Intencionalitás és tapasztalat  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72360
típus K
Vezető kutató Ullmann Tamás
magyar cím Intencionalitás és tapasztalat
Angol cím Intentionality and Experience
magyar kulcsszavak fenomenológia, intencionalitás, tapasztalat, tudat, test, elme, affektivitás, észlelés
angol kulcsszavak Phenomenology, Intentionality, Experience, Consciousness, Body, Mind, Affectivity, Perception
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fenomenológia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Deczki Sarolta
Farkas Henrik
Kenéz László
Marosán Bence Péter
Pintér Judit Nóra
Rónai András Gábor
Schwendtner Tibor
Szabó Zsigmond
Tiszóczi Roland
Toronyai Gábor
Váradi Péter
Varga Péter András
Vermes Katalin
Zuh Deodáth
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2013-05-31
aktuális összeg (MFt) 10.660
FTE (kutatóév egyenérték) 12.95
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Szemben a XX. század második felét jellemző úgynevezett nyelvi fordulattal, az elmúlt két évtizedben bekövetkezett egy másik fordulat. Újra előtérbe kerülnek a tudat, az észlelés, a gondolkodás, érzékelés problémái. Nem túlzás tehát a tudat és az elme felé fordulásról, egyfajta mentális fordulatról beszélnünk, amivel az intencionalitás problémája újra felértékelődött. Kutatási tervünk azt az ívet fogja át, amely Edmund Husserl intencionalitás-fogalmát köti össze nem csak a kortárs fenomenológia, hanem más filozófiai iskolák tapasztalatfogalmaival. A kutatás kiindulásaként azt elemezzük, hogy az intencionalitás fenomenológiai leírása mennyiben hoz újat a tudat karteziánus, kantiánus illetve természettudományos megközelítéséhez képest. A kutatás második lépcsőjében az intencionalitás fogalmának kritikai átalakítását vizsgáljuk, elsősorban a francia fenomenológiára tekintettel. A test fogalma mellett behatóan elemezzük a horizont, a világ, az idő, a képzelet, az esemény, a változás, az erő, a vágy, a tudattalan, az affektivitás fogalmait. Kutatásunk harmadik része az intencionalitás fenomenológiai fogalmát érintő belső és külső kritikák felülvizsgálata. Kutatási eredményeinkre támaszkodva végül kidolgozzuk a tapasztalat (és a fenomén) egységes fogalmát, tankönyvet jelentetünk meg. A kutatócsoport feladatai elvégzéséhez új módszerek kimunkálását is célul tűzte maga elé.
angol összefoglaló
Intentionality is one of the most researched topics in contemporary philosophy. Intentionality is amenable to an experiential analysis, and ever since the very beginning, i.e. since Husserlâ019s early work, it has been a fundamental subjects of phenomenological research. Our overall goal is to compare the original Husserlian concept of intentionality with not only later avatars of the same notion but also with the concepts of experience developed by other schools of philosophy. The research project has got three phases: 1) we will examine the originality of Husserlâ019s contribution to the understanding of consciousness, in contrast with other notions of experience, respectively. 2) we are proposing to examine the critical transformation of the concept of intentionality that has taken place in different French schools of phenomenology. Our research will focus on such central themes as the body, the world, time, imagination and phantasy, event, change, desire, the unconscious and affectivity. We will translate Merleau-Pontyâ019s La phénomenologie de la perception. 3) we will review the critical considerations that has been brought up against the phenomenological concept of intentionality. Based on this research we are proposing to elaborate a new concept of intentional experience. We will compile a course-book of phenomenology drawing upon some new methodological approach we are going to apply throughout the whole research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A XX. századi fenomenológia aktualitását bemutató kutatásunkat három nagy témakör köré csoportosítottuk: 1) az intencionalitás fogalmának értelmezése (a tudat új felfogása, szakítás az újkori reprezentációelméletekkel); 2) az intencionalitás fogalmának kritikai átalakítása a fenomenológiai hagyományon belül (különös tekintettel a francia fenomenológiára); 3) az intencionalitás és a fenomenológiai tapasztalatelmélet kritikája más filozófiai irányzatok, valamint más tudományágak (pszichológia, szociológia, esztétika) felől. A kutatás mindhárom területen intenzív és eredményes volt. A kutatócsoport teljesítette a maga elé tűzött feladatokat: megjelentettünk 5 monográfiát, 7 magyar nyelvű tanulmány kötetet és több mint száz tudományos szakcikket. A projekt ütemezésében lényeges változás nem történt, 7 konferenciát, 3 workshopot és 4 nyári egyetemet rendeztünk. A kutatási tervet maradéktalanul teljesítettük.
