Conditions of rural communities for postmodern (nature, culture and social participation based) revitalization of rural spaces  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72473
Type K
Principal investigator G. Fekete, Éva
Title in Hungarian A természet, kultúra és részvétel alapú posztmodern fejlődés helyi társadalmi feltételei elmaradott rurális térségekben
Title in English Conditions of rural communities for postmodern (nature, culture and social participation based) revitalization of rural spaces
Keywords in Hungarian rurális térségek, helyi társadalom, posztmodern vidékfejlődés
Keywords in English rural spaces, local society, postmodern rural development
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Social geography
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences
Participants Mezei, István
Osgyáni, Gábor
Starting date 2008-05-01
Closing date 2011-09-30
Funding (in million HUF) 8.937
FTE (full time equivalent) 1.01
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy a vidéki térségek posztmodern világban való felemelkedéséhez a posztmodern alapvető értékei közül a természeti környezet tisztasága, fenntarthatósága, az újraépíthető kulturális tradíciók és a társadalmi részvétel mennyire vannak jelen a rurális térben. Hipotézisünk szerint a helyi társadalom viszonya a posztmodern értékekhez a környező terület gazdasági fejlettségétől, a településmérettől és a külső kapcsolatrendszer működésétől függően változik.
A kutatás során egyrészről áttekintjük a rurális terek posztmodern átalakulását elemző nemzetközi szakirodalmat, a témában folyó aktuális kutatásokat. Másrészről a kárpát-medencei településhálózati sajátosságoknak megfelelőn egy-egy, egyenként 5-5 különböző méretű faluból álló alföldi, dunántúli, észak-magyarországi és erdélyi település csoportot kiválasztva falurajzok készítésével és kérdőíves megkérdezéssel vizsgáljuk a posztmodern fejlődés helyi társadalmi alapjait.
Elméleti eredményként a különböző földrajzi keretek közt élő helyi társadalmak térségi fejlődést befolyásoló értékrendszerének feltárására használható módszertan kialakítását, új ismereteket a földrajzi környezet, a kultúra és a helyi társadalmak kapcsolatrendszeréről és a posztmodern rurális terekben értelmezhető területi versenyképesség új értelmezését várjuk.
Gyakorlati eredményként a gazdasági versenyképesség új értelmezésére épülő vidékstratégia kimunkálásához adunk új szempontokat.
Summary
In the frame of this research project we would like to answer that the post modern values like environmental sustainability, renewable cultural heritage and social inclusion how are represented and utilised in rural spaces. According to our assumption, the relation between the local society and the post modern values are changing according to the state of economic development, the size of settlements and the operation of external relationships.
We review the literature analysing the post modern conversion of rural areas and the current researches in the topic. On the other hand in accordance with the settlement pattern of the Carpathian Basin, furthermore we choose 5 -5 settlements of different size from 4 regions (Great Plain, Trans-Danubia, North Hungary and Transylvania) and analyse the social geographical aspects of post modern rural development with the use of questionnaire analysis.
As a theoretical result of this research we are counting on the creation of a methodology which can be used to the digestion of a value system of local societies living in different geographical conditions. On the other hand we are going to get new knowledge about the relationships of land, culture and local societies as well as to add some points to a new explanation of territorial competitiveness in the post-modern rural areas.
As a practical result we give new viewpoints to the preparing of a rural strategy which is built on the new interpretation of economic competitiveness.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A vidéki térségekben zajló változások megértésére és a vidékfejlesztés feltételrendszerének feltárására irányuló empirikus kutatásunkat három posztmodern értékre: a természeti környezetre, a kultúrára és a társadalmi részvételre fókuszáltuk. A helyi társadalmak értékrendjének mérésére kifejlesztett eszközökkel sikerült igazolnunk, hogy a helyi társadalom viszonya a posztmodern értékekhez a környező terület gazdasági fejlettségétől és a külső kapcsolatrendszer működésétől függően változik. A nyitottabb térségekben – jellemzően külső hatásra – megjelentek a posztmodern kultúra elemei. A zárt térségekben pedig a tradicionális kultúra fennmaradt elemei nyújtanak alapot a posztmodernizációhoz. A nyitott és a zárt vidéki társadalmak kulturális sajátosságainak, erőforráskészletének és intézményi struktúráinak összehasonlítása segít megérteni a vidékfejlesztés stratégiáinak és eddigi eredményességének különbségeit. A vidék lehetséges fejlődési irányainak elfogadottsága és az azokhoz való kapcsolódási szándékok, valamint az erőforráskészlet és az azok hasznosításához szükséges képességek közötti különbségek a fejlesztésben a motiválás és a kultúraközvetítés szerepére, valamint a differenciált, a gazdasági versenyképesség új értelmezésére épülő vidékpolitika létjogosultságára világítanak rá.
Results in English
The aims of this empirical research project were to understand processes going in rural areas and exploration of conditions of rural development policies. We focused on three post-modern values like environmental sustainability, cultural determination and social participation. Tools to indentify dominant values of local communities were developed and using these tools we verified that the relation between a local society and post modern values were various due to the stage of economic development and the function of external relationships. Elements of post-modern culture were presented – mainly affected by external effects - in “open” local societies. Whereas in “closed” local societies the sustained elements of traditional culture gave basis to post-modernisation. Comparing cultural characteristics, local resources and institutional structures of both societies helped understanding differences in results of rural development strategies. Differences of acceptance of possible rural development directions and the motivations to participate within them as well as the stock of local resources and the capability to utilize them reflect the role of motivation and culture intermediation as well as the reason of a differentiated rural development policy based on a new interpretation of economic competition.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72473
Decision
Yes

