A romániai magyar külképviseletek (bukaresti követség, kolozsvári konzulátus, brassói és aradi konzulátus) 1921-1944 közötti iratanyagának feltárása, feldolgozása és kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72265
típus PD
Vezető kutató Seres Attila
magyar cím A romániai magyar külképviseletek (bukaresti követség, kolozsvári konzulátus, brassói és aradi konzulátus) 1921-1944 közötti iratanyagának feltárása, feldolgozása és kiadása
Angol cím Publishing of the archival material of the Hungarian diplomatic missions (Hungarian embassy in Bucharest, Hungarian consulates in Kolozsvár, Brassó and Arad) in Rumania 1921-1944
magyar kulcsszavak magyar-román diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok, magyar kisebbség Romániában, bukaresti követség, kolozsvári konzulátus, brassói konzulátus, aradi konzulátus
angol kulcsszavak Hungarian-Rumanian diplomatic and economic relations, Hungarian minority in Rumania, Hungarian embassy in Bucharest, Hungarian consulates in Kolozsvár, Brassó and Arad
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kortárs történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2008-05-01
projekt vége 2012-04-30
aktuális összeg (MFt) 16.800
FTE (kutatóév egyenérték) 2.39
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a romániai magyar külképviseletek (bukaresti követség, kolozsvári, aradi és brassói konzulátus) 1921–1944 közötti működése során keletkezett iratanyag szisztematikus feltárása és feldolgozása, majd átfogó és rendszerezett közzététele a tudományos közvélemény számára. A kutatás eredményeként elkészülő dokumentumkötet(ek) kézirata a romániai magyar kisebbség 1921–1944 közötti belső fejlődéstörténetére, politikai, társadalmi és gazdasági szerveződésére, jogi helyzetére, művelődési viszonyaira, a Magyarország és Románia közötti diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokra, továbbá a Románián belüli etnikumközi viszonyokra, az erdélyi magyarság és más romániai kisebbségek közötti érintkezésekre vonatkozó iratokat ölelik fel. A romániai magyar külképviseletek iratanyagának egységes publikálása a korábbiaknál jóval tágabb rálátást biztosíthat a magyar–román kapcsolatok és az erdélyi magyar kisebbség két világháború közötti és második világháború alatti történetének egészére. Kiadásuk nyomán lehetőség nyílik olyan történeti források és forráscsoportok megismerésére és beemelésére a tudományos kutatások látókörébe, amelyek eddig elkerülték az egyedi szempontok alapján orientálódó, egy–egy szűkebb történeti korszak vagy kiemelt történeti esemény elemzésére vállalkozó hazai kutatók figyelmét. A kutatás új összefüggések, új szempontok felvetésére törekszik a romániai magyar külképviseletek hálózatának kiépülése, illetékességi körük, működési rendjük, funkciójuk, helyi politikai és társadalmi kapcsolatrendszerük, a magyar kormány és az erdélyi magyar kisebbség közötti információáramlásban betöltött szerepük vizsgálatával is.
angol összefoglaló
The aim of the research is to obtain, investigate and publish the reports written by the leaders of the Hungarian diplomatic missions in Rumania (the embassy in Bucharest and consulates in Kolozsvár, Arad and Brassó) between 1921 and 1944, which are housed in the National Archives of Hungary. The manuscript of the publication(s) to be expected will provide for the further investigations a large group of unknown sources and historical facts. The publication(s) will contain new documents on the history of the Hungarian national minority in Rumania as well its legal status, political, social and economic organizations and its culture and education possibilities at that period. The information and results obtained by the research will also include new facts about diplomatic and economic relations between Hungary and Rumania and ethnic relations between the Hungarian minority and other nationalities (for example Germans) in Transylvania. The research attempts to provide new information and results concerning the history of the Hungarian diplomatic missions in Rumania, as well their establishing, function, diplomatic activity, relations with the members of the local Hungarian minority, and their giving information about organizations of Hungarians in Rumania for the Hungarian government.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt 2008. máj. 1-től 2012. ápr. 30-ig tartó időszakában a levéltári forrásfeltárás nyomán összesen 13 publikáció jelent meg: 12 tanulmány és forrásközlemény, illetve 1 önálló kötet. Ezen kívül elkészült 1 önálló kötet kézirata bev. tan.-al, forrástárral, az azokhoz írt lábjegyz.-kel és annotált névmutatóval. Ld. Magyar katolikus szórványok a Kárpátokon túl. A Szent László Társulat tevékenysége a két világháború között. Az iratokat gyűjt. és vál., a bev. tan.-t, a lábjegyz.-ket és az annotált névmutatót írta: Seres Attila. Budapest, 2012. A kézirat nyomdai kiadásra készen áll. Elkészült továbbá 1 önálló kötet forrástára is. Ld. Márton Áron és az erdélyi katolikus püspökség a második bécsi döntés után. Magyar diplomáciai iratok 1940-1944. Az iratokat gyűjt. és vál.: Seres Attila. Budapest, 2012. A forrástárhoz a bev. tan.-t, a lábjegyz.-ket, illetve az annotált névmutatót még el kell készíteni. A megjelent publikációk, és a kéziratban lévő kötetek anyaga döntően magyar diplomáciai forrásokon, a bukaresti követség, a kolozsvári, az aradi, és a brassói konzulátus jelentésein alapul. A több fondban szétszórt magyar diplomáciai jelentések értékeléséhez más magyar iratanyagot, a Min.eln.-ség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának, és a Szent László Társulatnak az iratait is felhasználtunk. Az ebből a forráskörből kibontakozó képet román levéltári forrásokkal, valamint a legújabb magyar és román szakirodalom eredményeivel árnyaltuk.