kutatási eredmények (angolul)
The goal of our research was to present the actuality of phenomenological philosophy and to analyse one of its central concept: the intentionality. Our project focused on three major themes: 1) the concept of intentionality within the tradition of the philosophy of mind; 2) the critical transformation of the concept of intentionality within the phenomenological movement; 3) interdiscipinary relations between phenomenology and other philosophical tendencies, as well as between phenomenology and sociology, psychology, anthropology, etc. The project was succesfull and intense in all fields. The research group achieved the goals. We published 5 monographies on the theory of intentionality, experience, XX. century philosophy; 7 collections of scientific essays; more than 100 scientific articles. We organised 7 conferences, 3 workshops and 4 summer universities.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varga Péter András - Zuh Deodáth: Kortársunk Husserl. Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013
Varga Péter András - Zuh Deodáth: Az új Husserl. Szemelvények az életmű ismeretlen fejezeteiből, Budapest, L'Harmattan, 2011
Olay Csaba - Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században, Budapest, L'Harmattan, 2011
Szabó Zsigmond: A libidó antinómiája, Budapest, L'Harmattan, 2012
Váradi Péter - Ullmann Tamás (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka, Budapest, L'harmattan, 2011
Ullmann Tamás: A láthatatlan forma. Sematizmus és intencionalitás, Budapest, L'harmattan, 2010
Varga Péter András - Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások, L'Harmattan, Budapest., 2009
Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafizikája., L'Harmattan, Budapest., 2008
Kenéz László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái., L'Harmattan, Budapest., 2008
Barbara Merker; Gedő Éva; Schwendtner Tibor (szerk.): Verstehen nach Heidegger und Brandom, Hamburg, Meiner. 274.o., 2009
Schwendtner Tibor: Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél, Budapest, L'Harmattan. 126.o., 2011
Ullmann Tamás: Az értelem dimenziói, Budapest, L'Harmattan, 2012
Tamás Ullmann - Jean-Louis Vieillard-Baron (dir.): L'Actualité d'Henri Bergson, Paris, Archives Karéline, 2012
Kenéz László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái, Budapest, L'Harmattan. 332.o., 2008
Ullmann Tamás - Jean-Louis Vieillard-Baron (szerk.): Bergson aktualitása, Budapest, Gondolat. 210.o., 2011
Farkas Henrik: A gondolkodás tere, Debreceni Egyetem BTK, 2011
Varga Péter András: The Formation of Husserl's Notion of Philosophy, ELTE BTK, 2011
Pintér Judit Nóra: A nem múló jelen: Trauma és nosztalgia, ELTE BTK, 2011
Váradi Péter: Niezsche és az esztétika. Az ideál fogalma Nietzschénél, ELTE BTK, 2012
Kenéz László: Tapasztalat és evolúció, ELTE BTK, 2011
Rónai András: A kifejezés, Debreceni Tudomány Egyetem BTK, 2011
Pintér Judit Nóra: A tudattalan identitás, Imágó 2012/2. 67-72.o., 2012
Pintér Judit Nóra: Az önámítás avagy szubjektív igazságaink mátrixa, Aspecto 2011/1. 23-30., 2011
Pintér Judit Nóra: Nosztalgia és otthonosság, Kellék 2009 nyár. 101-109.o., 2009
Pintér Judit Nóra: Nosztalgia, szentimentalizmus, utópia, Laokóon Művészetelméleti Folyóirat 2008/5. http://laokoon.c3.hu/szamok/5.html, 2008
Pintér Judit Nóra: Trauma, változás, tapasztalat, Aspecto 2008/1. 65-76., 2008
Pintér Judit Nóra: Értelemadás mint jóvátétel, Café Babel 66., 2012
Ullmann Tamás: A változás tapasztalata, Aspecto 2008/1. 77-98., 2008
Rónai András: Tanulhat-e egy fenomenológus a másiktól?, Aspecto 2008/1. 167-172., 2008
Farkas Henrik: Vágy, esetlegesség, szükségszerűség, Aspecto 2009/1. 5-18., 2009
