Erdély néprajzi képe a 19-20. században. Alapkutatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységéhez  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72428
típus K
Vezető kutató Tánczosné dr. Bereczki Ibolya
magyar cím Erdély néprajzi képe a 19-20. században. Alapkutatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységéhez
Angol cím The ethnographic character of Transsylvania in the 19th-20th centuries
magyar kulcsszavak Erdély, néprajzi kutatás, népi építészet, lakáskultúra, életmód, szabadtéri néprajzi muzeológia
angol kulcsszavak basic research, folk architecture, interior furnishings, way of life, open air museology
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Etnográfia
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Kultúra
Kutatóhely Szabadtéri Néprajzi Múzeum
résztvevők Balassa M. Iván
Buzás Miklós
Cseri Miklós
Pozsony Ferenc
Sabján Tibor
Vass Erika
projekt kezdete 2008-09-01
projekt vége 2012-09-30
aktuális összeg (MFt) 19.897
FTE (kutatóév egyenérték) 3.51
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tervezett, Erdély jellemző magyar néprajzi csoportjainak 19-20. századi építkezését, lakáskultúráját és életmódját bemutató épületegyüttes megvalósításához szükséges alapkutatások folytatása. A projekt eredményeként elkészül a tájegységi telepítési terv, amely tartalmazza a bemutatandó településtípusokat, etnikumokat, társadalmi rétegeket, a bemutatás időmetszetét és a kiválasztott épületeket. A tájegység előkészítéséhez kapcsolódó alapkutatással párhuzamosan építész egyetemi hallgatók bevonásával. folytatódnak az erdélyi népi építészeti kataszterezési munkálatok és építészeti felmérések. a projektben kiemelt szerepet kap al néprajzi terepmunkal és a tárgygyűjtés mindazokon a településeken, ahonnan az áttelepítendő épületeinket kiválasztjuk. A projekt keretében felmérjük a hazai és a határon túli közgyűjteményekben őrzött, vonatkozó dokumentum- és műtárgyanyagot, valamint digitális adatbázist hozunk létre Erdélyi Néprajzi Archívum néven. A kutatás során feltárt anyag bemutatására, elemzésére több alkalommal műhelymunkát és tudományos konferenciát rendezünk, a kutatás eredményeként született tanulmányokat pedig önálló kötetben jelentetjük meg.
angol összefoglaló
Purpose of the research is to continue the basic researches needed for the setting up of the building complex in the Hungarian Open-Air Museum, Szentendre, where architecture, interior design and lifestyle of the characteristic Hungarian ethnic groups in Transylvania during the 19th-20th centuries will be exhibited. The settlement plan of the regional unit will be completed as a result of the project. This will contain the types of settlements, ethnic groups, social layers, the time segment and the selected buildings to be presented. Parallel to the basic research carried out for the preparation of the setting up of the regional unit, the cadastre work and the architectural surveys in the field of the Transylvanian vernacular architecture will go on with the help of university students of architecture. Within the project we will lay particular stress on ethnographic field work and on collecting of objects in those villages, where we shall select the buildings for translocation. Furthermore, we shall survey the referring documentation and artefacts to be found in Hungarian and other public collections beyond the present borders and we shall create a digital data base called Transylvanian Ethnographic Archives. We shall organise several workshops and scientific conferences in order to present and analyse the material revealed so far and we shall publish the studies in a book, which will be written as a result of the