Konzorcium, társ p.: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben. A neurolingvisztikai alapok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72461
típus NK
Vezető kutató Bánréti Zoltán
magyar cím Konzorcium, társ p.: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben. A neurolingvisztikai alapok
Angol cím Consortional assoc.: An interdisciplinary study of recursion in language. The neurolinguistic foundations
magyar kulcsszavak nyelv, neurolingvisztika, rekurzió, afázia
angol kulcsszavak language, neurolinguitics, recursion, aphasia
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Neurolingvisztika
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
résztvevők Mészáros Éva
projekt kezdete 2007-10-01
projekt vége 2011-03-31
aktuális összeg (MFt) 8.950
FTE (kutatóév egyenérték) 0.88
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben. A neurolingvisztikai alapok

Összefoglalás

Agrammatikus afáziás betegeknél végzendő speciális kísérletekkel ellenőrizni kívánjuk azt a feltevést, hogy bár agrammatikus afáziában szenvedőknél a grammatika különböző szintjei sérülnek, az absztrakt csoportosítás mélyebb tudati szinten jelenik meg és ez nem, vagy nem szükségszerűen sérül. Reakcióidők vizsgálata alapján első ízben vizsgáljuk a csoportosítás képességét az agyi aktivitás tükrében. Az egészséges, továbbá az agrammatikus afáziás betegekkel végzendő kísérletek eredményeinek az összehasonlítása elősegíti számunkra, hogy megvizsgáljuk, a csoportosítás képessége egyrészt már a kognitív fejlődés koraibb szakaszában tetten érhető-e, másrészt általánosságánál fogva a specifikusabb kognitív képességek egyik alapja lehet-e.

A specifikusan neurolingvisztikai feladatok a következőket foglalják magukba
- A különféle nyelvészeti adatosztályok közötti lehetséges viszonyok elméleti és módszertani tanulmányozása agrammatikus afáziások adatai alapján
- Az afáziás betegeknél vizsgált különféle nyelvi adatosztályok közötti kapcsolat lehetőségének a vizsgálata
- Az egészséges alanyok és afáziások vizsgálata alapján kapott adatok összevetése: az eredmények viszonya a mentális nyelvtan egy elméleti modelljéhez

- Interdiszciplináris szintézis - a kutatás minden alterülete bevonásával: A rekurzió különféle (nyelvészeti és konceptuális) típusainak az elemzése, a pszichológiai, nyelvészeti és elektro-fiziológiai adatok szintézise.
angol összefoglaló
An interdisciplinary study of recursion in language. The neurolinguistic foundations

Summary
By conducting a special series of experiments with a group of patients with agrammatic aphasia we wish to test the assumption that, although certain levels of the grammar are affected in agrammatic aphasia, abstract grouping is represented at a deeper cognitive level and therefore this faculty is not necessarily affected. Based on the study of reaction times, we present the first studies of the faculty of grouping as shown by brain activity. The comparison of results obtained from experiments with healthy subjects and patients with agrammatic aphasia will help us to find out whether the faculty of grouping is present at earlier stages of cognitive development and whether, due to its abstract properties it can serve as the basis for certain more specific cognitive faculties.