 

List of publications

 
G.Fekete Éva: Post-modern values and rural peripheries, Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures. Regional Studies Association Annual Conference. Leuven, Belgium, www.regional-studies-assoc.ac.uk, 2009
G.Fekete Éva: Poszt-modern értékek a rurális térben - egy kutatás margójára, Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés c. konferencia. 2009. 10.15-17. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2009
G.Fekete Éva: Local development – on the crossroads of regional and rural development., Papers presented at 3rd Central European Conference in Regional Science 2009.10.8. in Kosice, 2009
G.Fekete Éva: Aprófalvak és szegénység., Előadás a ,,Szegények mindig lesznek veletek'' nemzetközi konferencián 2009.05.04 Miskolc, 2009
G.Fekete Éva: Hátrányos helyzetű térségek fejlesztése, Előadás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar VII. Nemzetközi Konferenciáján 2009. május 19-20. Miskolc – Lillafüred, 2009
G.Fekete Éva: A lokális gazdaság és közösség szerepe a terület- és vidékfejlesztésben, Előadás a Területfejlesztők Napján, 2009.10.09. Balatonkenese: MRTT., 2009
G.Fekete Éva: Az aprófalvak és a településhálózati integráció., VI. Településföldrajzi Konferencián 2009.12.03. Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem TTK Társadalomföldrajz Tanszéke, 2010
G.Fekete Éva: The role of women in the development of rural areas in a post-socialist Hungary, Paper presented at IGU Commission on Gender and Geography conference, May 22–24, 2009. in Szeged–Timişoara., 2009
G. Fekete Éva: A kistérségi együttműködés terepe és szerepe a vidéki örökség védelmében és hasznosításában, Örökségértékek és turizmusfejlesztés : Tokaj-hegyalja - Zemplén örökségértékei és az ezekre alapozható gazdaság-és turizmusfejlesztés témakörében szervezett tudományos sz, 2011
G. Fekete Éva: Helyi termékek előállításának és értékesítésének kistérségi koordinációja, A FALU 26: (1-2) pp. 47-56., 2011
G Fekete Éva: The role of women in the development of rural areas in a post-socialist Hungary, ANALELE UNIVERSITATII DE VEST DIN TIMISOARA SERIA GEOGRAFIE 19: pp. 27-38., 2010
G.Fekete Éva: Geographical approaches of social and solidarity economy (SSE) and social enterprises, 3rd EMES International Conference on Social Enterprise CD, 2011
G. Fekete Éva: Geographical aspects of social and solidarity economy, BUSINESS STUDIES 7. (2) pp. 47-59., 2010
G. Fekete Éva, Lipták Katalin: Post-modern values and rural peripheries., Surd, V. – Zotic, V. – Alexandru D. E. (eds.): Rural Space and Local Development. The 4th International Conference. Bistrita, Romania, 2010.07.22 – 2010.07.25. Cluj Napoc, 2010
G. Fekete Éva: A helyi foglalkoztatás északkelet-magyarországi sajátosságai, Tudásalapú társadalom – Tudásteremtés – Tudástranszfer – Értékrendváltás. VIII. Nem-zetközi Konferencia. Miskolc-Lillafüred, 2011. május 19-20. Előadások gyűjteményes köt, 2011

 

Events of the project

 
2009-10-19 08:57:06
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: KÉTI Észak-magyarországi Osztály (Miskolc) (MTA Regionális Kutatások Központja), Új kutatóhely: (MTA Regionális Kutatások Központja).
Back »