research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tervezett, Erdély magyar néprajzi csoportjainak 19-20. századi építkezését, lakáskultúráját és életmódját bemutató épületegyüttes megvalósításához szükséges alapkutatások végzése volt. Célul tűztük ki a telepítési terv elkészítését, amely településképet is meghatároz, javaslatokat tesz a hasznosítás módjára. Az alapkutatás maradéktalanul megvalósította e célokat, és kiindulópont a folytatáshoz, az Erdély tájegység felépítéséhez a Skanzenben. A programba jelentős számú néprajzos és építész hallgatót vontunk be. Kiszélesítettük a romániai magyar néprajzi intézményekkel a kapcsolatainkat, rendszeressé tettük együttműködésünket a székelyföldi r múzeumokkal, felmértük a hazai és erdélyi közgyűjtemények erdélyi vonatkozású tárgy- és dokumentumanyagát. 2008. szeptember 1-2012. szeptember 30. között végeztünk terepmunkát: Hétfalu (2008, 2009), Háromszék (2009, 2012), ezen belül Csík (2008, 2009, 2012), Sóvidék (2009, 2011), Szilágyság (2009, 2011, 2012), Kalotaszeg (2009, 2011), Mezőség (2010, 2011), Gyimes (2011, 2012), Moldva (2010, 2011), Homoród mente (2008), Hunyad megye (2008-2012), Gyergyó (2011), Küküllő mente (2010), Torockó (2011), és öt székelyföldi unitárius templom (2008). Konferenciákon mutattuk be az eredményeket. Jelentős számú publikáció, önálló tanulmány, folyóiratcikk és egy monográfia és készült el. Erdély virágai. Egy kutatás pillanatképei 2006-2011 címmel fotókiállítást rendeztünk több helyszínen.
kutatási eredmények (angolul)
The purpose of research was to continue basic research for setting up the building complex in the Hungarian Open Air Museum, where architecture, interior design and lifestyle of Hungarian ethnic groups in Transylvania in 19th-20th c. would be exhibited. The objective of the programme was to prepare settlement plan, which defines the view of the settlement; and proposals concerning utilization in the Skanzen. A significant number of university students of architecture and ethnography were involved. We improved relations with Hungarian ethnographic institutes in Romania making our cooperation more regular with museums in Szekler Land and a survey was made of objects and documents concerning Transylvania in public collections in Hungary and Transylvania. 1. Sept. 2008 - 30. Sept. 2012 field-work carried out in: Hétfalu (2008, 2009), Háromszék (2009, 2012), including Csík (2008, 2009, 2012), Sóvidék (2009, 2011), Szilágyság (2009, 2011, 2012), Kalotaszeg (2009, 2011), Mezőség (2010, 2011), Gyimes (2011, 2012), Moldva (2010, 2011), area of Homoród (2008), Hunyad county (2008-2012), Gyergyó (2011), country of Tarnava (2010), Torockó (2011), and five Unitarian churches in Szekler Land (2008).Results were presented at conferences. Publications in journals, almanacs, self-contained studies and a monograph were accomplished. Photo exhibition about field-work titled The Flowers of Transylvania. Snapshots from a Research 2006-11 was staged at three locations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72428
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vass Erika - Buzás Miklós: Múltunk jövője. Homoródalmás népi építészeti emlékeinek megőrzése, Megjelenés alatt, 2009
Vass Erika: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének 2008. évi munkálatai, Néprajzi Hírek XXXVIII. évf. 3. szám. 9-13., 2009
Vass Erika: Két Hunyad megyei falu a vizitációs jegyzőkönyvek tükrében., Elhangzott Sepsiszentgyörgyön a Tárgyak és életmódok c. konferencián, 2008
Bereczki Ibolya: A hagyományos táplálkozás tárgyai Homoródalmáson, Megjelenés alatt. Elhangzott Sepsiszentgyörgyön a Tárgyak és életmódok c. konferencián, 2008
Vass Erika: Egy Hunyad megyei település élete az ezredfordulón, Elhangzott a Jankó János díj átadásán., 2009