Szabó Zsigmond: A libidó antinómiája és a teremtő vágy, Aspecto 2009/1. 69-94., 2009
Schwendtner Tibor: Egzisztencia és térbeliség A per-ben (hermeneutiaki-fenomenológiai értelmezés), Aspecto 2009/1. 163-190., 2009
Vermes Katalin: Multimodalitás és sensus communis, Aspecto 2009/1. 191-217., 2009
Deczki Sarolta: A másiktól tanulni, Aspecto 2009/1., 2009
Rónai András: A másik illúziója és a megszólítás, Aspecto 2011/1. 31-44., 2011
Ullmann Tamás: Normalitás és illúzió, Aspecto 2011/1. 67-88., 2011
Deczki Sarolta: Homo practicus, Aspecto 2011/1. 157-172., 2011
Farkas Henrik: Értelemsokaság, perspektivizmus és agondolkodás mozgása, Aspecto 2011/1. 175-199., 2011
Ullmann Tamás: Az intencionalitás új paradigmája, Kellék 36. 7-22., 2008
Deczki Sarolta: "Ich kann" - praxis és intencionalitás, Kellék 36. 23-32., 2008
Toronyai Gábor: Észösztön és történelmi telelológia Husserlnél, Kellék 36. 41-54., 2008
Zuh Deodáth: Az önaffekció problémája Merleau-Ponty 1960-as Husserl előadásában és Derrida A hang és a fenomén című művében, Kellék 36. 55-68.o., 2008
Zuh Deodáth: Husserl helye a régi és az új magyar recepcióban, Kellék 36. 137-150.o., 2008
Tamás Ullmann: Negative Platonism and the Appearance-Problem, Ivan Chvatík - Erika Abrams (eds.): Jan Patocka and the Heritage of Phenomenology. Pringer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York. 71-86.o., 2011
Tamás Ullmann: Le probleme de l'intuition chez Bergson et Merleau-Ponty, Tamás Ullmann - Jean-Louis Vieillard-Baron (dir.): L'Actualité d'Henri Bergson. Paris, Archives Karéline. 13-30.o., 2012
Schwendtner Tibor: A kategoriális szemlélet és a létkérdés, Varga Péter András - Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások. Budapest, L'Harmattan. 142-153.o., 2009
Ullmann Tamás: Husserl és Kant, Varga Péter András - Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások. Budapest, L'Harmattan. 1178-199.o., 2009
Varga Péter András: A Logikai vizsgálódások filozófiai álláspontja és annak átalakulása a mű első kiadását követően, Varga Péter András - Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások. Budapest, L'Harmattan. 226-274.o., 2009
Zuh Deodáth: Husserl kései kísérletei korábbi műveinek értelmezésére, Varga Péter András - Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások. Budapest, L'Harmattan. 275-300.o., 2009
Tiszóczi Roland Barna: Lévinas idealizmuskritikája, Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafizikája. Budapest, L'Harmattan. 77-88.o., 2008
Váradi Péter: A képzés etikai paradoxona, Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafizikája. Budapest, L'Harmattan. 89-98.o., 2008
Ullmann Tamás: A látványosság anarchiája, Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafizikája. Budapest, L'Harmattan. 99-112.o., 2008
Zuh Deodáth: Lévinas Husserlről 1940-ben, Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafizikája. Budapest, L'Harmattan. 113-123.o., 2008
Vermes Katalin: A gyilkos halál és a vágy átlényegülése. Idő, halál, vágy és többszörösség Lévinas filozófiájában, Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafizikája. Budapest, L'Harmattan. 151-166.o., 2008
Farkas Henrik: Idegenség és inenzitásélmény a fenomenológiában, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 9-18.o., 2008
Tiszóczi Roland Barna: Az elismerés és a tapasztalat összefüggése Hegelnél, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 45-60.o., 2008
Rónai András: A kifejezés: a felkínálkozás és a kidolgozott test között, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 61-73.o., 2008
Kenéz László: Elődök bőrében: evolúciós fenomenológia, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 97-118.o., 2008
