Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscript fragments in Hungarian collections  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72105
Type K
Principal investigator Madas, Edit
Title in Hungarian Magyarországi gyűjteményekben őrzött kódexek és kódextöredékek feltárása és publikálása (Egyházi gyűjtemények, OSzK)
Title in English Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscript fragments in Hungarian collections
Keywords in Hungarian medievisztika, kódexek, kódextöredékek, forráskutatás és kiadás, fordítás
Keywords in English Mediaeval studies, manuscripts and manuscript fragments, source-studies and editions
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent National Széchényi Library
Participants Boreczky, Anna
Körmendy, Kinga
Nobilisné Lauf, Judit
Sarbak, Gábor
Veszprémy, László
Wehli, Tünde
Starting date 2008-09-01
Closing date 2012-09-30
Funding (in million HUF) 14.048
FTE (full time equivalent) 5.44
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja, hogy könyvkötésre felhasznált kódextöredékek felkutatásával és feldolgozásával hozzájáruljon a nagyrészt elpusztult középkori magyarországi könyvkultúra rekonstruálásához. A Res libraria Hungariae kutatócsoport „Fragmenta codicum” műhelye emellett teljes kódexeket és hazai kéziratgyűjteményeket is feldolgoz, mint a hazai és az európai írásbeliség fontos dokumentumait. Az 1974 óta folyó, többször az OTKA által is támogatott kutatások eredményeit eddig a Fragmenta et codices sorozat hét kötetében tette hozzáférhetővé. A jelen ciklusban az Országos Széchényi Könyvtár kódextöredék-gyűjteményét identifikálja és épít ki országos adatbázist az eddig feldolgozott 1280 kódextöredék számára. Emellett elkészíti az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és a Kalocsai Érseki Könyvtár kéziratainak leíró katalógusát. Újabb országos vállalkozást indítva, elsőként a Széchényi Könyvtár illuminált latin kéziratait kívánja adatbázisban feldolgozni. A pályázat egyik résztvevője kéziratos források kutatása mellett kritikai kiadásban kívánja megjelentetni a legfontosabb (nem okleveles) pálos rendtörténeti írásokat.
Summary
The aim of the research is to contribute – through detecting and describing codex fragments used for binding – to the reconstruction of the severely damaged medieval Hungarian stock of codices. Besides these, the medieval section „Fragmenta codicum” of the research group „Res libraria Hungariae” is also describing and processing complete codices as well as manuscripts-collections preserved in Hungary as representativ documents of Hungarian and European literarcy. The project has been supported financially by OTKA for several periods since 1974, and its results were published in seven volumes of catalogues and in a number of contributions. In the present period the research group is identifying the collection of codex fragments to be found in the Országos Széchényi Könyvtár (National Széchényi Library) and building a central national database for the 1280 fragments processed so far. Beside these tasks the research group will also compile the descriptive catalogue of mediaeval manuscripts of the Esztergom Archi-Cathedral Library and of the Kalocsa Archiepiscopal Library. It will also launch a new central enterprise of nation-wide scope: to process the Latin illuminated manuscripts of the Országos Széchényi Könyvtár within the frames of a database. One of the participants of the present application wishes to publish a critical edition of the prominent (non-archival) written sources referring to the history of the Pauline order.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program a középkori kódexek és kódextöredékek feltárásával, katalogizálásával és tanulmányokban való feldolgozásával jelentősen hozzájárult a középkori magyarországi könyvkultúra rekonstruálásához, és számos európai jelentőségű kéziratot hozzáférhetővé tett a külföldi kutatás számára is. Nagy előrehaladás történt az Országos Széchényi Könyvtár kódextöredékeinek feldolgozásában. Az OSZK illuminált kódexeinek rendszeres számbavétele mellett megtörtént több jelentős kódex művészettörténeti szempontú feldolgozása. Elkészült és a közeljövőben megjelenik az esztergomi egyházi gyűjtemények kódex-katalógusa. Megállapodás született az Osztrák Akadémia „manuscripta.at” középkori kézirat-adatbázisának kiterjesztéséről a magyarországi anyagra is Mittelalterliche Handschriften in mitteleuropäischen Bibliotheken und Sammlungen néven, és folyamatban van a hazai kódex-állomány adatbázisba vitele. Megjelent a középkori magyarországi egyházi költészet repertóriuma és két fontos pálos forrás latin nyelvű kritikai kiadása és német, illetve magyar fordítása.
Results in English
The research project has, through the describing, cataloguing and scholarly publishing of mediaval codices and codex fragments significantly contributed to the reconstruction of mediaeval Hungarian book culture, at the same time making a large number of manuscripts of European importance accessible for foreign research. A major step forward can be acknowledgd in the describing of codex fragments in the holdings of the National Széchényi Library (Országos Széchényi Könyvtár). Besides the systematic survey of the illuminated codices of the National Széchényi Library the treatment of several significant codices from an art historical view was also realized. Similarly, the codex-catalogue of church collections of Esztergom is finished and will be shortly published. An agreement was made with the Austrian Academy to extend the mediaeval manuscript database „manuscripta.at” to the Hungarian material with the name Mittelalterliche Handschriften in mitteleuropäischen Bibliotheken und Sammlungen; the loading of Hungarian codex-holdings to database is continuously carried on. The repertory of mediaeval liturgical poetry in Hungary was published as well as the critical edition (with German resp. Hungarian translations) of two important Pauline sources.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72105
Decision
Yes