Vass Erika: Festett bútorok egy kalotaszegi településen, Ház és Ember 21. 123-140., 2009
Vass Erika: Felfedezőúton Hunyad megyében, Skanzen Hírlap 2009. szeptember, II. évfolyam 3. szám. 3., 2009
Vass Erika: A Hunyad megyei szórványmagyarság nyelvhasználata, Elhangzott a MTA Néprajzi Kutatóintézet szervezte Folklór és nyelv című konferencián, 2008
Vass Erika - Buzás Miklós: Két kép. Lozsád népi építészete 1908, 2008., Megjelenés alatt, 2009
Vass Erika: A Hunyad megyei szórványmagyarság nyelvhasználata, Szemerkényi Ágnes szerk. Folklór és Nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010. 169-178., 2010
Vass Erika: Egy Hunyad megyei település élete az ezredfordulón, Megjelenés alatt, 2009
Vass Erika: A búcsúk szerepe a Hunyad megyei református szórványmagyarok körében, Megjelenés alatt, 2009
Kiss Nimród: Földművelés Hétfaluban, különös tekintettel a burgonyatermesztésre, SZNM MNÉA A 6151, 2010
Dankó Boglárka: A cselédség és a migráció - Hétfalusi csángó cselédek Bukarestben., SZNM MNÉA A 6170, 2010
Kemecsi Lajos: Adatok a hétfalusi járműkultúrához, Megjelenés alatt IN: Paládi-Kovács Attila köszöntő kötet, 2010
Sári Zsolt: A falusi építészet és életmód változásai a 20. században. Regionális különbségek, Zabola, 2010. július Fiatal erdélyi néprajzkutatók találkozója, előadás, 2010
Sári Zsolt: A szabadtéri muzeológia megújulásának lehetőségei - új épületegyüttesek a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, Zabola, 2010. július Fiatal erdélyi néprajzkutatók találkozója, előadás, 2010
Vass Erika: The museum representation of Transylvania., 10. finn-magyar konferencia, Dobogókő, 2009. szept. 3., 2010
Vass Erika: Hunyad megye Maros menti része a 20. században, Tájtörténeti konferencia, Kalocsa, 2010. július 8-9., 2010
Buzás Miklós: Hétfalu átalakulásai, Tájtörténeti konferencia, Kalocsa, 2010. július 8-9., 2010
Szőcsné Gazda Enikő: Háromszéki életmód egy család leltárai tükrében, In: Kirizsán Imola – Szabó Bálint (szerk.): Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései konferenciasorozat – Tusnád. Többnemzetiségű régiók népi épít, 2009
Vass Erika: A búcsúk szerepe a Hunyad megyei református szórványmagyarok körében., MÓD László – SIMON András szerk. Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szeged, 39-45., 2010
Vass Erika: Hunyad megye Maros menti része a 20. században, Füleky György szerk. A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájhasználat és tájátalakulás a 18-20. században. Gödöllő, 262-266., 2010
Buzás Miklós: Hétfalu átalakulásai, Füleky György szerk. A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájhasználat és tájátalakulás a 18-20. században. Gödöllő, 267-271., 2010
Buzás Miklós – Vass Erika: Két kép. Lozsád népi építészete 1908, 2008., Acta Siculica 2010, 579-588., 2010
Buzás Miklós – Vass Erika: A homoródalmási építészeti kutatások eredményei., Ház és Ember 23. 21-51., 2011
Szőcsné Gazda Enikő: Az udvarház árnyékában. A futásfalvi Hamar család, Ház és Ember 23. 53-77., 2011
Gazda Klára: Egy háromszéki földbirtokos család és kapcsolatrendszere, Ház és Ember 23. 95-123., 2011
Kinda István: Meszesek. Népi iparűzés Vargyason a 21. században., Ház és Ember 23. 167-177., 2011
Kiss Nimród László: A burgonyatermesztés Hétfaluban, Ház és Ember 23. 179-192., 2011
Dankó Boglárka: Hétfalusi csángó cselédek Bukarestben., Ház és Ember 23. 195-201., 2011
Jakab Dániel: Homoródalmási két részes festett álló tálas restaurálása., Szakdolgozat, Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Szak, Iparművészeti Restaurátor Szakirány Fabútor Specializáció. 120 p., 2011
Vass Erika: A Hunyad megyei szórványmagyarság jelenlegi helyzete, Elhangzott a kolozsvári Hungarológiai Kongresszuson 2011 augusztusában, 2011