Vermes Katalin: A reszponzív érzékiség túl intenció és hülé dinamikáján, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 177-186.o., 2008
Váradi Péter: Test a barátságban és a szerelemben, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 187-201.o., 2008
Varga Péter: A szigorú fenomenológia fantáziája, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 205-224.o., 2008
Ullmann Tamás: Aspektuslátás és sematizmus, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 225-242.o., 2008
Szabó Zsigmond: Az öntudat antinómiája, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 243-260.o., 2008
Marosán Bence Péter: A bizonyosság álmai, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 261-281.o., 2008
Zuh Deodáth: Történeti spontaneitás és történeti konstrukció, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 283-300.o., 2008
Deczki Sarolta: A krízis fenomenológiája, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 301-318.o., 2008
Schwendtner Tibor: Hatott-e Heidegger Husserlre?, Kenés László - Rónai András (szerk.): A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. Budapest, L'Harmattan. 319-332.o., 2008
Zuh Deodáth: Sartre és Merleau-Ponty szakítása, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 33-41.o., 2011
Zuh Deodáth: Sartre és Merleau-Ponty szakítása, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 33-41.o., 2011
Farkas Henrik: Erőmegnyilvánulás és cselekvőképesség. Az interszubjektivitás fenomenológiájához, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 59-67.o., 2011
Ullmann Tamás: A vágy fenomenológiája, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 68-79.o., 2011
Kenéz László: Sartre és a másfeledik perspektíva, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 80-107.o., 2011
Rónai András: A kiterjedés nélküli test, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 111-118.o., 2011
Tiszóczi Roland Barna: Jean-Paul Sartre testfelfogása, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 119-130.o., 2011
Kenéz László: A test transzparenciája, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 131-147.o., 2011
Marosán Bence Péter: Az érzelmek mágikus világa, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 199-207.o., 2011
Váradi Péter: Emóció és test. Sartre emócióelmélete, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 208-218.o., 2011
Pintér Judit Nóra: Tapasztalat mint kifejeződés, Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. Budapest, L'Harmattan. 219-227.o., 2011
Ullmann Tamás: A jövő problémája az idő fenomenológiájában, Helikon 2009/4. 577-594.o., 2009
Ullmann Tamás: Az intuíció problémája Bergson és Merleau-Ponty filozófiájában, Ullmann Tamás - Jean-Louis Vieillard-Baron (szerk.): Bergson aktualitása. Budapest, Gondolat. 108-128.o., 2011
Ullmann Tamás: Transzcendentális sematizmus és fundamentálontológia. Heidegger Kant-értelmezése, Blandl Borbála - Gulyás Péter - Marosán Bence Péter (szerk.): "A margók előadója voltam" Emlékkötet Munkácsy Gyula tiszteletére. Budapest, Tudástársadalom. 243-265.o., 2011
Ullmann Tamás: Tudatosság, intencionalitás és jelentés, Bács Gábor - Forrai Gábor - Molnár Gábor - Tőzsér János (szerk.): Perlekedő rokonok? Analitikus filozófia és fenomenológia. Budapest, L'Harmattan. 69-82.o., 2011
Varga Péter András: A nem létező tárgy. Az analitikus filozófia és a fenomenológia közös problémája a 20. század elején, Bács Gábor - Forrai Gábor - Molnár Gábor - Tőzsér János (szerk.): Perlekedő rokonok? Analitikus filozófia és fenomenológia. Budapest, L'Harmattan. 83-110.o., 2011
Ullmann Tamás: Észkritika és nyelvkritika. Jelentés és jel a fenomenológiában, Laczkó Sándor - Faragó Emese (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. Az ész. Szeged, Pro Philosophia. 217-225.o., 2012