 

List of publications

 
Boreczky Anna: Egy avignoni kézirat a középkori Magyarországon, avagy a Ganoys Biblia vándorlásai, Ars Hungarica 42 közlésre elfogadva, 2013
Lauf Judit: Verbindungen der mittelalterlichen liturgischen Praxis in Wien und Ödenburg, Codices manuscripti, Heft 73/74, 15-30, 2010
Lauf Judit: Egy középkori nyelvemlék, a Piry hártya kódexe ismeretlen szövegének felbukkanása a kegyességi irodalomban, = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, Tudományos konferencia Miskolc, 2011. május 25-28., szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem, 20, 2012
Lauf Judit: Egy középkori nyelvemlék 18. századi továbbélése. A Piry-hártya egykori kódexe és a Makula nélkül való tükör, Magyar Könyvszemle (128) 234–255., 2012
Lauf Judit – Kovács Eszter: Maďarské rukopisy a české tlače ako čitanie Judit Ujfalusi, Studia Bibliographica Posoniensia, red. Miriam Poriezová, Bratislava, Univerzitná knižnica, 97–112, 2012
Lauf Judit: A Sopronban őrzött liturgikus kódextöredékek és a Schottenstift, Ars Hungarica 42 (2013) közlésre elfogadva, 2013
Körmendy Kinga: A Bakócz-graduale lehetséges megrendelője és possessora, Magyar Könyvszemle 125 (2009) 212-220, 2009
Holl Béla: Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae. Initia hymnorum, officiorum rhythmicorum, sequentiarum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque., Sajtó alá rend. Körmendy Kinga. Einl. Körmendy Kinga, Madas Edit. Budapest, OSzK (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, Subsidia 1), 2012
Körmendy Kinga: Ulászló-graduale. Kérdések és lehetséges válaszok, Ars Hungarica 42 közlésre elfogadva, 2013
Madas Edit: Sursum sonet laudis melos. Egy középkori magyarországi szekvencia külföldi előzményei, liturgikus és liturgián kívüli használata, Békés Enikő, Tegyey Imre (szerk.) Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszéke, pp. 147-153, 2012
Madas Edit, Haader Lea: Érsekújvári Kódex 1529–1531, A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként, MTA Nyelvtudományi Intézete, MTA Könyvtára, Tinta, (Régi Magyar Kódexek, 32), 2012
Madas Edit: Latin nyelvű forrásszövegek műfaji átalakulása a magyar nyelvű kódexirodalomban. (Hugo a Sancto Caro sermója az Érsekújvári Kódexben), = Imre Mihály, Fazakas Gergely (szerk.) A kora újkori kegyességi műfajok rendszere és elmélete. Tudományos konferencia, Debrecen, közlésre elfogadva, 2013
Madas Edit: „Kintornáljatok bölcsen”. Zsoltározás a liturgikus gyakorlatban, zsoltárok a közösségi és magánájtatosságban, Gábor Csilla (szerk.) Lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, Kolozsvár közlésre elfogadva, 2013
Madas Edit: A magyar „szent királyok” közép-európai kultusza liturgikus és hagiográfiai források tükrében, Ars Hungarica 42 közlésre elfogadva, 2013
Sarbak Gábor: Gyöngyösi Gergely OSPPE: Epitoma és Directorium (latinul, magyarul és németül) pp. 1-209, http://real.mtak.hu/id/eprint/3899, 2011
Sarbak Gábor: Szerzetes és főpap: Széchényi Pál érsek és rendje, Kristóf Lilla Alida, Tóth Vilmos (szerk.) Széchényi Pál érsek emlékezete. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. pp. 34-39, 2012
Sarbak Gábor, Berzeviczy Klára, Jónácsik László, Lőkös Péter (szerk.): Vizkelety András: Ad fontes. Válogatott tanulmányok. Ausgewählte Schriften: Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára. Festgabe für András Vizkelety zum 80. Geburtstag, Budapest, Szent István Társulat, 445 p., 2011
Sarbak Gábor: A pálosok és a könyv, Boka László, P. Vásárhelyi Judit (szerk.) Szöveg, emlék, kép Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, 105-116.(Bibliotheca Scientiae et Arti, 2011
Sarbak Gábor: Gyöngyösi Gergely, 1472-1531: Correctio correctionis, Csörsz Rumen István Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Budapest, pp. 115-122, 2010
Sarbak Gábor (Szerk.): Der Paulinerorden : Geschichte - Geist - Kultur Konferencia helye, ideje: Piliscsaba; Budapest, Magyarország, 2006.10.16-2006.10.18., Budapest: Szent István Társulat, 526 p, 2010
Sarbak Gábor: Remeték a Jakab-hegyen. Megjegyzések a pálos rend pécsi kezdeteihez, Magyar Egyháztöréneti Vázlatok 21: pp. 131-138., 2009
Sarbak Gábor: Könyvkultúra, Fedeles Tamás, Sarbak Gábor, Sümegi József (szerk.) A középkor évszázadai (1009-1543) Pécs: Fény Kft, 573-585. (A Pécsi Egyházmegye története; 1.), 2009
Sarbak Gábor: Die Anfänge des Paulinerordens und die Entwicklung der Ordensgesetzgebung, Elmar L Kuhn, Miroslaw Legawiec, Gábor Sarbak, Janusz Zbudniewek (szerk.) A Pálos Rend az Egyház és a nemzetek szolgálatában: Der Paulinerorden im Dienst der Kirche..., 2009
Elmar L. Kuhn, Miroslaw Legawiec, Gábor Sarbak, Janusz Zbudniewek (szerk.): A Pálos Rend az Egyház és a nemzetek szolgálatában: Der Paulinerorden im Dienst der Kirche und vieler Nationen, Paulini w sluzbie Kosciola i wielu Narodów, Warsawa: Wydawnictwo OO. Paulinow, 710 + 29 színes t. p. (Studia Claromontana; 27.), 2009
Sarbak Gábor: Die Konstitutionen des Paulinerordens im Wandel der Jahrhunderte, www.zeitenblicke.de közlésre elfogadva, 2013
Boreczky Anna–Németh András: Apollonius és Berwelpus: egy későantik regény az Ottó-korban (Az OSzK Cod. Lat. 4-es töredéke), Nemerkényi Előd (szerk.) Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Budapest, 25-49, 2009
Beatrix Romhányi, Gábor Sarbak (hg. von): Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite. Textedition des Pauliner-Formelbuches aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der UB Budapet), Budapest, Szent István Társulat, közlésre elfogadva, 2013
Sarbak Gábor: Remeték a Jakab-hegyen. Megjegyzések a pálos rend pécsi kezdeteihez, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21, 131-138, 2009
Lauf Judit: Verbindungen der mittelalterlichen liturgischen Praxis in Wien und Ödenburg, Codices Manuscripti 73/74, 15–30., 2010
Madas Edit (szerk.): „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az OSZK kiállítása 2009. október 29–2010. február 28. Katalógus. Budapest, OSzK, Budapest, 2009
Sarbak Gábor (hrsg. von): Der Paulinerorden. Geschichte - Geist - Kultur., Budapest, 2010
Vizkelety András, szerk. Berzeviczy Klára, Jónácsik LÁszló, Lőkös Péter, Sarbak Gábor: Ad fontes. Válogatott tanulmányok - Ausgewehlte Schriften. Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára, Budapest, Szent István Társulat, 2011
Boreczky Anna: Magyar királyok elfeledett képmás-sorozata a Thuróczy-krónika egy XV. századi kéziratos példányában, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, XIV-XV, 373-392, 2011
Lauf Judit: Bécs és Sopron középkori liturgikus gyakorlatának összefüggései a soproni kódextöredékek alapján, Magyar Könyvszemle, (125) 273-304, 2009
Boreczky Anna: A pozsonyi káptalan Ganoys Venceltől való középkori Bibliájának története (OSZK, Kézirattár, Cod. Lat. 78), Boka László – Vásárhelyi Judit (szerk.): Szöveg – Emlék – Kép. Bibliotheca scientiae et Artis II., Budapest, 2011

 

Events of the project

 
2009-12-01 08:52:11
Résztvevők változása
Back »