kutatási eredmények (angolul)
In the period from 1st of May 2008 to 30th of April 2012 as a result of investigations of archival sources 13 publications have been published altogether including 12 issues and 1 book. Beside these has been completed a typscript of a volume of documents including introduction chapter, footnotes and name index. See: Hungarian Catholics over the Carpaths. The activity of Szent László Society between the two world wars. Edyted by: Seres Attila. Budapest, 2012. The typesript is ready for publishing. Beside this also has been completed a collection of written sources. See: Márton Áron and the Transylvanian Catholic Episcopate after the Second Wienna Arbitrage. Hungarian diplomatical sources 1940-1944. Edited by: Seres Attila. Budapest, 2012. An introduction chapter, footnotes and a name index have to be written for publishing of this volume. All the published issues and volumes and unpublished typescripts based on Hungarian diplomatical sources, basically on the reports of the Hungarian Embassy in Bucharest, the Hungarian Consulate General in Kolozsvár, the Hungarian Consulates in Brassó and Arad. In order to summit of the Hungarian diplomatical sources housing in several archival fonds we also used other Hungarian archival sources like documents of the Department of Nationalities and Minorities at the Prime Ministry and documents of Szent László Society. We also analized the last results of the Hungarian and Romanian historiography and Romanian archival sources.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72265
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Seres Attila: Visszaélések az 1930. évi romániai népszámlálás végrehajtása során, Székelyföld, 2008. 12. sz. 102-137., 2008
Seres Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület két világháború közötti válsága magyar diplomáciai iratok tükrében, Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2008. 271-308., 2008
Seres Attila: Köröstárkány fekete Húsvétja az aradi magyar konzulátus jelentésében, Honismeret, 2009. 4. sz. 18-25., 2009
Seres Attila: Sebestyén Antal hadikfalvi plébános levelei a Szent László Társulat és a Külügyminisztérium levéltárában, Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2009. 273-328., 2009
Seres Attila: A romániai Országos Magyar Párt és a bukovinai székelyek politikai megszervezése 1926-1927, Kisebbségkutatás, 2009. 3. sz. 453-464., 2009
Seres Attila: Domokos Pál Péter missziója a bukaresti magyar követségen 1940-1941, Magyar Kisebbség, 2009. 3-4. sz. 276-321., 2009
Seres Attila: Iratok Márton Áron apostoli kormányzói kinevezésének és püspökké szentelésének diplomáciai és egyházpolitikai hátteréhez, Studia Theologica Transsylvaniensia, 13. sz. (2010.) 63-108., 2010
Seres Attila-Dömötörfi Tibor: Magyar iskolakérdés Brailában a két világháború között, Magyar Kisebbség, 2010. 3-4. sz. 167-224., 2010
Seres Attila: Márton Áron és a kisebbségi reciprocitás kérdése a magyar-román kapcsolatokban, Limes, 2011. 2. sz. 75-95., 2011
Seres Attila: Márton Áron és az erdélyi (gyulafehérvári) püspökség a második bécsi döntés után, Satu Mare. Studii di comiunicari. XVII/II. Supplementum. Red.: L. Balogh Béni-Cornel Grad-Sárándi Tamás-Ottmar Trasca. Satu Mare, 2011
Seres Attila: Magyar levéltári források az 1930. évi romániai népszámlálás nemzetiségi adatsorainak értékeléséhez, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Kriterion, Kolozsvár, 2011
Seres Attila-Filep Tamás Gusztáv: Erdélyi magyar írók előadó körútja a Felvidéken 1937-ben egy magyar diplomáciai jelentés tükrében, Magyar Napló, 2011. 5. sz. 36-44., 2011
Seres Attila-Ottmar Trasca: Márton Áron 1944. május 18-i kolozsvári beszéde a zsidók deportálása ellen. Gondolatok néhány magyar és román levéltári irat apropóján, Múlt és Jövő, 2011. 3. sz. 43-50., 2011

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:08:04
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »