenc rezidenciális zenéje, Századok 144. 4., 2010
Buzási Enikő: A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái Nádasdy Ferenc mecenatúrájának példáján. Egy interdiszciplináris kutatócsoport bemutatkozása., Századok 144, 4., 2010
Buzási Enikő: Nádasdy Ferenc országbíró rezidenciáinak festészeti berendezéséről. Számok és következtetések, Századok 144. 4., 2010
Buzási Enikő: Portrésorozatok a 17. századi magyar arisztokraták politikai reprezentációjában., Művészettörténeti Értesítő 60., 2011
Buzási Enikő: Buzási Enikő: “Mint hogy penigh magunk ritkan residealunk ot Saruarot...” Nádasdy Ferenc országbíró és sárvári vára a források alapján., Művészettörténeti Értesítő 61., 2012
vissza »