Buzás Miklós: A népi építészet változása a 20. század első felében Erdélyben, Megjelenés alatt. Elhangzott a kolozsvári Hungarológiai Kongresszuson 2011 augusztusában, 2011
Bereczki Ibolya: A lakáskultúra változásai Homoródalmáson, Megjelenés alatt. Elhangzott a kolozsvári Hungarológiai Kongresszuson 2011 augusztusában, 2011
Aranyos Sándor: A pávai népi építészet és lakáskultúra változása a 20. század második felében, Megjelenés alatt. Elhangzott a kolozsvári Hungarológiai Kongresszuson 2011 augusztusában, 2011
Vass Erika: A Hunyad megyei református szórványmagyarság, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2012
Vass Erika: Erdély virágai. Egy kutatás pillanatképei 2006-2011, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2011
Vass Erika: Egy Hunyad megyei település élete az ezredfordulón, Ethnographia 122. 105-114., 2011
Vass Erika: A Zsil völgy református magyarsága. Megjelenés alatt, Erdélyi Múzeum 2012/4., 2012
Vass Erika: A Hunyad megyei Rákosd református magyarsága. Megjelenés alatt., Elhangzott a Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében c. konferencián Nyitrán, 2011. október 6-án, 2011
Aranyos Sándor: Életmódváltozás a pávai építészet és lakáskultúra tükrében a 20. század második felében, In: Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról. Szerk. Jakab Albert Zsolt-Pozsony Ferenc. Kolozsvár-Zabola 271-293.p., 2011
Kemecsi Lajos: A hétfalusi telek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum erdélyi épületegyüttesében, SZNM MNÉA, megjelenés alatt, 2012
Jakab Lászlóné: Etnobotanikai gyűjtőút, Erdély, SZNM MNÉA megjelenés alatt, 2012
Kiss Kitti-Román Árpád: Torockó az Erdély épületegyüttesben, SZNM MNÉA, 2012
Tódor Enikő: Juhászat Homoródalmáson, SZNM MNÉA, megjelenés alatt, 2012
Aranyos Sándor-Bereczki Ibolya: Háromszéki porták a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesében, SZNM MNÉA, megjelenés alatt, 2011
Kemecsi Lajos: A hétfalusi telek az Erdélyi épületegyüttesben. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Vass Erika: Az Erdély épületegyüttes munkálatai 2006-2011. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Vass Erika: Erdély épületegyüttes - Hunyad. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24, SZNM, 2011
Vass Erika: Erdély épületegyüttes - Csík. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Vass Erika: Erdély épületegyüttes - Gyimes. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Filkó Veronika: Erdély épületegyüttes - Kalotaszeg. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Sári Zsolt: Az udvarhely széki tanya az Erdély épületegyüttesben. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Vass Erika: Erdély épületegyüttes - Homoródalmás. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Vass Erika: Erdély épületegyüttes - Homoródalmás. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Kiss Kitti: Erdély épületegyüttes - Torockó. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Havay Viktória: Erdély épületegyüttes - Moldva. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Gyenizse Anikó: Erdély épületegyüttes - Szilágyság. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Szőke Judit: Erdély épületegyüttes - Mezőség. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Aranyos Sándor-Bereczki Ibolya: Erdély épületegyüttes - Háromszék. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Vajda Sándor: Erdély épületegyüttes - Vízgépek. Az Erdély tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Tudományos műhely. SZNM Szentendre, 2011. nov. 24., SZNM, 2011
Bereczki Ibolya: Háromszéki családok káváriája. A kitelepítések krónikája a Borbáth család feljegyzései tükrében. Megjelenés alatt, SZNM, 2012
vissza »