The specific neurolinguistic tasks include:
- The theoretical and methodological exploration of a possible relation between various classes of linguistic data produced by patients with agrammatic aphasia
- The exploration of a possible relation between various classes of linguistic data produced by patients with agrammatic aphasia
- The comparison of data from healthy subjects and aphasics: the relation of the results to a theoretical model of mental grammar
- Interdisciplinary synthesis - all fields of research: The analysis of the different (linguistic and conceptual) types of recursion, a synthesis of psychological, linguistic and electro-physiological data.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Azt kutattuk, hogy a rekurzióra vonatkozó emberi képességet miképpen érintik az afáziás és Alzheimer kórbeli nyelvi korlátozottságok. Nyelvi és nem nyelvi teszteket végeztünk Broca afáziás, anómikus és Wernicke-afáziás, továbbá Alzheimer-kóros (AK) személyekkel és egészségesekkel (11 afáziás, 6 AK-val élő és 33 kontroll személy). A Broca-afáziában a mondatszerkezeti rekurzió korlátozottságát és a rekurzív tudatelméleti következtetések épségét, míg a középsúlyos AK mellett a fordítottját: a nyelvi-szintaktikai rekurzió épségét és a tudatelméleti következtetések korlátozottságát találtuk. Az összetett szavak rekurzív építését (lexikai rekurziót) az anómikus afáziások és az AK-val élő személyek úgy kerülték el, hogy összetett szavak helyett szószerkezeteket, míg a Broca és a vezetéses afáziások egyszerű, szinonim szavakat produkáltak. A rekurzív aritmetikai műveletek Broca-afáziában megőrzöttek, míg a középsúlyos AK-ban korlátozottak. Leírtuk a rekurzíó deficitjére adott nyelvi javító stratégiákat. Olyan modell mellett érvelünk, melynél a nyelvi, a tudatelméleti és a számolási folyamatok számára létezik egy közös rekurzív műveleti modul az elmében. Ez a rekurzió modul AK mellett korlátozottan érhető el a tudatelméleti és a számolási rendszerek számára, de elérhető a mondattani szerkezetek számára, míg afáziában a mondattani szerkezetek lekapcsolódhatnak a rekurzió modulról, miközben a tudatelméleti és a számolási rendszerek elérhetik azt.
kutatási eredmények (angolul)
The issue: how aphasic impairment and Alzheimer’s disease impinge on the human faculty of recursion. Linguistic and non-linguistic tests administered to subjects with Broca’s, anomic, and Wernicke’s aphasia, subjects with Alzheimer’s disease (AD), and normal control subjects: 11 aphasics, 6 AD patients, and 33 normals. In Broca’s aphasia we found impaired syntactic-structural recursion and intactness of recursive theory-of-mind inferences, whereas in moderate AD, conversely, we found intactness of linguistic-syntactic recursion and impaired theory-of-mind inferences. With lexical recursion (recursive compound words), anomic aphasics and AD patients strongly preferred phrases instead of target compound words; Broca’s and conduction aphasics preferred simplex synonyms instead of target compounds. The recursive arithmetical operations are retained in Broca’s aphasia, whereas the same ability is limited in moderate AD. The impairments of recursion triggered repair strategies. They argue for a model that posits a module of recursive operations in the human mind that is shared by linguistic, theory-of-mind, and arithmetical systems. This common recursion module is hardly accessible for the theory-of-mind and arithmetical subsystems while it is fully accessible for linguistic construc¬tions in AD, whereas in agrammatic aphasia, the linguistic constructions may be detached from the recursion module while theory-of-mind and arithmetical systems access it at will.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72461
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bánréti. Zoltán: Restricred discrimination between local and global economy in agrammatic aphasia, in K. Alter, M. Horne, M. Lindgren, M. Roll, J. von Koss Torkildsen (Eds.). Brain Talk: Discourse with and in the brain. Lund, 49-60., 2009
Bánréti Zoltán: Chomsky hatása a neurolingvisztikai kutatásokra, a mentálisan reális nyelvtan kérdése, Magyar Tudomány, 2009. évf. 1064 - 1074., 2009
Bánréti. Zoltán - Zsitvai Mihály: Syntactic Structural Recursion or 'Theory of Mind' type Embeddings in Aphasia, Academy of Aphasia, 47th Annual Meeting, Boston, 219-221., 2009
Bánréti. Zoltán - Mészáros, Éva: Szintaktikai rekurzió helyett tudatelméleti beágyazás agrammatikus afáziában, In: Interfészek a megismeréstudományban, XVIII. Makog konferencia, 9-12., 2010
Bánréti. Zoltán: Recursion in aphasia and Mental model, In: Jonkers, Roel, Burchert, Frank (Eds) The sience of aphasia XI. (SOA). Abstracts: Neurocognitive Contributions to Biolinguistics, Potsdam, 26-29., 2010
Bánréti. Zoltán: Recursion in aphasia, Clinical Linguistics & Phonetics, 2010, Vol. 24, No. 11 , 905-914., 2010
Hevesi Nikolett, Honbolygó Ferenc, Török Ágoston, Bánréti Zoltán, Hunyadi László, Csépe Valéria: Az intonáció sértésének feldolgozása beágyazott mondatok esetében, Pszichológia 2010. évf. 30 (4) 273-293., 2010
Bánréti Zoltán - Mészáros Éva: A szintaktikai rekurzivitás afáziában, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII. (szerk.: Bartos Huba), Akadémiai kiadó, Budapest, 191 - 226., 2011
Bánréti Zoltán: A nyelvi rekurzivitás és a tudatelméleti képesség afáziában, Magyar Nyelv 107. évfolyam (2011), 3-4. szám. Megjelenés előtt., 2011
Bánréti Zoltán (szerk.): Rekurzió a nyelvben II. , Neurolingvisztikai megközelítés, Tinta Könyvkiadó, Budapest. 192 lap. Megjelenés előtt., 2011
vissza »