Ullmann Tamás: Létezik-e nem metaforikus gondolkodás? Derrida a metafora logikájáról, Papp Zoltán (szerk.): "Viharnak kitett szavak által" Tanulmányok Bacsó Béla 60. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK. 291-306.o., 2012
Váradi Péter: Szimptomatológia Nietzsche kései jegyzetfüzeteiben, Papp Zoltán (szerk.): "Viharnak kitett szavak által" Tanulmányok Bacsó Béla 60. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK. 331-342.o., 2012
Schwendtner Tibor: Sartre Freud-kritikája, Imágó 2012/2. 17-30.o., 2012
Vermes Katalin: A jelen pillanat, Imágó 2012/2. 47-66.o., 2012
Ullmann Tamás: Nyelvi teremtés és ikonikus funkció. Ricoeur a metaforáról, Fehér m. István - Lengyel Zsuzsanna Mariann - Nyírő Miklós - Olay Csaba (szerk.): "Szót érteni egymással". Budapest, L'Harmattan. 265-281.o., 2013
Varga Péter András: Hermeneutiak és fenomenológia. Gadamer késői közelítése Husserl fenomenológiájához, Fehér m. István - Lengyel Zsuzsanna Mariann - Nyírő Miklós - Olay Csaba (szerk.): "Szót érteni egymással". Budapest, L'Harmattan. 175-204.o., 2013
Varga Péter András: Eredmény, ortodoxia és töténetiség a filozófiában: Edmund Husserl és Eugen Fink összefonódó filozófiái a késői freiburgi években, Többlet 2011/1. 55-78., 2011
Schwendtner Tibor: Ismétlés és alapítás. Heidegger jövőre irányuló történeti elmélkedései, Fehér m. István - Lengyel Zsuzsanna Mariann - Nyírő Miklós - Olay Csaba (szerk.): "Szót érteni egymással". Budapest, L'Harmattan. 237-247.o., 2013
Bence Marosán: The Primal Child of Nature: Towards a Systematic Theory of Eco-Phenomenology, Anna Teresa Tymineiecka (ed.): Analecta Husserliana CXXIV. Springer, Dordrecht, London, New York. 119-153.o., 2013
Marosán Bence Péter: Max Weber és Edmund Husserl tudományfelfogása: A tudomány mint életforma, Elpis V. 121-131.o., 2011
Marosán Bence Péter: Sartre's Radical Reduction to the Incarnated Subjectivity, Phainomena: Journal of Phenomenology and Hermeneutics XIX. (74-75). 139-167.o., 2010
Marosán Bence Péter: Apodicticity and Transcendental Phenomenology, Perspectives. International Postgraduate Journal of Philosophy 2 (3). 78-101.o., 2010
Marosán Bence Péter: Az apodikticitás élete. Adalékok az igazság fenomenológiájához, ELTE BTK Filozófiai Intézet, 2013
Zuh Deodáth: Edmund Husserl az európai filozófia egységéről, Egyed Péter (szerk.): Európaiság és filozófia. Kolozsvár, Pro Philosophia. 99-136.o., 2009
Zuh Deodáth: Az interszubjektivitás problémája. A klasszikus fenomenológiai megoldás egy elhanyagolt részlete, Veress Károly (szerk.): A távolság antinómiái. Hermeneutiaki és alkalmazott filozófiai kutatások. Kolozsvár, Egyetemi műhely., 2008
Zuh Deodáth: Hogyan került Husserl Halléba. Tudomány és tudományszervezés, Világosság 2009/Tél. 60-76.o., 2009
Zuh Deodáth: Wogegen Wandte sich Husserl 1891? Ein Beitrag zur neuren Rezeption des Verhaltnisses von Husserl un Frege., Husserl Studies 28. 95-120.o., 2012
Zuh Deodáth: Korszerűség, transzcendentalizmus, zárójelbe tett tudomány. Edmund Husserl hatvanas évekbeli recepciójának szerepe a magyarországi filozófiai életben, Századvég 63. 87-108.o., 2012
Zuh Deodáth: Mivel határos a tudat? Az elfelejtett Carl Stumpfról, Korunk 2013 Május. 30-35.o., 2013
Vermes Katalin: Intersensory and intersubjective attunement, Body, Movement and Dance in Psychotherapy 6. 31-42.o., 2011
Farkas Henrik: A megcsalt gondolkodás, Liget 2013/1. 87-93.o., 2013
Toronyai Gábor: Szeretetszövevény, Thalassa 21. 51-88.o., 2010
Varga Péter András: The missing chapter from the Logical Investigations. Husserl on Lotze's formal and real significance of logical laws, Husserl Studies 29. 1-29.o., 2013
Varga Péter András: Husserl utolsó könyve: filozófiatörténet és véglegességigény Husserl késői filozófiájában, Elpis 6. 57-76.o., 2012
Varga Péter András: The Archtectonic and History of Phenomenology, Dermot Moran; Hans Reiner Sepp (szerk.): Phenomenology 2010. Bucarest, Zeta Books. 87-114.o., 2011
Varga Péter András: Psychologism as Positive Heritage of Husserl's Phenomenological Philosophy, Studia Phaenomenologica X. 135-161.o., 2010
Varga Péter András: A husserli tudatfenomenológia önértelmezési vitájának előképe a 19. században, Gábor György; Vajda Mihály (szerk.): A lét hangoltsága. Budapest, Typotex. 141-161.o., 2010
Varga Péter András: Phenomenology between Ego-Split and Infinite Regress: The Debates of Transcendental Reduction around 1930, Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia 54. 35-44.o., 2009
Varga Péter András: Az intencionalitás felfedezéséről, Magyar Filozófiai Szemle 53. (3-4). 700-721., 2009
Varga Péter András: Mi a tárgy nem látott oldalának jelentősége?, Világosság 49. (6). 49-61.o., 2009
Varga Péter András: Husserl és a filozófiai megismerés kibontakozásának fenomenológiája, Világosság 49. (3-4). 147-159.o., 2008
Schwendtner Tibor: Eredet, hagyomány, értelemképzés, Lengyel Zsuzsanna Mariann; Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére. Budapest, L'Harmattan. 191-225.o., 2012
Schwendtner Tibor: A fizikus és a filozófus, avagy miért ne helyezzük gyámság alá a filozófiát?, Magyar Tudomány 2012/8. 993-997.o., 2012
Schwendtner Tibor: A hermeneutika helye Thomas Kuhn gondolkodásában. Megjegyzések Laki János Kuhn-értelmezéséhez, Magyar Filozófiai Szemle 54. (1) 148-154.o., 2010
Schwendtner Tibor; Gedő Éva: Das Fremde: Freund oder Feind?, Daseinsanalyse - Jahrbuch für Phaenomenologische Anthropologie und Psychoterapie 24. 53-59.o., 2008
Gedő Éva; Schwendtner Tibor: Dimensionen des Verstehens. Bemerkungen zu Brandoms Heidegger-Interpretation, B. Merker; Gedő É.; Schwendtner T. (szerk.): Verstehen nach Heidegger und Brandom. Hamburg, Meiner. 79-94.o., 2009
Váradi Péter: Mit akar a filozófia az irodalomtól?, Bárány Tibor; Rónai András (szerk.): Filozófia és irodalom. Budapest, József Attila Kör-L'Harmattan. 94-102.o., 2008
Váradi Péter: Konzervatív és korszerű: Az új filozófiai kézikönyv kétarcúsága, Holmi 19. 2008/6. 821-827.o., 2008
Deczki Sarolta: Mathesis singularis, Revue d'Études Francaises 18. 2013/1. 223-229.o., 2013
Rónai András: Authentic and Secon-Order Expression: the Child, the poet and OPrdinary Language, K. Noivotny; T.S. Hammer; Anne Gléonec; Petr Specián (szerk.): Thinking in Dialogue with Humanities. Path into the Phenom,enology of Merleau-Ponty. Bucarest, Zeta Books., 2011
Szabó Zsigmond: Becoming and Infinity, K. Noivotny; T.S. Hammer; Anne Gléonec; Petr Specián (szerk.): Thinking in Dialogue with Humanities. Path into the Phenom,enology of Merleau-Ponty. Bucarest, Zeta Books., 2011
Ullmann Tamás: Approches phénoménologiques du phénomene de la vie, Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia 1-2/2008. 3-16.o., 2008
Varga Péter: Brentano's Influence on Husserl's Early Notion of Intentionality, Studia Universitatis Babes-Bolyai - Philosophia 1-2/2008. 29-48.o., 2008
Zuh Deodáth: How do Categorial Representations Influence everyday Intuition?, Studia Universitatis Babes-Bolyai - Philosophia 1-2/2008. 49-62.o., 2008
Ullmann Tamás: Phaenomenologische Analyse der Verantwortung bei Patocka und Lévinas, Ludger Hagedorn - Michael Staudigl (hrsg.): Über Zivilisation und Differenz. Würzburg, Königshausen & Neumann. 147-160.o., 2008
Varga Péter András: Psychologism as Positive Heritage of Husserl’s Phenomenological Philosophy., Studia Phaenomenologica X. 135-161.o., 2010
vissza »