A hazai felsőoktatás gazdasági integrációja  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72177
típus K
Vezető kutató Polónyi István
magyar cím A hazai felsőoktatás gazdasági integrációja
Angol cím The economic integration of the domestic higher education
magyar kulcsszavak felsőoktatás és munkaerőpiac, felsőoktatás-finanszírozás, oktatáspolitika
angol kulcsszavak higher education and labour market, financing of higher education, educational policy
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)75 %
Ortelius tudományág: Oktatástudomány
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Munkaerő-gazdaságtan
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2008-05-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.175
FTE (kutatóév egyenérték) 0.51
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a hazai felsőoktatás gazdasági integrációjának elemzése.

A kutatás alapvetően két nagy területre koncentrál.

1.) A kutatás egyik részfeladata feltárni a hazai felsőoktatás működési jellemzőinek és sajátosságainak változását az új felsőoktatási törvény nyomán - nevezetesen vizsgálni:
a.) a felsőoktatás iránti egyéni kereslet átalakulását,
b.) a felsőoktatási intézmények vezetésének átalakulását,
c.) a felsőoktatás finanszírozásának módosulásait,
d.) az új (''bolognai'') képzési rendszer bevezetését.

2.) A kutatás másik részfeladata ezen változásoknak a felsőoktatás gazdasági illeszkedésére kifejtett hatását elemezni - nevezetesen:
a.) a felsőoktatás iránti kereslet hosszú távú jellemzőit,
b.) a felsőoktatás állami finanszírozásának fenntarthatóságát,
c.) a felsőoktatás kibocsátásának gazdasági, munkaerő-piaci illeszkedését,
d.) a felsőoktatás további gazdasági szerepének (elsősorban a regionális szerep, az innovációs szerep) alakulását.

A kutatás módszerei nemzetközi összehasonlító elemzések, hazai és nemzetközi statisztikai elemzések, dokumentumelemzések, kisebb kérdőíves vizsgálatok.
angol összefoglaló
The target of this research is to analyse the economic integration of higher education in Hungary.

The research concentrates mainly on two large tasks:
1. One part of the research reveals the changes in the functional characteristic features in the higher educational system of Hungary which were caused by new regulations and rules about higher education – namely:
a) The transformation of personal demand for higher education
b) The management transformation of institutes of higher education
c) The changes of financing of higher education
d) The introduction of a new (Bologna process) training system

2. The other part of the research analyses the influence of these changes on economic integration of higher education – namely:
a) The long-term characteristics of demand for higher education
b) The maintaining of public financing of higher education
c) The integration of issues of higher education in the economy and the labour market
d) The changes of other economic roles of higher education (primarily regional and innovation role)

The methods of the research are international comparative analysis, domestic and international statistical analysis, dokumentumanalysis and less questionnaire research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során elvégzett feladatok 1.) Az új – 2005. évi – felsőoktatási törvény hatásainak elemzése. A megszületett tanulmány (55 ezer karakter) alapján egy közlemény született. 2.) A hazai felsőoktatást nemzetközi összehasonlító vizsgálata. (Alapvetően az Educatio at a Glance és a Global Education Digest adataira támaszkodva). A megszületett tanulmány (60 ezer karakter) alapján három publikáció jelent meg. 3.) A hazai demográfiai folyamatok elemzése a felsőoktatás aspektusából (20 ezer karakter), amelynek megállapításai is több (itt felsorolt) publikációba beépültek. 4.) A hazai felsőoktatás finanszírozásának elemzése. (74 ezer karakter) A tanulmány felhasználásával négy közlemény született. 5.) A felsőoktatás kibocsátottjainak munkaerő-piaci illeszkedésének empirikus vizsgálata. A kérdőívek felvétele 401 Észak-Alföldi és Közép-Magyarországi vállalatra terjedt ki. A kutatás alapján készült tanulmány (30 ezer karakter) nyomán három publikáció született. 6.) A felsőoktatás regionális és innovációs szerepének elemzése, (20 ezer karakter), amely alapján egy előadás született. 7.) A kutatási munkaterv külön feladatként tartalmazta a kutatás eredményeinek konferencián történő bemutatását. Két konferencián szerepelt a témavezető a kutatás eredményeivel. 8.) A kutatási program befejező feladata a zárótanulmány elkészítése volt, amelyet az elképzelések szerint részben, vagy egészben könyv formájában meg szeretne jelentetni a kutatás vezetője.
kutatási eredmények (angolul)
Carried out research tasks 1) Analysis of the effects of new Higher Education Act. On this subject, I made a 55-thousand-character study that was based on a publication 2) A international comparative study of domestic higher education. (The data from the Education at a Glance, and the Global Education Digest). I made a 60-thousand-character study that was based on three publications. 3) The domestic aspect of demographic analysis of higher education (20 thousand characters). The findings of this study incorporated several (listed here) publications. 4) The analysis of national higher education funding. (74 thousand characters). I have written this study based on four publications. 5) Empirical examination of higher education graduates in the labor market match. We studied 401 companies using questionnaires. (Companies located mainly in Eastern Hungary). I have written this study based on three publications. 6) Analysis of the role of innovation in higher education institutions (20 thousand characters). The study was based on a lecture. 7) The investigator presented the results of research in two conference lecture. 8) Final study. The head of research you wish to display in the final study done in part or in whole, in book form.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72177
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Polónyi István: The Economic Integration of Higher Education in Hungary (178-197), In: Economic Efficiency and Social Responsibilities in Higher Education. International conference held at the University of Pecs, Hungary MAKC PRESS Moscow, 2009
Polónyi István: A hazai felsőoktatás működési jellemzőinek és sajátosságainak változása az új felsőoktatási törvény nyomán (325-334 p.), In: Bugár Gyöngyi - Farkas Ferenc: Elkötelezettség és sokoldalúság Tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs, 2009
Polónyi István: Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna – avagy baj-e ha elemző közgazdász vezeti a hatos villamost?, Educatio 2010/3, 2010
Polónyi István: Félúton Bolognába, avagy a kétszintű képzés (előzetes) fogadtatása Magyarországon, Pusztai Gabriella – Rébay Magdolna (szerk.): Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára Csokonai Könyvkiadó 2009 Debrecen, 2009
Polónyi István: A magyar felsőoktatás finanszírozása a korai 2000-es években, Berács J – Hrubos I – Temesi J (szerk.): NFKK Füzetek 1. Magyar Felsőoktatás 2008 Konferencia előadások 2009. január 28. Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. Bp, 2009
Polónyi István: A finanszírozási rendszer sajátosságai a felsőoktatásban (71-94 p), Hrubos Ildikó – Török Imre : Intézményi menedzsment a felsőoktatásban Műegyetemi Kiadó 2009, 2009
Polónyi István: Tényleg kevés?, Köznevelés 2009 szeptember 18 (22-23p), 2009
Polónyi István: A hazai felsőoktatás gazdasági működése, szerveződése és vezetése a 2000-es évek legelején, Új Pedagógiai Szemle 2009 8-9 (3-26 p), 2009
Polónyi István: A hazai matematikai, természettudományos és műszaki képzés nemzetközi összehasonlításban, Iskolakultúra 2010. 2. sz. (72-81p), 2010
Polónyi István: Hoztak is meg nem is, Educatio 2010. 1. sz. (111-1269), 2010
Polónyi István: Hallgatók külföldön, Debreceni Szemle 2010/2 (75-90 p.), 2010
Polónyi István: Felmentő seregek? Külföldi hallgatók a hazai felsőoktatásban, Társadalomkutatás 2010/3, 2010

 

Projekt eseményei

 
2014-08-01 09:35:44
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: GTK Menedzsment és Marketing Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: BTK Neveléstudományi Intézet (Debreceni Egyetem).
vissza »